MvM URLB 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

(tekst 2022 - bijgewerkt voor http://www.loonheffing.nl/)

 

Vastgesteld op 8 september 2010, nr. DB 2010-178M, Stcrt 2010, 14212, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 december 2021, nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636.

 

(aanhef). 5

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 5

Artikel 1.1 Reikwijdte.. 9

Artikel 1.2 Definities.. 9

HOOFDSTUK 2 BELASTINGPLICHT (HOOFDSTUK I VAN DE WET). 11

Artikel 2.1 Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden.. 11

Artikel 2.2 Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers.. 12

Artikel 2.3 Niet-inhoudingsplichtigen.. 13

Artikel 2.4 Aangewezen inhoudingsplichtige bij de hulp van een thuiswerker.. 15

Artikel 2.5 Aangewezen inhoudingsplichtige bij een artiest of een beroepssporter   15

Artikel 2.6 Bij overeenkomst aangewezen inhoudingsplichtige bij een beroepssporter   16

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET). 16

Artikel 3.0 Bepaling overschrijden de-minimisplafond bij aandelenopties.. 16

Artikel 3.1 Loon voor de toepassing van enkele regelingen.. 17

Artikel 3.1a Niet tot het loon behorende voorzieningen.. 17

Artikel 3.3 Geclausuleerd verlof.. 17

Artikel 3.3a Niet tot het loon behorende aanspraken.. 18

Artikel 3.4 Minimale periode uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en stamrechtbeleggingsrecht [VERVALLEN]. 18

Artikel 3.5 Niet tot het loon gerekende premie.. 18

Artikel 3.6 Fooien en dergelijke prestaties van derden.. 19

Artikel 3.6a Bepaling overschrijden de-minimisplafond bij gebruikelijkloonregeling   19

Artikel 3.7 Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil). 20

Artikel 3.8 Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (lager dan waarde in het economische verkeer of factuurwaarde). 24

Artikel 3.9 Bepaling waarde privégebruik van openbaar vervoerkaart en voordeelurenkaart   26

Artikel 3.10 Bepaling waarde rentevoordeel personeelsleningen [VERVALLEN]. 26

Artikel 3.11 Bepaling waarde genot van de dienstwoning.. 26

Artikel 3.12 Bepaling waarde aanspraken, waaronder aanspraken op ziektekostenregelingen   27

Artikel 3.13 Privégebruik auto; rittenregistratie, loontijdvakken en verklaring geen privégebruik.. 28

HOOFDSTUK 4 PENSIOENREGELINGEN (HOOFDSTUK IIB VAN DE WET). 29

Artikel 4.1 Splitsing pensioenregeling.. 29

Artikel 4.2 Aanwijzing van een aantal van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.. 29

Artikel 4.3 Samenloop verschillende pensioenstelsels.. 29

HOOFDSTUK 5 LEVENSLOOPREGELING (HOOFDSTUK IIC VAN DE WET) [VERVALLEN]. 30

Artikel 5.1 Schriftelijke vastlegging levensloopregeling [VERVALLEN]. 30

Artikel 5.2 Levensloopregeling [VERVALLEN]. 30

Artikel 5.3 Levenslooprekening [VERVALLEN]. 31

Artikel 5.4 Levensloopverzekering [VERVALLEN]. 31

Artikel 5.5 Levenslooprecht van deelneming [VERVALLEN]. 31

Artikel 5.6 Maximale opbouw in een jaar [VERVALLEN]. 32

Artikel 5.7 Toegestane aangroei boven het plafond bij een levenslooprekening, bij een levensloopverzekering en bij een levenslooprecht van deelneming [VERVALLEN]. 32

Artikel 5.8 Wijze van beschikken over het levenslooptegoed [VERVALLEN]. 33

Artikel 5.9 Kredietfaciliteit [VERVALLEN]. 33

Artikel 5.10 Opgebouwde voorziening bij het ingaan van het ouderdomspensioen [VERVALLEN]  33

Artikel 5.11 Aangewezen buitenlandse aanbieders [VERVALLEN]. 34

HOOFDSTUK 6 TARIEF (HOOFDSTUK III VAN DE WET). 34

Artikel 6.1 Afwijkend loontijdvak bij een werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen werkzaam is.. 34

Artikel 6.2 Afwijkend loontijdvak bij een werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken.. 35

Artikel 6.3 Afwijkend loontijdvak bij sommige studenten en scholieren.. 36

Artikel 6.4 Toepassing tabel bijzondere beloningen bij wisseling van werkgever binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen.. 36

HOOFDSTUK 7 WIJZE VAN HEFFING (HOOFDSTUK IV VAN DE WET). 37

Artikel 7.1 In de onderneming van de ouder werkzame kinderen.. 37

Artikel 7.2 Loonstaat.. 37

Artikel 7.3 Administratie uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de wet.. 38

Artikel 7.4 Jaaropgaaf.. 38

Artikel 7.5 Identificatieplicht.. 39

Artikel 7.6 Eerstedagsmelding.. 40

Artikel 7.7 Einde inhoudingsplicht.. 40

Artikel 7.8 Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht.. 41

Artikel 7.9 Opgave van gegevens door de werknemer.. 41

Artikel 7.10 Uitzonderingen bij samenhangende groep inhoudingsplichtigen.. 43

HOOFDSTUK 8 HEFFING VAN DE INHOUDINGSPLICHTIGE (HOOFDSTUK V VAN DE WET). 43

Artikel 8.1 Uitkeringen van publiekrechtelijke aard.. 44

Artikel 8.2 Afgifte EVC-verklaringen.. 45

Artikel 8.2a Uitvoering looncriterium 30%-regeling.. 45

Artikel 8.3 Aangewezen regio’s uitgezonden werknemers.. 46

Artikel 8.4 Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking.. 46

Artikel 8.4a Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van voorzieningen op de werkplek.. 47

Artikel 8.4b Toepassing concernregeling.. 48

Artikel 8.5 Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers.. 49

Artikel 8.6 Niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding.. 50

Artikel 8.7 Geen regeling voor vervroegde uittreding.. 50

HOOFDSTUK 9 AANVULLENDE REGELINGEN (HOOFDSTUK VI VAN DE WET). 51

Artikel 9.1 Door tussenkomst van de inhoudingsplichtige uitbetaalde uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten.. 51

Artikel 9.2 Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten.. 51

Artikel 9.3 Meerdere gevallen van loon uit vroegere dienstbetrekking.. 51

Artikel 9.4 Samenvoeging van loon.. 52

Artikel 9.5 Loon over een ander tijdvak dan het regelmatig wederkerende loon.. 52

Artikel 9.6 Informatieplicht bij loon van derde.. 52

Artikel 9.7 Nettoloon, gevolgd door periodieke afrekening.. 53

Artikel 9.8 Rentevoordeel personeelsleningen.. 53

HOOFDSTUK 10 BELASTINGHEFFING VAN ARTIESTEN EN BEROEPSSPORTERS (HOOFDSTUK VII VAN DE WET). 53

Artikel 10.1 Consumpties tijdens werktijd.. 53

Artikel 10.2 Gageverklaring.. 54

Artikel 10.3 Loonstaat.. 54

Artikel 10.4 Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken.. 55

Artikel 10.5 Jaaropgaaf.. 55

Artikel 10.6 Identificatieplicht.. 55

Artikel 10.7 Uitzonderingen op de toepassing van artikel 10.3.. 55

HOOFDSTUK 11 BELASTINGHEFFING VAN BUITENLANDSE GEZELSCHAPPEN (HOOFDSTUK VIIA VAN DE WET). 56

Artikel 11.1 In Nederland wonende leden van het buitenlandse gezelschap.. 56

Artikel 11.2 Consumpties tijdens werktijd.. 56

Artikel 11.3 Gageverklaring.. 56

Artikel 11.4 Loonstaat.. 57

Artikel 11.5 Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken.. 57

Artikel 11.6 Identificatieplicht.. 57

Artikel 11.7 Uitzonderingen op de toepassing van artikel 11.4.. 58

HOOFDSTUK 12 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN... 58

Artikel 12.1 Overgangsregeling loonbelastingverklaring.. 58

Artikel 12.2 Overgangsregeling niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding [VERVALLEN]. 58

Artikel 12.2a Overgangsregeling gedeeltelijk drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding [VERVALLEN]. 59

Artikel 12.3 Actuariële herrekening bij uitstel ingangsdatum... 60

Artikel 12.3a Marktrente oprenting aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting   60

Artikel 12.4 Overgangsregeling aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling (VERVALT m.i.v. 1/1/2022). 61

Artikel 12.5 Verhoging maximale opbouw aanspraken ingevolge een levensloopregeling [VERVALLEN]. 61

Artikel 12.6 Toerekening van door afkoop pensioen ontstane aanspraken ingevolge een levensloopregeling aan andere inhoudingsplichtige [VERVALLEN]. 61

Artikel 12.7 Toepassing keuzeregime (VERVALLEN). 62

Artikel 12.7a Overgangsregeling saldering reiskosten (VERVALT m.i.v. 1/1/2016). 62

Artikel 12.7b Uitvoering looncriterium 30%-regeling bij toepassing overgangsregeling werkkostenregeling (VERVALLEN). 62

Artikel 12.8 Intrekking Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.. 62

Artikel 12.9 Inwerkingtreding.. 63

Artikel 12.10 Citeertitel. 63

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTING OP DE UITVOERINGSREGELING LOONBELASTING 2011.. 64

I.                       Transponeringstabel van Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 naar URLB 2011   64

II.                      Transponeringstabel van URLB 2011 naar Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001   68

 

 

(aanhef)

De Minister van Financiën,

Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende wat betreft artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, in overeenstemming met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 5b, 6, 8, 8a, 11, 11a, 12, 13, 13bis, 18, 19a, 19f, 19g, 25, vierde lid, 26, zesde lid, 28, 28a, 29, 31, eerste lid, onderdeel c, 31a, 32, 32ab, 32ba, 33, 35d, 35e, 35k, 35l en 35m van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 2e en 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

Besluit:

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

(Algemeen) De Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: de Wet LB 1964) wordt met ingang van 1 januari 2011 door de introductie van de werkkostenregeling ingrijpend gewijzigd. In verband daarmee zouden veel wijzigingen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (hierna: de URLB 2001) moeten worden aangebracht. Daarom is ervoor gekozen een nieuwe uitvoeringsregeling op te stellen: de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (hierna: de URLB 2011).

In dat kader zijn ook de overige, niet met de werkkostenregeling samenhangende, bepalingen beoordeeld. Waar nodig is de tekst geactualiseerd en zijn met elkaar samenhangende artikelen samengevoegd. Voorts is voor de volgorde van de verschillende bepalingen aangesloten bij de volgorde waarin de bijbehorende delegatiebevoegdheden in de Wet LB 1964 zijn opgenomen. Tevens zijn enkele inhoudelijke aanpassingen en vereenvoudigingen aangebracht met betrekking tot de waardering van:

huisvesting en inwoning op de werkplek;

het rentevoordeel van personeelsleningen;

het genot van dienstwoningen.

In de artikelsgewijze toelichting wordt nader op eventuele wijzigingen in de tekst van de desbetreffende bepaling ingegaan. Daarbij is in beginsel ook steeds het artikel van de Wet LB 1964 vermeld, waarop de bepaling is gebaseerd en – voor zover van toepassing – het artikel uit de URLB 2001 waaraan de tekst is ontleend. Verder kan worden opgemerkt dat de toelichtingen op (de wijzigingen van) de artikelen uit de URLB 2001 waaraan de bepalingen van de URLB 2011 zijn ontleend, de inmiddels gevormde jurisprudentie en het gepubliceerde beleid ook van belang blijven voor de URLB 2011. Het gepubliceerde beleid en het voorlichtingsmateriaal worden waar nodig aangepast aan de URLB 2011.

Als bijlage bij deze toelichting is een tweetal transponeringstabellen opgenomen.

Voor een aantal op een later moment nog in te voegen en daarom vooralsnog op gereserveerd gestelde artikelen geldt dat hiervoor thans geen adequate delegatie in de wet is opgenomen. Het is de bedoeling die artikelen op te nemen in de URLB 2011 zodra de bedoelde delegatiebevoegdheden in de wet zijn opgenomen.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Algemeen) De onderhavige regeling bevat wijzigingen van enige fiscale uitvoeringsregelingen, van enkele overige uitvoeringsregelingen en van de Wet op de accijns, waarbij een deel voortvloeit uit het Belastingplan 2011 (hierna: BP 2011), Overige fiscale maatregelen 2011 (hierna: OFM 2011) en de Fiscale verzamelwet 2010. Daarnaast betreft het zelfstandige wijzigingen en de implementatie van Europese regelgeving of internationale verdragen. Ook zijn bedragen en percentages geactualiseerd en aangepast aan loon- of prijsontwikkelingen, zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd en zijn enige omissies hersteld. (...)

In de onderhavige regeling zijn wijzigingen aangebracht in: de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001), de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001, de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (hierna: URLB 2001), de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (hierna: URLB 2011), de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering, (...).

De meeste wijzigingen in de onderhavige regeling betreffen technische wijzigingen. Deze houden onder meer verband met de invoering van de werkkostenregeling, de uitvoering van de motie Jurgens c.s.1, het doortrekken van een bestaande anti-ontgaansbepaling inzake de VUT-heffing, (...).

Ook worden diverse regelingen aangepast in verband met de vervanging van de URLB 2001 door de URLB 2011. Ten slotte worden enkele terminologische aanpassingen doorgevoerd in verband met de staatskundige herziening van het Koninkrijk per 10 oktober 2010 en in verband met de wijziging van de namen van enkele ministeries sinds het aantreden van het nieuwe kabinet. (...)

Als bijlage bij deze toelichting zijn de bij de toelichting op de URLB 2011 behorende transponeringstabellen opgenomen in verband met de in de onderhavige regeling ter zake van de URLB 2011 opgenomen wijzigingen. (...)

(nr. DV 2011/283M, Stcrt. 2011, 11029, Algemeen) Onderhavige ministeriële regeling wijzigt enkele fiscale uitvoeringsregelingen en enige overige uitvoeringsregelingen. Het betreft wijzigingen die verband houden met de aftrek van verliezen op als directe beleggingen in durfkapitaal kwalificerende leningen, de fiscale behandeling van regelingen voor vervroegde uittreding, de ontheffing van de elektronische aangifte, de gegevensverstrekking met betrekking tot benoemde politieke ambtsdragers en de organisatorische verandering in de Belastingdienst. Voorts worden enige omissies hersteld en redactionele verbeteringen aangebracht. (...)

Fiscale behandeling van regelingen voor vervroegde uittreding

De onderhavige regeling geeft tevens uitvoering aan de bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Groot en Vermeij aangekondigde wijziging van de fiscale behandeling van regelingen voor vervroegde uittreding.(1) Daarbij wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 bewerkstelligd dat het bereik van de met ingang van die datum met betrekking tot die fiscale behandeling aangebrachte wijziging wordt beperkt tot situaties waarvoor die aanpassing was bedoeld. (...)

(1) Aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 2101.

(nr. IVV/I/11/22913, Stcrt. 2011, 23513, Algemeen) Deze ministeriële regeling strekt tot aanpassing van verschillende ministeriële regelingen aan de wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand (...). (Red.: betrof wijziging voor 2012 en 2013 van verwijzingen in de artikelen 7.2, 7.9 en 9.3 van de URLB 2011)

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Algemeen) De onderhavige regeling bevat wijzigingen van enige fiscale uitvoeringsregelingen, waarbij een deel voortvloeit uit het Belastingplan 2012 (hierna: BP 2012), Overige fiscale maatregelen 2012 (hierna: OFM 2012), de Fiscale verzamelwet 2011 en de Wet uitwerking autobrief. Daarnaast betreft het zelfstandige wijzigingen en de implementatie van Europese regelgeving of internationale verdragen. Ook zijn bedragen en percentages geactualiseerd en aangepast aan loon- of prijsontwikkelingen, zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd en zijn enige omissies hersteld.

In de onderhavige regeling zijn wijzigingen aangebracht in: (...), de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (hierna: URLB 2011), de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (hierna: URLB 2001) zoals deze op 31 december 2010 luidde, (...).

De meeste wijzigingen in de onderhavige regeling betreffen technische wijzigingen. Deze houden onder meer verband met de afschaffing van het spaarloon en de levensloopregeling, (...), de uitvoering van de 30%-regeling, (...).

(nr. IVV/I/2012/1975, Stcrt.  2012, 3682, artikel III) In artikel 3:5 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 worden ‘het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen’ vervangen door: het Algemene inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

(nr. DB 2012/237 M, Stcrt.  2012, 12776, Algemeen) Onderhavige ministeriële regeling wijzigt enkele fiscale uitvoeringsregelingen. Het betreft wijzigingen die onder meer verband houden met de gegevensverstrekking door de Belastingdienst aan enkele bestuursorganen en een tijdelijke organisatorische aanpassing in de Belastingdienst. Voorts worden enige omissies hersteld en technische en redactionele verbeteringen aangebracht. (...).

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Algemeen) De onderhavige ministeriële regeling wijzigt enkele fiscale uitvoeringsregelingen en enige overige uitvoeringsregelingen. Een deel van deze wijzigingen vloeit voort uit het Belastingplan 2013 (hierna: BP 2013), Overige fiscale maatregelen 2013 (hierna: OFM 2013), de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (hierna: Wet UFM 2013). Daarnaast zijn zelfstandige wijzigingen aangebracht en vindt implementatie van Europese regelgeving plaats. Ook worden enige omissies hersteld en redactionele wijzigingen doorgevoerd.  (...).

(nr. DB 2013-301M, Stcrt.  2013, 15953, Algemeen) De onderhavige regeling wijzigt verschillende fiscale uitvoeringsregelingen alsmede enige overige uitvoeringsregelingen alsmede de Wet inkomstenbelasting 2001. De onderhavige regeling bevat technische en redactionele wijzigingen. Een deel van de wijzigingen vloeit voort uit het Verdrag van Lissabon wat geleid heeft tot een aantal veranderingen in EU-terminologie en tot herschikking en vernummering van de Europese verdragen. Voorts zijn onder meer wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet uitstel van betaling exitheffingen. (...).

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Algemeen) De onderhavige ministeriële regeling wijzigt een aantal fiscale uitvoeringsregelingen en enige overige uitvoeringsregelingen en corrigeert een onjuiste verwijzing in de Wet belastingen op milieugrondslag. Een deel van deze wijzigingen vloeit voort uit het Belastingplan 2014 (BP 2014), Overige fiscale maatregelen 2014 (OFM 2014) en de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Daarnaast worden zelfstandige wijzigingen aangebracht, vindt implementatie van Europese regelgeving plaats, worden enige omissies en onbedoelde gevolgen hersteld en worden redactionele wijzigingen doorgevoerd. (...) De wijzigingen in de onderhavige regeling betreffen onder meer wijzigingen die verband houden met: (...) – het vervallen van de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014, (...) – het vervallen van het sociaal-fiscaalnummer en de overgangsregeling daarvan, (...)

(nr. IZV 2014/120, Stcrt.  2014, 17396, Algemeen) De onderhavige regeling wijzigt verschillende fiscale uitvoeringsregelingen en bevat daarnaast een regeling voor de toepassing van artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen. De onderhavige regeling bevat overwegend technische en redactionele wijzigingen.

(nr. 2014-0000174745, Stcrt.  2014, 34049, Algemeen) Deze regeling strekt tot aanpassing van verschillende ministeriële regelingen aan de Invoeringswet Participatiewet. De wijzigingen in deze ministeriële regeling zijn technisch van aard en dienen er hoofdzakelijk toe om verwijzingen naar citeertitels aan te passen. In het artikelsgewijze deel van de toelichting worden slechts de technische wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het boven-staande, nog nadere toelichting behoeven.

(nr. CZW 2014-0000626454, Stcrt.  2014, 36320) De wijzigingen zijn een gevolg van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 en de intrekking van de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit.

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Algemeen) In deze wijzigingsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van de uitvoeringsregelingen op het terrein van de directe belastingen, (...). De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2015 (BP 2015) en enkele andere wijzigingswetten. Daarnaast wordt een aantal zelfstandige wijzigingen aangebracht, worden enige omissies en onbedoelde gevolgen hersteld en worden redactionele wijzigingen doorgevoerd. Ingevolge deze wijzigingsregeling worden wijzigingen aangebracht in: (...) de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011); (...).

2.2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

De werkkostenregeling In het BP 2015 is een pakket maatregelen opgenomen ter vereenvoudiging en verbetering van de werkkostenregeling. In dit kader vinden ook in de URLB 2011 enkele aanpassingen plaats. Daarbij gaat het in het bijzonder om het wegnemen van het onderscheid in fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen van arbovoorzieningen en bepaalde hulpmiddelen. Verder vindt een uitwerking plaats van de administratieve vastleggingen die zijn vereist voor de toepassing van de vanaf 1 januari 2015 in de werkkostenregeling opgenomen concernregeling. Ook zijn de aanvullende voorwaarden opgenomen waaraan stichtingen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van deze concernregeling. Tot slot vervallen enkele bepalingen die samenhangen met het per 1 januari 2015 vervallen van het keuzeregime. (...).

(nr. DB 2015/85, Stcrt. 2015, 8477, Algemeen) (...) In deze wijzigingsregeling is een aantal overwegend technische en redactionele wijzigingen opgenomen in (...) – de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011); (...)

(nr. HO&S/765202, Stcrt. 2015, 26285, Algemeen) Deze ministeriële regeling wijzigt de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015 en de Regeling studiefinanciering 2000. Daarnaast brengt de regeling wijzigingen aan in (...) de Uitvoeringregeling loonbelasting 2011, (...).

(nr. DB/2015/366M, Stcrt. 2015, 37619, Algemeen) Op grond van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst zal op termijn alle berichtenverkeer tussen belanghebbenden en de Belastingdienst uitsluitend nog elektronisch gaan plaatsvinden. (...) In deze regeling wordt dit uitgewerkt.

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Algemeen) In deze wijzigingsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van de uitvoeringsregelingen op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het douanerecht. Ook wijzigt deze regeling enkele tarieven in de Wet op de accijns. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2016 (BP 2016) en enkele andere wijzigingswetten. Daarnaast wordt een aantal zelfstandige wijzigingen aangebracht, worden enige omissies en onbedoelde gevolgen hersteld en worden redactionele wijzigingen doorgevoerd. Ingevolge deze wijzigingsregeling worden wijzigingen aangebracht in: (...) –de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011);

(...) Met de wijziging van de URLB 2011 wordt onder meer geregeld dat de reeds in paragraaf 2.2 genoemde ‘backpay’-uitkering in de eindheffing wordt betrokken door deze aan te merken als uitkering van publiekrechtelijke aard die buiten aanmerking wordt gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen. (...)

(Nr. DB/2016/5M, Stcrt. 2016, 1449, Algemeen) Deze regeling bevat drie wijzigingen die abusievelijk niet of niet juist zijn meegenomen in de ministeriële regelingen die eind 2016 zijn vastgesteld. (...)

De derde wijziging ziet op de in artikel 3.10 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) opgenomen nihilwaarderingen voor het rente- of kostenvoordeel van personeelsleningen waarvan de rente als aftrekbare kosten in de zin van de artikelen 3.120 tot en met 3.123 van de Wet IB 2001 in aanmerking genomen kan worden (eerste en tweede lid) en voor het rentevoordeel van personeelsleningen voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter (derde lid). Ingevolge de Fiscale verzamelwet 2015 is de delegatiebevoegdheid voor deze nihilwaarderingen per 1 januari 2016 vervallen. Artikel 3.10 van de URLB 2011 dient in dat kader eveneens per die datum te vervallen. Omdat dit per abuis niet is geregeld in de ministeriële regeling van 30 december 20151, vindt deze wijziging met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 plaats. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de nihilwaardering voor het rentevoordeel op personeelsleningen voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter met ingang van 1 januari 2016 is opgenomen in artikel 13, vijfde lid, van de Wet LB 1964 en dus onverkort blijft gelden.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Algemeen) (…) In deze eindejaarsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van de uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen en het formele belastingrecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2017 (BP 2017), Overige fiscale maatregelen 2017 (OFM 2017), de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (Fvw 2017) en de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen. Daarnaast wordt een aantal zelfstandige wijzigingen aangebracht en worden redactionele wijzigingen doorgevoerd. Ingevolge deze eindejaarsregeling worden wijzigingen aangebracht in: (…) –           de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011); (…)

2.4. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitkeringen aan algemene bijstand ter voorziening in het levensonderhoud worden als leenbijstand verstrekt en kunnen onder voorwaarden worden omgezet in bijstand om niet. Zoals reeds aangekondigd (Brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2016, Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 268) worden deze uitkeringen met ingang van 1 januari 2017 aangemerkt als eindheffingsbestanddeel, zodat deze uitkeringen buiten aanmerking worden gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen.

In de URLB 2011 wordt geregeld dat inhoudingsplichtigen die gebruik willen maken van de in het BP 2017 opgenomen versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups, de de-minimisverklaring moeten invullen en indienen bij RVO.nl. Pas nadat uit de daaropvolgende melding van RVO.nl blijkt dat, uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de wettelijke formule, het de-minimisplafond niet wordt overschreden als gevolg van het toepassen van de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling, mag deze versoepeling worden toegepast. Deze beperking geldt alleen als sprake is van een of meer werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. (…)

(Nr. 2017-0000057050, Stcrt. 2017, 16588, Algemeen) (…) In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsregelingen op het terrein van de directe belastingen (…). De wijzigingen van de uitvoeringsregelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. (…) Ingevolge deze regeling worden wijzigingen aangebracht in: (...) – de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011); (...)

2. Toelichting op enkele wijzigingen (...)

2.2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

In de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is geregeld dat het pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd. Hierbij heeft de directeur-grootaandeelhouder de mogelijkheid om in 2017, 2018 en 2019 zijn pensioen in eigen beheer te beëindigen door dit fiscaal gefaciliteerd af te kopen dan wel om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Wanneer voor de omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting wordt gekozen, voorziet de wet in een oprenting van deze aanspraak. De marktrente die hiervoor moet worden gebruikt wordt nader geregeld en bekendgemaakt in de URLB 2011. (...)

(Nr. 2017-0000235515, Stcrt. 2017, 72735, Algemeen) (…) Ingevolge deze eindejaarsregeling worden wijzigingen aangebracht in: (...) – de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011); (...)

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Algemeen) (…)Ingevolge deze eindejaarsregeling wordt in wijzigingen voorzien met betrekking tot de volgende regelingen: (...)– de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011);(...)

2.2 Getto-uitkeringen

Duitsland verstrekt in het kader van de zogenoemde Wiedergutmachung een aantal oorlogsuitkeringen waaronder de zogenoemde getto-uitkeringen(2) (uitkeringen op grond van de Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto), de zogenoemde BEG-uitkeringen (uitkeringen op grond van de Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung) en de zogenoemde HNG-Fondsuitkeringen (uitkeringen uit het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens). Deze oorlogsuitkeringen die door Duitsland als een netto-uitkering zijn bedoeld, zijn in Nederland fiscaal aan te merken als tot het inkomen behorende periodieke uitkeringen. Voor een Nederlandse ingezetene brengt dit mee dat de uitkeringen voor de inkomstenbelasting behoren tot het inkomen uit werk en woning (box 1) en daarmee tot het verzamelinkomen. Hoewel Nederland dit inkomen op grond van het met Duitsland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting vrijstelt van belastingheffing, zorgt de daarin opgenomen methode van vrijstellen ervoor dat de uitkeringen wel meetellen voor de bepaling van de hoogte van het belastingtarief over mogelijk andere inkomsten (het zogenoemde progressievoorbehoud). Daarnaast worden de uitkeringen in Nederland tot het premie-inkomen voor de volksverzekeringen (en tot het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) gerekend en tellen de uitkeringen mee bij de bepaling van het toetsingsinkomen voor inkomensafhankelijke regelingen. Hierdoor kunnen toeslagen of andere tegemoetkomingen lager uitvallen. Deze gevolgen druisen bij menigeen tegen het rechtvaardigheidsgevoel in. Daarom is voor deze ongewenste gevolgen een oplossing gezocht, zoals is toegelicht in de brief aan de Tweede Kamer van 18 mei 20183.

De oplossing is gevonden in het aanwijzen van de genoemde oorlogsuitkeringen als onder de zogenoemde eindheffing vallende uitkeringen van publiekrechtelijke aard. Hierdoor neemt een inhoudingsplichtige, in dit geval de staat en meer in het bijzonder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de af te dragen loonheffingen over de uitkering in de vorm van een eindheffing voor zijn rekening. Door de aanwijzing van de genoemde oorlogsuitkeringen als onder de eindheffing vallende uitkeringen van publiekrechtelijke aard, behoren deze niet langer tot het inkomen uit werk en woning van de uitkeringsgerechtigde. Het progressievoorbehoud is niet meer van toepassing en de uitkeringsgerechtigde is over de uitkering geen premie voor de volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Hiernaast telt de oorlogsuitkering niet mee bij de bepaling van het inkomen dat van belang is voor de vaststelling van inkomensafhankelijke regelingen. De genoemde oorlogsuitkeringen worden aangewezen in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB 1965) als periodieke uitkeringen waarover loonbelasting wordt geheven. Vervolgens worden de periodieke uitkeringen in de URLB 2011 aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Er is voor gekozen om aan de aanwijzing van de genoemde oorlogsuitkeringen terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2016 (omdat de tegemoetkoming voor een andere oorlogsuitkering uit Duitsland (de zogenoemde artikel 2-fondsuitkering) eveneens met terugwerkende kracht tot en met die datum in werking is getreden). (...)

(2) In de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017/18, 34 785, nr. 85) werd ook een eenmalige oorlogsuitkering benoemd. Die eenmalige kwalificeert echter niet als periodieke uitkering of als pensioen en behoort daarmee niet tot het verzamelinkomen. De ongewenste gevolgen gelden dus niet voor die uitkering, zodat voor deze eenmalige oorlogsuitkering niets hoeft te worden geregeld.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Algemeen) (…) Ingevolge deze eindejaarsregeling wordt in wijzigingen voorzien met betrekking tot de volgende regelingen: (...)– de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011);(...)

2.2 Het verstrekken van het gegeven omtrent de arbeidskorting op de jaaropgaaf

Een inhoudingsplichtige is verplicht aan zijn werknemers een jaaropgaaf te verstrekken die een aantal gegevens bevat die samenhangen met het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon. Een van deze gegevens is de met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen verrekende arbeidskorting. Sinds 2016 is het de bedoeling van de wetgever dat slechts het bedrag aan arbeidskorting die dient te worden toegepast op het reguliere loon wordt vermeld en dat de arbeidskorting die is toegepast op het loon dat voortkomt uit een bijzondere beloning dus niet wordt vermeld.(2) Dit wordt thans alsnog tot uitdrukking gebracht in de ULRB 2011. Deze wijziging is daarmee voor het eerst van toepassing met betrekking tot de jaaropgaaf over 2019. (...)

(2) Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 3, p. 41 en 49.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Algemeen) (…) Ingevolge deze eindejaarsregeling wordt in wijzigingen voorzien met betrekking tot de volgende regelingen: (...)– de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011);(...)

2.1. Toevoeging geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof als uitzondering op het looncriterium voor de 30%-regeling

Momenteel is geregeld dat indien werknemers door het opnemen van ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof niet langer voldoen aan het looncriterium van de 30%-regeling, een eventuele loonsverlaging als gevolg van het opnemen van deze vormen van verlof buiten beschouwing blijft zodat deze werknemers aan het looncriterium blijven voldoen.

In het kader van de inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof per 1 juli 2020 wordt het aanvullend geboorteverlof toegevoegd aan de uitzondering op het looncriterium voor de 30%-regeling, omdat het doel en karakter van het aanvullend geboorteverlof overeenkomt met het ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. Hierbij wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om adoptieverlof en pleegzorgverlof aan deze bepaling toe te voegen. Genoemde vormen van verlof worden derhalve eveneens buiten beschouwing gelaten als het gaat om de toets op het looncriterium. Bovenstaande geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020.

(nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636, Algemeen) (...) Ingevolge deze eindejaarsregeling wordt in wijzigingen voorzien met betrekking tot de volgende regelingen: (...) -de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011); (...)

  2.7. Verduidelijking gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van de zogenoemde gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen in de loonbelasting. Deze ziet op voorzieningen ter bestrijding of het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers die verbonden zijn met de door de werknemer verrichte arbeid, die door de werkgever(7) op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moeten worden verstrekt en waarvoor op grond van die wet ook geen eigen bijdrage van de werknemer mag worden verlangd (verplichte arbovoorzieningen). Met voornoemde vrijstelling is nooit beoogd om ook voorzieningen vrij te stellen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever (niet-verplichte arbovoorzieningen).

  Met onderhavige wijziging wordt duidelijk dat alleen verplichte arbovoorzieningen, dat wil zeggen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever, gericht zijn vrijgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Voorzieningen die de werkgever aan de werknemer verstrekt en die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever, ter bestrijding of het voorkomen van veiligheids- of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met de arbeid, vallen niet onder de gerichte vrijstelling.(8) Denk hierbij aan het generiek vergoeden of verstrekken van algemene gezondheidschecks.(9) Ook kan worden gedacht aan het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van gezonde maaltijden, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke. De opgenomen verwijzing naar de Arbowet(10) maakt duidelijk dat er bij toepassing van de gerichte vrijstelling voor verplichte arbovoorzieningen geen ruimte is voor een eigen bijdrage van werknemers.

  In het verleden is het standpunt ingenomen dat de cursus stoppen met roken en een stoelmassage onder de gerichte vrijstelling vielen. Met de onderhavige aanpassing vallen deze voorzieningen niet langer onder de vrijstelling. In individuele situaties en voor zover deze voorzieningen op de werkplek worden verstrekt en gebruikt of verbruikt, kan de werkgever dit alsnog onbelast verstrekken op grond van de zogenoemde nihilwaardering. Dit is nader toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze toelichting. Bovendien geldt voor de cursus stoppen met roken dat deze sinds 2020 wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering zonder dat de kosten ten laste van het eigen risico gaan. Daardoor wordt naar verwachting sinds 2020 niet of nauwelijks een beroep gedaan op de werkgever om deze kosten te dekken.

  (7) Inhoudingsplichtige voor de loonbelasting.

  (8) Kamerstukken II 1997/98, 25 879, nr. 3. In de memorie van toelichting bij de Arbowet is over artikel 3 Arbowet het volgende opgenomen: “De bepalingen in dit artikel hebben het karakter van doelvoorschriften en uitgangspunten. Zij geven in principe een vereiste aan tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De afweging die in dit «redelijkerwijs» ligt besloten heeft betrekking op belangen van economische, technische en operationele haalbaarheid. De afweging en inschatting van de redelijkheid van deze taken is primair een zaak van de werkgever.”

  (9) Het is niet uitgesloten dat de gerichte vrijstelling in specifieke individuele situaties wel van toepassing kan zijn.

  (10) Artikel 44 Arbowet.

 

Artikel 1.1 Reikwijdte

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 5b, 6, 8, 8a, 10a, 11, 11b, 12, 12a, 13, 13bis, 18, 19f, 25, vierde lid, 26, zesde lid, 27, 28, 28a, 29, 31, eerste lid, onderdeel c, 31a, 32ab, 32ba, 33, 35, 35d, 35e, 35g, 35k, 35l, 35m en 38p, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 2e, 10d, 10e en 10eb van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

 

Deze bepaling noemt de bepalingen waaraan deze regeling uitvoering geeft. De tekst is ontleend aan artikel 1 van de URLB 2001, met dien verstande dat de bepaling is geactualiseerd.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) De URLB 2011 geeft met ingang van 1 januari 2011 eveneens uitvoering aan de artikelen 27, 35, 35g en 39c, eerste lid, van de Wet LB 1964 en artikel 10e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (hierna: UBLB 1965) en niet meer aan artikel 8 van dat besluit. Artikel 1.1. van de URLB 2011 wordt op dat punt aangepast.

(nr. DV 2011/283M, Stcrt. 2011, 11029, Artikelsgewijs) Met ingang van 1 januari 2011 geeft de URLB 2011 tevens uitvoering aan artikel 11b van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964). Laatstgenoemd artikel was abusievelijk nog niet opgenomen in artikel 1.1 van de URLB 2011. Met de onderhavige wijziging wordt deze omissie met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 hersteld. Daarnaast wordt een redactionele verbetering aangebracht.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) In verband met de uit het Belastingplan 2012 voortvloeiende afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2012 vervalt in artikel 1.1 van de URLB 2011 ook de verwijzing naar artikel 19g van de Wet loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964).

(nr. DB 2013-301M, Stcrt.  2013, 15953, Artikelsgewijs) Bij de invoering van artikel 8.2a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) per 1 januari 2012 is per abuis onderhavige wijziging van artikel 1.1 van de URLB 2011 niet meegenomen. Met deze aanpassing, die in verband met de datum waarop de onjuiste verwijzing is ontstaan terugwerkt tot en met 1 januari 2012, is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) In artikel 1.1 van de URLB 2011 wordt onder meer verwezen naar artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Aangezien artikel 11a van de Wet LB 1964 komt te vervallen per 1 januari 2014 en de URLB 2011 vanaf die datum geen uitvoering meer geeft aan dat artikel, kan de verwijzing naar dat artikel ook komen te vervallen.

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) De URLB 2011 gaat met ingang van 1 januari eveneens uitvoering geven aan artikel 32 van de Wet LB 1964. Om deze reden wordt een verwijzing naar genoemd artikel 32 ingevoegd in de opsomming van artikel 1.1 van de URLB 2011.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) In de tot 1 januari 2017 geldende tekst van artikel 1.1 van de URLB 2011 wordt nog verwezen naar artikel 39c, eerste lid, van de Wet LB 1964, terwijl dat artikel met ingang van 1 januari 2015 is vervallen (Stb. 2009, 611, en Stb. 2013, 566). Met de onderhavige wijziging wordt die verwijzing daarom met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 geschrapt.

In het per 1 januari 2017 in werking tredende artikel 12a, tiende lid, van de Wet LB 1964 is een delegatiegrondslag opgenomen waaraan per 1 januari 2017 in de URLB 2011 uitvoering wordt gegeven. Genoemd artikel 12a moet derhalve worden toegevoegd aan de opsomming in genoemd artikel 1.1

(Nr. 2017-0000235515, Stcrt. 2017, 16588, Artikelsgewijs) In het per 1 april 2017 in werking tredende artikel 38p van de Wet LB 1964 is een delegatiegrondslag opgenomen waaraan per 1 april 2017 in de URLB 2011 uitvoering wordt gegeven. Genoemd artikel 38p moet derhalve worden toegevoegd aan de opsomming in genoemd artikel 1.1.

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Artikelsgewijs) De URLB 2011 gaat met ingang van 1 januari 2019 eveneens uitvoering geven aan artikel 10a, elfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Om deze reden wordt een verwijzing naar genoemd artikel 10a ingevoegd in de opsomming van artikel 1.1 URLB 2011.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) In artikel 1.1 URLB 2011 wordt als delegatiebepaling voor artikel 4.2 URLB 2011 verwezen naar artikel 19a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Deze delegatiebepaling was tot 1 april 2017 opgenomen in artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, onder 1°, Wet LB 1964 in verband met buitenlandse eigenbeheerlichamen. Deze delegatiebepaling is komen te vervallen bij de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Abusievelijk is in artikel 1.1 URLB 2011 geen verwijzing naar de andere delegatiebepaling voor artikel 4.2 URLB 2011 opgenomen, te weten artikel 10d UBLB 1965. Op grond van artikel 10d UBLB 1965 hoeft een in een bij ministeriële regeling aangewezen EER-staat gevestigde verzekeraar of gevestigd pensioenfonds onder voorwaarden jegens de ontvanger geen in Nederland uitwinbare zekerheid te stellen. Een verwijzing naar deze delegatiegrondslag wordt alsnog opgenomen in artikel 1.1 URLB 2011. Daarnaast wordt artikel 4.2 URLB 2011 toegespitst op de toepassing van artikel 10d UBLB 1965.

De bovengenoemde wijzigingen werken terug tot en met 1 april 2017.

 

Artikel 1.2 Definities

1.             Deze regeling verstaat onder:

a.       wet: de Wet op de loonbelasting 1964;

b.       besluit: het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

c.       belasting: ingeval artikel 27b, eerste lid, van de wet van toepassing is: het gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen;

d.       inhoudingsplichtigenverklaring: de verklaring dat degene aan wie die verklaring is afgegeven ten aanzien van artiesten of beroepssporters als inhoudingsplichtige is aangewezen;

e.       Minister: de Minister van Financiën

f.        werkplek: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met dien verstande dat niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1, onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer;

g.       verbonden vennootschap: een verbonden vennootschap als bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de wet;

h.       jaaropgaaf: de opgave van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon, de op dat loon ingehouden belasting en premie voor de volksverzekeringen, de over dat loon door de inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de op dat loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de volgens artikel 22a van de wet toegekende arbeidskorting ter zake van het loon dat wordt belast volgens de loonbelastingtabellen, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de wet;

i.        heffingskorting: de standaardloonheffingskorting, bedoeld in artikel 21c van de wet.

2.             In deze regeling wordt onder een uitkering ingevolge een sociale verzekeringswet mede verstaan de toeslag die ingevolge de Toeslagenwet wordt verleend op die uitkering.

 

Deze bepaling, waarin voor de URLB 2011 van belang zijnde begrippen worden gedefinieerd, is grotendeels ontleend aan artikel 2 van de URLB 2001. Het begrip openbaar vervoer is niet meer gedefinieerd omdat dit begrip niet meer in de URLB 2011 gebruikt wordt.

Nieuw is de definitie van het begrip werkplek, die is opgenomen in het eerste lid, onderdeel f. Dit begrip is van belang voor een waardering lager dan de waarde in het economische verkeer van het genot van voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Dergelijke verstrekkingen, die in het algemeen verbonden zijn met de bedrijfsvoering van de werkgever, worden naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als loon ervaren, ook al kan sprake zijn van enig privévoordeel.

De werkplek is in dit kader gedefinieerd als iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is, met dien verstande dat – tenzij expliciet anders bepaald – niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer.

Het gaat om de werkplek in ruime zin, waaronder bijvoorbeeld ook vergaderzalen, bedrijfskantines en de parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen. De definitie van het begrip werkplek sluit aan bij de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsplaats en bij de zorgplicht voor te treffen voorzieningen. De ruime werking van de Arbeidsomstandighedenwet maakt ook een ruime uitleg voor de werkplek mogelijk. In een samenleving waar de opvattingen over plaatsgebonden werken zich ontwikkelen past de ruime definitie van de werkplek niet alleen bij de meer traditionele werkplekken, zoals het bureau of de lopende band, maar ook bij nieuwere vormen van werken, althans voor zover de zorgplicht van de inhoudingsplichtige zich daartoe uitstrekt. De definitie van werkplek is niet zo ruim dat bij werken onderweg, zoals bij het bewerken van mail in de trein of bus, sprake is van een werkplek. Ook ingeval de journalist zijn stukjes schrijft in een horecagelegenheid, is dat – gelet op het ook in die situatie ontbreken van de ARBO-verantwoordelijkheid van de werkgever – niet voldoende om de desbetreffende horecagelegenheid als werkplek van de journalist aan te merken.

De zorgplicht van de inhoudingsplichtige voor de werkplek kan blijken uit een ARBO-plan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die een werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet maken. De ruime uitleg van het begrip werkplek ziet bijvoorbeeld ook op de situatie van een gemeentelijke hovenier die de openbare beplanting verzorgt, of van een bouwvakker die graafwerkzaamheden in de openbare ruimte verricht.

De ARBO-verantwoordelijkheid van de werkgever voor de werkplek ziet ook op uitzendkrachten en andere inleensituaties.

Tegelijk past een ruime definitie van de werkplek bij de met de werkkostenregeling beoogde vereenvoudiging. De definitie ziet op de meer traditionele werkplek, zoals dat bijvoorbeeld voor kantoorpersoneel een kamer of een bureau in een kantoortuin betreft, voor productiepersoneel de fabriekshal, of voor keukenpersoneel een keuken. De definitie omvat bijvoorbeeld voor een vrachtwagenchauffeur of een piloot ook (een cabineruimte van) een vrachtauto respectievelijk een vliegtuig en voor een machinist of conducteur een trein. Tevens vallen algemene ruimtes onder de definitie, bijvoorbeeld de fietsenstalling, de aanwezige fitnessruimte en de parkeergarage op het bedrijfsterrein, mits voor de inhoudingsplichtige van de werknemer hier de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is.

Wat betreft de werkplek in een woning van de werknemer is een beperking aangebracht. Een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer wordt niet als werkplek aangemerkt. Dit betreft niet alleen werkplekken in woningen die als hoofdverblijf dienen, maar bijvoorbeeld ook werkplekken in vakantiewoningen. Ook is niet van belang of er sprake is van een koopwoning of van een huurwoning. In geval van een werkplek in een woning is de rol van de werkgever beperkt en speelt de privévoorkeur van de werknemer een sterke rol. Daardoor is bij dergelijke voorzieningen niet of nauwelijks sprake van loon met een gebonden karakter zoals dat wel het geval is bij voorzieningen op de werkplek die onder verantwoordelijkheid van de inhoudingsplichtige valt. Een lage waardering van dergelijke voorzieningen in het privédomein van de werknemer ligt dan ook niet voor de hand. De forfaitaire ruimte is juist bedoeld voor verstrekkingen met een dergelijk ongebonden karakter.

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Artikelsgewijs) De tekst van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel h, van de URLB 2011 wordt in overeenstemming gebracht met de in de onderhavige regeling opgenomen wijziging van artikel 7.4 van de URLB 2011.

(nr. CZW 2014-0000626454, Stcrt.  2014, 36320) De wijzigingen zijn een gevolg van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 en de intrekking van de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) Artikel 1.2 ULRB 2011 definieert de jaaropgaaf en artikel 7.4 ULRB 2011 geeft nadere invulling aan de gegevens die de jaaropgaaf in elk geval moet bevatten. Een van deze gegevens is de met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen verrekende arbeidskorting. Sinds 2016 is in artikel 28, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet LB 1964 het bedrag aan arbeidskorting waarvan de inhoudingsplichtige aan de werknemer opgave moet verstrekken beperkt tot de arbeidskorting die ingevolge artikel 22a Wet LB 1964 dient te worden toegepast op het loon dat wordt belast volgens de loonbelastingtabellen, bedoeld in artikel 25, tweede lid, Wet LB 1964. De arbeidskorting die wordt toegepast op loon dat wordt belast volgens de loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, Wet LB 1964, dient hierbij dus buiten beschouwing te blijven.(15) Met de wijziging van de artikelen 1.2, eerste lid, onderdeel h, en 7.4, tweede lid, onderdeel h, ULRB 2011 worden die bepalingen met het voorgaande in overeenstemming gebracht. Deze wijziging is daarmee voor het eerst van toepassing met betrekking tot de jaaropgaaf over 2019.

(15) Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 3, p. 41 en 49.

 

HOOFDSTUK 2 BELASTINGPLICHT (HOOFDSTUK I VAN DE WET)

 

Artikel 2.1 Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden

1.             Aan het in artikel 5b, eerste lid, onder 2°, van de wet bedoelde aannemelijk maken wordt voldaan, indien degene met wie het gezelschap het optreden in Nederland of de sportbeoefening in Nederland is overeengekomen of degene van wie het gezelschap de gage ontvangt:

a.              voor aanvang van het optreden of de sportbeoefening aan de hand van een document – waarvan hij een afschrift voor controle beschikbaar houdt – als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht, van ten minste het merendeel van de leden heeft vastgesteld dat zij inwoner zijn van dan wel gevestigd zijn in een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden;

b.             beschikt over de volgende documenten:

1°.     een afschrift van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht dat betrekking heeft op de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap;

2°.     een schriftelijke verklaring van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap dat het gezelschap hoofdzakelijk bestaat uit leden die inwoner zijn van of gevestigd zijn in een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden;

3°.         een schriftelijke overeenkomst betreffende het optreden in Nederland of de sportbeoefening in Nederland, of een afschrift van die overeenkomst, waarin het gezelschap als vestigingsland vermeldt een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden, en

4°.         een afschrift van een bank- of girorekening waaruit blijkt dat de gage van het gezelschap is overgemaakt naar een rekeninghouder die woont of is gevestigd in het in onderdeel c bedoelde vestigingsland.

2.             Het eerste lid is niet van toepassing indien aan degene met wie het gezelschap het optreden in Nederland of de sportbeoefening in Nederland is overeengekomen of aan degene van wie het gezelschap de gage ontvangt, onjuiste verklaringen, documenten of gegevens zijn verstrekt en deze dit weet of redelijkerwijs had moeten weten.

 

De tekst van deze op artikel 5b van de Wet LB 1964 gebaseerde bepaling is ontleend aan artikel 2a van de URLB 2001, met dien verstande dat de tekst, vooruitlopend op de transitie van de Nederlandse Antillen, die voorzien is in het najaar van 2010, is geactualiseerd.

In verband met het opheffen van de Nederlandse Antillen als land, en de staatkundige herindeling van de eilanden die voorheen tot de Nederlandse Antillen behoorden, wordt in artikel 2.1 van de URLB 2011 verwezen naar ‘Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden’ in plaats van   zoals in artikel 2a van de URLB 2001 – naar ‘de Nederlandse Antillen of Aruba’.

 

Artikel 2.2 Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

1.             De arbeidsverhouding van degene die als sekswerker persoonlijk arbeid verricht, wordt niet als dienstbetrekking beschouwd, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.              met betrekking tot de arbeidsverhouding van de sekswerker wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorwaarden;

b.             met betrekking tot de inkomsten van de sekswerker wordt voldaan aan de in het derde lid bedoelde voorwaarden;

c.              de exploitant leeft de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming alsmede artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen na;

d.             artikel 2g van het besluit wordt toegepast;

e.             de exploitant verstrekt het voorlichtingsmateriaal van de Belastingdienst over de arbeidsverhouding van degene die als sekswerker persoonlijk arbeid verricht, aan de sekswerker;

f.               de exploitant heeft met de sekswerker een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin wordt verklaard dat aan de onderdelen a tot en met e zal worden voldaan;

g.             de exploitant voldoet met betrekking tot al zijn arbeidsverhoudingen met degenen die als sekswerker persoonlijk arbeid verrichten, aan de onderdelen a tot en met f;

h.             de exploitant draagt, binnen de geldende betalingstermijnen, de verschuldigde loonbelasting, premie volksverzekeringen, omzetbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af en leeft hoofdstuk 7 na;

i.                de administratie van de exploitant is duidelijk en inzichtelijk en de exploitant voldoet aan artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

j.               de exploitant heeft een vergunning voor het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling indien dat vereist is op grond van de daarvoor geldende regels;

k.              de exploitant is met de Belastingdienst schriftelijk overeengekomen dat hij zal voldoen aan de voorwaarden in dit lid.

2.             De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde voorwaarden met betrekking tot de arbeidsverhouding van de sekswerker zijn dat:

a.              de sekswerker werkzaamheden kan weigeren en de eigen werktijden bepaalt;

b.             de sekswerker vrij is in de kledingkeuze, mits de gekozen kleding gangbaar is in de branche;

c.              de sekswerker mag weigeren om alcohol te drinken, en

d.             de sekswerker vrij is in de keuze van een medische begeleider.

3.             De in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde voorwaarden met betrekking tot de inkomsten van de sekswerker zijn dat:

a.              de afspraken met betrekking tot de inkomsten schriftelijk zijn vastgelegd en worden nageleefd, en door de werkgever bij de administratie worden bewaard;

b.             de exploitant bij iedere uitbetaling van inkomsten een overzicht aan de sekswerker verstrekt en aan het eind van het jaar een jaaroverzicht van de inkomsten verstrekt;

c.              de inkomsten direct opeisbaar zijn;

d.             de exploitant de sekswerker geen boeten volgens een boetesysteem of vergelijkbaar systeem in rekening brengt, en

e.             de vergoeding voor extra werkzaamheden, die niet vooraf zijn overeengekomen met een cliënt, volledig toekomt aan de sekswerker.

4.             Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

a.       inkomsten van de sekswerker: al hetgeen door de sekswerker uit de arbeidsverhouding met de exploitant wordt genoten;

b.       exploitant: degene op wie de verplichting rust het loon van de sekswerker te betalen.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 4 van de Wet LB 1964 en artikel 2e, vierde lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (hierna: UBLB 1965). De tekst is ontleend aan artikel 2b van de URLB 2001.

(nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636, Artikelsgewijs) In artikel 2.2, eerste lid, onderdeel c, URLB 2011 wordt verwezen naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) terwijl dit sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet zijn. Deze verwijzing wordt daarom met terugwerkende kracht tot en met 25 mei 2018 hersteld.

 

Artikel 2.3 Niet-inhoudingsplichtigen

1.             Niet als inhoudingsplichtige worden beschouwd:

a.              United Nations:

1°.     International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT);

2°.     International Court of Justice (ICJ);

3°.     United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);

4°.     Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT);

5°.     Special Tribunal for Lebanon;

6°.     Residual Special Court for Sierra Leone, ’s-Gravenhage;

7°.     Interregional Crime and Justice Research Institute – Centre for Artificial Intelligence and Robotics (UNICRI);

8°.     Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA);

b.       International Criminal Court (ICC);

c.              Permanent Court of Arbitration;

d.             Hague Conference on Private International Law;

e.       NATO CI Agency;

f.               European Union:

1°.       Vertegenwoordiging van de Europese Commissie;

2°.       Voorlichtingsbureau van het Europese Parlement;

3°.       European Police Office (Europol);

4°.       European Union’s Judicial Cooperation Unit (Eurojust);

5°.       Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);

6°.       Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutors Office;

7°.       Galileo Reference Centre (GRC);

8°.       Europese Investeringsbank (EIB);

g.             Office of the High Commissioner on National Minorities of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (HCNM/OSCE);

h.             Eurocontrol;

i.                European Space Agency / European Space Research and Technology Center (ESA/ESTEC);

j.               European Patent Organisation;

k.              Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation (CTA);

l.                Iran-United States Claims Tribunal;

m.           International Organisation for Migration (IOM);

n.             Common Fund for Commodities (CFC);

o.             Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW);

p.             International Development Law Organization (IDLO);

q.             European Commission Joint Research Centre Petten;

r.               Centre for Integrated Surveys: International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC-UNESCO);

s.       International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA);

t.       International Commission on Missing Persons (ICMP). 

2.             De leden en functionarissen van de in het eerste lid genoemde volkenrechtelijke organisaties die diplomatieke voorrechten genieten en geen Nederlander zijn, worden niet als inhoudingsplichtige beschouwd ten aanzien van degenen die in hun persoonlijke dienst werkzaam zijn.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 6, vierde lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 3 van de URLB 2001, met dien verstande dat de lijst met internationale organisaties die niet als inhoudingsplichtige worden beschouwd is geactualiseerd, omdat enerzijds een aantal organisaties niet langer in Nederland is gevestigd en anderzijds een aantal, andere organisaties zich nu juist recentelijk in Nederland heeft gevestigd.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) De in artikel 2.3 van de URLB 2011 opgenomen lijst met internationale organisaties die niet-inhoudingsplichtig zijn, wordt door de onderhavige wijziging geactualiseerd en opnieuw ingedeeld. Bij de actualisering is het uitgangspunt gehandhaafd dat organisaties op de lijst worden opgenomen waarmee op enigerlei wijze, bijvoorbeeld in een zetelverdrag, is overeengekomen dat de betreffende organisatie geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting is. Bij de indeling is, voor zover overeenkomstig, de indeling aangehouden van de Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) In de zetelovereenkomst die is gesloten met de organisaties die worden genoemd in de tot 1 januari 2012 geldende tekst van artikel 2.3, eerste lid, onderdelen q en t, van de URLB 2011 is geen vrijstelling van inhoudingsplicht van loonbelasting overeengekomen. Deze organisaties zijn derhalve ten onrechte per 1 januari 2011 op de lijst van niet-inhoudingsplichtigen opgenomen. Deze omissie wordt door de in artikel IV, onderdeel B, onder 1 en 3, opgenomen wijzigingen ongedaan gemaakt. Deze wijzigingen werken terug tot en met 1 januari 2011.Voorts is de naam van het Institute for Energy per 1 september 2011 gewijzigd in het Institute for Energy and Transport. De lijst met niet-inhoudingsplichtigen wordt in artikel IV, onderdeel B, onder 2, overeenkomstig gewijzigd. Deze wijziging werkt terug tot en met 1 september 2011.

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Artikelsgewijs) In verband met het feit dat het Europees Geneesmiddelenbureau (ook wel bekend als EMA) inmiddels in Nederland is gevestigd, wordt deze instelling toegevoegd aan de opsomming in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel f, URLB 2011.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) De aanpassingen van artikel 2.3 URLB 2011 strekken tot actualisering van de daarin opgenomen opsomming van instellingen en organisaties en internationale organisaties die in aanmerking komen voor een vrijstelling van de inhoudingsplicht. Het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) en het International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) worden in de opsomming vervangen door het International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT). Verder wordt het Special Court for Sierra Leone, SCSL, in het Nederlands ook Sierra Leone-tribunaal genoemd, in de opsomming vervangen door het Residual Special Court for Sierra Leone.

Voorts worden Interregional Crime and Justice Research Institute – Centre for Artificial Intelligence and Robotics (UNICRI), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, International Development Law Organization (IDLO) en International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) opgenomen in verband met de vestiging van deze organisaties in Nederland.

De verwijzing naar het NATO CI Agency wordt aangepast aan de naamswijziging van die organisatie.

(Red.: De aanpassingen bevatten enkele overbodige punten; niet overgenomen.)

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) De aanpassingen van artikel 2.3 URLB 2011 strekken tot actualisering van de daarin opgenomen opsomming van internationale organisaties die niet als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting worden aangemerkt.

Het International institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE) en het African Management Services Company B.V. (AMSCO) komen in de opsomming te vervallen omdat zij niet langer de status van internationale organisatie hebben.

Voorts worden het Galileo Reference Centre (GRC), de International Commission on Missing Persons (ICMP) en de Europese Investeringsbank (EIB) opgenomen. Deze organisaties hebben de status van internationale organisatie en worden daarom toegevoegd aan de opsomming.

De aangepaste verwijzing naar het European Commission Joint Research Centre Petten en het Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutors Office houdt verband met een naamswijziging van deze organisaties.

 

Artikel 2.4 Aangewezen inhoudingsplichtige bij de hulp van een thuiswerker

In afwijking van de artikelen 6 en 7 van de wet wordt ten aanzien van de hulp van de thuiswerker die doorgaans voor een opdrachtgever arbeid verricht, de opdrachtgever van die thuiswerker als inhoudingsplichtige aangewezen.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 8, onderdeel b, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 4 van de URLB 2001.

 

Artikel 2.5 Aangewezen inhoudingsplichtige bij een artiest of een beroepssporter

1.             In afwijking van artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet wordt, voor zover de voor het optreden van een artiest of de sportbeoefening van een beroepssporter overeengekomen gage, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de wet, wordt verstrekt aan degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring, als inhoudingsplichtige aangewezen: degene aan wie die verklaring is afgegeven.

2.             Voor zover degene aan wie een inhoudingsplichtigenverklaring is afgegeven gage van artiesten of beroepssporters verstrekt aan een ander aan wie een zodanige verklaring is afgegeven, wordt in zijn plaats die ander als inhoudingsplichtige aangewezen.

3.             Een inhoudingsplichtigenverklaring kan op verzoek door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking worden afgegeven aan:

a.              de artiest of beroepssporter die als leider van een gezelschap optreedt;

b.             de leider van een gezelschap die, of het lichaam in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dat het optreden van artiesten of de sportbeoefening van beroepssporters overeenkomt;

c.              degene met wie of degene door wiens bemiddeling het optreden van artiesten of de sportbeoefening van beroepssporters wordt overeengekomen;

d.             degene die als onderneming uitoefent het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden, en de inhoudingsplicht en de daarmee samenhangende verplichtingen overneemt van degene met wie de artiest of de beroepssporter het optreden respectievelijk de sportbeoefening is overeengekomen.

4.             De inspecteur geeft geen inhoudingsplichtigenverklaring af indien de persoon of het lichaam, bedoeld in het derde lid, niet in Nederland woont of is gevestigd.

5.             De inhoudingsplichtigenverklaring is van toepassing gedurende een termijn van ten hoogste vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van afgifte.

6.             Degene aan wie de inhoudingsplichtigenverklaring is afgegeven, bewaart het origineel van deze verklaring bij zijn loonadministratie en verstrekt een kopie van deze verklaring aan degene die op grond van artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet inhoudingsplichtige zou zijn, ter bewaring bij diens loonadministratie.

7.             De inspecteur trekt bij voor bezwaar vatbare beschikking de inhoudingsplichtigenverklaring in, indien:

a.              de verklaring haar belang heeft verloren;

b.             de op de verklaring vermelde gegevens niet juist zijn of niet meer juist zijn;

c.              degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring niet meer in Nederland woont of is gevestigd;

d.             degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring bij herhaling de inhoudingsplicht of de daarmee samenhangende verplichtingen niet nakomt;

e.             degene die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring geen kopie van die verklaring verstrekt aan degene die op grond van artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet inhoudingsplichtige zou zijn.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 8a, derde lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 5 van de URLB 2001 en is geactualiseerd. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

 

Artikel 2.6 Bij overeenkomst aangewezen inhoudingsplichtige bij een beroepssporter

Indien artikel 2.5 niet van toepassing is en met de Minister is overeengekomen dat de belasting zal worden ingehouden door een ander dan degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen ten aanzien van de beroepssporter, wordt in afwijking van artikel 8a, eerste en tweede lid, van de wet als inhoudingsplichtige aangewezen: degene die op grond van de overeenkomst de inhouding overneemt.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 8a, derde lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 6 van de URLB 2001.

 

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

 

Artikel 3.0 Bepaling overschrijden de-minimisplafond bij aandelenopties

1.       De inhoudingsplichtige die voornemens is om artikel 10a, negende lid, van de wet toe te passen met betrekking tot een of meer werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering dient voor het desbetreffende kalenderjaar een de-minimisverklaring in, met gebruikmaking van de hiervoor door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde voorziening en onder opvolging van de daarbij opgenomen aanwijzingen.

2.       De Minister van Economische Zaken en Klimaat meldt aan de inhoudingsplichtige die de de-minimisverklaring, bedoeld in het eerste lid, heeft ingediend, of uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de berekening, bedoeld in artikel 10a, tiende lid, van de wet, als gevolg van de in artikel 10a, negende lid, van de wet opgenomen afwijking van artikel 10a, eerste lid, van de wet, voor de onderneming, bedoeld in artikel 10a, negende lid, van de wet, het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 10a, tiende lid, van de wet, wordt overschreden.

3.       Artikel 10a, negende lid, van de wet wordt door de inhoudingsplichtige pas toegepast nadat uit de melding, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat, uitgaande van de berekening, bedoeld in artikel 10a, tiende lid, van de wet, de in artikel 10a, negende lid, van de wet opgenomen afwijking van artikel 10a, eerste lid, van de wet voor de inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 10a, negende lid, van de wet, niet tot gevolg heeft dat het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 10a, tiende lid, van de wet, wordt overschreden.

4.       Indien de inhoudingsplichtige behoort tot een sector waarop Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352) of Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU 2014, L 190) van toepassing is, is artikel 10a, negende lid, van de wet slechts van toepassing indien, uitgaande van de overeenkomstige toepassing van de berekening, bedoeld in artikel 10a, tiende lid, van de wet, de in artikel 10a, negende lid, van de wet opgenomen afwijking van artikel 10a, eerste lid, van de wet voor de onderneming, bedoeld in de van toepassing zijnde verordening, niet tot gevolg heeft dat het de-minimisplafond, bedoeld in die verordening, wordt overschreden.

 

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Artikelsgewijs) Ingevolge artikel 10a, negende lid, Wet LB 1964 is onder bepaalde voorwaarden 25% van hetgeen door een werknemer wordt genoten ter zake van de uitoefening of vervreemding van een verstrekt aandelenoptierecht, tot een maximum van € 50.000, vrijgesteld van belastingheffing. Als voorwaarde geldt onder meer dat de inhoudingsplichtige in het kalenderjaar waarin het aandelenoptierecht is verstrekt beschikte over een zogenoemde S&O-verklaring voor starters. In artikel 3.0 URLB 2011 wordt geregeld dat de inhoudingsplichtige die gebruik wil maken van deze gedeeltelijke vrijstelling een de-minimisverklaring indient met gebruikmaking van de hiervoor door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde voorziening en onder opvolging van de daarbij opgenomen aanwijzingen. De genoemde verklaring is te vinden op de website van RVO.nl, bij welke instantie de verklaring ook moet worden ingediend. Pas nadat uit de daaropvolgende melding van RVO.nl blijkt dat, uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de wettelijke berekening, het de-minimisplafond niet als gevolg van het toepassen van voornoemde maatregel wordt overschreden, mag die maatregel worden toegepast. Deze beperking geldt alleen als sprake is van een of meer werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Omdat artikel 10a, negende tot en met elfde lid, Wet LB 1964 op 1 januari 2018 in werking is getreden, wordt in artikel XXVIII geregeld dat artikel 3.0 URLB 2011 van overeenkomstige toepassing is met betrekking tot de toepassing van artikel 10a, negende tot en met elfde lid, Wet LB 1964 ter zake van de uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht in 2018 en wordt tevens geregeld dat dit overgangsrecht tot en met 1 januari 2018 terugwerkt. Voor zover reeds in 2018 gebruik is gemaakt van de in artikel 10a, negende lid, Wet LB 1964 opgenomen regeling, moeten de betreffende inhoudingsplichtigen, met het oog op de controle van de uit artikel 10a, tiende lid, Wet LB 1964 voortvloeiende toets aan de de-minimisregeling, de de-minimisverklaring alsnog invullen en uiterlijk 1 maart 2019 indienen bij RVO.nl. Alleen ingeval vervolgens blijkt dat, uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de wettelijke berekening, het de-minimisplafond niet als gevolg van het toepassen van artikel 10a, negende lid, Wet LB 1964 wordt overschreden, mag die bepaling worden toegepast.

 

Artikel 3.1 Loon voor de toepassing van enkele regelingen

Voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de wet, en van artikel 3.3a, onderdeel b, wordt het loon in aanmerking genomen met inachtneming van het volgende:

a.              artikel 11, eerste lid, onderdeel j, van de wet vindt geen toepassing;

b.             tantièmes en toevallige bijzondere beloningen, alsmede tot het loon behorende aanspraken worden niet in aanmerking genomen.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 8 van de URLB 2001.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) Het bepaalde in artikel 3.2 van de URLB 2011 is met ingang van 2012 verplaatst naar artikel 3.3a van de URLB 2011, zonder dat tegelijkertijd de verwijzing naar artikel 3.2 in artikel 3.1 van de URLB 2011 is aangepast (Stcrt. 2011, 22974). Deze verwijzing wordt in het onderhavige onderdeel alsnog met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 aangepast.

 

Artikel 3.1a Niet tot het loon behorende voorzieningen

Als niet tot het loon behorende voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers die verband houden met invaliditeit als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de wet worden aangewezen:  voorzieningen in de zin van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.

 

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) Met het nieuwe artikel 3.1a van de URLB 2011 wordt invulling gegeven aan de ingevolge de Fiscale verzamelwet 2011 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 in artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet LB 1964 op te nemen delegatiebevoegdheid. In artikel 3.1a van de URLB 2011 worden voorzieningen in de zin van de Voorzieningenregeling aangewezen als niet tot het loon behorende voorzieningen. Deze voorzieningen waren tot 1 januari 2009 op grond van een aan het destijds geldende artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet LB 1964 gekoppeld beleidsbesluit vrijgesteld van loon- en inkomstenbelasting. Per 1 januari 2009 is beoogd deze vrijstelling over te nemen in artikel 3.104 van de Wet IB 2001. Voor zover voorzieningen op grond van de Voorzieningen-regeling voortvloeien uit de dienstbetrekking, zou dat voor wat betreft het inhouden van loonbelasting echter geen soelaas hebben geboden en is een afzonderlijke vrijstelling van loonbelasting noodzakelijk. Laatstgenoemde vrijstelling wordt thans alsnog bewerkstelligd door de hiervoor genoemde aanvulling van artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet LB 1964 en de uitwerking daarvan in het onderhavige artikel 3.1a van de URLB 2011. Deze wijziging treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011, omdat de URLB 2011 op dat moment is ingevoerd. Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 wordt een vergelijkbare wijziging aangebracht in de URLB 2001 zoals deze op 31 december 2010 luidde.

 

Artikel 3.3 Geclausuleerd verlof

Voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, onderdeel r, onder 2°, van de wet wordt als geclausuleerd verlof aangewezen: verlof dat voor specifieke doeleinden wordt toegekend, zoals buitengewoon verlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, verlof in verband met pleegzorg, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, educatief verlof, politiek verlof en palliatief verlof.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 11, eerste lid, onderdeel r, onder 2°, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 11 van de URLB 2001 met dien verstande dat een tekstuele wijziging heeft plaatsgevonden om de gebruikte begrippen in overeenstemming te brengen met terminologie uit de Wet arbeid en zorg. Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd.

 

Artikel 3.3a Niet tot het loon behorende aanspraken

Tot het loon behoren niet:

a.              aanspraken op een eenmalige uitkering bij het beëindigen van de dienstbetrekking anders dan vanwege arbeidsongeschiktheid of overlijden van de werknemer, vervroegd uittreden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;

b.             aanspraken op een eenmalige uitkering bij het beëindigen van de dienstbetrekking wegens arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, indien deze uitkering driemaal het loon van een maand niet overtreft;

c.              aanspraken op uitkeringen en verstrekkingen in door de Minister aan te wijzen gevallen.

 

(Red.: oorspronkelijke toelichting op artikel 3.2) Deze bepaling is gebaseerd op artikel 11, tweede lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 7 van de URLB 2001.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) De inhoud van artikel 3.2 van de URLB 2011 wordt verplaatst naar het nieuwe artikel 3.3a van de URLB 2011. Deze verplaatsing houdt verband met de delegatiebepalingen voor de artikelen in de URLB 2011. De volgorde van de artikelen in de URLB 2011 volgt in principe de volgorde van de delegatiebepalingen in de Wet LB 1964. Aangezien artikel 3.3a (nieuw) van de URLB 2011 gebaseerd is op artikel 11, tweede lid, van de Wet LB 1964, en artikel 3.3 van de URLB 2011 gebaseerd is op artikel 11, eerste lid, onderdeel r, onder 2°, van de Wet LB 1964, hoort artikel 3.3a (nieuw) van de URLB 2011 systematisch na artikel 3.3 van de URLB 2011. Met de onderhavige wijziging wordt dit resultaat bereikt.

 

Artikel 3.4 Minimale periode uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en stamrechtbeleggingsrecht [VERVALLEN]

[VERVALLEN m.i.v. 1/1/2014] 

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 11a, derde lid, onderdeel a, onder 2°, en onderdeel b, onder 2°, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 12 van de URLB 2001.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) De tabel in artikel 3.4 van de URLB 2011 ter zake van de minimale uitkeringsperiode bij een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrecht, wordt met deze wijziging geactualiseerd. De minimale periode tussen de eerste en de laatste uitkering, zoals genoemd in de derde kolom van de tabel, is gebaseerd op de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde overlevingstafels 2003–2008. De levensverwachting is gestegen voor met name mannen en vrouwen in de leeftijdscategorieën tot 45 jaar.

De geactualiseerde tabel is uitsluitend van toepassing in situaties waarin de eerste uitkering op of ná 1 januari 2011 plaatsvindt. Voor situaties waarin de eerste uitkering reeds vóór 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden, blijft de tabel zoals opgenomen in artikel 12 van de URLB 2001 zoals die per 31 december 2010 luidde, van toepassing.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) In artikel 3.4 van de URLB 2011 zijn de minimale uitkeringstermijnen geregeld die gelden voor stamrechtspaarrekeningen en stamrechtbeleggingsrechten als bedoeld in artikel 11a van de Wet LB 1964. Artikel 11a van de Wet LB 1964 komt per 1 januari 2014 te vervallen, waardoor ook artikel 3.4 van de URLB 2011 kan komen te vervallen.

  

Artikel 3.5 Niet tot het loon gerekende premie

Tot het loon behoort niet de krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen verstrekte premie, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel b, van het Algemene inkomensbesluit socialezekerheidswetten, mits in het jaar waarin de premie is verstrekt geen vergoeding is genoten als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel c, van dat besluit.

 

Het is de bedoeling om dit artikel in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 op te nemen zodra  een adequate delegatiebevoegdheid in de wet is opgenomen. Een voorstel voor deze delegatiebevoegdheid wordt op korte termijn aanhangig gemaakt.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Door het gereserveerde artikel 3.5 wordt geregeld dat de krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen toegekende eenmalige premie, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel b, van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen, niet tot het fiscale loon wordt gerekend, mits niet tevens een vergoeding voor vrijwilligerswerk wordt genoten als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel c, van dat besluit. Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan de met ingang van 1 januari 2011 in artikel 11b, onderdeel b, van de Wet LB 1964 opgenomen delegatiegrondslag. De eenmalige premie, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel b, van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen, betreft de premie van ten hoogste € 2253 per kalenderjaar die door burgemeester en wethouders kan worden toegekend in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

(nr. IVV/I/2012/1975, Stcrt.  2012, 3682, artikel III) In artikel 3:5 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 worden ‘het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen’ vervangen door: het Algemene inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

 

Artikel 3.6 Fooien en dergelijke prestaties van derden

1.             Fooien en dergelijke prestaties van derden worden niet tot het loon gerekend, voor zover bij het bepalen van het voor de werknemer rechtens geldende loon met het ontvangen van deze fooien of dergelijke prestaties van derden geen rekening is gehouden.

2.             De werknemer die werkzaam is bij een onderneming waarin horeca-activiteiten worden verricht en die van zijn werkgever niet ten minste het voor hem rechtens geldende loon ontvangt, wordt geacht fooien en dergelijke prestaties van derden te genieten tot een bedrag ter grootte van dat rechtens geldende loon verminderd met het rechtstreeks van de werkgever ontvangen loon. Indien de werkgever in overeenstemming met de werknemer het bedrag aan fooien en dergelijke prestaties van derden op een hoger bedrag schat, wordt van dat geschatte bedrag uitgegaan.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 12 van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 17 van de URLB 2001.

 

Artikel 3.6a Bepaling overschrijden de-minimisplafond bij gebruikelijkloonregeling

1.             De inhoudingsplichtige die voornemens is om artikel 12a, derde lid, van de wet toe te passen met betrekking tot een of meer werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering dient voor het desbetreffende kalenderjaar een de-minimisverklaring in met gebruikmaking van de hiervoor door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde voorziening en onder opvolging van de daarbij opgenomen aanwijzingen.

2.             De Minister van Economische Zaken en Klimaat meldt aan de inhoudingsplichtige die de de-minimisverklaring, bedoeld in het eerste lid, heeft ingediend of, uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de formule, bedoeld in artikel 12a, vierde lid, van de wet, als gevolg van de in artikel 12a, derde lid, van de wet opgenomen afwijking van artikel 12a, eerste lid, van de wet, voor de onderneming, bedoeld in artikel 12a, vierde lid, van de wet, het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 12a, vierde lid, van de wet, wordt overschreden.

3.             Artikel 12a, derde lid, van de wet wordt door de inhoudingsplichtige, bedoeld in het eerste lid, pas toegepast nadat uit de melding, bedoeld in het derde lid, blijkt dat, uitgaande van de formule, bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de wet, de in artikel 12a, tweede lid, van de wet opgenomen afwijking van artikel 12a, eerste lid, van de wet voor de onderneming, bedoeld in artikel 12a, vierde lid, van de wet, niet tot gevolg heeft dat het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 12a, vierde lid, van de wet, wordt overschreden.

4.             Indien de inhoudingsplichtige behoort tot een sector waarop Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352) of Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU 2014, L 190) van toepassing is, is artikel 12a, derde lid, van de wet slechts van toepassing indien, uitgaande van de overeenkomstige toepassing van de formule, bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de wet, de in artikel 12a, derde lid, van de wet opgenomen afwijking van artikel 12a, eerste lid, van de wet voor de onderneming, bedoeld in de van toepassing zijnde verordening, niet tot gevolg heeft dat het de-minimisplafond, bedoeld in die verordening, wordt overschreden.

 

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) In het in de URLB 2011 in te voegen artikel 3.6a worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop voor de toepassing van het uit het BP 2017 voortvloeiende artikel 12a, derde en vierde lid, van de Wet LB 1964 wordt vastgesteld of het zogenoemde de-minimisplafond geacht wordt al dan niet te zijn overschreden. De inhoudingsplichtige dient hiertoe een zogenoemde de-minimisverklaring in te dienen bij RVO.nl. Deze verklaring is te vinden op de website van RVO.nl. Vervolgens meldt RVO.nl aan de inhoudingsplichtige of, uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de in artikel 12a, vierde lid, van de Wet LB 1964 opgenomen formule, het de-minimisplafond als gevolg van het toepassen van de in artikel 12a, derde lid, van Wet LB 1964 opgenomen versoepeling van de gebruikelijkloonregeling is overschreden. Pas als uit deze melding blijkt dat, uitgaande van de door de inhoudingsplichtige aangeleverde gegevens en van de in artikel 12a, vierde lid, van de Wet LB 1964 opgenomen formule, het de-minimisplafond niet wordt overschreden, mag de genoemde versoepeling van de gebruikelijkloonregeling worden toegepast. Het vorengaande is slechts van toepassing indien de genoemde versoepeling van de gebruikelijkloonregeling wordt toegepast met betrekking tot werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien de inhoudingsplichtige de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling slechts toepast met betrekking tot directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die niet zijn verzekerd voor de hiervoor genoemde verzekeringen mag de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling worden toegepast zonder het indienen van de de-minimisverklaring. Er is dan per definitie geen sprake van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

In het vierde lid van het in te voegen artikel 3.6a van de URLB 2011 wordt geregeld dat met betrekking tot inhoudingsplichtigen die behoren tot een sector waarop met betrekking tot staatssteun een andere verordening van toepassing is dan de verordening, genoemd in artikel 12a, derde lid, van de Wet LB 1964, bij de toepassing van artikel 12a, derde en vierde lid, van de Wet LB 1964 wordt uitgegaan van de voor die sector van toepassing zijnde verordening. Het gaat hierbij om de landbouwsector en de visserij- en aquacultuursector. Voor deze sectoren zijn afzonderlijke verordeningen van toepassing met betrekking tot de-minimissteun.

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Artikelsgewijs) Zoals in het algemeen deel van deze toelichting is aangegeven is de aanduiding van verscheidene bewindspersonen gewijzigd. In verband daarmee wordt in artikel 3.6a URLB 2011 de aanduiding van de betreffende bewindspersoon gewijzigd. Voorts wordt een beoogde verwijzing naar artikel 12a, vierde lid, Wet LB 1964 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017, zijnde de datum waarop artikel 3.6a URLB 2011 in werking is getreden, hersteld.

 

Artikel 3.7 Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil)

1.             De waarde van de volgende voorzieningen, in redelijkheid, wordt gesteld op nihil, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden:

a.              voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken;

b.             ter beschikking gestelde kleding die:

1°.     uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen;

2°.     per kledingstuk is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de inhoudingsplichtige gebonden beeldmerken met een oppervlakte van tezamen ten minste 70cm², of

3°.         achterblijft op de werkplek;

c.              consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd;

d.             huisvesting en inwoning, met inbegrip van – indien mede verstrekt – het genot van energie, water en bewassing, ter vervulling van de dienstbetrekking, indien de werknemer niet op de werkplek woont en zich redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken.

2.             In afwijking in zoverre van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, worden voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, met betrekking tot personeelsfestiviteiten met een gezamenlijk karakter onder werkplek verstaan alle werkplekken van werknemers van de inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige in concernverband opererende inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 32 van de wet.

 

Bij de invoering van de werkkostenregeling is in artikel 13, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964 een delegatiebepaling opgenomen om voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden te waarderen op een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer dan wel de factuurwaarde. Het ruim op te vatten begrip voorzieningen ziet op allerlei faciliteiten, in zeer uiteenlopende situaties, die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen, maar waarvan de werknemer mogelijk ook voor zijn persoonlijke aangelegenheden gebruik kan maken. De werkgever heeft de mogelijkheid om het gebruik van de werkplek als zodanig en de aldaar getroffen voorzieningen geheel en naar eigen inzicht in te richten en te bepalen. Maakt een werkgever daarvan optimaal gebruik, dan heeft dit tot positief gevolg dat de verstrekking van deze voorzieningen niet ten laste gaat van de forfaitaire ruimte, maar dat deze verstrekkingen op nihil worden gewaardeerd. Een werkgever die er echter voor kiest om zijn werknemers leidend te laten zijn in hun keuze rond de inrichting van de werkplek en de aldaar te treffen voorzieningen en aan hen daarvoor een vergoeding betaalt, anders dan voor intermediaire kosten, zal na aanwijzing als eindheffingsbestanddeel deze kosten ten laste van de forfaitaire ruimte moeten brengen. Een verschil in behandeling tussen vergoedingen en verstrekkingen is inherent aan de systematiek van de werkkostenregeling met nadere bepalingen voor de waardering van voorzieningen op de werkplek.

In de artikelen 3.7 en 3.8 van de URLB 2011 wordt invulling gegeven aan de delegatiebevoegdheid om de verstrekking van bepaalde voorzieningen lager te waarderen dan op de waarde in het economische verkeer of factuurwaarde. Voorwaarde voor de toepassing van artikel 3.7 van de URLB 2001 is daarbij – zoals uit het voorgaande volgt – dat deze voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Voor werkplekgerelateerde voorzieningen die ook elders – buiten de werkplek – kunnen worden gebruikt geldt aanvullend een zakelijkheidstoets. Gebruik ziet op de situatie waarbij de werkgever het gebruik van een voorziening toestaat. Dit betreft bijvoorbeeld de mogelijkheid om op de werkplek mede privé te internetten of te telefoneren. Gebruik ziet ook op de situatie waarin de werkgever een zaak in bruikleen geeft aan de werknemer, die bij wijziging van omstandigheden – bijvoorbeeld door beëindiging van de dienstbetrekking – weer ingeleverd moet worden, zoals dat bij een computer vaak het geval is. Om te verduidelijken dat het niet ziet op de situatie dat de eigendom overgaat naar de werknemer, wordt de term ‘ter beschikking gesteld’ gebruikt. Voor het gebruik van dergelijke ter beschikking gestelde voorzieningen is een nihilwaardering van toepassing. Worden dergelijke voorzieningen verstrekt, waarbij de eigendom overgaat, dan geldt deze nihilwaardering in zoverre niet. Een dergelijke verstrekking leidt tot individueel loon van de werknemer of valt – bij aanwijzing als eindloonbestanddeel – in de forfaitaire ruimte dan wel in de grondslag waarover de eindheffing wordt berekend.

Verbruik heeft, anders dan gebruik, meer een eenmalig karakter (per verstrekking), zoals dat bijvoorbeeld bij consumpties op de werkplek of bij maaltijden op de werkplek het geval is.

De in artikel 3.7, eerste lid, van de URLB 2011 opgenomen bepaling voorziet erin dat het genot van de in dat lid genoemde geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte of verbruikte voorzieningen op de (in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 gedefinieerde) werkplek op nihil wordt gewaardeerd. Voorwaarde voor de nihilwaardering is – in lijn met de voorwaarde die gold onder de werking van artikel 15a van de Wet LB 1964 zoals dat luidt op 31 december 2010 – dat een dergelijke verstrekking in redelijkheid gedaan wordt.

Het betreft een diversiteit aan voorzieningen, die op de werkplek worden getroffen en veelal de keuze zijn van de werkgever, die dergelijke voorzieningen in het belang van het arbeidsproces of het bedrijfsproces noodzakelijk vindt en daarom bepaalde kosten wil maken of vanwege wettelijke verplichtingen moet maken. Voor zover in het gebruik van voorzieningen op de werkplek al een element van een voordeel te onderkennen valt – zoals een paar kopieën van privéstukken, het (privé) gebruik van internet of de behandeling van privémail onder werktijd – is het gebruikelijk en gewenst een dergelijk voordeel buiten beschouwing te laten bij de bepaling van het loon.

Voorzieningen die niet elders gebruikt of verbruikt worden (eerste lid, onderdeel a)

De in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de URLB 2011 opgenomen bepaling voorziet erin dat het genot van voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken, op de (in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 gedefinieerde) werkplek op nihil wordt gewaardeerd. Voor de meeste voorzieningen op de werkplek zal het overigens duidelijk zijn dat het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken.

Het gaat in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, om het genot van de inrichting van de werkplek in brede zin, waaronder het gebruik van de werkplek zelf, zoals van de vaste computer, van het kopieerapparaat en van de vaste telefoon. Als voorbeeld van voorzieningen op de werkplek kan gedacht worden aan de koffie- en frisdrankautomaat, de fietsenstalling of de parkeergarage in het bedrijfsgebouw van de werkgever. Een ander voorbeeld betreft een medewerker van een zwembad (zijn werkplek). Het genot van het gebruik van het zwembad wordt op nihil gewaardeerd. Tevens wordt het genot van het gebruik van een fitnessruimte op de werkplek op nihil gewaardeerd.

Ook ter beschikking gestelde materialen, gereedschappen en hulpmiddelen die op de werkplek gebruikt worden zijn – voor zover het gebruikelijk is deze daar na afloop van de werktijd achter te laten – te rangschikken onder voorzieningen op de werkplek waarvan de waarde op nihil wordt gesteld. Te denken valt aan schrijfgerei, papier en dergelijke.

ARBO-verstrekkingen (eerste lid, onderdeel b)

In artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de URLB 2011 is bepaald dat geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte of verbruikte voorzieningen, in redelijkheid, op de (in het tweede lid nader gedefinieerde) werkplek die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, op nihil worden gesteld. De samenwerking tussen werkgever en werknemers om te komen tot een arbeidsomstandighedenbeleid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet leidt tot wat in de praktijk vaak een ARBO-plan genoemd wordt. Voorzieningen die de werkgever verstrekt of aanbrengt op grond van een dergelijk ARBO-plan, worden op nihil gewaardeerd.

Van werkplekgerelateerde voorzieningen in het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid dat een werkgever voert, is bijvoorbeeld sprake bij geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid. Ook bij een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser, een zonnebril voor een chauffeur of piloot, of een beeldschermbril kan sprake zijn van een werkplekgerelateerde verstrekking in het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid van een werkgever. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een EHBO-cursus, speciale isolerende of beschermende kleding of een stoelmassage op de werkplek, maar bijvoorbeeld niet voor het verstrekken van een fiets teneinde het welzijn en de gezondheid van werknemers in het algemeen te bevorderen. Voor het verstrekken van een fiets biedt de werkkostenregeling wel andere mogelijkheden, zoals het aanwijzen van de fiets als eindheffingsbestanddeel. Aan een dergelijke verstrekking worden geen nadere voorwaarden gesteld.

Een voorwaarde voor de nihilwaardering van de voorzieningen in het kader van het gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid is dat de inhoudingsplichtige die voorzieningen in redelijkheid doet. Daarbij spelen de feiten en omstandigheden van het geval een rol. Een zeer dure, luxe zonnebril voor een chauffeur of piloot, is een voorbeeld van een voorziening die niet in redelijkheid op nihil gewaardeerd kan worden. In een dergelijk geval wordt de bril tegen de waarde in het economische verkeer tot het loon gerekend.

Werkkleding (eerste lid, onderdeel c)

In artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1°, van de URLB 2011 is bepaald dat de waarde van ter beschikking gestelde kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen op nihil kan worden gesteld. In het verlengde daarvan is in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 2°, van de URLB 2011 bepaald dat ingeval de werkgever kleding ter beschikking stelt die op de (in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 gedefinieerde) werkplek achterblijft – waardoor die kleding niet buiten de vervulling van de dienstbetrekking kan worden gedragen – eveneens een waarde van nihil geldt.

De waarde van kleding die ook buiten werktijd gedragen kan worden, zoals in de situatie dat de werkgever sportkleding – met of zonder logo – verstrekt, en die niet achterblijft op de werkplek, wordt niet op nihil gesteld. Deze kleding komt – mits als eindheffingsbestanddeel aangewezen – tegen de factuurwaarde of waarde in het economische verkeer ten laste van de forfaitaire ruimte. Bij de vaststelling van de hoogte van het forfait is rekening gehouden met de beperking van de reikwijdte van de regeling voor ter beschikking gestelde kleding ten opzichte van de thans in artikel 24 van de URLB 2001 opgenomen regeling.(1) Voorbeelden van kleding die geacht wordt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt te zijn om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen, zijn onder meer het uniform van de politieagent, brandweerman, piloot, militair en stewardess, maar ook de sloof van een medewerker in de horeca, het jasschort van de slager en de doorwerkjas in de bouw.

Reinigingskosten van ter beschikking gestelde kleding worden geacht de kleding te volgen. Dit houdt in dat de reinigingskosten voor ter beschikking gestelde kleding die geheel of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de dienstbetrekking te worden gedragen, niet ten laste komen van de forfaitaire ruimte. Hetzelfde geldt voor de reinigingskosten van kleding die achterblijft op de werkplek. Wordt kleding die pleegt te worden achtergelaten op de werkplek desondanks door de werknemer meegenomen naar huis om daar te worden gereinigd, dan komen zowel de waarde van de kleding als de reinigingskosten ten laste van de forfaitaire ruimte.

Consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd (eerste lid, onderdeel d)

In artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel d, onder 1°, van de URLB 2011 is bepaald dat de waarde van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte of verbruikte consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd, in redelijkheid, op nihil kan worden gesteld. Deze kleine versnaperingen kunnen, in zoverre in lijn met de voor consumpties tijdens werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd in artikel 15a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964 zoals dat luidde op 31 december 2010, opgenomen regeling, derhalve zonder fiscale gevolgen worden verstrekt. Het maakt hierbij niet uit welke kleine consumpties worden verstrekt. Koffie, thee, snacks, soep, een gebakje bij een verjaardag of een drankje aan het einde van de werkweek zijn voorbeelden van consumpties op de werkplek. De voorwaarde dat de verstrekking tijdens werktijd gedaan moet zijn vervalt, aangezien deze voorwaarde vrijwel geheel samenvalt met het werkplekvereiste.

Consumpties bij extern gehouden personeelsfestiviteiten, zoals dat vaak bij recepties en de viering van jubilea gebeurt, vallen niet onder deze bepaling. De kosten voor dergelijke festiviteiten kunnen als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen en komen dan ten laste van de forfaitaire ruimte. Bij extern gehouden activiteiten waarbij het zakelijk karakter overheerst en het karakter van festiviteit niet meer dan bijkomstig is hoeft de werkgever de totale kosten niet te splitsen. Het geheel kan dan onder de gerichte vrijstelling ter zake van tijdelijke verblijfkosten worden gebracht. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de werkgever een seminar organiseert, dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren (eerste lid, onderdeel e)

Dit onderdeel vormt een aanvulling op artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de URLB 2011 dat mede ziet op de ter beschikking stelling van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt gereedschap, waarvan het gebruikelijk is deze op de werkplek te gebruiken en daar achter te laten. Voor situaties waarin dit niet gebruikelijk hoeft te zijn, is in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de URLB 2011 geregeld dat de waarde van het genot van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte of verbruikte zakelijke hulpmiddelen, zoals computers en dergelijke apparatuur, gereedschappen en toebehoren, op nihil gesteld wordt. Voorwaarde daarbij is dat deze hulpmiddelen geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze hulpmiddelen bij gewijzigde omstandigheden – zoals einde van de dienstbetrekking – weer aan de werkgever teruggegeven moeten worden. Deze waarderingsregel maakt het mogelijk om de waarde van het privégebruik (van ten hoogste 10%) van geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte

hulpmiddelen, zoals draagbare computers (bijvoorbeeld notebooks en netbooks), die naar hun aard ook elders – buiten de (in artikel 1.2 van de URLB 2011 gedefinieerde) werkplek – bruikbaar zijn, op nihil te stellen.

De in dit onderdeel gestelde voorwaarde betekent dat het zakelijk gebruik van de hulpmiddelen 90% of meer moet bedragen. Wordt het ter beschikking gestelde hulpmiddel voor minder dan 90% zakelijk gebruikt, dan vindt waardering plaats via de hoofdregel (waarde in het economische verkeer of factuurwaarde). Het vereiste van zakelijk gebruik geldt niet alleen voor het toestel, zoals de draagbare computer zelf, maar eveneens voor andere, samenhangende ter beschikking gestelde hulpmiddelen, zoals een mobiel internetmodem.

Tevens wordt tegemoet gekomen aan andere in de praktijk voorkomende situaties van gebruik van hulpmiddelen, zoals de timmerman die zijn gereedschapskist uit de ter beschikking gestelde bedrijfsauto ook thuis gebruikt. De mogelijkheid om dit gereedschap in privé te gebruiken zal – mede door de verantwoording aan de werkgever bij (snelle) slijtage – overigens beperkt zijn.

Mobiele telefoons (eerste lid, onderdeel f)

In artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de URLB 2011 is geregeld dat de waarde van het genot van het gebruik van ter beschikking gestelde communicatiemiddelen – niet zijnde computers en dergelijke apparatuur – die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt worden, onder voorwaarden wordt gesteld op nihil. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze communicatiemiddelen bij gewijzigde omstandigheden weer aan de werkgever teruggegeven moeten worden. Als voorwaarde geldt dat het zakelijk gebruik meer dan bijkomstig is; voor de in dit onderdeel bedoelde – weliswaar ook als hulpmiddel als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de URLB 2011 te beschouwen – communicatiemiddelen geldt derhalve niet de in het eerste lid, onderdeel e, van de URLB 2011 opgenomen voorwaarde dat deze geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden. Ook in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de URLB 2011 is voor een positieve formulering gekozen. De in dit onderdeel gestelde voorwaarde betekent dat het zakelijk gebruik meer dan 10% moet bedragen.

De nihilwaardering is ook en onder dezelfde voorwaarde van toepassing in de situatie dat de werknemer gebruik maakt van een eigen mobiele telefoon en de werkgever hem daarvoor een telefoonabonnement ter beschikking stelt. Wordt het ter beschikking gestelde communicatiemiddel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, voor 10% of minder zakelijk gebruikt, dan vindt waardering plaats via de hoofdregel (waarde in het economische verkeer of factuurwaarde).

Werkruimte thuis (tweede lid)

In artikel 3.7, tweede lid, van de URLB 2011 is geregeld dat, in afwijking van de definitie van werkplek in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011, voor de waardering van de in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de URLB 2011 bedoelde ARBO-voorzieningen in geval van thuiswerk in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet ook als werkplek kan worden beschouwd de werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer (kort gezegd: een thuiswerkplek, gelegen in een woning). De Arbeidsomstandighedenwet kan van toepassing zijn op een thuiswerkplek, waardoor de werkgever verantwoordelijk is voor deze werkplek. Thuiswerk wordt in artikel 1.1, vijfde lid, onderdeel f, van het Arbeidsomstandighedenbesluit gedefinieerd. Van thuiswerk is sprake indien een werkgever een werknemer de arbeid in de woning van de werknemer doet verrichten. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat een aantal specifieke bepalingen vermeld dat van toepassing is op thuiswerk. Dit betreft in het bijzonder de artikelen 5.4, 5.12, 6.3, tweede lid, en 6.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze bepalingen bevatten voorschriften ter zake van een ergonomische inrichting van de werkplek, de beeldschermwerkplek en het dag- of kunstlicht. Voorzieningen, in redelijkheid, die voortvloeien uit het naleven van deze voorschriften en die passen binnen het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert, worden evenals de ARBO-voorzieningen voor een werkplek in de zin van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011, op nihil gewaardeerd.

(1) Overigens wordt naar budgettaire ruimte gezocht om de regeling zo aan te passen dat kleding met een logo van ten minste 70 cm2 alsnog op nihil kan worden gewaardeerd. (Red.: Inmiddels achterhaald.)

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) In het kader van het BP 2011 is een verruiming van de werkkostenregeling aangekondigd met betrekking tot werkkleding met een bedrijfslogo, waarvan de nadere invulling thans plaatsvindt in lagere regelgeving. In artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 2°, van de URLB 2011 wordt bepaald dat ook de waarde van ter beschikking gestelde kleding die per kledingstuk is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de inhoudingsplichtige gebonden beeldmerken met een oppervlakte van tezamen ten minste 70cm² op nihil wordt gesteld. Van de gelegenheid is derhalve gebruik gemaakt om, zoals dat ook in de jurisprudentie is bevestigd ter zake van de tot 1 januari 2011 op grond van de URLB 2001 geldende regeling, ter verduidelijking in de tekst op te nemen dat de logo-eis per kledingstuk geldt. Ingevolge de aanhef van artikel 3.7, eerste lid, van de URLB 2011 geldt tevens de voorwaarde dat deze kleding geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt wordt. De afbakening middels de grootte van het bedrijfslogo vormt een werkbaar handvat voor de uitvoeringspraktijk en beperkt het aantal situaties aanzienlijk dat overleg met de inspecteur nodig is om te bepalen in hoeverre sprake is van kleding die niet in de vrije tijd draagbaar is of op de werkplek achterblijft. De waardering op nihil blijft namelijk eveneens gelden voor geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikte kleding die niet voldoet aan de logo-eis, maar die wel anderszins uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen, of die achterblijft op de werkplek.

Voorts wordt aan artikel 3.7, eerste lid, van de URLB 2011 een nieuw onderdeel toegevoegd. In het nieuwe onderdeel g wordt bepaald dat de waarde van huisvesting en inwoning, met inbegrip van – indien mede verstrekt – het genot van energie, water en bewassing, op de werkplek ter vervulling van de dienstbetrekking op nihil wordt gesteld indien de werknemer niet op de werkplek woont en het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is zich aan deze voorziening te onttrekken. Daarbij moet gedacht worden aan het overnachten op de werkplek waarbij het, ook praktisch gezien, niet goed mogelijk is elders te overnachten, zoals dat het geval is aan boord van zeeschepen, op boorplatforms, bij parate diensten in een ziekenhuis of in een brandweerkazerne of bij slaapdiensten in de gehandicaptenzorg.

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) In het kader van de ingevolge het BP 2015 per 1 januari 2015 in artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de Wet LB 1964 op te nemen gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die mede op de werkplek worden gebruikt of verbruikt, worden de tot 1 januari 2015 in artikel 3.7, eerste lid, onderdelen b en e, en tweede lid, van de URLB 2011 opgenomen bepalingen overgeheveld naar het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011. De in genoemd onderdeel e nog opgenomen zinsnede ‘waaronder computers en dergelijk apparatuur, gereedschappen en toebehoren’ wordt overigens niet opgenomen in het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011 in verband met de ingevolge het BP 2015 per 1 januari 2015 in artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964 op te nemen gerichte vrijstelling voor naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Om dezelfde reden kan onderdeel f uit genoemd artikel 3.7 vervallen. Bij de behandeling van het BP 2015 is toegezegd de nihilwaardering voor personeelsfeesten op de werkplek uit te breiden. De in het tweede lid van artikel 3.7 van de URLB 2011, voor personeelsfestiviteiten met een gezamenlijk karakter op te nemen uitbreiding van het begrip werkplek, zoals dat is gedefinieerd in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URIB 2011, geeft invulling aan deze toezegging. Deze uitbreiding van het begrip werkplek voor de genoemde personeelsfestiviteiten maakt het mogelijk om, ongeacht in welk onderdeel van de in concernverband opererende inhoudingsplichtigen, bedoeld in het met ingang van 1 januari 2015 geldende artikel 32 van de Wet LB 1964, het personeelsfeest plaatsvindt, de waarde van de verstrekking buiten beschouwing te laten.

 

Artikel 3.8 Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (lager dan waarde in het economische verkeer of factuurwaarde)

De waarde van de volgende voorzieningen die op de werkplek gebruikt of verbruikt worden, wordt gesteld op de daarbij vermelde bedragen:

a.              maaltijden: de waarde wordt gesteld op € 3,35;

b.             huisvesting en inwoning, anders dan de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning, met inbegrip van – indien mede verstrekt – het genot van energie, water en bewassing: de waarde wordt gesteld € 5,75 per dag;

c.              door de inhoudingsplichtige verrichte kinderopvang waarvoor aanspraak op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming kan ontstaan op de voet van artikel 1.5 van de Wet kinderopvang: de waarde wordt gesteld op het aantal uren genoten kinderopvang maal de uurprijs vastgesteld krachtens artikel 1.7, tweede lid, van de Wet kinderopvang.

 

Deze bepaling, die is gebaseerd op artikel 13, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964, vormt een aanvulling op artikel 3.7 van de URLB 2011, waarin voorzieningen op de werkplek zijn opgenomen waarvan de waarde op nihil wordt gesteld. De waarde van de in artikel 3.8 van de URLB 2011 opgenomen voorzieningen die op de (in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 gedefinieerde) werkplek gebruikt of verbruikt worden, wordt – op een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer of factuurwaarde – forfaitair vastgesteld. Daarbij geldt als uitgangspunt de besparingswaarde. Dit vormt een voortzetting – in vereenvoudigde vorm – van de huidige regelingen waarbij de waarde van dergelijke voorzieningen tot een forfaitair bedrag tot het loon gerekend worden.

Ingeval de werkgever in het kader van de werkkostenregeling de voorziening tegen het forfaitaire bedrag als eindheffingsbestanddeel aanwijst is een registratie op werknemersniveau niet meer vereist en is verdere afstemming op de bedrijfsprocessen mogelijk geworden vanwege het feit dat het nog slechts nodig is de aantallen (onderdelen a en b) of de deelname (onderdeel c) bij te houden.

Volledigheidshalve zij vermeld dat ingeval de werknemer ter zake van het gebruik of verbruik van de voorzieningen, genoemd in dit artikel, een eigen bijdrage levert ter grootte van de forfaitaire waardering of meer, er ingevolge artikel 13, zesde lid, van de Wet LB 1964 per saldo geen bedrag tot het loon wordt gerekend.

Maaltijden op de werkplek (aanhef en onderdeel a)

In deze bepaling is de waarde van een maaltijd die op de werkplek wordt verbruikt forfaitair vastgesteld. Om aan in de praktijk levende bezwaren tegemoet te komen en omwille van een eenvoudige toepasbaarheid van de regeling, blijft differentiatie naar aard van de maaltijd thans geheel achterwege. Het genot van een maaltijd op de werkplek, ongeacht het karakter, is vastgesteld op € 2,90. Dit forfait ziet op alle vormen van maaltijd, zoals ontbijt, lunch of diner en is zodanig vastgesteld dat deze onder het bedrag blijft dat een werknemer gemiddeld op de werkplek aan een lunch besteedt.

Als gevolg van de in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 opgenomen definitie van het begrip werkplek geldt de forfaitaire waardering zowel voor maaltijden die worden genuttigd in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes op de plaats waar de arbeid wordt verricht als – onder omstandigheden – voor maaltijden van ambulante werknemers. Als gevolg van de met de invoering van de werkkostenregeling bewerkstelligde voortzetting van de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfkosten, is dit voor maaltijden van ambulante werknemers de facto echter pas relevant vanaf het moment dat sprake is – met toepassing van de thans gebruikelijke uitleg van het 20-dagencriterium – van een vaste arbeidsplaats (die bovendien voldoet aan de in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 opgenomen voorwaarden).

Huisvesting en inwoning op de werkplek (aanhef en onderdeel b)

In het kader van de met de invoering van de werkkostenregeling beoogde vereenvoudiging is in artikel 3.8, aanhef en onderdeel b, van de URLB 2011 een waarderingsvoorschrift opgenomen voor huisvesting en inwoning op de werkplek. Dit betreft niet het genot van de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning (zie daartoe artikel 3.11 van de URLB 2011).

Bij huisvesting op de werkplek gaat het – als gevolg van de in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de URLB 2011 opgenomen definitie – uitsluitend om huisvesting op een plaats waar de werknemer niet woont, maar in het kader van zijn werkzaamheden verblijft, zoals zich dat voor kan doen aan boord van een schip, op een boorplatform of in een kermiswagen. Naar aanleiding van geluiden uit de praktijk en mede ter versterking van het robuuste karakter van de werkkostenregeling, wordt een vast bedrag per gewerkte dag gehanteerd. De waarde van huisvesting en inwoning op de werkplek, anders dan het genot van de ter vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning, wordt gesteld op € 5 per dag. In het kader van een eenvoudige regeling wordt een onderscheid naar werknemers die met of zonder gezin op de werkplek verblijven niet meer passend en nodig geacht. Een dergelijk onderscheid leidt juist tot een toename van administratieve lasten. De werkgever zou dan van de werknemer moeten bijhouden of en hoe lang hij zijn gezin meeneemt.

Ingeval tevens sprake is van de verstrekking van energie, water en bewassing, wordt het voordeel daarvan geacht te zijn begrepen in het in deze bepaling genoemde bedrag. Om redenen van eenvoud en doelmatigheid wordt derhalve geen onderscheid gemaakt tussen situaties waarin energie, water of bewassing al dan niet mede wordt verstrekt. Ook wordt geen onderscheid gemaakt naar de kostprijs of de mate van luxe van de huisvesting. Het waarderingsvoorschrift is op al deze vormen op gelijke wijze van toepassing.

Bij de vaststelling van de hoogte heeft de hoogte van de forfaitaire waarderingsregel van artikel 51 van de URLB 2001 een rol gespeeld, met dien verstande dat werknemers die niet in de onderdelen a, b, c en d, van die bepaling worden genoemd thans als gevolg van de robuuste benadering onder artikel 3.8, aanhef en onderdeel b, van de URLB 2011 vallen.

Nieuw is de vaststelling van de forfaitaire waarde per dag. Ingeval de werkgever ervoor kiest de huisvesting als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen, is een werkwijze mogelijk geworden op basis van aantallen, vergelijkbaar met de maaltijden op de werkplek, zonder registratie op werknemersniveau. Het als eindheffingsbestanddeel in aanmerking te nemen loon kan vastgesteld worden op grond van bijvoorbeeld het werkrooster.

Evenals bij de verstrekking van maaltijden geldt in het geval van verstrekking van huisvesting aan een ambulante werknemer dat de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfkosten van toepassing is tot het moment dat sprake is van een vaste arbeidsplaats.

De waarde van op de werkplek verstrekte maaltijden is overigens niet in de waarde van huisvesting of inwoning inbegrepen. Hiervoor geldt een aparte waardering op grond van onderdeel a.

Kinderopvang op de werkplek (aanhef en onderdeel c)

De tekst van artikel 3.8, aanhef en onderdeel c, van de URLB 2011 is gedeeltelijk ontleend aan artikel 21b van de URLB 2001. Nieuw is dat de forfaitaire waarderingsnorm per uur genoten kinderopvang slechts geldt ingeval de inhoudingsplichtige op de (in artikel 1.2, onderdeel f, van de URLB 2011 gedefinieerde) werkplek kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen organiseert. De kinderopvang moet door de inhoudingsplichtige worden verricht. Voor de waardebepaling is aangesloten bij de uurprijs die bij het vaststellen van de hoogte van kinderopvangtoeslag of de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang maximaal in aanmerking wordt genomen.

Indien de inhoudingsplichtige kinderopvang verstrekt die door hem zelf wordt verricht buiten de werkplek, wordt de kinderopvang gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer of factuurwaarde. De forfaitaire waarderingsregel geldt niet voor de verstrekking van kinderopvang die de inhoudingsplichtige bij een derde inkoopt.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) De bedragen van de in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden respectievelijk huisvesting en inwoning, worden ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet LB 1964 per 1 januari 2012 geactualiseerd. Bij de actualisatie is gebruikgemaakt van de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet IB 2001.

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Artikelsgewijs) De bedragen van de in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna Wet LB 1964) per 1 januari 2013 geactualiseerd.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) De bedragen van de in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet LB 1964 per 1 januari 2014 geactualiseerd.

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) De bedragen van de in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet LB 1964 per 1 januari 2015 geactualiseerd.

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) De ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden per 1 januari 2016 geactualiseerd.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) De ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet LB 1964 in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden per 1 januari 2017 geactualiseerd.

(Nr. 2017-0000235515, Stcrt. 2017, 72735, Artikelsgewijs) De ingevolge artikel 13, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) in artikel 3.8, onderdelen a en b, van de URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschriften voor maaltijden, respectievelijk huisvesting en inwoning, worden per 1 januari 2018 geactualiseerd.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) Het ingevolge artikel 13, derde lid, Wet LB 1964 in artikel 3.8, onderdeel b, URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschrift voor huisvesting en inwoning wordt per 1 januari 2020 geactualiseerd. Van de gelegenheid wordt gebruikgemaakt om tevens twee redactionele omissies te herstellen. (Red.: Niet duidelijk welke omissies dat zijn.)

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) Het in artikel 3.8, onderdeel b, URLB 2011 opgenomen waarderingsvoorschrift voor huisvesting en inwoning wordt per 1 januari 2021 geactualiseerd met toepassing van de zogenoemde tabelcorrectiefactor.

De in artikel 3.8, onderdeel c, URLB 2011 opgenomen verwijzingen worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 aangepast aan de per die datum gewijzigde citeerregel van de betreffende wet.

(nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636, Artikelsgewijs) De in artikel 3.8, onderdeel b, URLB 2011 opgenomen waarde voor het daar genoemde forfait, te weten huisvesting en inwoning, wordt per 1 januari 2022 geïndexeerd met toepassing van de zogenoemde tabelcorrectiefactor.

 

Artikel 3.9 Bepaling waarde privégebruik van openbaar vervoerkaart en voordeelurenkaart

De waarde van het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart of voordeelurenkaart, bedoeld in artikel 13, derde lid, onderdeel b, van de wet, wordt, indien aannemelijk is dat deze kaart mede dient voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer, gesteld op nihil.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 13, derde lid, onderdeel b, van de Wet LB 1964. De tekst is gedeeltelijk ontleend aan de artikelen 26 en 36 van de URLB 2001, met dien verstande dat de tekst niet langer tevens ziet op vergoedingen. In artikel 3.9 van de URLB 2011 is bepaald dat de waarde van het privégebruik van een door de werkgever aan een werknemer ter beschikking gestelde openbaar vervoerkaart op nihil wordt gesteld. Met de term ‘ter beschikking gestelde’ is weer tot uitdrukking gebracht dat de bepaling uitsluitend geldt met betrekking tot kaarten die moeten worden ingeleverd bij een relevante wijziging van omstandigheden. Een relevante wijziging van omstandigheden doet zich bijvoorbeeld voor als door verhuizing het reistraject verandert of als de wijze van reizen wijzigt door het ter beschikking stellen van een auto. Voorwaarde voor de nihilwaardering is daarnaast dat het aannemelijk is dat de kaart mede wordt gebruikt voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer. Een dergelijke kaart vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde, die – ingeval de werknemer deze bij wijziging van omstandigheden niet hoeft in te leveren – tegen de waarde in het economische verkeer of factuurwaarde tot het loon gerekend moet worden. Dit laatste geldt in beginsel ook voor een voordeelurenkaart die de werkgever aan zijn werknemer verstrekt, met dien verstande dat de restwaarde van een dergelijke kaart bij vertrek in de loop van het kalenderjaar van ondergeschikt belang wordt geacht en daarom op nihil kan worden gewaardeerd.

Zoals hiervoor is aangegeven is de in artikel 3.9 van de URLB 2011 opgenomen bepaling niet van toepassing ingeval de werkgever de kosten van openbaar vervoer vergoedt. In het geval een werknemer een vergoeding ontvangt ter zake van de aanschaf van een recht op (geheel of gedeeltelijk) vrij reizen per Nederlands openbaar vervoer, kan onder omstandigheden een splitsing aan de orde komen. Gericht vrijgesteld op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964 is een als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoeding voor zover het betreft de werkelijke kosten van vervoer in het kader van de dienstbetrekking, waaronder woon-werkverkeer. Voor zover de vergoeding ziet op andere reizen (privégebruik) kan de werkgever kiezen tussen individuele verloning of aanwijzing als eindheffingsbestanddeel. Splitsing komt niet aan de orde indien de vergoeding die een werkgever heeft betaald voor de kosten van openbaar vervoer overeenkomt met de in redelijkheid te bepalen kosten voor vervoer in het kader van de dienstbetrekking op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964. Splitsing komt derhalve uitsluitend aan de orde indien de vergoeding van de werkgever hoger is dan wat op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964 redelijk is met het oog op woon-werkverkeer en overige zakelijke reizen.

 

Artikel 3.10 Bepaling waarde rentevoordeel personeelsleningen [VERVALLEN]

[VERVALLEN m.i.v. 1/1/2016] 

 

 (Nr. DB/2016/5M, Stcrt. 2016, 1449) (Red.: zie de toelichting onder HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN).

 

Artikel 3.11 Bepaling waarde genot van de dienstwoning

1.             De waarde van het genot van een ter beschikking gestelde woning waarvan het gebruik voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking is vereist, wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer van dat genot met een maximum van 18% van het voor de werknemer op jaarbasis geldende loon bij een overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per kalenderweek.

2.             Voor de toepassing van het eerste lid wordt de waarde van het genot van de woning waarvan het gebruik voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking is vereist, aangemerkt als niet behorend tot het voor de werknemer op jaarbasis geldende loon.

 

In deze bepaling, gebaseerd op artikel 13, derde lid, onderdeel d, van de Wet LB 1964, wordt geregeld dat de waarde in het economische verkeer van het genot van een ter beschikking gestelde woning, waarvan het gebruik voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking vereist is, ten hoogste wordt gesteld op 18% van het op jaarbasis geldende loon bij een overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per kalenderweek.

Met deze bepaling wordt een forfaitaire invulling gegeven aan hetgeen ten hoogste als waarde van genot van een dienstwoning als loon bij de werknemer in aanmerking genomen moet worden. Als voorwaarde voor de forfaitaire maximering van de besparingswaarde is opgenomen dat het gebruik van de ter beschikking gestelde woning vereist is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (dienstwoning). Van een dienstwoning is sprake in een situatie dat de werknemer zijn werkzaamheden vanuit de dienstwoning moet verrichten en redelijkerwijs niet kan afzien van gebruik van de ter beschikking gestelde woning. Voorbeelden van dienstwoningen zijn de portierswoning, de woning van de brugwachter of de pastorie. In een dergelijke situatie kan het vanwege de vervulling van de dienstbetrekking gaan om veel duurdere woningen dan bij het loon van de werknemer passend zou zijn.

De mogelijkheid om aan de inspecteur een beschikking lagere besparingswaarde te vragen – onder meer denkbaar in het geval van deeltijdarbeid of bij een inkomen dat aanmerkelijk lager is dan het arbeidsinkomen dat genoten wordt uit de dienstbetrekking waaruit ook de dienstwoning wordt genoten – wordt niet meer nodig geacht. In de praktijk bleek zich dat niet of nauwelijks voor te doen.

In het tweede lid is ter verduidelijking (en ter vermijding van een kringverwijzing) een geherformuleerde bepaling opgenomen dat het gaat om 18% van het loon exclusief de waarde van het woongenot.

 

Artikel 3.12 Bepaling waarde aanspraken, waaronder aanspraken op ziektekostenregelingen

1.             De waarde van een aanspraak om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen, wordt gesteld op de bedragen die bij een derde worden gestort of, voor zover geen stortingen worden verricht, zouden moeten worden gestort teneinde de aanspraak te dekken.

2.             In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt per kalenderjaar de waarde van een aanspraak ingevolge een ziektekostenregeling ten behoeve van ten minste 25 werknemers of gewezen werknemers die gedurende het gehele voorafgaande kalenderjaar heeft bestaan, voor zover geen stortingen bij derden worden verricht, gesteld op het bedrag van de gemiddelde uitkering. De gemiddelde uitkering is het rekenkundige gemiddelde van de jaargemiddelden van de afgelopen vijf kalenderjaren. Het jaargemiddelde is het gezamenlijke bedrag van de ter zake door of namens de inhoudingsplichtige gedane uitkeringen en verstrekkingen naar de waarde in het economische verkeer, gedeeld door het aantal personen dat in het desbetreffende jaar gedurende ten minste zes maanden gerechtigd is geweest. Indien zulks tot een lagere gemiddelde uitkering leidt, worden het hoogste en het laagste jaargemiddelde buiten beschouwing gelaten en is de gemiddelde uitkering het rekenkundige gemiddelde van de jaargemiddelden van de andere drie kalenderjaren.

3.             Indien de in het tweede lid bedoelde regeling minder dan vijf gehele kalenderjaren heeft bestaan, is dat lid van overeenkomstige toepassing op het mindere aantal gehele kalenderjaren, met dien verstande dat bij een bestaansduur van de regeling van een of twee gehele kalenderjaren de laatste volzin van dat lid niet van toepassing is.

4.             De waarde van een aanspraak ingevolge een wettelijke Belgische ziektekostenverzekering bedraagt maximaal het gezamenlijke bedrag van de voor dat jaar geldende standaardpremie, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag, welke standaardpremie tweemaal in aanmerking wordt genomen ingeval sprake is van een op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166) meeverzekerde echtgenoot als bedoeld in die verordening, en het voor dat jaar geldende maximumbedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage volgens hoofdstuk 5 van de Zorgverzekeringswet.

5.             In afwijking van de vorige leden wordt de waarde van een aanspraak op een ziektekostenregeling met een waarde van ten hoogste € 27 per jaar op nihil gesteld.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 13, vijfde lid, van de Wet LB 1964. De tekst van het eerste lid is ontleend aan artikel 18 van de URLB 2001 en de tekst van het tweede en derde lid is ontleend aan artikel 19 van de URLB 2001. De tekst van het vijfde lid van het waarderingsvoorschrift is ontleend aan artikel 57 van de URLB 2001. Inhoudelijk is met de verplaatsing van deze bepalingen geen wijziging beoogd.

Het vierde lid van artikel 3.12 van de URLB 2011 maximeert de waarde van een aanspraak ingevolge een wettelijke Belgische ziektekostenverzekering. Met het vervallen van het toenmalige artikel 58 van de URLB 2001 met ingang van 1 januari 2006 in verband met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet, bestaat niet langer een maximumwaardering voor aanspraken op een collectieve ziektekostenverzekering waarvan de waardering hoger zou uitkomen dan de kosten van een individuele ziektekostenverzekering. Dit heeft tot een onbedoeld effect geleid voor Nederlandse grensarbeiders die in België werkzaam zijn en uit hoofde van die dienstbetrekking aanspraken ingevolge een Belgische ziektekostenverzekering genieten, terwijl de grondslag waarover de premie voor een wettelijke Belgische ziektekostenverzekering wordt berekend, geen maximum kent. De Commissie grensarbeiders heeft in zijn rapport van 28 april 2008, dat door de Staatssecretaris van Financiën bij brief van 2 juli 2008(3) is aangeboden aan de Tweede Kamer, aanbevolen de waarde van een aanspraak op een wettelijke Belgische ziektekostenverzekering te maximeren. In dit kader is in een brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 januari 2009(4) toegezegd dat deze aanbeveling zal worden overgenomen. Vooruitlopend op de wettelijke regeling is bij besluit van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M, Stcrt. 76, goedgekeurd dat de waarde die werknemers (die vallen onder de Nederlandse fiscale wetgeving) ontlenen aan Belgische ziektekostenaanspraken wordt gemaximeerd. In artikel 3.12, vierde lid, van de URLB 2011 is deze maximering vastgelegd.

Het maximum bedraagt het gezamenlijke bedrag van de voor dat jaar geldende standaardpremie volgens artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag (welke standaardpremie tweemaal in aanmerking wordt genomen als sprake is van een op grond van de Europese verordening 883/2004 (Pb EU L314) meeverzekerde echtgenoot) en het voor dat jaar geldende maximale bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage volgens hoofdstuk 5 van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage wordt bepaald aan de hand van het hoge, algemene bijdragepercentage, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering, (voor het jaar 2010 bedraagt dit percentage 7,05).

(3) Kamerstukken II 2007/08, 26 834, nr. 20.

(4) Kamerstukken II 2008/2009, 26 834, nr. 21.

(nr. DB 2013-301M, Stcrt.  2013, 15953, Artikelsgewijs) Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal veranderingen in EU-terminologie en tot herschikking en vernummering van de Europese verdragen. Het is wenselijk hiermee rekening te houden in de hierna genoemde regelgeving. Hiertoe worden ingevolge onderhavige regeling de volgende regelingen aangepast: de URLB 2011 (...)

 

Artikel 3.13 Privégebruik auto; rittenregistratie, loontijdvakken en verklaring geen privégebruik

1.             De rittenregistratie, bedoeld in artikel 13bis, derde, van de wet, bevat ten minste de volgende gegevens:

a.              merk, type en kenteken van de auto;

b.             periode van terbeschikkingstelling van de auto;

c.              per rit:

1°.     datum;

2°.     beginstand en eindstand van de kilometerteller;

3°.     beginadres en eindadres;

4°.     de gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke;

5°.     het karakter van de rit.

2.             Indien in een loontijdvak de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden verschuldigd is, uitgaat boven het voor dat loontijdvak op grond van artikel 13bis, eerste en tweede lid, van de wet berekende voordeel, wordt in dat loontijdvak een negatief bedrag ter grootte van het verschil tussen het berekende voordeel en de verschuldigde vergoeding als voordeel in aanmerking genomen, voor zover op kalenderjaarbasis het berekende voordeel ten minste gelijk is aan de vergoeding voor het gebruik voor privédoeleinden.

3.             Een verzoek om een verklaring geen privégebruik als bedoeld in artikel 13bis, achtste lid, van de wet bevat ten minste de volgende gegevens:

a.              de naam, het adres en het burgerservicenummer van de werknemer;

b.             het kenteken van de auto, indien dit bekend is en het verzoek betrekking heeft op één auto;

c.              het jaar van ingang van de verklaring.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 13bis, zevende, elfde en zeventiende lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 21c van de URLB 2001, met dien verstande dat er een tekstuele wijziging is aangebracht, zonder dat daarmee een inhoudelijke wijziging is beoogd.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) Enkele bepalingen in een aantal ministeriële regelingen worden aangepast aan de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen en de Aanpassingswet basisregistratie personen. In deze bepalingen worden, in het verlengde van het bepaalde in de Aanpassingswet basisregistratie personen, de termen ‘gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ en ‘basisadministratie persoonsgegevens’ vervangen door de term ‘basisregistratie personen’ en wordt de term ‘sociaal-fiscaalnummer’ geschrapt. Voorts wordt een verstrekking van gegevens door de Belastingdienst aan gemeenten, in verband met de uitvoering van de verstrekking van sociaal-fiscaalnummers, geschrapt, nu de Belastingdienst geen sociaal-fiscaalnummers meer zal verstrekken. Deze wijzigingen hangen samen met de Aanpassingswet basisregistratie personen en treden daarom in werking op het moment dat die wet in werking treedt. Dit zal zijn op 6 januari 2014.

(nr. DB 2015/85, Stcrt. 2015, 8477, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 3.13 van de URLB 2011 betreft een technische aanpassing van de verwijzing naar enkele leden van artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Deze houdt verband met de wijziging van artikel 13bis van de Wet LB 1964 per 1 januari 2015 ingevolge de Wet uitwerking autobrief, waarbij tevens enkele leden van voornoemd artikel zijn vernummerd. Met de onderhavige technische aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Omdat de vernummering van de betreffende leden van artikel 13bis van de Wet LB 1964 met ingang van 1 januari 2015 heeft plaatsgevonden, dient de wijziging van artikel 3.13 van de URLB 2011 tot en met deze datum terug te werken.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 3.13, derde lid, van de URLB 2011 betreft een technische aanpassing van de verwijzing naar artikel 13bis van de Wet LB 1964. Deze houdt verband met de wijziging van artikel 13bis van de Wet LB 1964 per 1 januari 2017 ingevolge de Wet uitwerking Autobrief II, waarbij tevens het twaalfde lid van voornoemd artikel wordt vernummerd tot achtste lid.

 

HOOFDSTUK 4 PENSIOENREGELINGEN (HOOFDSTUK IIB VAN DE WET)

 

Artikel 4.1 Splitsing pensioenregeling

1.             Bij overschrijding van de in of krachtens hoofdstuk IIB van de wet opgenomen begrenzingen, bedoeld in artikel 18, derde lid, van de wet, kan de inhoudingsplichtige de inspecteur uiterlijk op het eerste moment van overschrijding van de begrenzingen verzoeken bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen welk deel van de aanspraak binnen de begrenzingen blijft en welk deel de begrenzingen te boven gaat.

2.             Met inachtneming van de in het eerste lid bedoelde beschikking administreert de inhoudingsplichtige bij de loonadministratie afzonderlijk jaarlijks welk deel van de aanspraak tot het loon behoort en welk deel niet, alsmede de waarde van het deel dat jaarlijks in aanmerking wordt genomen voor de grondslag van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Tevens administreert de inhoudingsplichtige naar rato van deze verdeling welk deel van de te zijner tijd te verstrekken pensioenuitkeringen als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking zal worden genomen en welk deel als voordeel uit sparen en beleggen wordt behandeld.

3.             Van de ingevolge het tweede lid geadministreerde verdeling van de aanspraak en waarde van het deel dat in aanmerking wordt genomen voor de grondslag van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, alsmede de verdeling van de te zijner tijd te verstrekken pensioenuitkeringen, verstrekt de inhoudingsplichtige jaarlijks een opgave aan de inspecteur.

 

De artikelen 4.1 tot en met 4.3 van de URLB 2011 geven nadere uitwerking aan de pensioenbepalingen in de Wet LB 1964. De delegatiebevoegdheden daartoe zijn opgenomen in de artikelen 18, 19a en 19f van de Wet LB 1964. De teksten zijn ontleend aan de artikelen 60, 60a en 61 van de URLB 2001, met dien verstande dat aan artikel 4.2 van de URLB 2011 ten opzichte van artikel 60a van de URLB 2001 een opschrift is toegevoegd dat de strekking van het artikel weergeeft.

 

Artikel 4.2 Aanwijzing van een aantal van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Voor de toepassing van artikel 10d van het besluit worden van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte aangewezen: IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 4.1)

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Met de onderhavige wijziging wordt in artikel 4.2 van de URLB 2011 Liechtenstein toegevoegd als aangewezen staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De aanwijzing van Liechtenstein houdt verband met de inwerkingtreding van het op 10 november 2009 te Brussel tot stand gekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2010, 14, en Trb. 2010, 107).

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) (Red.: Zie de toelichting op artikel 1.1)  

 

Artikel 4.3 Samenloop verschillende pensioenstelsels

1.             Bij samenloop van verschillende pensioenstelsels in een pensioenregeling worden alle elementen van de pensioenregeling tezamen in acht genomen en in onderlinge samenhang bezien voor de vaststelling of de pensioenregeling moet worden aangemerkt als een pensioenregeling gebaseerd op een eindloonstelsel, een middelloonstelsel of een beschikbare-premiestelsel.

2.             In afwijking van het eerste lid dient voor elk onderdeel van de pensioenregeling dat niet past binnen het op grond van het eerste lid vastgestelde pensioenstelsel afzonderlijk te worden beoordeeld op welk van de drie aldaar genoemde stelsels dat onderdeel is gebaseerd.

3.             Voor de toepassing van het eerste en tweede lid kan de inhoudingsplichtige de inspecteur verzoeken bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen op welk stelsel de pensioenregeling of een onderdeel daarvan is gebaseerd.

4.             Bij wijziging van een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd pensioen in een pensioen dat is gebaseerd op een eindloonstelsel of een middelloonstelsel blijven op de tot het moment van die stelselwijziging opgebouwde pensioenaanspraken de voorwaarden van toepassing die gelden voor een beschikbare-premiestelsel.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 4.1)

 

HOOFDSTUK 5 LEVENSLOOPREGELING (HOOFDSTUK IIC VAN DE WET) [VERVALLEN]

 

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) Hoofdstuk 5 van de URLB 2011 vervalt in verband met de uit het Belastingplan 2012 voortvloeiende afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2012. Hoofdstuk 5 van de URLB 2011 blijft overigens wel van toepassing in het kader van het overgangsrecht dat per 1 januari 2012 in artikel 39d van de Wet LB 1964 wordt opgenomen.

 

Artikel 5.1 Schriftelijke vastlegging levensloopregeling [VERVALLEN]

1.             Een levensloopregeling moet schriftelijk zijn vastgelegd. In de vastlegging moet ten minste zijn opgenomen:

a.              dat de regeling ten doel heeft het treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van extra verlof;

b.             dat de aanspraken ingevolge de levensloopregeling niet kunnen worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid anders dan ten behoeve van de in artikel 5.11 bedoelde verpanding, kunnen worden;

c.              de instelling waarbij de voorziening wordt aangehouden;

d.             een bepaling ingevolge welke de werknemer schriftelijk aan de inhoudingsplichtige verklaart of hij bij een of meer gewezen inhoudingsplichtigen aanspraken ingevolge een levensloopregeling heeft opgebouwd, die ingevolge artikel 5.8, derde lid, geacht worden te zijn opgebouwd bij de inhoudingsplichtige;

e.             een bepaling ingevolge welke de werknemer schriftelijk verklaart dat hij geen voorziening ingevolge een levensloopregeling opbouwt in het kalenderjaar waarin hij bij een inhoudingsplichtige loon spaart ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de wet.

2.             In afwijking van het eerste lid mag een levensloopregeling voorzien in de mogelijkheid van afkoop van de aanspraken bij beëindiging van de dienstbetrekking.

3.             In afwijking van het eerste lid mag een levensloopverzekering voorzien in de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke afkoop van de aanspraken voor zover overeenkomstig artikel 19g, tweede lid, van de wet over de voorziening wordt beschikt.

 

De artikelen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op artikel 19g, negende lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan de artikelen 61a tot en met 61k van de URLB 2001, met dien verstande dat er enige wijzigingen van vooral tekstuele aard zijn aangebracht zonder dat met die wijzigingen een inhoudelijke wijziging beoogd is.

In artikel 5.7 van de URLB 2011 zijn de teksten van de artikelen 61f en 61g van de URLB 2001 samengevoegd. In artikel 5.8 van de URLB 2011 zijn wijzigingen aangebracht die verband houden met het sinds het Belastingplan 2010 aan artikel 22a van de Wet LB 1964 toegevoegde zesde lid, waarin is geregeld dat een uitkering uit levensloopverlof, opgenomen door werknemers die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar hebben bereikt, aangemerkt wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Met de redactie van het tweede en vierde lid van artikel 5.8 van de URLB 2011 wordt dat artikel met die wetsystematiek in overeenstemming gebracht.

 

Artikel 5.2 Levensloopregeling [VERVALLEN]

1.             Het opbouwen van een voorziening ingevolge een levensloopregeling vindt plaats door inhouding op het loon, waarbij het ingehouden loon wordt aangewend voor het treffen van een voorziening voor een periode van extra verlof. Daarbij wordt de duur van de verlofperiode bepaald door het ingehouden loon vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen bij een levenslooprekening als bedoeld in artikel 5.3, onderscheidenlijk door de waarde van de polis bij een levensloopverzekering als bedoeld in artikel 5.4 en door het ingehouden loon vermeerderd met de daarmee behaalde rendementen bij een levenslooprecht van deelneming als bedoeld in artikel 5.5, en verkrijgt de werknemer een aanspraak op het levenslooploon ten behoeve van de betaling van loon gedurende de verlofperiode. Onder ingevolge een levensloopregeling ingehouden loon wordt tevens verstaan een door de inhoudingsplichtige ten behoeve van de levensloopregeling verstrekte bijdrage.

2.             Onder levenslooploon wordt verstaan het ingehouden loon vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen bij een levenslooprekening als bedoeld in artikel 5.3, onderscheidenlijk de waarde van de polis bij een levensloopverzekering als bedoeld in artikel 5.4 en het ingehouden loon vermeerderd met de daarmee behaalde rendementen bij een levenslooprecht van deelneming als bedoeld in artikel 5.5.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.3 Levenslooprekening [VERVALLEN]

1.             Het ingevolge een levensloopregeling ingehouden loon moet worden overgemaakt naar een geblokkeerde rekening – levenslooprekening – bij de in de levensloopregeling aangewezen instelling, waar het tegoed voor iedere werknemer afzonderlijk wordt geadministreerd.

2.             De op de levenslooprekening gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen worden op de levenslooprekening bijgeschreven.

3.             Het tegoed op een levenslooprekening mag uitsluitend bestaan uit het levenslooploon.

4.             De instelling waar de levenslooprekening is ondergebracht maakt het levenslooploon over naar de inhoudingsplichtige ter betaling van het loon van de werknemer gedurende de periode van extra verlof voor zover de inhoudingsplichtige en de werknemer tezamen daarvoor toestemming hebben verleend.

5.             In afwijking in zoverre van het vierde lid maakt de instelling het levenslooploon op verzoek van de werknemer over naar de werknemer indien geen inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan worden aangewezen; in dit geval wordt de instelling als inhoudingsplichtige aangemerkt.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.4 Levensloopverzekering [VERVALLEN]

1.             Het ingevolge een levensloopregeling ingehouden loon moet worden overgemaakt ten behoeve van een verzekering – levensloopverzekering – bij de in de levensloopregeling aangewezen instelling, waar de waarde van de polis voor iedere werknemer afzonderlijk wordt geadministreerd.

2.             De bij de levensloopverzekering behaalde rendementen moeten worden aangewend voor een verhoging van het verzekerde kapitaal.

3.             Het verzekerde kapitaal op grond van een levensloopverzekering mag uitsluitend bestaan uit het levenslooploon.

4.             De instelling waar de levensloopverzekering is ondergebracht maakt het levenslooploon over naar de inhoudingsplichtige ter betaling van het loon van de werknemer gedurende de periode van extra verlof voor zover de inhoudingsplichtige en de werknemer tezamen daarvoor toestemming hebben verleend.

5.             In afwijking in zoverre van het vierde lid maakt de instelling het levenslooploon op verzoek van de werknemer over naar de werknemer indien geen inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan worden aangewezen; in dit geval wordt de instelling als inhoudingsplichtige aangemerkt.

6.             Een aanspraak ingevolge een levensloopverzekering mag voorzien in een hogere uitkering bij leven dan de in artikel 19g, eerste lid, van de wet opgenomen maxima, indien deze verhoging met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen is gebaseerd op een verlaging van de ingevolge de levensloopregeling bij overlijden te ontvangen uitkering tot een niveau beneden of gelijk aan 90% van de premievrije waarde op de dag van overlijden.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.5 Levenslooprecht van deelneming [VERVALLEN]

1.             Het ingevolge een levensloopregeling ingehouden loon moet worden overgemaakt naar de in de levensloopregeling aangewezen beheerder van een beleggingsinstelling ter verwerving van een of meer geblokkeerde rechten van deelneming in die instelling – levenslooprecht van deelneming –, die voor iedere werknemer afzonderlijk worden geadministreerd.

2.             Het met een levenslooprecht van deelneming behaalde rendement wordt aangewend ter verwerving van levenslooprechten van deelneming.

3.             Het levenslooprecht van deelneming mag uitsluitend bestaan uit het levenslooploon.

4.             De beheerder van de beleggingsinstelling maakt het levenslooploon over naar de inhoudingsplichtige ter betaling van het loon van de werknemer gedurende de periode van extra verlof voor zover de inhoudingsplichtige en de werknemer tezamen daarvoor toestemming hebben verleend.

5.             In afwijking in zoverre van het vierde lid maakt de beheerder van de beleggingsinstelling het levenslooploon op verzoek van de werknemer over naar de werknemer indien geen inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan worden aangewezen; in dit geval wordt de beheerder van de beleggingsinstelling als inhoudingsplichtige aangemerkt.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.6 Maximale opbouw in een jaar [VERVALLEN]

1.             Het per kalenderjaar ingehouden loon ingevolge een levensloopregeling bedraagt:

a.              indien aan het begin van het kalenderjaar het levenslooploon minder bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon: ten hoogste 12% van het loon in het kalenderjaar;

b.             indien aan het begin van het kalenderjaar het levenslooploon gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon: nihil.

2.             Voor zover het ingevolge de levensloopregeling ingehouden loon uitgaat boven hetgeen ingevolge het eerste lid is toegestaan en dit ingehouden loon in hetzelfde kalenderjaar door de instelling waarbij de levensloopregeling is ondergebracht wordt teruggestort naar de inhoudingsplichtige en deze de terugstorting als loon uitkeert aan de werknemer, wordt aangenomen dat is gebleven binnen de begrenzingen van het eerste lid.

3.             Voor de toepassing van het eerste lid mag een loonsverlaging buiten beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie of het terugtreden naar een lager gekwalificeerde functie, in de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum. De eerste volzin is bij een loonsverlaging die het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie uitsluitend van toepassing, voor zover de omvang van het dienstverband na het aanvaarden van de deeltijdfunctie niet lager is dan 50% van de omvang van het dienstverband aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de in de eerste volzin bedoelde periode.

4.             Voor de toepassing van de in dit artikel gestelde grenzen worden de aanspraken die zijn opgebouwd bij een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap mede in aanmerking genomen, tenzij deze aanspraken met toepassing van artikel 5.8 geacht worden te zijn opgebouwd bij een andere inhoudingsplichtige dan een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.7 Toegestane aangroei boven het plafond bij een levenslooprekening, bij een levensloopverzekering en bij een levenslooprecht van deelneming [VERVALLEN]

Ook indien bij het begin van het kalenderjaar de in artikel 5.6 bedoelde begrenzing op basis waarvan wordt beoordeeld of in het kalenderjaar nog aanspraken ingevolge een levensloopregeling kunnen worden opgebouwd is bereikt, leiden de nadien op de levenslooprekening gekweekte inkomsten en daarmee behaalde rendementen, de nadien bij een levensloopverzekering behaalde rendementen en de nadien met een levenslooprecht van deelneming behaalde rendementen niet tot de constatering dat de regeling niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een levensloopregeling.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.8 Wijze van beschikken over het levenslooptegoed [VERVALLEN]

1.             Over de ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening mag worden beschikt ten behoeve van loon tijdens een verlofperiode dat, tezamen met het daarnaast van de inhoudingsplichtige genoten loon, niet uitgaat boven het laatstgenoten loon. In afwijking in zoverre van de eerste volzin mag niet over de ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening worden beschikt ten behoeve van de aanvulling van loon dat is verlaagd tijdens een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

2.             In geval van overlijden van de werknemer kan de tegenwaarde van de aanspraak:

a.              als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking van de erfgenamen van de werknemer worden gesteld ingeval de overleden werknemer bij het begin van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt;

b.             als loon uit vroegere dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking van de erfgenamen van de werknemer worden gesteld ingeval de overleden werknemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt.

3.             Bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking worden de aanspraken ingevolge een levensloopregeling die door de werknemer zijn opgebouwd bij een gewezen inhoudingsplichtige, geacht te zijn opgebouwd bij de inhoudingsplichtige bij wie de werknemer in dienst treedt, tenzij bij deze inhoudingsplichtige geen aanspraken ingevolge een levensloopregeling worden opgebouwd of de bij de gewezen inhoudingsplichtige opgebouwde aanspraken reeds geacht worden te zijn opgebouwd bij een andere inhoudingsplichtige bij wie de werknemer in dienstbetrekking staat.

4.             Indien de werknemer uitkeringen ontvangt in overeenstemming met de levensloopregeling, worden deze als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in aanmerking genomen. In afwijking van de eerste volzin wordt de uitkering aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking:

a.              ingeval de werknemer bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt;

b.             in geval van afkoop bij beëindiging van de dienstbetrekking.

5.             Indien in strijd met de levensloopregeling geheel of gedeeltelijk over het levenslooploon wordt beschikt, wordt de gehele aanspraak ingevolge de levensloopregeling aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de werknemer.

6.             Het vijfde lid is niet van toepassing voor zover een aanspraak ingevolge een levensloopregeling wordt omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling die na de omzetting nog blijft binnen de in of krachtens hoofdstuk IIB van de wet gestelde begrenzingen.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.9 Kredietfaciliteit [VERVALLEN]

Indien het ingevolge artikel 5.8, eerste lid, opgenomen bedrag het op dat moment aanwezige tegoed overtreft, kan het negatieve saldo – uitgezonderd de daarover verschuldigde rente – met inachtneming van de in artikel 5.6 gestelde begrenzingen via een inhouding op het loon worden aangevuld, in welk geval deze aanvulling wordt aangemerkt als het opbouwen van een voorziening als bedoeld in artikel 5.2.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.10 Opgebouwde voorziening bij het ingaan van het ouderdomspensioen [VERVALLEN]

Voor de toepassing van artikel 19g, achtste lid, van de wet wordt het ouderdomspensioen van een werknemer geacht niet te zijn ingegaan indien het niet meer dan voor een deel is ingegaan.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

 

Artikel 5.11 Aangewezen buitenlandse aanbieders [VERVALLEN]

1.             Als kredietinstelling, onderscheidenlijk verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 19g, vierde lid, onderdeel d, van de wet kan door de Minister worden aangewezen een kredietinstelling, onderscheidenlijk verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling die wettelijk bevoegd is diensten naar Nederland te verrichten.

2.             Alvorens tot een aanwijzing wordt overgegaan, dient de kredietinstelling, onderscheidenlijk verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling zich tegenover de Minister, onder door hem te stellen voorwaarden, te verplichten om met betrekking tot de aanspraken ingevolge een door deze kredietinstelling, deze verzekeraar of deze beheerder van een beleggingsinstelling uitgevoerde levensloopregeling, bedoeld in artikel 19g van de wet, inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van deze levensloopregeling en jegens de ontvanger een in Nederland uitwinbare zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die mocht worden verschuldigd door toepassing van artikel 5.3, vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 5.4, vijfde lid, of artikel 5.5, vijfde lid. In afwijking van de eerste volzin behoeft een in een andere lidstaat van de Europese Unie of in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein gevestigde kredietinstelling, verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling jegens de ontvanger geen in Nederland uitwinbare zekerheid te stellen indien deze kredietinstelling, deze verzekeraar of deze beheerder van een beleggingsinstelling, onder door de Minister te stellen voorwaarden, ingevolge een overeenkomst met de ontvanger aansprakelijkheid aanvaardt voor de in die volzin bedoelde belasting.

3.             De aanwijzing kan eveneens plaatsvinden indien de in het tweede lid bedoelde zekerheid niet door de kredietinstelling, de verzekeraar of de beheerder van een beleggingsinstelling maar door de werknemer of de gewezen werknemer wordt gesteld, waarbij deze tevens de mogelijkheid heeft zekerheid te stellen door middel van verpanding van de aanspraken ingevolge een levensloopregeling aan de ontvanger, mits de kredietinstelling, onderscheidenlijk de verzekeraar of de beheerder van een beleggingsinstelling instemt met deze verpanding.

4.             De aanwijzing kan door de Minister worden ingetrokken wanneer de kredietinstelling, de verzekeraar of de beheerder van een beleggingsinstelling niet meer aan de verplichtingen met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen of het stellen van zekerheid voldoet of niet aan een juiste wijze van uitvoering van een verpanding of van de in het derde lid bedoelde overeenkomst inzake aansprakelijkheid meewerkt.

5.             Indien de aanwijzing wordt ingetrokken, worden de aanspraken ingevolge een levensloopregeling niet op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de werknemers of gewezen werknemers, of indien een werknemer of gewezen werknemer is overleden, van de gerechtigden tot de aanspraken, indien de aanspraken onder door de Minister te stellen voorwaarden alsnog overgaan op een kredietinstelling, een verzekeraar of een beheerder van een beleggingsinstelling van een levensloopregeling die voldoet aan de in artikel 19g, vierde lid, van de wet gestelde voorwaarden.

6.             De Minister maakt het aanwijzen als een kredietinstelling, onderscheidenlijk verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in het eerste lid, op een daartoe geschikte wijze publiek bekend. Indien de Minister een aanwijzing intrekt, maakt hij die intrekking ook op een daartoe geschikte wijze publiek bekend.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 5.1)

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Met de wijziging van artikel 5.11 van de URLB 2011 wordt geregeld dat onder de in dat artikel gestelde voorwaarden het stellen van een uitwinbare zekerheid door een kredietinstelling, verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling die is gevestigd in Liechtenstein voor aanwijzing in de zin van dat artikel achterwege kan blijven, net zoals dat geldt voor een in een lidstaat, anders dan Nederland, van de Europese Unie of in IJsland of Noorwegen gevestigde kredietinstelling, verzekeraar of beheerder van een beleggingsinstelling. De aanwijzing van Liechtenstein houdt verband met de inwerkingtreding van het op 10 november 2009 te Brussel tot stand gekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2010, 14, en Trb. 2010, 107).

 

HOOFDSTUK 6 TARIEF (HOOFDSTUK III VAN DE WET)

 

Artikel 6.1 Afwijkend loontijdvak bij een werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen werkzaam is

Ten aanzien van de werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen per week werkzaam is, wordt in afwijking in zoverre van artikel 25, eerste lid, van de wet, als loontijdvak aangemerkt:

a.              indien het loon per week wordt uitbetaald: de week;

b.             indien het loon per vier weken wordt uitbetaald: het tijdvak van vier weken;

c.              indien het loon per maand wordt uitbetaald: de maand.

 

De artikelen 6.1 tot en met 6.3 van de URLB 2011 zijn gebaseerd op artikel 25, vierde lid, van de Wet LB 1964 en artikel 6.4 van de URLB 2011 is gebaseerd op artikel 26, zesde lid, van de Wet LB 1964. De teksten zijn ontleend aan artikel 61 en de artikelen 62 tot en met 64a van de URLB 2001. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

 

Artikel 6.2 Afwijkend loontijdvak bij een werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

1.             Ten aanzien van de werknemer wiens loon mede omvat de waarde van regelmatig bij de betaling van het loon verstrekte vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of van daarmee overeenkomende aanspraken, wordt in afwijking in zoverre van artikel 25, eerste lid, van de wet, als loontijdvak aangemerkt:

a.              ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 20 of meer vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/230 verlengd loontijdvak;

b.             ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 19 of minder vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/245 verlengd loontijdvak.

2.             Voor de toepassing van het eerste lid wordt het aantal vakantiedagen in aanmerking genomen tot het krachtens de publiekrechtelijke regeling of de collectieve arbeidovereenkomst voor een volwassen werknemer geldende aantal zonder rekening te houden met feestdagen en met extra vakantiedagen die aan de werknemer worden toegekend in verband met zijn leeftijd of de duur van zijn dienstverband.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 6.1)

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 6.2 van de URLB 2011 houdt verband met de vaststelling van de factor ten behoeve van de berekening van een afwijkend loontijdvak bij een werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. Voor het jaar 2011 wordt de factor voor de werknemer met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar gesteld op 260/231. De factor voor de werknemer met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar blijft ongewijzigd, namelijk 260/245.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 6.2 van de URLB 2011 houdt verband met de vaststelling van de factor ten behoeve van de berekening van een afwijkend loontijdvak bij een werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. Voor het jaar 2012 wordt de factor voor de werknemer met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar gesteld op 261/229. De factor voor de werknemer met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar blijft ongewijzigd, namelijk 260/245.

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 6.2 van de URLB 2011 houdt verband met de vaststelling van de vermenigvuldigingsfactor ten behoeve van de berekening van een verlengd loontijdvak voor werknemers met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. Voor het jaar 2016 wordt de vermenigvuldigingsfactor voor werknemers met aanspraken voor 20 of meer vakantiedagen per jaar gesteld op 261/230. De vermenigvuldigingsfactor voor werknemers met aanspraken voor 19 of minder vakantiedagen per jaar blijft ongewijzigd, namelijk 260/245.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 6.2 van de URLB 2011 houdt verband met de vaststelling van de vermenigvuldigingsfactor ten behoeve van de berekening van een verlengd loontijdvak voor werknemers met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. Voor het jaar 2017 wordt de vermenigvuldigingsfactor voor werknemers met aanspraken voor 20 of meer vakantiedagen per jaar gesteld op 260/229. De vermenigvuldigingsfactor voor werknemers met aanspraken voor 19 of minder vakantiedagen per jaar blijft ongewijzigd, namelijk 260/245.

(Nr. 2017-0000235515, Stcrt. 2017, 72735, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 6.2 van de URLB 2011 betreft een aanpassing van een van de vermenigvuldigingsfactoren ten behoeve van de berekening van een verlengd loontijdvak voor werknemers met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. Deze vermenigvuldigingsfactoren worden in beginsel jaarlijks aangepast aan het aantal in het belastingjaar niet-werkbare dagen. Voor het jaar 2018 wordt de vermenigvuldigingsfactor voor werknemers met aanspraken voor 20 of meer vakantiedagen per jaar gesteld op 260/230. De vermenigvuldigingsfactor voor werknemers met aanspraken voor 19 of minder vakantiedagen per jaar blijft ongewijzigd, namelijk 260/245.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit de laatste keer is dat een wijziging wordt aangebracht in deze vermenigvuldigingsfactoren. De jaarlijkse schommelingen zijn namelijk zodanig beperkt dat de voorkeur in de praktijk uitgaat naar een vast rekenvoorschrift.

 

Artikel 6.3 Afwijkend loontijdvak bij sommige studenten en scholieren

1.             Ten aanzien van de loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genietende werknemer die met betrekking tot een kalenderkwartaal als student of scholier wordt aangemerkt en die schriftelijk, gedagtekend en ondertekend te kennen heeft gegeven dat te zijnen aanzien het kwartaal als loontijdvak wordt aangemerkt, kan, in afwijking in zoverre van artikel 25, eerste lid, van de wet, voor loonbetalingen waarvan het inhoudingstijdstip in dat kwartaal is gelegen, dat kwartaal als loontijdvak worden aangemerkt.

2.             Voor de toepassing van het eerste lid wordt met betrekking tot een kalenderkwartaal als student of scholier aangemerkt:

a.              de werknemer die bij het begin van het kalenderkwartaal recht heeft op een gift of een prestatiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

b.             de werknemer die bij het begin van het kalenderkwartaal recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

c.              de werknemer voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet;

d.             de werknemer die bij het begin van het kalenderkwartaal staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling waar hij een voltijdse opleiding volgt en die inwoner is van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland en die in het bezit is van een door de Minister aangewezen internationale studentenkaart.

3.             Voor de toepassing van het eerste lid bewaart de inhoudingsplichtige bij zijn loonadministratie een schriftelijke door de werknemer gedagtekende en ondertekende verklaring dat te zijnen aanzien het kwartaal als loontijdvak kan worden aangemerkt, alsmede:

a.       ingeval het tweede lid, onderdeel a of b, van toepassing is: het burgerservicenummer;

b.       ingeval het tweede lid, onderdeel c, van toepassing is: het burgerservicenummer;

c.              ingeval het tweede lid, onderdeel d, van toepassing is: een kopie van de internationale studentenkaart.

4.             Indien in het kwartaal meer dan eens loon wordt verstrekt, wordt de op een inhoudingstijdstip verschuldigde belasting bepaald op de belasting die is verschuldigd over het in dat kwartaal in totaal verstrekte loon, verminderd met de reeds ingehouden belasting.

5.             Bij toepassing van dit artikel is in geval van twee opeenvolgende dienstbetrekkingen artikel 23 van de wet niet van toepassing.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 6.1)

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Artikelsgewijs) In overeenstemming met het gebruik van het burgerservicenummer door de Dienst Uitvoering Onderwijs en door de Sociale Verzekeringsbank wordt artikel 6.3, derde lid, van de URLB 2011 aangepast op het punt van de daarin opgenomen voorwaarde waaraan de voor de toepassing van de studenten- en scholierenregeling vereiste verklaring moet voldoen. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 3.13)

(nr. HO&S/765202, Stcrt. 2015, 26285, Artikelsgewijs) De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt aangepast aan de met de Wet studievoorschot hoger onderwijs gewijzigde formulering van artikel 3.104, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 

Artikel 6.4 Toepassing tabel bijzondere beloningen bij wisseling van werkgever binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Ingeval de inhoudingsplichtige van de werknemer en de zonder onderbreking voorafgaande inhoudingsplichtige van de werknemer behoren tot een samenhangende groep inhoudingsplichtigen in de zin van artikel 27e van de wet, wordt de werknemer voor de toepassing van artikel 26, derde lid, van de wet geacht het van deze inhoudingsplichtigen genoten loon van één inhoudingsplichtige te hebben genoten.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 6.1)

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) Met ingang van 2016 is artikel 26, vierde lid, van de Wet LB 1964 vernummerd tot artikel 26, derde lid (Stb. 2015, 538). Abusievelijk is de verwijzing naar artikel 26, vierde lid, in artikel 6.4 van de URLB 2011 nog niet aan deze vernummering aangepast. In de onderhavige wijziging gebeurt dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 alsnog.

 

HOOFDSTUK 7 WIJZE VAN HEFFING (HOOFDSTUK IV VAN DE WET)

 

Artikel 7.1 In de onderneming van de ouder werkzame kinderen

1.             Ten aanzien van een in artikel 27, zesde lid, van de wet bedoeld kind, kan de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden toestaan dat de belasting wordt ingehouden op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar, met toepassing van de loonbelastingtabellen voor het kalenderjaar waarin het loon is verstrekt. Alsdan wordt het in dat kalenderjaar verstrekte loon geacht in gelijke delen te zijn verstrekt over de kalenderkwartalen waarin het kind werkzaam is geweest, en vinden artikel 26 van de wet en de krachtens dat artikel vastgestelde loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen geen toepassing.

2.             Voor de toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de belasting, bedoeld in het eerste lid, geacht te zijn ingehouden in het kalenderjaar waarin het loon is verstrekt.

3.             Indien de belasting wordt ingehouden op de voet van het eerste lid, zijn ten aanzien van het in dat lid bedoelde kind de artikelen 7.2 en 7.9 niet van toepassing.

 

Het is de bedoeling om dit artikel in de URLB 2011 op te nemen zodra op dat punt een delegatiebevoegdheid in de wet is opgenomen. Een voorstel voor een dergelijke delegatiebevoegdheid is inmiddels aanhangig gemaakt.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) In de op 14 september 2010 vastgestelde URLB 2011 is artikel 7.1 gereserveerd, omdat nog niet voor alle onderdelen van het op te nemen artikel een adequate delegatiegrondslag in de Wet LB 1964 was opgenomen. Ingevolge de Fiscale verzamelwet 2010 wordt per 1 januari 2011 in artikel 27 van de Wet LB 1964 een delegatiebepaling opgenomen, welke met de onderhavige wijziging wordt ingevuld in artikel 7.1 van de URLB 2011.

In het kader van de eerder aangehaalde motie Jurgens c.s. is artikel 10g van het UBLB 1965 (waarin een afwijkend tijdstip van inhouding van loonbelasting voor in de onderneming van de ouder werkzame kinderen is geregeld) in gewijzigde vorm opgenomen in de URLB 2011. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de tekst van artikel 76 van de URLB 2001 en de tekst van artikel 10g van het UBLB 1965 in dat kader te integreren, nu artikel 76 van de URLB 2001 eveneens ziet op in de onderneming van de ouder werkzame kinderen. Deze geïntegreerde tekst wordt opgenomen in artikel 7.1 van de URLB 2011. Het eerste en tweede lid van artikel 7.1 van de URLB 2011 zijn gebaseerd op artikel 27, zesde lid, van de Wet LB 1964. Het derde lid is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdelen a, c en e, van de Wet LB 1964. Inhoudelijk is met deze aanpassingen geen wijziging beoogd.

 

Artikel 7.2 Loonstaat

1.             De inhoudingsplichtige legt voor iedere werknemer voor de eerste loonverstrekking in het kalenderjaar een loonstaat aan en houdt deze vervolgens bij. De loonstaat wordt opgemaakt overeenkomstig het door de inspecteur verstrekte model. De inhoudingsplichtige mag een van het model afwijkende loonstaat gebruiken, mits deze ten minste de mogelijkheid biedt op duidelijke wijze dezelfde gegevens te administreren als het model.

2.             De inhoudingsplichtige wordt geacht aan het eerste lid te voldoen ingeval hij met behulp van elektronische apparatuur alle van belang zijnde gegevens vastlegt en hij die gegevens op elk gewenst tijdstip op schrift in de vorm van een van de in het eerste lid bedoelde loonstaten ter inzage kan verstrekken.

3.             De inspecteur kan onder door hem te stellen voorwaarden ermee instemmen dat de inhoudingsplichtige de op de loonstaat te vermelden gegevens op een andere dan de in het eerste of het tweede lid bedoelde wijze administreert. De instemming kan te allen tijde worden ingetrokken indien de administratie niet zodanig is ingericht dat een deugdelijke controle gewaarborgd is.

4.             De inhoudingsplichtige ontleent de in het hoofd van de loonstaat te vermelden gegevens aan:

a.              de laatstelijk door de werknemer op grond van artikel 7.9 verstrekte informatie;

b.             de door de werknemer of de Belastingdienst verstrekte opgave van het burgerservicenummer.

5.             In afwijking in zoverre van het vierde lid, aanhef en onderdeel a, vermeldt de inhoudingsplichtige in het hoofd van de loonstaat de gegevens die hem bekend zijn:

a.              indien hij weet dat de laatstelijk door de werknemer op grond van artikel 7.9 verstrekte informatie onjuist is;

b.             zolang de werknemer geen informatie als bedoeld in artikel 7.9 heeft verstrekt;

c.              indien de werknemer geen informatie als bedoeld in artikel 7.9 hoeft te verstrekken.

6.             De inhoudingsplichtige houdt, behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 26b van de wet, de belasting in aan de hand van de gegevens, vermeld in het hoofd van de loonstaat.

7.             De inhoudingsplichtige houdt de loonadministratie op de plaats waar hij in Nederland kantoor houdt of, indien zodanig kantoor niet wordt gehouden, op de plaats waar hij in Nederland woont of gevestigd is, of op de plaats waar hij in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft. Bij gebreke daarvan houdt hij de loonadministratie onder zijn berusting. De inspecteur kan een andere plaats aanwijzen.

8.             Ingeval de loonberekening door derden wordt uitgevoerd met behulp van mechanische of elektronische apparatuur, kan de Minister, onder door hem te stellen voorwaarden, bepalen dat de loonadministratie op een andere plaats wordt bewaard.

9.             Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van de werknemer die uitkeringen geniet ingevolge de Participatiewet.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel c, van de Wet LB 1964. De tekst van artikel 7.2, eerste lid tot en met achtste lid, van de URLB 2011 is ontleend aan artikel 67 van de URLB 2001. In het negende lid van artikel 7.2 van de URLB 2011 is een uitzondering opgenomen voor werknemers die uitkeringen ingevolge de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren of de Wet werk en inkomen kunstenaars genieten. Deze bepaling is ontleend aan de artikelen 77 en 78 van de URLB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 3.13) De wijziging van de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, en 9.3 van de URLB 2011 hangt samen met het zijn opgegaan van de Wet investeren in jongeren in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 en het zijn vervallen van de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 januari 2012. Aangezien inmiddels geen nabetalingen op grond van de hiervoor genoemde vervallen wetten meer te verwachten zijn, kunnen de verwijzingen naar die wetten in de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, en 9.3 van de URLB 2011 komen te vervallen.

(nr. 2014-0000174745, Stcrt.  2014, 34049) (Red.: Betreft technische wijziging i.v.m. invoering Participatiewet).

 

Artikel 7.3 Administratie uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de wet

1.             De inhoudingsplichtige administreert bij de loonadministratie de gegevens met betrekking tot uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de wet.

2.             De inhoudingsplichtige kan de in het eerste lid bedoelde gegevens op een andere plaats administreren dan bij de loonadministratie, mits:

a.              hij dit onder vermelding van de nieuwe bewaarplaats vooraf meldt aan de inspecteur, en

b.             de gegevens op verzoek van de inspecteur voor controle beschikbaar komen op de plaats waar de loonadministratie wordt gevoerd.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel c, van de Wet LB 1964 en ontleend aan artikel 68 van de URLB 2001, met dien verstande dat de tekst is aangepast naar aanleiding van de invoering van de werkkostenregeling. Dit artikel regelt de verplichting voor de inhoudingsplichtige om gegevens met betrekking tot bepaalde uitkeringen en verstrekkingen te administreren.

 

Artikel 7.4 Jaaropgaaf

1.             De inhoudingsplichtige verstrekt aan de werknemer een jaaropgaaf.

2.             De jaaropgaaf, bedoeld in het eerste lid, bevat in elk geval de volgende gegevens:

a.       de naam van de werknemer;

b.       het burgerservicenummer van de werknemer;

c.       de naam van de inhoudingsplichtige;

d.       het in het voorafgaande kalenderjaar door de werknemer genoten loon;

e.       de op het loon, bedoeld in onderdeel d, ingehouden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

f.        de door de inhoudingsplichtige over het loon, bedoeld in onderdeel d, verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;

g.       de op het loon, bedoeld in onderdeel d, ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;

h.       de volgens artikel 22a van de wet toegekende arbeidskorting ter zake van het loon dat wordt belast volgens de loonbelastingtabellen, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de wet.

3.             De verstrekking van de jaaropgaaf, bedoeld in het eerste lid, kan achterwege blijven indien aan de werknemer opgave van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, is verstrekt in de vorm van een opgave als bedoeld in artikel 626 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

4.             Ten aanzien van de werknemer van wie in verband met gemoedsbezwaren geen premie voor de volksverzekeringen is geheven, bevat de jaaropgaaf de mededeling dat in plaats van premie voor de volksverzekeringen tot eenzelfde bedrag premievervangende belasting is ingehouden.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel d, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 74 van de URLB 2001.

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Artikelsgewijs) In het ingevolge de onderhavige wijziging in artikel 7.4 van de URLB 2011 in te voegen nieuwe tweede lid wordt geregeld welke gegevens op de zogenoemde jaaropgaaf dienen te worden vermeld. Op grond van die bepaling dienen onder meer de door de inhoudingsplichtige over het in het voorafgaande kalenderjaar aan de werknemer verstrekte loon verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te worden vermeld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer om deze gegevens inzichtelijk te maken voor de werknemer op de jaaropgaaf.(1)

Het in de genoemde bepaling opnemen van de op het loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de met de loonbelasting en premie volksverzekeringen verrekende arbeidskorting betreft een codificatie van hetgeen reeds op de jaaropgaaf pleegt te worden vermeld.

In het ingevolge de onderhavige wijziging in artikel 7.4 van de URLB 2011 in te voegen nieuwe derde lid wordt de werkgever de mogelijkheid geboden om de in het hiervoor bedoelde tweede lid opgenomen gegevens (cumulatief) op de aan de werknemer verstrekte loonstrook te vermelden. Hiermee wordt de werkgever de mogelijkheid geboden om zijn uitvoeringslast te beperken. Indien de werkgever reeds de jaarbedragen op het loonstrookje vermeldt, kan een separate jaaropgaaf achterwege blijven.

De bovengenoemde wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2014 en betreffen dus ook eerst de jaargegevens over 2013. Voor een jaaropgaaf die betrekking heeft op een aan 2013 voorafgaand kalenderjaar, alsmede een jaaropgaaf welke in de loop van 2013 wordt verstrekt, blijft de huidige regeling van toepassing en hoeven de op het loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de over het loon door de inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet dus nog niet op een jaaropgaaf dan wel (cumulatief) op de loonstrook te worden vermeld.

(1) Kamerstukken II 2011/12, 32 131, nr. 25.

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) Bij ministeriële regeling van 30 december 20136 zijn bepalingen in onder meer de URLB 2011 per 6 januari 2014 aangepast aan de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen en de Aanpassingswet basisregistratie personen. In dat kader is beoogd per 6 januari 2014 alle bestaande verwijzingen in de URLB 2011 naar de term ‘sociaal-fiscaalnummer’ te schrappen. Abusievelijk is toen echter geen rekening gehouden met het bij ministeriële regeling van 21 december 20127 per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 7.4, tweede lid, onderdeel b, van de URLB 2011, waarin ook de term ‘sociaal-fiscaalnummer’ is opgenomen. Ingevolge artikel IV, onderdeel C, wordt de term ‘sociaal-fiscaalnummer’ hierbij alsnog uit artikel 7.4, tweede lid, onderdeel b, van de URLB 2011 geschrapt.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) (Red.: Zie de toelichting op artikel 1.2)

 

Artikel 7.5 Identificatieplicht

1.             De inhoudingsplichtige stelt voor de datum van aanvang van de werkzaamheden van de werknemer, of voor de aanvang van de werkzaamheden indien de dienstbetrekking is overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, de identiteit van de werknemer vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht en houdt een afschrift van dat document voor controle beschikbaar bij de loonadministratie.

2.             Indien uit het afschrift van het in het eerste lid bedoelde document niet de aard en het nummer van dat document blijkt, administreert de inhoudingsplichtige de aard en het nummer van dat document bij de loonadministratie.

3.             De inspecteur kan, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, bepalen dat de in dit artikel bedoelde gegevens en afschriften op een andere plaats worden bewaard.

4.             De inhoudingsplichtige bewaart de in dit artikel bedoelde gegevens en afschriften ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel e, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 66 van de URLB 2001.

 

Artikel 7.6 Eerstedagsmelding

1.             De eerstedagsmelding, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, van de wet, bevat:

a.       het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige;

b.       het burgerservicenummer van de werknemer of, bij het ontbreken daarvan, een uniek personeelsnummer;

c.       de naam van de werknemer;

d.       de geboortedatum van de werknemer;

e.       de datum van aanvang van de werkzaamheden.

2.             De eerstedagsmelding, bedoeld in het eerste lid, hoeft niet te worden gedaan ingeval de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt bij een inhoudingsplichtige die met de zonder onderbreking voorafgaande inhoudingsplichtige van de werknemer behoort tot dezelfde samenhangende groep inhoudingsplichtigen in de zin van artikel 27e van de wet.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel f, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 66a van de URLB 2001.

(nr. DV 2011/283M, Stcrt. 2011, 11029, Artikelsgewijs) De wijziging in artikel 7.6 van de URLB 2011 houdt verband met een technische aanpassing in artikel 28 van de Wet LB 1964 per 1 januari 2011. De verwijzing in het eerstgenoemde artikel naar een onderdeel van artikel 28 van de Wet LB 1964 was abusievelijk nog niet aangepast aan die wijziging. Met de onderhavige wijziging wordt deze verwijzing alsnog met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 dienovereenkomstig aangepast.

(nr. DB 2013-301M, Stcrt.  2013, 15953, Artikelsgewijs) Met de aanpassing van artikel 7.6 van de URLB 2011 wordt de tekst van dat artikel in overeenstemming gebracht met de ingevolge Overige fiscale maatregelen 2013 per 1 januari 2013 geldende tekst van artikel 28 van de Wet op de loonbelasting 1964. Met deze aanpassing, die in verband met de datum waarop de onjuiste verwijzing is ontstaan terugwerkt tot en met 1 januari 2013, is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 3.13)

(nr. DB/2015/366M, Stcrt. 2015, 37619, Artikelsgewijs) Ingevolge artikel 7.6, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 dient de eerstedagsmelding langs elektronische weg te worden gedaan. Ingevolge het tweede lid van dat artikel geldt een uitzondering ingeval ontheffing tot het doen van elektronische aangifte is verleend. Omdat de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst uitgaat van verplicht elektronisch berichtenverkeer en de eerstedagsmelding daarvan niet is uitgezonderd vervallen het eerste en tweede lid van genoemd artikel 7.6 en worden het derde en vierde lid van dat artikel vernummerd tot eerste en tweede lid. In dat kader wordt in de eerste volzin van het huidige derde lid een verwijzing aangepast aan het vervallen van het huidige eerste lid. De tweede volzin van het huidige derde lid vervalt, omdat hierin nog wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat de eerstedagsmelding met een meldingsformulier wordt gedaan. Ten slotte wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om te verduidelijken dat de eerstedagsmelding niet hoeft te worden gedaan indien aan de voorwaarden van het huidige vierde lid wordt voldaan.

 

Artikel 7.7 Einde inhoudingsplicht

Indien een inhoudingsplichtige in enig tijdvak voorziet dat hij gerekend vanaf het einde van dat tijdvak ten minste 12 maanden geen inhoudingsplichtige zal zijn, doet hij daarvan binnen een maand na afloop van dat tijdvak mededeling aan de inspecteur.

 

Het is de bedoeling om dit artikel in de URLB 2011 op te nemen zodra op dat punt een delegatiebevoegdheid in de wet is opgenomen. Een voorstel voor een dergelijke delegatiebevoegdheid is inmiddels aanhangig gemaakt.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) In de op 14 september 2010 vastgestelde URLB 2011 is artikel 7.7 gereserveerd, omdat voor het op te nemen artikel nog geen adequate delegatiegrondslag in de Wet LB 1964 was opgenomen. Ingevolge de Fiscale verzamelwet 2010 wordt per 1 januari 2011 in artikel 28, onderdeel g, van de Wet LB 1964 een delegatiebepaling opgenomen, welke met de onderhavige wijziging wordt ingevuld in artikel 7.7 van de URLB 2011.

De tekst van artikel 7.7 van de URLB 2011 is ontleend aan artikel 73 van de URLB 2001, met dien verstande dat aan het begrip ‘tijdelijk’ invulling is gegeven. Ingeval een inhoudingsplichtige voorziet dat hij binnen 12 maanden weer werknemers in dienst neemt, zoals bij seizoensarbeid voorkomt, hoeft hij geen mededeling te doen van het einde van zijn inhoudingsplicht.

 

Artikel 7.8 Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht

1.             Indien de gewezen inhoudingsplichtige binnen de in artikel 28a, tweede lid, onderdelen a of c, van de wet bedoelde termijn constateert dat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan, is hij verplicht binnen acht weken na deze constatering al dan niet door middel van een correctiebericht alsnog de juiste en volledige gegevens te verstrekken.

2.             Indien de inspecteur ten aanzien van de gewezen inhoudingsplichtige binnen de in artikel 28a, tweede lid, onderdelen b of d, van de wet bedoelde termijn constateert dat deze een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan, kan hij deze verplichten binnen een door hem te stellen termijn al dan niet door middel van een correctiebericht alsnog de juiste en volledige gegevens te verstrekken.

3.             Voor de inhoudingsplichtige voor wie het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald een kalenderhalfjaar of kalenderjaar is, geldt in afwijking in zoverre van artikel 28a, tweede lid, onderdelen a en c, van de wet dat het correctiebericht met de juiste en volledige gegevens binnen acht weken na de constatering van de onjuistheid of onvolledigheid moet worden verstrekt.

4.             Ten aanzien van de inhoudingsplichtige voor wie het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald een kalenderhalfjaar of kalenderjaar is, geldt in afwijking in zoverre van artikel 28a, tweede lid, onderdelen b en d, van de wet dat het correctiebericht met de juiste en volledige gegevens binnen een door de inspecteur te stellen termijn moet worden verstrekt.

5.             Indien een correctiebericht betrekking heeft op een aangifte over een tijdvak in een verstreken kalenderjaar kan:

a.              de inhoudingsplichtige, in afwijking van artikel 28a, tweede lid, onderdeel c, van de wet, dat correctiebericht binnen acht weken na de constatering van de onjuistheid of onvolledigheid los van een aangifte aan de inspecteur toezenden;

b.             de inspecteur, in afwijking van artikel 28a, tweede lid, onderdeel d, van de wet, de inhoudingsplichtige verplichten dat correctiebericht al dan niet gelijktijdig met een aangifte binnen een door hem te stellen termijn aan hem toe te zenden.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28a, vierde lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 80a van de URLB 2001.

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Artikelsgewijs) Met de aanpassing van artikel 7.8 van de URLB 2011 wordt de tekst van dat artikel in overeenstemming gebracht met de ingevolge OFM 2013 per 1 januari 2013 geldende tekst van artikel 28a van de Wet LB 1964. Met deze aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) Op grond van de Fvw 2017 vervalt artikel 28a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet LB 1964 met ingang van 2017. Met de onderhavige wijziging wordt daarom de verwijzing naar artikel 28a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet LB 1964 in artikel 7.8 van de URLB 2011 geschrapt.

 

Artikel 7.9 Opgave van gegevens door de werknemer

1.             De werknemer verstrekt voor de datum van aanvang van de werkzaamheden, of voor de aanvang van de werkzaamheden indien de dienstbetrekking is overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, aan de inhoudingsplichtige schriftelijk, gedagtekend en ondertekend:

a.       zijn naam met voorletters;

b.       zijn geboortedatum;

c.       zijn burgerservicenummer;

d.       zijn adres met postcode;

e.       zijn woonplaats en, ingeval hij niet in Nederland woont, zijn woonland en regio.

Ingeval de werknemer geen werkzaamheden verricht, wordt de in de vorige volzin bedoelde opgave gedaan voordat de werknemer loon van de inhoudingsplichtige geniet.

2.             De inhoudingsplichtige bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.

3.             De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van:

a.              de werknemer die uitkeringen geniet ingevolge de Participatiewet;

b.             de werknemer die uitkeringen geniet wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid of uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet, indien degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat of laatstelijk heeft gestaan, de voor de heffing van de belasting vereiste gegevens, daaronder begrepen het burgerservicenummer, schriftelijk mededeelt aan de inhoudingsplichtige;

c.              de in Nederland wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, niet heeft bereikt en loon uit vroegere dienstbetrekking geniet indien de inhoudingsplichtige weet dat de werknemer tevens een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of een uitkering of een inkomensvoorziening ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten geniet;

d.             de in Nederland wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt en loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, of loon uit vroegere dienstbetrekking geniet waarin niet zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet;

e.             de in Nederland wonende werknemer die de de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt en loon geniet in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet of loon uit vroegere dienstbetrekking geniet waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet;

f.               de werknemer die loon geniet in de vorm van een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

4.             Indien de inhoudingsplichtige niet bekend is met het burgerservicenummer van de in het derde lid bedoelde werknemer, verzoekt de inhoudingsplichtige voor de eerste loonverstrekking de werknemer om opgave van zijn burgerservicenummer. De werknemer doet deze opgave voor de eerste loonverstrekking toekomen aan de inhoudingsplichtige.

 

In artikel 7.9 van de URLB 2011 is artikel 29, eerste lid, van de Wet LB 1964 nader uitgewerkt. De tekst van artikel 7.9, eerste tot en met derde lid, van de URLB 2011 is ontleend aan artikel 65 van de URLB 2001. In het vierde lid is nader bepaald welke werknemers niet verplicht zijn de in artikel 7.9, eerste en tweede lid, van de URLB 2011 genoemde gegevens te verstrekken. Hierbij heeft een hergroepering plaatsgevonden van de in artikel 77, artikel 78 en artikel 79, eerste lid, van de URLB 2001 genoemde groepen werknemers waarvan normaal gesproken de gegevens al bekend zijn bij een uitkeringsinstantie. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Ingevolge de Fiscale verzamelwet 2010 wordt de bepaling die tot en met 31 december 2010 is opgenomen in artikel 65, tweede lid, van de URLB 2001, verplaatst naar artikel 23, eerste lid, van de Wet LB 1964. De tekst van artikel 65, tweede lid, van de URLB 2001 was in de op 14 september 2010 vastgestelde URLB 2011 opgenomen in artikel 7.9, tweede lid, van de URLB 2011. De onderhavige wijziging houdt verband met het verplaatsen van de inhoud van dat tweede lid naar de Wet LB 1964.

(nr. DB 2012-475M, Stcrt.  2012, 26349, Artikelsgewijs) Artikel 7.9, derde lid, van de URLB 2011 wordt per 1 januari 2013 aangepast aan de AOW-gerechtigde leeftijd die op grond van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd geldt. Van de gelegenheid wordt gebruikgemaakt om een verwijzing in het vierde lid van genoemd artikel 7.9 aan te passen. Deze aanpassing houdt verband met een per 1 januari 2011 doorgevoerde vernummering. Daarom bepaalt artikel XXVII dat deze aanpassing terugwerkt tot en met 1 januari 2011.

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 3.13) De wijziging van de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, en 9.3 van de URLB 2011 hangt samen met het zijn opgegaan van de Wet investeren in jongeren in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 en het zijn vervallen van de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 januari 2012. Aangezien inmiddels geen nabetalingen op grond van de hiervoor genoemde vervallen wetten meer te verwachten zijn, kunnen de verwijzingen naar die wetten in de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, en 9.3 van de URLB 2011 komen te vervallen.

(nr. IZV 2014/120, Stcrt.  2014, 17396, Artikelsgewijs) In artikel 7.9, derde lid, onderdeel f, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) wordt verwezen naar artikel 10 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) inzake de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (ao-tegemoetkoming). Laatstgenoemde bepaling komt als gevolg van het voorstel van wet tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten(4) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014 te vervallen. Voor ao-tegemoetkomingen die betrekking hebben op de jaren tot en met 2013 wordt in voornoemd wetsvoorstel artikel 11a van de Wtcg ingevoerd. Voor ao-tegemoetkomingen vanaf 1 januari 2014 wordt in voornoemd wetsvoorstel een grondslag opgenomen in de betreffende materiewetten, te weten de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De verwijzing in artikel 7.9 van de URLB 2011 wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014 hierop aangepast. Hetzelfde geldt voor de artikelen 8.1, onderdeel b, en 9.4, tweede lid, onderdeel a, van de URLB 2011.

(4) Bij koninklijke boodschap van 9 september 2013 ingediende voorstel van wet tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Kamerstukken 33 726).

(nr. 2014-0000174745, Stcrt.  2014, 34049) (Red.: Betreft technische wijziging i.v.m. invoering Participatiewet).

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) In de artikelen 7.9, derde lid, onderdeel f, 8.1, onderdeel b, en 9.4, tweede lid, onderdeel a, van de URLB 2011 zijn verwijzingen opgenomen naar artikel 11a van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg vervalt per 1 januari 2016. De genoemde verwijzing zoals opgenomen in eerstgenoemde artikelen komt daarom te vervallen. Hiervoor wordt een overgangsbepaling ingevoerd (Red.: in artikel V van deze regeling) zodat de artikelen 7.9, derde lid, 8.1 en 9.4, tweede lid, van de URLB 2011 van overeenkomstige toepassing blijven op eventuele tegemoetkomingen ingevolge de Wtcg die na 31 december 2015 nog plaatsvinden. Zoals in het algemeen deel en bij de wijzigingen in de UR Awir is toegelicht heeft het kabinet de intentie om de op grond van de Uitkeringsregeling Backpay te ontvangen uitkeringen geen gevolgen te doen hebben voor de aanspraak van rechthebbenden op een toeslag. Daarom wordt aan artikel 8.1 van de URIB 2011 een nieuw onderdeel toegevoegd waarin de uitkering wordt aangewezen als uitkering van publiekrechtelijke aard die buiten aanmerking wordt gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen. De uitkeringsinstantie is dan de belasting en premie voor de volksverzekeringen over de uitkering als eindheffing verschuldigd en de uitkering maakt in dat geval geen deel uit van het toetsingsinkomen voor toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal zich maximaal inspannen om de uitvoering van de regeling nog dit jaar op een goede wijze te laten starten. Zijn streven is derhalve nog dit jaar de Uitkeringsregeling Backpay in de Staatscourant te publiceren en in werking te laten treden. De wijziging van artikel 8.1 van de URLB 2011 zal in dat geval terugwerken tot en met de datum waarop de Uitkeringsregeling Backpay in werking treedt. Daarmee geldt ook voor de uitkeringen die eventueel nog in 2015 ingevolge de Uitkeringsregeling Backpay worden gedaan dat deze uitkeringen in de eindheffing wordt betrokken en geen deel uitmaken van het toetsingsinkomen voor toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen.

 

Artikel 7.10 Uitzonderingen bij samenhangende groep inhoudingsplichtigen

1.             De artikelen 7.5 en 7.9 zijn niet van toepassing ingeval de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt bij een inhoudingsplichtige die met de zonder onderbreking voorafgaande inhoudingsplichtige van de werknemer behoort tot dezelfde samenhangende groep inhoudingsplichtigen in de zin van artikel 27e van de wet.

2.             Zodra de inhoudingsplichtige en de zonder onderbreking voorafgaande inhoudingsplichtigen van de werknemer niet langer tot dezelfde samenhangende groep inhoudingsplichtigen behoren, zijn de artikelen 7.5 en 7.9 alsnog van toepassing alsof de inhoudingsplichtige op dat moment ten aanzien van de werknemer inhoudingsplichtige wordt en de werknemer op dat moment zijn werkzaamheden aanvangt.

3.             Het tweede lid is niet van toepassing indien de ten aanzien van de werknemer van belang zijnde stukken, bedoeld in de artikelen 7.5 en 7.9, aan de inhoudingsplichtige zijn overgedragen. Artikel 7.5, vierde lid, en artikel 7.9, derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel e, en artikel 29, eerste lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 79a van de URLB 2001.

 

HOOFDSTUK 8 HEFFING VAN DE INHOUDINGSPLICHTIGE (HOOFDSTUK V VAN DE WET)

 

Artikel 8.1 Uitkeringen van publiekrechtelijke aard

Als uitkeringen van publiekrechtelijke aard die buiten aanmerking worden gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van de wet worden aangewezen:

a.              uitkeringen ingevolge de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen;

b.             tegemoetkomingen ingevolge artikel 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

c.       uitkeringen verstrekt door de Conterganstiftung für behinderte Menschen;

d.       uitkeringen op grond van de Uitkeringsregeling Backpay;

e.       uitkeringen aan bij of krachtens artikel 78f van de Participatiewet verleende bijstand aan zelfstandigen die eerst in de vorm van een renteloze geldlening is verstrekt en daarna is omgezet in een bedrag om niet;

f.        uitkeringen op grond van de Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto;

g.       uitkeringen op grond van de Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung;

h.       uitkeringen uit het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB 1964 en ziet op een tweetal eindheffingsbestanddelen dat door de werkkostenregeling niet geraakt wordt. De tekst is ontleend aan artikel 81 van de URLB 2001, met dien verstande dat de onderdelen a, c en d van genoemd artikel 81 niet zijn overgenomen, omdat de in die onderdelen genoemde uitkeringen niet meer voorkomen.

In artikel 8.1, onderdeel a, van de URLB 2011 zijn uitkeringen ingevolge de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen aangemerkt als eindheffingsbestanddeel.

In artikel 8.1, onderdeel b, van de URLB 2011 zijn tegemoetkomingen ingevolge artikel 10 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aangemerkt als eindheffingsbestanddeel.

(nr. IZV 2014/120, Stcrt.  2014, 17396, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel 8.1, onderdeel b, van de URLB 2011 is hiervoor bij de wijziging van artikel 7.9 van de URLB 2011 reeds toegelicht. Met de invoering van artikel 8.1, onderdeel c, van de URLB 2011 wordt bewerkstelligd dat uitkeringen die worden verstrekt door de Conterganstiftung für behinderte Menschen worden aangemerkt als uitkeringen van publiekrechtelijke aard als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), zodat de over deze uitkeringen verschuldigde belasting plaatsvindt via een zogenoemde eindheffing. Hierdoor behoren deze uitkeringen niet tot het voor de toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen relevante verzamelinkomen. Deze wijziging hangt samen met de verhoging per 1 januari 2013 van de onderhavige uitkeringen die door de Conterganstiftung worden verstrekt aan lichamelijk gehandicapt geboren personen van wie de moeder tijdens de zwangerschap het middel Softenon heeft ingenomen. Deze uitkeringen zijn per 1 augustus 2013 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 verhoogd om deze slachtoffers in verband met hun verslechterende medische situatie nader tegemoet te komen. In Duitsland zijn deze uitkeringen van belasting en premie volksverzekeringen vrijgesteld, maar in Nederland worden deze uitkeringen op grond van de Wet IB 2001 als tot het verzamelinkomen behorende periodieke uitkeringen aangemerkt. Dit laatste wordt mede gelet op de gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals de zogenoemde toeslagen, niet wenselijk geacht. Daarom worden deze uitkeringen met ingang van 1 augustus 2014 door middel van opname in artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 onder de loonbelasting gebracht en per dezelfde datum ingevolge de onderhavige wijzigingsregeling door opname in artikel 8.1, onderdeel c, van het URLB 2011 aangemerkt als onder de eindheffing vallende publiekrechtelijke uitkeringen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB 1964. Met de aanwijzing als eindheffingbestanddeel wordt bewerkstelligd dat de genoemde slachtoffers zelf geen heffing zijn verschuldigd over de genoemde uitkeringen en dat deze uitkeringen ook niet tot het verzamelinkomen worden gerekend. De wijziging van artikel 8.1, onderdeel c, van het URLB 2011 werkt terug tot en met 1 januari 2013, zijnde de datum waarop de verhoging van de genoemde uitkeringen heeft plaatsgevonden.

(nr. 2014-0000174745, Stcrt.  2014, 34049) (Red.: Betreft technische wijziging i.v.m. invoering Participatiewet).

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 7.9)

(Nr. 2016-0000225960, Stcrt. 2016, 71813, Artikelsgewijs) Aan artikel 8.1 van de URLB 2011 wordt een onderdeel toegevoegd waarin krachtens artikel 31, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet LB 1964 wordt geregeld dat uitkeringen aan algemene bijstand ingevolge het Besluit bijstand zelfstandigen 2004 (Bbz) in het kader van de omzetting van in de vorm van een renteloze lening verstrekte algemene bijstand in een bedrag om niet, worden aangewezen als uitkeringen van publiekrechtelijke aard die buiten aanmerking worden gelaten in het kader van de heffing van andere belastingen of in het kader van andere wettelijke regelingen. In het geval een gedeelte van de renteloze lening wordt kwijtgescholden ziet de aanwijzing alleen op dat gedeelte.

Met deze aanwijzing wordt een maatregel getroffen gericht op het oplossen van de problematiek van het ‘papieren inkomen’ dat zelfstandigen in de hiervoor bedoelde situatie genieten. Het inkomen van zelfstandigen die terugvallen op algemene bijstand en waarvan de in de vorm van een lening verstrekte algemene bijstand door de gemeente in een later jaar wordt omgezet in een bedrag om niet wordt in de praktijk aangeduid als ‘papieren inkomen’ omdat pas bij de omzetting sprake is van het fiscaal genieten van het bedrag dat eerst in de vorm van een lening is verstrekt. Door het fiscale genietingsmoment op het moment van omzetting wordt ook het toetsingsinkomen voor het recht op toeslagen pas in dat jaar beïnvloed.

Het college van burgemeester en wethouders kan als uitkeringsinstantie van de algemene bijstand op grond van artikel 11, tweede lid, van het Bbz besluiten tot omzetting van in de vorm van een renteloze geldlening verstrekte algemene bijstand in een bedrag om niet. Het college van burgemeester en wethouders is als uitkeringsinstantie van een dergelijke lening als gevolg van de omzetting de belasting en premie voor de volksverzekeringen over de uitkering als eindheffing verschuldigd. Door de aanwijzing in artikel 8.1, onderdeel e, van de URLB 2011 maakt de uitkering geen deel uit van het toetsingsinkomen voor toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen.

Met deze aanpassing wordt gevolg gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer te zoeken naar een oplossing en wordt ook tegemoetgekomen aan de wens van de Nationale ombudsman (Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 293).

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Artikelsgewijs) Sinds 1 januari 2017 is in artikel 8.1, onderdeel e, URLB 2011 geregeld dat uitkeringen aan algemene bijstand die ingevolge het Besluit bijstand zelfstandigen 2004 (Bbz) eerst in de vorm van een renteloze lening is verstrekt en daarna is omgezet in een bedrag om niet, worden aangewezen als uitkeringen van publiekrechtelijke aard als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, Wet LB 1964. Met de onderhavige wijziging van artikel 8.1, onderdeel e, URLB 2011 worden enkele redactionele verbeteringen aangebracht, die terugwerken tot en met 1 januari 2017, zijnde de datum met ingang waarvan dat onderdeel is opgenomen in de URLB 2011.

Met de invoering van artikel 8.1, onderdelen f, g en h, URLB 2011 wordt bewerkstelligd dat periodieke uitkeringen die worden verstrekt op grond van de Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto, periodieke uitkeringen die worden verstrekt op grond van de Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung en periodieke uitkeringen die worden verstrekt uit het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens worden aangemerkt als uitkeringen van publiekrechtelijke aard als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, Wet LB 1964. Dit leidt ertoe dat de over deze uitkeringen verschuldigde belasting en premie voor de volksverzekeringen plaatsvindt via een zogenoemde eindheffing. Hierdoor zijn de betreffende uitkeringsgerechtigden zelf geen heffing verschuldigd over de genoemde uitkeringen en behoren deze uitkeringen niet tot het voor de toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen relevante verzamelinkomen.

Deze uitkeringen worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 door middel van opname in artikel 11 UBLB 1965 onder de loonbelasting gebracht en met terugwerkende kracht tot en met dezelfde datum ingevolge de onderhavige wijzigingsregeling door opname in artikel 8.1, onderdelen f, g en h, URLB 2011 aangemerkt als onder de eindheffing vallende publiekrechtelijke uitkeringen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, Wet LB 1964.

De wijziging van artikel 8.1, onderdelen f, g en h, URLB 2011 werkt zoals gezegd terug tot en met 1 januari 2016, omdat ook de tegemoetkoming voor een andere oorlogsuitkering uit Duitsland (de zogenoemde artikel 2-fondsuitkering) met terugwerkende kracht tot en met die datum in werking is getreden.

 

Artikel 8.2 Afgifte EVC-verklaringen

De verklaring, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdeel d, van de wet, wordt afgegeven door de door de Stichting van de Arbeid in dat kader benoemde uitvoeringsorganisatie.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 31a, tweede lid, onderdeel d, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 28 van de URLB 2001.

(Nr. 2017-0000235515, Stcrt. 2017, 72735, Artikelsgewijs) Kosten voor het volgen van een EVC-procedure kunnen op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel d, van de Wet LB 1964 door een werkgever onbelast worden vergoed. Voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om een EVC-procedure waarvoor een verklaring is afgegeven door een bij ministeriële regeling aangewezen instantie. Met de aanpassing van artikel 8.2 van de URLB 2011 wordt geregeld dat het voortaan moet gaan om een verklaring die is afgegeven door de door de StvdA in dat kader benoemde uitvoeringsorganisatie. De benoeming van die uitvoeringsorganisatie is geregeld in artikel 6, vierde lid, van het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren(11). De StvdA heeft in dat kader de Stichting Examenkamer benoemd, die ten behoeve van de uitvoering het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft ingericht.(12)

(11) Stcrt. 2016, 59145.

(12) Brief van de StvdA van 22 augustus 2016: http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/images/downloads/frontpage/161122_DEFbrief_St._Examenkamer_22_nov_2016_uitvoeringsorganisatie_EVC.PDF.

 

Artikel 8.2a Uitvoering looncriterium 30%-regeling

Ingeval het loon, bedoeld in artikel 10eb, eerste en tweede lid, van het besluit, van een werknemer als gevolg van het opnemen van ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof in een tijdvak op jaarbasis lager is dan het bedrag, genoemd in artikel 10eb, eerste lid, onderscheidenlijk tweede lid, van het besluit, wordt in dat loontijdvak bij de toepassing van dat artikel ten aanzien van de werknemer uitgegaan van het loon, bedoeld in dat artikel, dat de werknemer zou hebben genoten indien hij geen van de genoemde soorten verlof zou hebben opgenomen.

 

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) In artikel 10eb, zevende lid, van het UBLB 1965 wordt met ingang van 1 januari 2012 de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen ten behoeve van de uitvoering van artikel 10eb van genoemd besluit. In dat kader wordt in het nieuwe artikel 8.2a van de URLB 2011 een regeling opgenomen die ervoor zorgt dat voor de toepassing van de zogenoemde bewijsregel in de 30%-regeling werknemers op dit punt geen gevolgen ondervinden van de omstandigheid dat zij door een lager loon als gevolg van ouderschaps- of zwangerschapsverlof onder de loongrens van artikel 10eb, eerste en tweede lid, van het UBLB 1965 zouden komen. Dit wordt bewerkstelligd door op te nemen dat in het geval een werknemer voor wie de bewijsregel wordt toegepast, ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof opneemt en hij daardoor een dusdanig lager loon heeft dat hij onder de in artikel 10eb, eerste en tweede lid, van het UBLB 1965 genoemde grenzen komt, voor de toepassing van het hiervoor bedoelde looncriterium wordt uitgegaan van het loon dat de werknemer zou hebben genoten indien die werknemer geen ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof zou hebben opgenomen.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) In artikel 10eb, zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB 1965) is de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen ter zake van de toepassing van genoemd artikel 10eb. Dit artikel stelt onder andere voorwaarden aan de minimale hoogte van het loon voor de toepassing van de 30%-regeling (looncriterium). In dat kader wordt in artikel 8.2a URLB 2011 geregeld dat voor de toepassing van het looncriterium, bedoeld in artikel 10eb, eerste en tweede lid, UBLB 1965, werknemers geen gevolgen ondervinden van de omstandigheid dat zij een lager loon genieten als gevolg van het opnemen van ouderschaps- of zwangerschapsverlof.

Met de wijziging van artikel 8.2a URLB 2011 worden voor de toepassing van genoemd looncriterium ook geen gevolgen verbonden aan een verlaging van het loon als gevolg van het opnemen van aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof.

Deze wijziging van artikel 8.2a URLB 2011 werkt terug tot en met 1 juli 2020.

 

Artikel 8.3 Aangewezen regio’s uitgezonden werknemers

1.             Als regio als bedoeld in artikel 10e, tweede lid, onderdeel c, onder 4º, van het besluit worden aangewezen:

a.              de landen in Azië (waaronder Hong Kong en het gedeelte van Turkije dat ten oosten van de Bosporus is gelegen);

b.             de landen in Afrika;

c.              de landen in Latijns Amerika (waaronder Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden);

d.             de volgende landen in Europa: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

2.             Onder de in het eerste lid genoemde landen worden begrepen gebieden gelegen buiten de territoriale wateren van die landen waar deze in overeenstemming met het internationale recht soevereine rechten kunnen uitoefenen.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet LB 1964 en artikel 8, tweede lid, onderdeel c, onder 4º, van het UBLB 1965. De tekst is ontleend aan artikel 27 van de URLB 2001, met dien verstande dat de lijst is geactualiseerd.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Vanwege de vernummering van artikel 8 van het UBLB 1965 tot artikel 10e van dat besluit wordt de in de aanhef van artikel 8.3 van de URLB 2011 opgenomen verwijzing naar artikel 8 van het UBLB 1965 eveneens aangepast. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

(nr. 2014-0000174745, Stcrt.  2014, 34049) (Red.: Betreft technische wijziging i.v.m. invoering Participatiewet).

 

Artikel 8.4 Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking

a.       Voor de toepassing van artikel 31a, tweede lid, onderdeel f, van de wet verhuist de werknemer in ieder geval in het kader van de dienstbetrekking ingeval hij binnen twee jaar na de aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing binnen de bestaande dienstbetrekking door de verhuizing de afstand tussen zijn woning en de plaats van zijn dienstbetrekking met ten minste 60% verkleint terwijl tot die verhuizing de afstand tussen zijn woning en de plaats van zijn dienstbetrekking ten minste 25 kilometer bedroeg.

b.       Onder afstand als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de afstand gemeten langs de meest gebruikelijke weg.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 31a, tweede lid, onderdeel f, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 25 van de URLB 2001 met dien verstande dat de tekst is geactualiseerd. Met de actualisering wordt een nadere invulling gegeven aan de beschrijving van de situaties waarbij in ieder geval wordt aangenomen dat de werknemer in het kader van de dienstbetrekking is verhuisd. Gebleken is namelijk dat er meer verhuizingen zijn waarbij op voorhand op basis van de verkleining van de woon-werkafstand kan worden gezegd dat sprake is van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. Het betreft een codificatie van situaties die nu reeds op basis van de huidige wet- en regelgeving in aanmerking kunnen komen voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding.

Met ingang van 1 januari 2009 geldt op grond van artikel 25, eerste lid, van de URLB 2001 dat de werknemer in ieder geval in het kader van de dienstbetrekking is verhuisd als hij binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe diensbetrekking of na overplaatsing binnen de bestaande dienstbetrekking is verhuisd naar een woning binnen een afstand van 10 kilometer van de nieuwe plaats van zijn dienstbetrekking terwijl hij op een afstand groter dan 25 kilometer van deze plaats woonde. In andere situaties geldt de gebruikelijke bewijslastverdeling. In de praktijk wordt een verhuizing die binnen twee jaar na de aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing binnen de bestaande dienstbetrekking plaatsvindt daardoor ook zonder aanvullend bewijs als zakelijk aangemerkt ingeval de werknemer niet is verhuisd naar een woning binnen een afstand van 10 kilometer van de nieuwe plaats van zijn dienstbetrekking, maar als gevolg van de verhuizing de tot die verhuizing ten minste 25 kilometer belopende afstand tussen zijn woning en de plaats van zijn dienstbetrekking wel met ten minste 60% heeft verkleind. Met de actualisering van de regeling wordt dit gecodificeerd. Hiermee wordt vastgelegd dat iedere verhuizing binnen twee jaar na de aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing binnen de bestaande dienstbetrekking waarbij de woon-werkafstand voor de verhuizing ten minste 25 kilometer was en door de verhuizing de woon-werkafstand met ten minste 60% wordt verkleind, wordt beschouwd als een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. Hierdoor wordt de verhuizing waarbij de woon-werkafstand wordt teruggebracht van ten minste 25 kilometer naar 10 kilometer of minder nog steeds zonder nadere toets als een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking aangemerkt, maar is vastgelegd dat dit bijvoorbeeld ook geldt voor de verhuizing waarbij de woon-werkafstand van 100 kilometer wordt teruggebracht naar 40 kilometer of minder.

Eenzelfde wijziging zal voor ondernemers en resultaatgenieters in de inkomstenbelasting worden aangebracht in artikel 8 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Ook artikel 25 van de URLB 2001 zal op dit punt worden aangepast ten behoeve van situaties waarin gebruik wordt gemaakt van het in artikel 39c van de Wet LB 1964 opgenomen keuzeregime.

(nr. 2014-0000174745, Stcrt.  2014, 34049) (Red.: Betreft technische wijziging i.v.m. invoering Participatiewet).

(nr. DB 2015/85, Stcrt. 2015, 8477, Artikelsgewijs) Met de wijziging van artikel 8.4a, tweede lid, van de URLB 2011 wordt de aanduiding van de onderdelen van die bepaling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 in overeenstemming gebracht met de Aanwijzingen voor de regelgeving en daarmee ook met de andere artikelen van de URLB 2011.

 

Artikel 8.4a Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van voorzieningen op de werkplek

1.       Tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de wet, behoren, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden:

a.       voorzieningen voor zover die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, met inachtneming van artikel 44 van die wet;

b.       hulpmiddelen die ook elders gebruikt kunnen worden en die geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden.

2.       In afwijking in zoverre van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, wordt voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, onder werkplek tevens verstaan:

1°.     in geval van thuiswerk in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1, onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer;

2°.     de plaats waar uitvoering wordt gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

 

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) In het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011 zijn de voorwaarden opgenomen voor de toepassing van de gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van arbovoorzieningen en hulpmiddelen die mede op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de tot 1 januari 2015 in artikel 3.7 van de URLB 2011 opgenomen voorwaarden voor de nihilwaardering van een verstrekking van een dergelijke voorziening.

Zoals bij de toelichting op de wijziging van artikel 3.7 van de URLB 2011 is opgemerkt, wordt de tot 1 januari 2015 in artikel 3.7, eerste lid, onderdeel e, van de URLB 2011 opgenomen zinsnede ‘waaronder computers en dergelijk apparatuur, gereedschappen en toebehoren’ niet opgenomen in het nieuwe artikel 8.4a van de URLB 2011. Zoals daar is aangegeven houdt dit verband met de ingevolge het BP 2015 per 1 januari 2015 in artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964 op te nemen gerichte vrijstelling voor naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

In het geval een hulpmiddel niet valt binnen de categorie van naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur kan eventueel gebruik worden gemaakt van de per 1 januari 2015 ingevolge artikel 8.4a, eerste lid, onderdeel b, van de URLB 2011 geldende vrijstelling voor hulpmiddelen die ook elders gebruikt kunnen worden en die geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden. Deze bepaling kan derhalve ook gelden voor de voorzieningen die wel vallen binnen de categorie gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, maar niet in aanmerking komen voor de specifieke vrijstelling voor die categorie hulpmiddelen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de voorziening niet zonder meer nodig is. Ook voor deze categorie hulpmiddelen geldt dan wel de voorwaarde dat sprake is van geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruik.

Het tweede lid van genoemd artikel 8.4a is grotendeels gelijk aan het tweede lid van het huidige artikel 3.7 van de URLB 2011. Verschil met de laatstgenoemde bepaling is de toevoeging dat voor wat betreft arbovoorzieningen de definitie van werkplek ook wordt uitgebreid met plaatsen waar uitvoering wordt gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een medische keuring of andere medische handelingen. Voor het overige zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Dit laatste geldt ook voor de in dit kader meegenomen aanpassing van de bepaling aan de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de Huisvestingswet 2014.

(nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636, Artikelsgewijs) In artikel 8.4a, eerste lid, onderdeel a, URLB 2011 is aangegeven wanneer sprake is van een gericht vrijgestelde verplichte arbovoorziening. De onduidelijkheid die bestaat bij de huidige bepaling wordt mede veroorzaakt door de verwijzing naar ‘het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet’. Een arbeidsomstandighedenbeleid kan namelijk meer bevatten dan alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever (verplichte arbovoorzieningen). Met de wijziging wordt duidelijk dat alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbowet onder de gerichte vrijstelling vallen. Artikel 3 Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid moet voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, gelet op de stand van de wetenschap, professionele dienstverlening en arbeidshygiënische strategie tenzij dit niet redelijkerwijs (in de specifieke situatie) gevergd kan worden. In een dergelijke situatie ligt het niet voor de hand om een eventueel privévoordeel tot het belaste loon van de werknemer te rekenen. De gerichte vrijstelling sluit met de aanpassing – een rechtstreekse verwijzing naar de verplichtingen van de inhoudingsplichtige in de Arbowet – nog meer en zoveel mogelijk aan bij deze wet. Hieruit volgt dat voorzieningen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever en niet redelijkerwijs (in de specifieke situatie) van de werkgever gevergd kunnen worden (niet-verplichte arbovoorzieningen), niet onder de gerichte vrijstelling vallen. De gerichte vrijstelling geldt dus niet voor voorzieningen ter bevordering van de algemene gezondheid van de werknemer.

  Artikel 44 Arbowet schrijft voor dat de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens die wet zijn gesteld, niet ten laste van werknemers worden gebracht. Dit betekent dat de werkgever alle kosten van voorzieningen voor zover deze kwalificeren als verplichte arbovoorziening voor zijn rekening moet nemen. Dit heeft ook tot gevolg dat de gerichte vrijstelling alleen van toepassing kan zijn als geen sprake is van een eigen bijdrage van werknemers voor de verplichte arbovoorziening die de werkgever vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt.(29) Als er wel een eigen bijdrage van werknemers wordt gevraagd, is de gerichte vrijstelling niet van toepassing. Het begrip eigen bijdrage is in dit verband ruim en omvat elke vorm van een bijdrage van de werknemer. Zo is ook het uitruilen van een belast of onbelast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening in dit verband een eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij cafetariaregelingen waaronder keuzebudgetten. Dit geldt niet alleen voor het inleveren van loon in geld, maar bijvoorbeeld ook voor het inleveren van verlofuren, IKB-uren en ander IKB-budget of voor een tijdelijke verlenging van de arbeidstijd.

  De gerichte vrijstelling is niet bedoeld als fiscale tegemoetkoming voor niet-verplichte arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt voor zover de voorzieningen direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet. Als werkgever en werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wensen (merkmontuur bij een computerbril of een duurdere stof op een bureaustoel), is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten kan de werkgever wel een eigen bijdrage uit het nettoloon van de werknemer vragen. Dit geldt ook wanneer de gerichte vrijstelling niet van toepassing is omdat niet sprake is van een verplichte arbovoorziening.

  Ten slotte kan een werkgever in bovenstaande twee situaties (1. de extra kosten van een luxere, even veilige, uitvoering van een arbovoorziening of 2. een niet-verplichte arbovoorziening) ervoor kiezen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te brengen. De voorziening of de extra kosten kunnen in dat geval, met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium, onbelast aan de werknemer worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dan kan ook gebruik worden gemaakt van een cafetariaregeling. Dit betekent dat de werknemer afziet van brutoloon en in de plaats daarvan een voorziening ontvangt die niet onder de gerichte vrijstelling valt. De werkgever dient dan, zoals hiervoor is aangegeven, de voorziening aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te brengen. Zoals in het algemeen deel is aangegeven is in het verleden het standpunt ingenomen dat de cursus stoppen met roken en de stoelmassage onder de gerichte vrijstelling vielen. Met de onderhavige aanpassing valt dit niet langer onder de vrijstelling. Voor zover deze voorzieningen op de werkplek worden aangeboden geldt hiervoor over het algemeen de nihilwaardering van artikel 3.7 URLB 2011. Daarnaast kunnen deze voorzieningen in individuele situaties mogelijk wel onder de gerichte vrijstelling vallen. Deze individuele beoordeling per werknemer voor specifieke voorzieningen is inherent aan het aansluiten bij de Arbowet. Dit geldt overigens niet alleen voor deze voorzieningen. Bij de beoordeling of iets als een verplichte arbovoorziening kwalificeert, dient de werkgever een belangenafweging te maken. Voor de cursus stoppen met roken geldt overigens dat deze sinds 2020 wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering zonder dat hierover een eigen bijdrage is verschuldigd.

  (29) Dit kan per werkgever verschillen en is een individuele afweging per werkgever.

 

Artikel 8.4b Toepassing concernregeling

1.       Iedere inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32, eerste lid, van de wet samen met andere inhoudingsplichtigen als één inhoudingsplichtige wordt beschouwd legt in zijn administratie vast:

a.       het door hem verstrekte loon waarover in het kalenderjaar met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de wet belasting is geheven;

b.       het door hem verstrekte loon dat ingevolge artikel 31a, vijftiende lid, van de wet bij de bepaling van het loon, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de wet, buiten beschouwing wordt gelaten;

c.       de in het kalenderjaar ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de wet door hem aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, met uitzondering van de vergoedingen en verstrekkingen die ingevolge artikel 31a, tweede lid, van de wet naast de vrije ruimte zoals bepaald in artikel 31a, derde lid, van de wet, met inachtneming van artikel 31a, vijftiende lid, van de wet, in mindering komen;

d.       van de andere inhoudingsplichtigen, bedoeld in de aanhef, per inhoudingsplichtige:

1°.            de naam en het voor de loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldende identificatienummer (loonheffingennummer);

2°.            het door die inhoudingsplichtige verstrekte loon waarover in het kalenderjaar met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de wet belasting is geheven;

3°.            het door die inhoudingsplichtige verstrekte loon dat ingevolge artikel 31a, vijftiende lid, van de wet bij de bepaling van het loon, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de wet, buiten beschouwing wordt gelaten;

4°.            de in het kalenderjaar ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de wet door die inhoudingsplichtige aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, met uitzondering van de vergoedingen en verstrekkingen die ingevolge artikel 31a, tweede lid, van de wet naast de vrije ruimte zoals bepaald in artikel 31a, derde lid, van de wet, met inachtneming van artikel 31a, vijftiende lid, van de wet, in mindering komen;

e.       de berekening van de gezamenlijk verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet, en, ingeval deze belasting meer bedraagt dan nihil, de naam en het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige die deze belasting heeft aangegeven en afgedragen.

2.       Van verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht tussen inhoudingsplichtige stichtingen als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de wet is sprake indien statutair is vastgelegd dat:

a.       het bestuur van een van de stichtingen, bedoeld in de aanhef, de bestuursleden van de andere stichtingen, bedoeld in de aanhef, benoemt of een bindende voordracht doet voor de benoeming van die bestuursleden;

b.       bij vereffening bij faillissement of opheffing van een stichting als bedoeld in de aanhef het vermogen van die stichting wordt overgedragen aan een van de andere stichtingen, bedoeld in de aanhef.

 

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) In de ingevolge het BP 2015 met ingang van 1 januari 2015 in artikel 32 van de Wet LB 1964 op te nemen concernregeling is een delegatiebevoegdheid opgenomen voor het stellen van regels omtrent de te administreren gegevens voor de toepassing de concernbrede vrije ruimte. Daarbij gaat het om de berekening van de in het kader van de werkkostenregeling verschuldigde belasting en de bepaling van de inhoudingsplichtige die deze belasting aangeeft en afdraagt.

In het nieuwe artikel 8.4b, eerste lid, van de URLB 2011 worden deze regels verder uitgewerkt. Iedere inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32, eerste lid, van de Wet LB 1964 samen met andere inhoudingsplichtigen als één inhoudingsplichtige wordt beschouwd moet in zijn administratie per kalenderjaar waarin gekozen wordt voor toepassing van de concernregeling een aantal vastleggingen doen.

In de eerste plaats noteert de inhoudingsplichtige het totaal van het in het kalenderjaar door hem aan zijn werknemers versterkte loon waarover belasting van die werknemers is geheven (dus exclusief het eindheffingsloon). Daarnaast wordt per deelnemende inhoudingsplichtige vastgelegd welk deel van het hiervoor bedoelde loon ingevolge artikel 31a, tiende lid, van de Wet LB 1964 buiten beschouwing wordt gelaten bij de bepaling van het loon op basis waarvan de vrije ruimte wordt berekend. Verder maakt iedere deelnemende inhoudingsplichtige een overzicht van de vergoedingen en verstrekkingen die hij in het kader van de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen en waarvoor geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Tevens legt hij van de andere inhoudingsplichtige(n) waarmee hij gezamenlijk in concernverband opereert het zogenoemde loonheffingennummer vast, alsmede per deelnemende inhoudingsplichtige het totaal van het in het kalenderjaar door die inhoudingsplichtige aan diens werknemers verstrekte loon waarover belasting van die werknemers is geheven, welk deel van het hiervoor bedoelde loon ingevolge artikel 31a, tiende lid, van de Wet LB 1964 buiten beschouwing wordt gelaten bij de bepaling van het loon op basis waarvan de vrije ruimte wordt berekend en een overzicht van de vergoedingen en verstrekkingen die deze inhoudingsplichtige in het kader van de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen en waarvoor geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Met deze gegevens moet een berekening worden gemaakt van de gezamenlijk verschuldigde belasting; ook deze berekening wordt vastgelegd.

Tot slot worden de naam en het loonheffingennummer vastgelegd van de inhoudingsplichtige die, ingeval de gezamenlijke vrije ruimte wordt overschreden, aangifte doet en afdraagt. Op grond van het bij amendement in genoemd artikel 32 ingevoegde tweede lid geldt de hiervoor bedoelde concernregeling ook voor stichtingen die gedurende het kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar verweven zijn dat zij een eenheid vormen.(3) In genoemd artikel 32, tweede lid, is tevens een delegatiebevoegdheid opgenomen om nadere regels te stellen. Deze regels worden opgenomen in artikel 8.4b, tweede lid, van de URLB 2011. Deze nadere regels zijn nodig om op eenvoudige wijze de vereiste verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht vast te stellen. Deze verwevenheid geldt als voorwaarde voor als een eenheid opererende stichtingen om als één inhoudingsplichtige de vrije ruimte van de werkkostenregeling toe te kunnen passen. Uit oogpunt van eenvoudige toepasbaarheid is gekozen voor een set nadere regels die de als eenheid opererende stichtingen de mogelijkheid biedt om zelfstandig te beoordelen of de regeling kan worden toegepast en die de Belastingdienst de mogelijkheid biedt om hier op eenvoudige wijze toezicht op te houden, net als dat bij de concernregeling voor vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal het uitgangspunt is. Voor de vaststelling van de verwevenheid is allereerst vereist dat in de statuten is vastgelegd dat het bestuur van een van de deelnemende stichtingen de bestuursleden van de andere in dezelfde eenheid opererende stichtingen benoemt of een bindende voordracht voor benoeming van die bestuursleden doet. Tevens is voor de vaststelling van de verwevenheid vereist dat in de statuten is vastgelegd dat bij vereffening als gevolg van faillissement of opheffing van een deelnemende stichting het vermogen van die stichting wordt overgedragen aan een van de andere in dezelfde eenheid opererende stichtingen.

(3) Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 50.

(nr. DB 2015/85, Stcrt. 2015, 8477, Artikelsgewijs) Met de wijziging van artikel 8.4b, eerste lid, van de URLB 2011 wordt een onjuiste lettering van het laatste onderdeel van die bepaling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 hersteld.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) In artikel 8.4b, eerste lid, onderdelen b en c, en onderdeel d, onder 3o en 4o, URLB 2011 wordt verwezen naar artikel 31a, tiende lid, Wet LB 1964, terwijl dit met ingang van 1 januari 2019 het twaalfde lid van genoemd artikel 31a moet zijn als gevolg van de in het Belastingplan 2019 opgenomen vernummering van genoemd tiende lid. Deze verwijzingen worden daarom met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019 hersteld.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) Met de wijziging van artikel 8.4b, eerste lid, onderdelen b en c, en onderdeel d, onder 3o en 4o, URLB 2011 worden de daarin opgenomen verwijzingen naar artikel 31a Wet LB 1964 aangepast aan de per 1 januari 2020 uit het BP 2020 voortvloeiende vernummering van het twaalfde lid van artikel 31a Wet LB 1964 tot dertiende lid.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) In artikel 8.4b, eerste lid, onderdeel c en onderdeel d, onder 4°, URLB 2011 wordt verwezen naar de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Sinds 1 januari 2020 wordt die niet meer bepaald in artikel 31a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting (Wet LB 1964), maar in het derde lid van dat artikel. Bij die wijziging van de bepaling van de vrije ruimte zijn de genoemde verwijzingen niet aangepast. Deze omissie wordt thans met terugwerkende kracht hersteld.

(nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636, Artikelsgewijs) Met de wijziging van artikel 8.4b, eerste lid, onderdelen b en c, en onderdeel d, onder 3° en 4°, URLB 2011, worden de daarin opgenomen verwijzingen naar artikel 31a, dertiende lid, Wet LB 1964 aangepast aan de uit het BP 2022 voortvloeiende vernummering van artikel 31a, dertiende lid, Wet LB 1964 tot vijftiende lid. 

 

Artikel 8.5 Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

Als eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 32ab, eerste lid, van de wet worden aangewezen:

a.              voordelen uit spaarsystemen en goederen of diensten, in de promotionele sfeer;

b.             verstrekkingen die tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid aan de eigen werknemers zijn verstrekt.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 32ab, eerste lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 84a van de URLB 2001, met dien verstande dat thans geen maximum meer geldt. Voor het overige is geen wijziging beoogd.

 

Artikel 8.6 Niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

1.             Voor de toepassing van artikel 32ba van de wet wordt een uitkering, een bijdrage of een premie eveneens beschouwd niet te drukken op een inhoudingsplichtige voor zover de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat hij ter zake op een later moment bedragen van werknemers gaat inhouden of van andere inhoudingsplichtigen bijdragen of premies voldaan gaat krijgen.

2.             Indien de in het eerste lid bedoelde inhouding of voldoening niet binnen een jaar na het in artikel 32ba, tweede lid, van de wet bedoelde tijdstip heeft plaatsgevonden, wordt de uitkering, de bijdrage of de premie op dat moment geacht op de inhoudingsplichtige te drukken.

3.       Voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet blijven bedragen die de inhoudingsplichtige van werknemers heeft ingehouden buiten aanmerking, voor zover deze bedragen ingevolge de op het moment van inhouding ter zake van deze inhouding geldende tekst van artikel 11 van de wet niet tot het loon behoren.

4.       Voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet blijven bijdragen en premies die de inhoudingsplichtige van andere inhoudingsplichtigen voldaan heeft gekregen buiten aanmerking, voor zover artikel 32ba, eerste lid, van de wet bij die andere inhoudingsplichtigen niet van toepassing is geweest op deze bijdragen en premies.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 32ba, achtste lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 85a van de URLB 2001.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) Op grond van artikel 32ba, eerste lid, Wet LB 1964 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding alsmede een door een inhoudingsplichtige voldane bijdrage of premie aan een fonds dat of een verzekeraar die een regeling voor vervroegde uittreding uitvoert, met een pseudo-eindheffing belast, mits de uitkering, premie of bijdrage drukt op de inhoudingsplichtige. Artikel 32ba, derde lid, Wet LB 1964 en artikel 8.6 URLB 2011 geven nadere regels waarmee wordt bepaald of een uitkering, bijdrage of premie drukt in de zin van genoemd artikel 32ba, eerste lid. Daarnaast is in artikel 12.2, eerste en tweede lid, URLB 2011 overgangsrecht opgenomen op grond waarvan de bijdrage of premie voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, Wet LB 1964 in bepaalde gevallen – in afwijking van de hiervoor genoemde regels – wel geacht wordt te drukken op een inhoudingsplichtige.

De beide leden van artikel 12.2 URLB 2011 zijn antimisbruikbepalingen die regelen dat ingehouden bedragen van werknemers en ontvangen bijdragen en premies van andere inhoudingsplichtigen onder voorwaarden buiten aanmerking blijven voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, Wet LB 1964. Daarmee wordt voorkomen dat een regeling dusdanig wordt vormgegeven dat de pseudo-eindheffing onbedoeld noch op de inleg, noch op de uitkering van toepassing zou zijn. Omdat de bepaling een structureel karakter heeft, wordt deze verplaatst naar artikel 8.6, derde en vierde lid, URLB 2011.

Met de redactionele aanpassing en verplaatsing zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

 

Artikel 8.7 Geen regeling voor vervroegde uittreding

1.             Een regeling ingevolge welke de jaarlijkse arbeidsduur ten opzichte van de jaarlijkse arbeidsduur in het voorafgaande kalenderjaar met ten hoogste 50% wordt verminderd, wordt niet aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba van de wet. De eerste volzin is niet van toepassing indien:

a.              de arbeidsduur meer dan 50% lager is dan de arbeidsduur in het laatste kalenderjaar voorafgaand aan het begin van de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum, of

b.             anders dan als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of jaarlijks vakantieverlof, per week minder dan 50% van de arbeidsduur per week zoals die gold in het laatste kalenderjaar, bedoeld in onderdeel a, feitelijk pleegt te worden gewerkt.

2.             Een regeling die uitsluitend voorziet in uitkeringen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de wet, wordt niet aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba van de wet, indien:

a.              deze uitkeringen naar aard, strekking, omvang en uitkeringsduur overeenkomen met de uitkeringen ingevolge aanspraken als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de wet, en

b.             werknemers die deze uitkeringen genieten in de periode van de uitkeringen geen uitkeringen ter zake van dezelfde dienstbetrekking genieten ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de wet.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 32ba, achtste lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 85b van de URLB 2001.

 

HOOFDSTUK 9 AANVULLENDE REGELINGEN (HOOFDSTUK VI VAN DE WET)

 

Artikel 9.1 Door tussenkomst van de inhoudingsplichtige uitbetaalde uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten

Degene tot wie een werknemer in dienstbetrekking staat – of, indien krachtens artikel 8 van de wet een ander als inhoudingsplichtige is aangewezen, die ander – wordt geacht de uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten te verstrekken die door zijn tussenkomst worden uitbetaald.

 

De artikelen 9.1 tot en met 9.6 van de URLB 2011 zijn gebaseerd op artikel 33, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet LB 1964. Artikel 9.7 van de URLB 2011 is gebaseerd op artikel 33, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet LB 1964. De tekst van de artikelen 9.1 tot en met 9.7 van de URLB 2011 is ontleend aan de artikelen 86 tot en met 94 van de URLB 2001, met dien verstande dat de volgorde enigszins is aangepast.

 

Artikel 9.2 Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten

Degene tot wie een werknemer in dienstbetrekking staat – of, indien krachtens artikel 8 van de wet een ander als inhoudingsplichtige is aangewezen, die ander – berekent de belasting over de door hem verstrekte aanvullingen op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringwetten over het gezamenlijk bedrag en brengt op de aldus berekende belasting in mindering de op de uitkeringen ingehouden belasting.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

 

Artikel 9.3 Meerdere gevallen van loon uit vroegere dienstbetrekking

Een inhoudingsplichtige die aan een of meer werknemers loon uit een vroegere dienstbetrekking – niet zijnde uitkeringen ingevolge de Participatiewet – verstrekt, wordt ook geacht te verstrekken:

a.              het loon uit een vroegere dienstbetrekking dat door zijn tussenkomst wordt uitbetaald;

b.             de uit de vroegere dienstbetrekking genoten aanspraak op uitkeringen ingevolge een ziektekostenregeling.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) De wijziging van de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, en 9.3 van de URLB 2011 hangt samen met het zijn opgegaan van de Wet investeren in jongeren in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 en het zijn vervallen van de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 januari 2012. Aangezien inmiddels geen nabetalingen op grond van de hiervoor genoemde vervallen wetten meer te verwachten zijn, kunnen de verwijzingen naar die wetten in de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, en 9.3 van de URLB 2011 komen te vervallen.

 

Artikel 9.4 Samenvoeging van loon

1.             Een inhoudingsplichtige wordt in de gevallen, bedoeld in de artikelen 9.1 en 9.3, alsmede indien hij loon uit meer dan een vroegere dienstbetrekking verstrekt, geacht het totale bedrag aan loon te verstrekken uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking.

2.             Het eerste lid is niet van toepassing op de samenloop van:

a.              een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en ander loon uit vroegere dienstbetrekking dat de inhoudingsplichtige verstrekt;

b.             een uitkering ter zake van een afkoop als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en ander loon uit vroegere dienstbetrekking dat de inhoudingsplichtige verstrekt.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 7.9)

 

Artikel 9.5 Loon over een ander tijdvak dan het regelmatig wederkerende loon

1.             Indien een inhoudingsplichtige aan de werknemer loon verstrekt over een ander tijdvak dan dat waarover hij het regelmatig wederkerende loon verstrekt, wordt naar het loon over dat andere tijdvak verschuldigde belasting, ter keuze van de inhoudingsplichtige, berekend hetzij door toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen, hetzij volgens het tweede en het derde lid.

2.             De belasting naar het loon over het andere tijdvak is gelijk aan het verschil van:

a.              de belasting die op het tijdstip waarop het loon over het andere tijdvak wordt verstrekt, verschuldigd zou zijn indien op dat tijdstip tevens werd verstrekt het loon over de met dat andere tijdvak geheel of gedeeltelijk samenvallende tijdvakken van het regelmatig wederkerende loon, en

b.             de belasting die op het tijdstip waarop het loon over het andere tijdvak wordt verstrekt, verschuldigd zou zijn indien op dat tijdstip uitsluitend werd verstrekt het loon over de met dat andere tijdvak geheel of gedeeltelijk samenvallende tijdvakken van het regelmatig wederkerende loon.

3.             Voor de toepassing van het tweede lid, onderdelen a en b, wordt als loontijdvak aangemerkt een tijdvak dat even groot is als de gezamenlijke met het andere tijdvak geheel of gedeeltelijk samenvallende tijdvakken van het regelmatig wederkerende loon.

4.             Ingeval regelmatig wederkerend loon wordt verstrekt over tijdvakken van verschillende duur die gedeeltelijk samenvallen, wordt slechts het loon over het kortste van die tijdvakken als regelmatig wederkerend loon beschouwd.

5.             Ingeval een inhoudingsplichtige loon uit meer dan een vroegere dienstbetrekking verstrekt of geacht wordt te verstrekken, wordt de belasting naar het loon over het andere tijdvak – indien dit, afgezien van het vierde lid, regelmatig wederkerend loon is – steeds berekend volgens het tweede en het derde lid.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

 

Artikel 9.6 Informatieplicht bij loon van derde

Ingeval de in te houden belasting mede afhankelijk is van loon dat is verstrekt of geacht wordt te zijn verstrekt door een derde, of van loon van een derde dat door de inhoudingsplichtige geacht wordt te zijn verstrekt, deelt die derde de van belang zijnde gegevens alsmede het burgerservicenummer van de werknemer, schriftelijk mede aan de inhoudingsplichtige.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 3.13)

 

Artikel 9.7 Nettoloon, gevolgd door periodieke afrekening

1.             De inspecteur kan onder door hem te stellen voorwaarden ermee instemmen dat de inhoudingsplichtige met betrekking tot bepaalde categorieën werknemers voorlopig volstaat met uitbetaling van een geschat nettoloon, gevolgd door periodieke afrekening.

2.             De inhoudingsplichtige rekent bij de laatste loonverstrekking in een tijdvak van ten hoogste drie maanden met de werknemer de belasting af die is verschuldigd ter zake van het in dat tijdvak aan de werknemer toekomende loon waarop de instemming betrekking heeft, met dien verstande dat bij de laatste loonverstrekking in een kalenderjaar steeds afrekening plaatsvindt. Daarbij wordt de verschuldigde belasting bepaald als ware het loon verstrekt op het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt en over het tijdvak waarop de afrekening betrekking heeft.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

 

Artikel 9.8 Rentevoordeel personeelsleningen

Een inhoudingsplichtige kan met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de vorm van een rentevoordeel als bedoeld in artikel 31, vierde lid, onderdeel h, van de wet tot het laatste loontijdvak van het kalenderjaar volstaan met het per loontijdvak in aanmerking nemen van een in redelijkheid geschat bedrag, gevolgd door afrekening in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar. Daarbij wordt de verschuldigde belasting bepaald als ware het als gevolg van de afrekening in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag verstrekt op het tijdstip waarop de afrekening plaatsvindt en over het tijdvak waarop de afrekening betrekking heeft. Ingeval de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in de eerste volzin, zijn geëindigd in de loop van het kalenderjaar wordt in de eerste en tweede volzin voor het laatste loontijdvak van het kalenderjaar gelezen: het tijdvak waarin de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in de eerste volzin, zijn geëindigd.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 9.1)

(Nr. DB/2015/465M, Stcrt. 2015, 47716, Artikelsgewijs) In de FVW 2015 is een maatregel opgenomen omtrent het als loon in aanmerking nemen van vergoedingen en verstrekkingen ter zake of in de vorm van een rente- of kostenvoordeel als bedoeld in artikel 31, vierde lid, onderdeel h, van de Wet LB 1964. De omvang van dergelijke rentevoordelen op personeelsleningen kan, bijvoorbeeld bij een variabele rente, per tijdvak wisselen. Dit maakt verwerking in de administratie voor de inhoudingsplichtige bewerkelijk. De in artikel 9.8 van de URLB 2011 op te nemen maatregel maakt het mogelijk het rentevoordeel op een personeelslening gedurende het kalenderjaar in aanmerking te nemen op basis van een in redelijkheid geschat bedrag, gevolgd door afrekening in het laatste loontijdvak van het jaar. Deze mogelijkheid kan desgewenst ook worden gebruikt om bij een annuïtaire lening het jaarbedrag naar evenredigheid te verdelen over de loontijdvakken. De derde volzin van de genoemde bepaling regelt dat in het geval de personeelslening eerder dan in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar eindigt, de eindafrekening plaatsvindt in het laatste loontijdvak dat het rentevoordeel wordt verstrekt.

 

HOOFDSTUK 10 BELASTINGHEFFING VAN ARTIESTEN EN BEROEPSSPORTERS (HOOFDSTUK VII VAN DE WET)

 

Artikel 10.1 Consumpties tijdens werktijd

1.             Vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd, behoren in ieder geval niet tot de gage, bedoeld in artikel 35 van de wet, indien deze vergoedingen € 0,55 per gewerkte dag niet te boven gaan.

2.             Het eerste lid is niet van toepassing indien tijdens de werktijd consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd, worden verstrekt.

 

Het is de bedoeling om dit artikel in de URLB 2011 op te nemen zodra op dat punt een delegatiebevoegdheid in de wet is opgenomen. Een voorstel voor een dergelijke delegatiebevoegdheid is inmiddels aanhangig gemaakt.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Artikel 10.1, eerste lid, van de URLB 2011 geeft uitvoering aan artikel 35, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964, zoals dit met ingang van 1 januari 2011 komt te luiden, en bepaalt in het kader van de belastingheffing van artiesten en beroepssporters in welke gevallen vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd, niet tot de gage van artiesten en beroepssporters behoren. In artikel 10.1, tweede lid, van de URLB 2011 wordt vervolgens geregeld dat het eerste lid niet van toepassing is ingeval (naast de vergoeding) tevens sprake is van tijdens de werktijd verstrekte consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd. Inhoudelijk komen de bepalingen van artikel 10.1 van de URLB 2011 overeen met artikel 46 van de URLB 2001 dat als gevolg van het vervallen van de URLB 2001 per 1 januari 2011 zal vervallen.

 

Artikel 10.2 Gageverklaring

1.             De Belastingdienst verstrekt aan de inhoudingsplichtige het model van de gageverklaring met de daarbij behorende toelichting. De inhoudingsplichtige reikt dienovereenkomstig een gageverklaring met toelichting aan de artiest of beroepssporter uit:

a.              zodra hij ten aanzien van de artiest of beroepssporter inhoudingsplichtige wordt;

b.             op verzoek van de artiest of beroepssporter;

c.              zodra hij weet dat zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die de artiest of beroepssporter in de laatstelijk ingeleverde gageverklaring heeft verstrekt en die wijziging tot gevolg heeft dat de artiest of beroepssporter een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd.

2.             De inhoudingsplichtige mag in plaats van het door de Belastingdienst verstrekte model van de gageverklaring gebruikmaken van een eigen model gageverklaring, mits dat model ten minste de gegevens bevat van het door de Belastingdienst verstrekte model, inclusief de gebruiksaanwijzing en de toelichting op de vragen.

3.             De artiest of beroepssporter verzoekt de inhoudingsplichtige om uitreiking van een gageverklaring indien zich een wijziging voordoet in de eerder door hem verstrekte gegevens en die wijziging tot gevolg heeft dat een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd.

4.             De artiest of beroepssporter aan wie een gageverklaring is uitgereikt, is gehouden de daarbij gevraagde gegevens te verstrekken door de gageverklaring duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend, in te leveren bij de inhoudingsplichtige. De artiest of beroepssporter levert de ingevulde en ondertekende gageverklaring in voor de eerste gageverstrekking.

5.             De inhoudingsplichtige bewaart de gageverklaring tot ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin het optreden of de sportbeoefening heeft plaatsgevonden bij de loonadministratie. Desgevraagd doet de inhoudingsplichtige de gageverklaring aan de inspecteur toekomen binnen een door deze gestelde termijn.

 

De artikelen 10.2 tot en met 10.7 van de URLB 2011 geven nadere uitwerking aan de belastingheffing van artiesten en beroepssporters in hoofdstuk VII van de Wet LB 1964. De delegatiebevoegdheden daartoe zijn opgenomen in de artikelen 35d en 35e van de Wet LB 1964.

De artikelen 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.7 van de URLB 2011 zijn ontleend aan de artikelen 95, 97, 98, 104, 96 en 104a van de URLB 2001. Met deze omzetting is geen inhoudelijke wijziging beoogd. De nieuwe volgorde van de bepalingen volgt de volgorde van de bepalingen waarin de delegatiebevoegdheden in de Wet LB 1964 opgenomen zijn. Hiermee wordt beoogd de indeling van de bepalingen in de URLB 2011 beter te laten aansluiten bij de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 10.3 Loonstaat

1.             De inhoudingsplichtige legt voor iedere artiest of beroepssporter voor de eerste gageverstrekking in het kalenderjaar een loonstaat aan en houdt deze vervolgens bij. De loonstaat wordt opgemaakt overeenkomstig het door de inspecteur verstrekte model. De inhoudingsplichtige mag een van het model afwijkende loonstaat gebruiken, mits deze ten minste de mogelijkheid biedt op duidelijke wijze dezelfde gegevens te administreren als het model.

2.             De inhoudingsplichtige ontleent de in het hoofd van de loonstaat te vermelden gegevens aan:

a.              de laatstelijk van de artiest of beroepssporter terugontvangen gageverklaring;

b.             de door de in Nederland wonende artiest of beroepssporter verstrekte opgaaf van zijn burgerservicenummer, of de door de inspecteur verstrekte opgaaf van dat nummer.

3.             In afwijking in zoverre van het tweede lid, aanhef en onderdeel a, vermeldt de inhoudingsplichtige in het hoofd van de loonstaat de gegevens die hem bekend zijn:

a.              indien hij weet dat de laatstelijk van de artiest of beroepssporter terugontvangen gageverklaring onjuiste gegevens bevat;

b.             zolang hij niet de laatstelijk uitgereikte gageverklaring ingevuld van de artiest of beroepssporter heeft terugontvangen.

4.             Artikel 7.2, tweede, derde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

5.             De inhoudingsplichtige houdt, behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 35a, derde lid, van de wet, de belasting in aan de hand van de gegevens, vermeld in het hoofd van de loonstaat.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 10.2)

(nr. DB 2013-599M, Stcrt.  2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 3.13)

 

Artikel 10.4 Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken

1.             De inhoudingsplichtige administreert bij de loonadministratie de gegevens met betrekking tot de aan de artiest of beroepssporter verstrekte kostenvergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze niet tot de gage, bedoeld in artikel 35 van de wet, behoren, alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.

2.             De inhoudingsplichtige kan de in het eerste lid bedoelde gegevens op een andere plaats administreren, mits:

a.              hij dit onder vermelding van de nieuwe bewaarplaats vooraf meldt aan de inspecteur, en

b.             de gegevens op verzoek van de inspecteur voor controle beschikbaar komen op de plaats waar de administratie wordt gevoerd.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 10.2)

 

Artikel 10.5 Jaaropgaaf

De inhoudingsplichtige verstrekt aan de artiest of beroepssporter een jaaropgaaf. Aan de niet in Nederland wonende artiest of beroepssporter verstrekt de inhoudingsplichtige een jaaropgaaf slechts op diens verzoek.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 10.2)

 

Artikel 10.6 Identificatieplicht

1.             De inhoudingsplichtige stelt zodra de artiest of beroepssporter zijn werkzaamheden aanvangt diens identiteit vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht en houdt een afschrift van dat document voor controle beschikbaar bij de loonadministratie.

2.             Artikel 7.5, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 10.2)

 

Artikel 10.7 Uitzonderingen op de toepassing van artikel 10.3

1.             Artikel 10.3 is niet van toepassing indien de in te houden belasting nihil bedraagt doordat:

a.              de artiest of beroepssporter slechts vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 35, derde lid, onderdelen a, b en c, van de wet geniet, of

b.             met betrekking tot het optreden of de sportbeoefening de individuele kostenvergoedingsbeschikking of de gezelschapskostenvergoedingsbeschikking, bedoeld in artikel 12a, zevende lid, van het besluit, wordt toegepast.

2.             Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de inspecteur zulks ten aanzien van de inhoudingsplichtige bij voor bezwaar vatbare beschikking verklaart.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 10.2)

 

HOOFDSTUK 11 BELASTINGHEFFING VAN BUITENLANDSE GEZELSCHAPPEN (HOOFDSTUK VIIA VAN DE WET)

 

Artikel 11.1 In Nederland wonende leden van het buitenlandse gezelschap

Indien tot een buitenlands gezelschap een lid behoort dat in Nederland woont, is met betrekking tot dat lid niet dit hoofdstuk, maar hoofdstuk 10 van toepassing.

 

De bepalingen 11.1 en 11.3 tot en met 11.7 van de URLB 2011 zijn gebaseerd op de artikelen 35k, 35l en 35m van de Wet LB 1964 waarin de belastingheffing van de buitenlandse gezelschappen wordt geregeld en zijn ontleend aan de artikelen 104b, 104c, 104e, 104f, 104d en 104j van de URLB 2001. Met deze omzetting is geen inhoudelijke wijziging beoogd. De nieuwe volgorde van de bepalingen volgt de volgorde van de bepalingen waarin delegatiebevoegdheden in de Wet LB 1964 opgenomen zijn. Hiermee wordt beoogd de indeling van de bepalingen in de URLB 2011 beter te laten aansluiten bij de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 11.2 Consumpties tijdens werktijd

1.             Vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd, behoren in ieder geval niet tot de gage, bedoeld in artikel 35g van de wet, indien deze vergoedingen € 0,55 per gewerkte dag niet te boven gaan.

2.             Het eerste lid is niet van toepassing indien tijdens de werktijd consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd, worden verstrekt.

 

Het is de bedoeling om dit artikel in de URLB 2011 op te nemen zodra op dat punt een delegatiebevoegdheid in de wet is opgenomen. Een voorstel voor een dergelijke delegatiebevoegdheid is inmiddels aanhangig gemaakt.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Artikel 11.2, eerste lid, van de URLB 2011 geeft uitvoering aan artikel 35g, derde lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964, zoals dit met ingang van 1 januari 2011 komt te luiden, en bepaalt in het kader van de belastingheffing van buitenlandse gezelschappen in welke gevallen vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd, niet tot de gage behoren. In artikel 11.2, tweede lid, van de URLB 2011 wordt vervolgens geregeld dat het eerste lid niet van toepassing is ingeval (naast de vergoeding) tevens sprake is van tijdens de werktijd verstrekte consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd. Inhoudelijk komen de bepalingen van artikel 11.2 van de URLB 2011 overeen met artikel 46 van de URLB 2001 dat als gevolg van het vervallen van de URLB 2001 per 1 januari 2011 vervalt.

 

Artikel 11.3 Gageverklaring

1.             De Belastingdienst verstrekt aan de inhoudingsplichtige het model van de gageverklaring met de daarbij behorende toelichting. De inhoudingsplichtige reikt dienovereenkomstig een gageverklaring met toelichting aan de leider of vertegenwoordiger van een buitenlands gezelschap uit:

a.              zodra hij ten aanzien van het gezelschap inhoudingsplichtige wordt;

b.             op verzoek van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap;

c.              zodra hij weet dat zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap in de laatstelijk ingeleverde gageverklaring heeft verstrekt en die wijziging tot gevolg heeft dat het gezelschap een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd.

2.             De inhoudingsplichtige mag in plaats van het door de Belastingdienst verstrekte model van de gageverklaring gebruikmaken van een eigen model gageverklaring, mits dat model ten minste de gegevens bevat van het door de Belastingdienst verstrekte model, inclusief de gebruiksaanwijzing en de toelichting op de vragen.

3.             De leider of vertegenwoordiger van het gezelschap verzoekt de inhoudingsplichtige om uitreiking van een gageverklaring indien zich een wijziging voordoet in de eerder door hem verstrekte gegevens en die wijziging tot gevolg heeft dat een hoger bedrag aan belasting wordt verschuldigd.

4.             De leider of vertegenwoordiger van het gezelschap aan wie een gageverklaring is uitgereikt, is gehouden de daarbij gevraagde gegevens te verstrekken door de gageverklaring duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend, in te leveren bij de inhoudingsplichtige voor de eerste gageverstrekking.

5.             De inhoudingsplichtige bewaart de gageverklaring ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin het optreden of de sportbeoefening heeft plaatsgevonden bij de loonadministratie. Desgevraagd doet de inhoudingsplichtige de gageverklaring aan de inspecteur toekomen binnen een door deze gestelde termijn.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 11.1)

 

Artikel 11.4 Loonstaat

1.             De inhoudingsplichtige legt voor ieder buitenlands gezelschap voor de eerste gageverstrekking in het kalenderjaar een loonstaat aan en houdt deze vervolgens bij.

2.             De loonstaat wordt opgemaakt overeenkomstig het door de inspecteur verstrekte model. De inhoudingsplichtige mag een van het model afwijkende loonstaat gebruiken, mits deze ten minste de mogelijkheid biedt op duidelijke wijze dezelfde gegevens te administreren als het model.

3.             De inhoudingsplichtige ontleent de in het hoofd van de loonstaat te vermelden gegevens aan de laatstelijk van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap terugontvangen gageverklaring.

4.             In afwijking in zoverre van het derde lid vermeldt de inhoudingsplichtige in het hoofd van de loonstaat de gegevens die hem bekend zijn:

a.              indien hij weet dat de laatstelijk van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap terugontvangen gageverklaring onjuiste gegevens bevat;

b.             zolang hij niet de laatstelijk uitgereikte gageverklaring ingevuld van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap heeft terugontvangen.

5.             Artikel 7.2, tweede, derde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

6.             De inhoudingsplichtige houdt, behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 35h, derde lid, van de wet, de belasting in aan de hand van de gegevens, vermeld in het hoofd van de loonstaat.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 11.1)

 

Artikel 11.5 Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken

1.             De inhoudingsplichtige administreert bij de loonadministratie de gegevens met betrekking tot de aan het buitenlandse gezelschap verstrekte kostenvergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze niet tot de gage, bedoeld in artikel 35g van de wet, behoren, alsmede aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.

2.             De inhoudingsplichtige kan de in het eerste lid bedoelde gegevens op een andere plaats administreren, mits:

a.              hij dit onder vermelding van de nieuwe bewaarplaats vooraf meldt aan de inspecteur, en

b.             de gegevens op verzoek van de inspecteur voor controle beschikbaar komen op de plaats waar de administratie wordt gevoerd.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 11.1)

 

Artikel 11.6 Identificatieplicht

1.             De inhoudingsplichtige stelt zodra het buitenlandse gezelschap zijn werkzaamheden aanvangt de identiteit van een zo groot mogelijk deel, maar van ten minste het merendeel van de leden van het gezelschap vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht en houdt een afschrift van dat document voor controle beschikbaar bij de loonadministratie.

2.             Artikel 7.5, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 11.1)

 

Artikel 11.7 Uitzonderingen op de toepassing van artikel 11.4

1.             Artikel 11.4 is niet van toepassing indien de in te houden belasting nihil bedraagt doordat:

a.              het buitenlandse gezelschap slechts vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 35g, derde lid, onderdelen a, b en c, van de wet ontvangt, of

b.             met betrekking tot het optreden of de sportbeoefening de gezelschapskostenvergoedingsbeschikking, bedoeld in artikel 12a, zevende lid, van het besluit, wordt toegepast.

2.             Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de inspecteur zulks ten aanzien van de inhoudingsplichtige bij voor bezwaar vatbare beschikking verklaart.

 

(Red.: zie de toelichting op artikel 11.1)

 

HOOFDSTUK 12 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 12.1 Overgangsregeling loonbelastingverklaring

1.             Ten aanzien van de werknemer die op 31 december 2000 overeenkomstig de loonbelastingverklaring was ingedeeld in tariefgroep 0, wordt de belasting ingehouden zonder toepassing van de heffingskorting.

2.             Ten aanzien van de werknemer die op 31 december 2000 overeenkomstig de loonbelastingverklaring was ingedeeld in tariefgroep 1, 2, 3, 4 of 5, wordt de belasting ingehouden met toepassing van de heffingskorting.

3.             Het bepaalde in het eerste lid en tweede lid is van toepassing totdat de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde in artikel 65, eerste lid, onderdeel b of onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, zoals dat op 31 december 2006 luidde, aan de werknemer een loonbelastingverklaring moet uitreiken of totdat de werknemer op grond van artikel 23, eerste lid, van de wet een verzoek doet om toepassing van de heffingskorting of overeenkomstig deze bepaling verzoekt de heffingskorting niet meer toe te passen.

4.             De laatstelijk van de werknemer terugontvangen loonbelastingverklaring, bedoeld in artikel 29, vierde lid, van de wet, zoals dat op 31 december 2006 luidde, wordt voor de toepassing van de heffingskorting aangemerkt als een verzoek als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet onderscheidenlijk de intrekking van een dergelijk verzoek.

5.             De inhoudingsplichtige bewaart de in het vierde lid bedoelde loonbelastingverklaring ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd bij de loonadministratie.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 28, aanhef en onderdeel a, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 105 van de URLB 2001.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Ingevolge de Fiscale verzamelwet 2010 wordt de bepaling die tot en met 31 december 2010 is opgenomen in artikel 65, tweede lid, van de URLB 2001, per 1 januari 2011 verplaatst naar artikel 23, eerste lid, van de Wet LB 1964. De onderhavige wijziging houdt verband met deze verplaatsing.

 

Artikel 12.2 Overgangsregeling niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding [VERVALLEN]

1.             Voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet, blijven bedragen die de inhoudingsplichtige van werknemers heeft ingehouden buiten aanmerking, voor zover deze bedragen ingevolge de op het moment van inhouding ter zake van deze inhouding geldende tekst van artikel 11 van de wet niet tot het loon behoren.

2.             Voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet, blijven bijdragen en premies die de inhoudingsplichtige van andere inhoudingsplichtigen voldaan heeft gekregen buiten aanmerking, voor zover artikel 32ba, eerste lid, van de wet, bij die andere inhoudingsplichtigen niet van toepassing is op deze bijdragen en premies.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 32ba, achtste lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 106 van de URLB 2001.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) De inhoud van dit artikel wordt verplaatst naar artikel 8.6, derde en vierde lid, URLB 2011, omdat deze bepalingen geen overgangsbepalingen zijn maar een structureel karakter hebben.

 

Artikel 12.2a Overgangsregeling gedeeltelijk drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding [VERVALLEN]

1.             Voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet, blijven bedragen die de inhoudingsplichtige van werknemers heeft ingehouden voor de helft buiten aanmerking, voor zover deze bedragen ingevolge de op het moment van inhouding ter zake van deze inhouding geldende tekst van artikel 11 van de wet voor de helft niet tot het loon behoren en voor zover blijkt dat deze bedragen met het oog op de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet op een ongebruikelijk tijdstip zijn ingehouden.

2.             Voor de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet, blijven bijdragen en premies die de inhoudingsplichtige van andere inhoudingsplichtigen voldaan heeft gekregen voor de helft buiten aanmerking, voor zover artikel 32ba, eerste lid, van de wet bij die andere inhoudingsplichtigen naar een tarief van 26% van toepassing is op deze bijdragen en premiesen voor zover blijkt dat deze bijdragen en premies met het oog op de toepassing van artikel 32ba, derde lid, van de wet op een ongebruikelijk tijdstip zijn voldaan.

 

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) Ingevolge de tot 1 januari 2011 geldende tekst van artikel 32ba, eerste lid, van de Wet LB 1964 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op hem drukkende uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding alsmede een door een inhoudingsplichtige voldane en op hem drukkende bijdrage of premie aan een fonds dat of een verzekeraar die een zodanige regeling uitvoert, aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief van 26% (VUT-hefffing). Het tarief van 26% is een – bij wijze van overgangsrecht geïntroduceerd – verlaagd tarief voor de VUT-heffing. Dit overgangsrecht loopt af op 31 december 2010. Vanaf 1 januari 2011 geldt het op grond van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling geïntroduceerde tarief van 52%.

In artikel 32ba, derde lid, van de Wet LB 1964 is geregeld wanneer een uitkering, bijdrage of premie geacht wordt niet op de inhoudingsplichtige te drukken. Daarmee wordt beoogd om cumulatie van VUT-heffingen te voorkomen. Daartoe is bepaald dat een uitkering, een bijdrage of een premie wordt beschouwd niet te drukken op een inhoudingsplichtige voor zover de inhoudingsplichtige ter zake bedragen van werknemers heeft ingehouden of van andere inhoudingsplichtigen bijdragen of premies voldaan heeft gekregen; in die situatie zijn die bedragen en bijdragen of premies – althans in de structurele situatie – immers reeds in de heffing betrokken.

Om oneigenlijk gebruik van de laatstgenoemde bepaling te voorkomen, is in 2005 een regeling in artikel 106 van de URLB 2001 opgenomen, waarmee werd voorkomen dat het uiterst aantrekkelijk zou worden om in 2005 extra premies in een bestaand VUT-fonds te storten en deze bedragen na 2005 te gebruiken voor het doen van uitkeringen, waarbij tot het bedrag van de in 2005 gestorte bedragen de in artikel 32ba van de Wet LB 1964 bedoelde eindheffing niet zou gelden voor die uitkeringen. De tot 1 januari 2011 in artikel 106 van de URLB 2001 opgenomen regeling, wordt met ingang van die datum in artikel 12.2 van de URLB 2011 opgenomen.

De bovengenoemde mogelijkheid van oneigenlijk gebruik van de in artikel 32ba, derde lid, van de Wet LB 1964 opgenomen mogelijkheid zou zonder nadere bepaling mutatis mutandis eveneens gelden voor de inhouding van werknemersbijdragen of de voldoening van bijdragen of premies door een andere inhoudingsplichtige op een tijdstip dat de inhouding bij de werknemer op grond van de getroffen overgangsregeling nog voor de helft aftrekbaar was of dat ter zake van de voldoening van de bijdragen of premies nog een eindheffing op de voet van artikel 32ba van de Wet LB 1964 was verschuldigd van 26%. In situaties waarin naar verwachting ook na 31 december 2010 nog uitkeringen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding zullen worden gedaan, zou het uiterst aantrekkelijk worden om de daarvoor benodigde premies uiterlijk op 31 december 2010 in het VUT-fonds te storten. Daarbij zou – tot het bedrag van de tot en met die datum gestorte bedragen – voor die uitkeringen (feitelijk) nog steeds het overgangsregime blijven gelden. Om ook deze ontgaansmogelijkheden te voorkomen, wordt met ingang van 1 januari 2011 een met artikel 12.2 van de URLB 2011 vergelijkbare regeling in artikel 12.2a van de URLB 2011 opgenomen. Deze bepaling is evenals artikel 12.2 van de URLB 2011 gebaseerd op de in artikel 32ba, achtste lid, van de Wet LB 1964 opgenomen delegatiebevoegdheid.

Artikel 12.2a, eerste lid, van de URLB 2011 ziet – net als artikel 12.2, eerste lid, van de URLB 2011 – op de uitkeringen, premies of bijdragen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd uit van de werknemers ingehouden bedragen en het tweede lid ziet – net als artikel 12.2, tweede lid, van de URLB 2011 – op uitkeringen, premies of bijdragen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd uit bijdragen of premies die de inhoudingsplichtige voldaan heeft gekregen van andere inhoudingsplichtigen. Er is net als bij artikel 12.2 van de URLB 2011 bewust voor gekozen om de toepassing van deze bepalingen niet te koppelen aan de vraag in hoeverre daadwerkelijk heffing heeft plaatsgevonden, maar in hoeverre die heffing had moeten plaatsvinden op grond van de op het moment van inhouding of voldoening ter zake geldende wetgeving. De toets of de heffing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is voor de inhoudingsplichtige – zeker in de situatie dat de inhouding of voldoening langer geleden heeft plaatsgevonden – in het algemeen immers niet goed mogelijk.

 (nr. DV 2011/283M, Stcrt. 2011, 11029, Artikelsgewijs) Met het met ingang van 1 januari 2011 ingevoerde artikel 12.2a van de URLB 2011 wordt beoogd te voorkomen dat door middel van een ongebruikelijke voorfinanciering van regelingen voor vervroegde uittreding onbedoeld gebruik wordt gemaakt van de in artikel 32ba, derde lid, van de Wet LB 1964 opgenomen anti-cumulatiebepaling. Zonder de eerstgenoemde bepaling zou men in de genoemde situatie de toepassing van het vanaf 1 januari 2011 voor de zogenoemde VUT-heffing geldende tarief van 52% kunnen ontlopen. De in artikel III, onderdeel C, opgenomen aanpassing van artikel 12.2a van de URLB 2011 heeft tot doel de tekst van dat artikel in overeenstemming te brengen met deze bedoeling. Zoals aangegeven is in de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Groot en Vermeij2 dient de toepassing van het genoemde artikel beperkt te blijven tot situaties waarin sprake is van een ongebruikelijke voorfinanciering die samenhangt met de toepassing van de hiervoor genoemde anti-cumulatiebepaling. De bewijslast dat de financiering op een ongebruikelijke tijdstip heeft plaatsgevonden en dat dit verband houdt met de toepassing van de genoemde anti-cumulatiebepaling, berust bij de inspecteur. Van financiering op een ongebruikelijk tijdstip zal bijvoorbeeld sprake zijn, indien in een regeling voor vervroegde uittreding die in het verleden gefinancierd werd op basis van het omslagstelsel, in het jaar 2010 een premie of bijdrage is gestort of schuldig is erkend waarmee toekomstige uitkeringen voor meerdere jaren (bijvoorbeeld voor de komende vijf jaren) ineens zijn (voor)gefinancierd. Van een ongebruikelijke voorfinanciering is bijvoorbeeld geen sprake, indien aan het einde van het jaar 2010 een ontslaguitkering is toegekend in de vorm van een stamrecht waarbij de koopsom voor de toekomstige uitkeringen ineens is voldaan.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) Artikel 12.2a URLB 2011 is ingevoerd om misbruik van de anticumulatiebepaling van artikel 32ba, derde lid, Wet LB 1964 te voorkomen en is van toepassing op situaties waarin uitkeringen worden gedaan die voortkomen uit bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding die voor de helft aftrekbaar waren bij de werknemer of uit werkgeversbijdragen waarover een pseudo-eindheffing van 26% gold in plaats van een pseudo-eindheffing van 52%. Dat artikel kan vervallen, omdat deze situaties zich in de praktijk niet meer voordoen.

 

Artikel 12.3 Actuariële herrekening bij uitstel ingangsdatum

Voor de actuariële herrekening, bedoeld in de artikelen 38c en 38d van de wet, mag de in de regeling vastgestelde ingangsdatum worden vervangen door 1 januari 2006, indien de ingangsdatum in de regeling is vastgesteld op een eerdere datum dan 1 januari 2006.

 

De tekst van dit artikel is ontleend aan artikel 107 van de URLB 2001.

(nr. 2020-0000246185, Stcrt. 2020, 64029, Artikelsgewijs) In artikel 12.3a URLB 2011 is de marktrente opgenomen die op een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38p, eerste lid, Wet LB 1964 jaarlijks moet worden toegepast. Deze marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, zoals deze maandelijks zijn gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Met de aanpassingen van genoemd artikel 12.3a wordt vastgelegd wat de op deze wijze berekende marktrente voor 2021 is die op de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting dient te worden toegepast.

 

Artikel 12.3a Marktrente oprenting aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting

De marktrente, bedoeld in artikel 38p, eerste lid, van de wet, die vanaf 1 januari van een kalenderjaar gedurende dat kalenderjaar van toepassing is, is het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar zoals deze maandelijks zijn gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. In 2022 is deze marktrente -0,410%.

 

(Nr. 2017-0000057050, Stcrt. 2017, 16588, Artikelsgewijs) In het in de URLB 2011 in te voegen artikel 12.3a wordt de marktrente bepaald waarmee de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting, bedoeld in artikel 38p, eerste lid, van de Wet LB 1964, jaarlijks moet worden verhoogd. Voor deze marktrente wordt aangesloten bij het U-rendement zoals dat maandelijks bekend wordt gemaakt door het Verbond van Verzekeraars. Om pieken en dalen in de ontwikkeling van het U-rendement niet volledig te laten doorwerken naar de marktrente voor een bepaald kalenderjaar, wordt voor de verhoging van de aanspraak in enig jaar gebruikgemaakt van het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Dat percentage vindt toepassing tijdens het hele kalenderjaar waarvoor het wordt bepaald en wijzigt in de loop van het betreffende kalenderjaar derhalve niet. Hiermee is het voor de belastingplichtigen aan het begin van het kalenderjaar meteen duidelijk met welk percentage de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting in het betreffende kalenderjaar moet worden verhoogd. Het gemiddelde percentage dat vanaf 1 januari van een kalenderjaar moet worden toegepast, kan medio december van het daaraan voorafgaande jaar voor het daaropvolgende jaar worden berekend en wordt vervolgens per 1 januari van laatstgenoemd jaar opgenomen in genoemd artikel 12.3a.

(Nr. 2017-0000235515, Stcrt. 2017, 72735, Artikelsgewijs) In artikel 12.3a van de URLB 2011 is de marktrente opgenomen waarmee een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38p, eerste lid, van de Wet LB 1964 jaarlijks moet worden verhoogd. Deze marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, zoals deze maandelijks zijn gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Met de aanpassingen van genoemd artikel 12.3a wordt vastgelegd wat de op deze wijze berekende marktrente voor 2018 is waarmee de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting dient te worden verhoogd.

(nr. IZV 2018-0000208765, Stcrt.  2018, 72059, Artikelsgewijs) In artikel 12.3a URLB 2011 is de marktrente opgenomen waarmee een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38p, eerste lid, Wet LB 1964 jaarlijks moet worden verhoogd. Deze marktrente is het rekenkundige gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, zoals deze maandelijks zijn gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Met de aanpassingen van genoemd artikel 12.3a wordt vastgelegd wat de op deze wijze berekende marktrente voor 2019 is waarmee de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting dient te worden verhoogd.

(nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810, Artikelsgewijs) In artikel 12.3a URLB 2011 is de marktrente opgenomen waarmee een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38p, eerste lid, Wet LB 1964 jaarlijks moet worden verhoogd. Deze marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, zoals deze maandelijks zijn gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Met de aanpassingen van artikel 12.3a URLB 2011 wordt vastgelegd wat de op deze wijze berekende marktrente voor 2020 is waarmee de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting dient te worden verhoogd. Het rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse U-rendementen van 2019 is negatief (– 0,107 %). Zoals tijdens de parlementaire behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangegeven volgt de marktrente ter oprenting van de oudedagsverplichting de ontwikkeling van het maandelijkse U-rendement en kan deze derhalve negatief zijn.(16) In artikel 12.3a URLB 2011 wordt voor het jaar 2020 dan ook een negatieve marktrente opgenomen. De toepassing van genoemd artikel 12.3a leidt daardoor tot een afname van de oudedagsverplichting.

(16) Kamerstukken I 2016/17, 34 552, E, p. 82.

(nr. 2021-0000025821, Stcrt. 2021, 48636, Artikelsgewijs) In artikel 12.3a URLB 2011 is de marktrente opgenomen die op een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38p, eerste lid, Wet LB 1964 jaarlijks moet worden toegepast. Deze marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de U-rendementen over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, zoals deze maandelijks zijn gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Met de aanpassingen van genoemd artikel 12.3a wordt vastgelegd wat de op deze wijze berekende marktrente voor 2022 is die op de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting dient te worden toegepast.

 

Artikel 12.4 Overgangsregeling aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling (VERVALT m.i.v. 1/1/2022)

Voor aanspraken ingevolge een regeling voor verlofsparen als bedoeld in artikel 11 van de wet, zoals dit op 31 december 2005 luidde, blijven de artikelen 12 tot en met 16 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, zoals deze op 31 december 2005 luidden, van toepassing, voor zover deze aanspraken niet zijn omgezet in aanspraken ingevolge een levensloopregeling.

 

De tekst van dit artikel is ontleend aan artikel 108 van de URLB 2001.

(nr. DB 2013-301M, Stcrt.  2013, 15953, Artikelsgewijs) Artikel 12.4 van de URLB 2011 vervalt per 1 januari 2022 in verband met de afloop van het overgangsrecht voor de levensloopregeling per die datum.

 

Artikel 12.5 Verhoging maximale opbouw aanspraken ingevolge een levensloopregeling [VERVALLEN]

In afwijking in zoverre van artikel 5.6 kunnen voor werknemers die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt, in het kalenderjaar meer aanspraken ontstaan dan overeenkomt met 12% van het loon van het jaar, voor zover de totale aanspraken aan het einde van het kalenderjaar door de in het kalenderjaar opgebouwde aanspraken een periode van extra verlof van 2,1 jaar niet te boven gaan.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 19g, negende lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 109, eerste lid, van de URLB 2001. Het tweede lid van artikel 109 van de URLB 2001 is niet overgenomen in artikel 12.5 van de URLB 2011, omdat dit overgangsrecht door het tijdsverloop geen betekenis meer heeft.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) De artikelen 12.5 en 12.6 van de URLB 2011 vervallen in verband met de uit het Belastingplan 2012 voortvloeiende afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2012. De artikelen 12.5 en 12.6 van de URLB 2001 blijven overigens wel van toepassing in het kader van het overgangsrecht dat per 1 januari 2012 in artikel 39d van de Wet LB 1964 wordt opgenomen.

 

Artikel 12.6 Toerekening van door afkoop pensioen ontstane aanspraken ingevolge een levensloopregeling aan andere inhoudingsplichtige [VERVALLEN]

De met toepassing van artikel 109, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, zoals dit op 31 december 2010 luidde, ontstane aanspraken ingevolge een levensloopregeling worden geacht te zijn opgebouwd bij de inhoudingsplichtige tot wie de werknemer op het moment van het ontstaan van de aanspraken in dienstbetrekking stond. Indien de werknemer op het moment van het ontstaan van de aanspraken tot meer dan een inhoudingsplichtige in dienstbetrekking stond, worden de in de eerste volzin bedoelde aanspraken geacht te zijn opgebouwd bij de inhoudingsplichtige die in het loontijdvak waarin de afkoop plaatsvond bij de inhouding van loonbelasting de algemene heffingskorting heeft toegepast.

 

Deze bepaling is gebaseerd op artikel 19g, negende lid, van de Wet LB 1964. De tekst is ontleend aan artikel 109a van de URLB 2001, met dien verstande dat er enige tekstuele wijzigingen zijn aangebracht, zonder dat daarmee een inhoudelijke wijziging is beoogd.

(nr. DB 2011/402M, Stcrt.  2011, 22974, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 12.5.)

 

Artikel 12.7 Toepassing keuzeregime (VERVALLEN)

[VERVALLEN m.i.v. 1/1/2015]

 

 (nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) Artikel 39c van de Wet LB 1964, waarin het zogenoemde keuzeregime is opgenomen, vervalt ingevolge de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, zoals deze ingevolge Overige fiscale maatregelen 2014 is komen te luiden, per 1 januari 2015. Daarmee komt per die datum een einde aan het keuzeregime en kan ook de daarmee verband houdende lagere regelgeving vervallen. Artikel 12.7a van de URLB 2011 bepaalt dat het bedrag dat als gevolg van de (bij toepassing van het keuzeregime nog toegestane) toepassing van artikel 10f, eerste of vierde lid, van het UBLB 1965, zoals dat op 31 december 2010 luidde, tot het loon moet worden gerekend, in aanmerking wordt genomen in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin dat bedrag is verstrekt. Om die reden kan deze bepaling na afloop van het eerste loontijdvak van 2015 vervallen. Omdat de einddatum van dat loontijdvak per inhoudingsplichtige kan verschillen, vervalt de bepaling per 1 januari 2016.

 

Artikel 12.7a Overgangsregeling saldering reiskosten (VERVALT m.i.v. 1/1/2016)

Ingeval de inhoudingsplichtige in het aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar artikel 10f, eerste of vierde lid, van het besluit, zoals dat luidde op 31 december 2010, heeft toegepast, wordt het in dat voorafgaande kalenderjaar in artikel 10f, tweede of vierde lid, van het besluit, zoals dat luidde op 31 december 2010, bedoelde bedrag geacht te behoren tot het loon van het eerste loontijdvak van het kalenderjaar en geacht te zijn betaald op de laatste werkdag in januari van het kalenderjaar.

 

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Artikelsgewijs) In verband met de eerder aangehaalde motie Jurgens c.s. en de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 wordt artikel 10f van het UBLB 1965 per die datum in gewijzigde vorm opgenomen in de Wet LB 1964. Eén van de inhoudelijke wijzigingen in de bepaling is dat het op de voet van artikel 10f van het UBLB 1965 als loon in aanmerking te nemen bedrag (in terminologie van de werkkostenregeling: de vergoedingen voor reiskosten voor zover deze de gerichte vrijstelling overstijgen) niet wordt geacht te behoren tot het loon van het eerste loontijdvak van het volgende kalenderjaar, maar tot het loon van het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de vergoedingen worden verstrekt. Artikel 12.7a van de URLB 2011 bepaalt dat het bedrag dat als gevolg van de toepassing van artikel 10f, tweede of vierde lid, van de UBLB 1965 tot het loon moet worden gerekend, in aanmerking wordt genomen in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de vergoeding is verstrekt. Hiermee wordt voorkomen dat de afrekening bij saldering van de reiskosten in het jaar dat de overstap naar de werkkostenregeling (2011, 2012, 2013 of 2014) wordt gemaakt, achterwege zou blijven.

(nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 12.7).

 

Artikel 12.7b Uitvoering looncriterium 30%-regeling bij toepassing overgangsregeling werkkostenregeling (VERVALLEN)

[VERVALLEN m.i.v. 1/1/2015] 

 

 (nr. IZV 2014/715M, Stcrt. 2014, 36880, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel 12.7).

 

Artikel 12.8 Intrekking Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 wordt ingetrokken.

 

De URLB 2001 wordt met ingang van 1 januari 2011 ingetrokken. Voor het verleden blijft deze uitvoeringsregeling echter onverkort van belang. De vraag bijvoorbeeld of een naheffingsaanslag met betrekking tot een tijdvak in het jaar 2010 terecht is opgelegd, moet dus beantwoord worden aan de hand van de met betrekking tot dat tijdvak in het jaar 2010 geldende bepalingen.

Daarnaast kan een aantal artikelen van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 ook voor de kalenderjaren 2011, 2012 en 2013, van belang zijn, en wel ingeval de inhoudingsplichtige met toepassing van artikel 39c, eerste lid, van de Wet LB 1964 voor het desbetreffende kalenderjaar kiest voor het oude regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

 

Artikel 12.9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 treedt met ingang van 1 januari 2011 in werking.

 

Artikel 12.10 Citeertitel

1.             Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

2.             De citeertitel kan worden afgekort tot: URLB 2011.

 

In dit artikel is de citeertitel en een afkorting van de citeertitel opgenomen.

 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager

 


BIJLAGE BIJ DE TOELICHTING OP DE UITVOERINGSREGELING LOONBELASTING 2011

 

Transponeringstabellen

Veel bepalingen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zijn al dan niet gewijzigd opgenomen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. De onderstaande transponeringstabellen zijn bedoeld als een hulpmiddel om deze bepalingen – al dan niet in gewijzigde vorm – terug te kunnen vinden. Tevens blijven, ingeval de inhoudingsplichtige kiest voor toepassing van het oude regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen, een aantal bepalingen van betekenis. Die bepalingen zijn aangeduid in een aparte kolom onder het kopje ‘Bij toepassing van oud regime geldend’.

(nr. DB 2010/281 M, Stcrt. 2010, 21111, Bijlage bij de toelichting op de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011) De URLB 2011, die per 1 januari 2011 in werking treedt, is ter vergemakkelijking van de invoering van de werkkostenregeling, reeds in september 2010 vastgesteld(1). De wijzigingen die met de onderhavige wijzigingsregeling worden aangebracht in de URLB 2011 zijn verwerkt in onderstaande transponeringstabellen.

De onderstaande geactualiseerde transponeringstabellen zijn bedoeld als een hulpmiddel bij de inwerkingtreding van de werkkostenregeling en de nieuwe URLB 2011.

De artikelen van de URLB 2011 (Red.: bedoeld is ‘URLB 2001’) die op grond van artikel 12.7 van de URLB 2011 van belang blijven ingeval de inhoudingsplichtige op grond van het keuzeregime kiest voor toepassing van het oude regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn in de eerste tabel gearceerd (Red.: bedoeld is ’cursief’) weergegeven. ()

 

I.                   Transponeringstabel van Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 naar URLB 2011

(Red.: * = redactionele verbetering)

Bepalingen in de URLB 2001

Onderwerp

Bepalingen in de URLB 2011

artikel 1

Reikwijdte

artikel 1.1

artikel 2

Definities

artikel 1.2

artikel 2a

Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, Nederlandse Antillen of Aruba

artikel 2.1

artikel 2b

Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

artikel 2.2

artikel 3

Niet-inhoudingsplichtigen

artikel 2.3

artikel 4

Aangewezen inhoudingsplichtige bij de hulp van een thuiswerker

artikel 2.4

artikel 5

Aangewezen inhoudingsplichtige bij een artiest dan wel een beroepssporter

artikel 2.5

artikel 6

Bij overeenkomst aangewezen inhoudingsplichtige bij een beroepssporter

artikel 2.6

artikel 7

Niet tot het loon behorende aanspraken

artikel 3.3a*

artikel 8

Loon voor de toepassing van enkele regelingen

artikel 3.1

artikel 9

Aanvullende voorwaarden vrijstelling bij telewerken

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid

artikel 11

Geclausuleerd verlof

artikel 3.3

artikel 12

Minimale periode uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en stamrechtbeleggingsrecht

artikel 3.4

artikel 17

Fooien en dergelijke prestaties van derden

artikel 3.6

artikel 18

Waarde aanspraak

artikel 3.12, eerste lid

artikel 19

Waarde aanspraak ingevolge een ziektekostenregeling in eigen beheer voor ten minste 25 werknemers

artikel 3.12, tweede en derde lid

artikel 20

Waarde van het genot van ter beschikking gestelde communicatiemiddelen

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel f

artikel 21

Waarde kleding meewerkende kinderen

-

artikel 21a

Waarde van het genot van een ter beschikking gestelde computer

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel e

artikel 21b

Waarde kinderopvang

artikel 3.8, aanhef en onderdeel c

artikel 21c

Waardering niet in geld genoten loon; privégebruik auto

artikel 3.13

artikel 22

Normeringen en beperkingen

artikel 23

Kosten werknemer bij gedeeltelijk vrije vergoedingen en verstrekkingen

artikel 24

Werkkleding

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel c

artikel 25

Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking

artikel 8.4

artikel 26

Openbaarvervoerkaart

artikel 3.9

artikel 27

Aangewezen regio's uitgezonden werknemers

artikel 8.3

artikel 28

Afgifte EVC-verklaringen

artikel 8.2

artikel 29

Bedrijfsfitness

opgegaan in artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a

artikel 30

Definitie werkruimte

artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f

Artikel 31

Normering vrije vergoedingen en verstrekkingen werkruimte

artikel 32

Personeelsverenigingen

artikel 32a

Personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele personeelsvoorzieningen

artikel 33

Genot van een woning

artikel 3.11

artikel 34

Genot van bewassing, energie en water

artikel 35

Inwoning

artikel 3.8, aanhef en onderdeel b

artikel 36

Voordeelurenkaart

artikel 3.9

artikel 37

Fiets voor woon-werkverkeer

-

artikel 41

Producten eigen bedrijf

- [1]

artikel 43

ARBO

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid

artikel 44

Ongevallenverzekering

artikel 45

Outplacement

[2]

artikel 46

Vergoedingen ter zake van consumpties tijdens de werktijd

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel d

artikel 47

Vaste vergoedingen

[3]

artikel 51

Huisvesting aan boord van schepen en baggermaterieel en op boorplatforms en in pakwagens van kermisexploitanten

artikel 3.8, aanhef en onderdeel b

artikel 52

Bedragen bewassing, energie en water begrepen in bedrag inwoning en huisvesting

artikel 3.8, aanhef en onderdeel b

artikel 55

Maaltijden in bedrijfskantines

artikel 3.8, aanhef en onderdeel a

artikel 56

Kleding die blijft op de plaats waar de arbeid wordt verricht

artikel 3.7, eerste lid, aanhef en onderdeel c

artikel 57

Ziektekostenregeling met een zeer lage waarde

artikel 3.12, vijfde lid

artikel 59

Rentevoordeel personeelsleningen

artikel 3.10

artikel 60

Splitsing pensioenregeling

artikel 4.1

artikel 60a

Aangewezen staten

artikel 4.2

artikel 61

Samenloop verschillende pensioenstelsels

artikel 4.3

artikel 61a

Schriftelijke vastlegging levensloopregeling

artikel 5.1

artikel 61b

Levensloopregeling

artikel 5.2

artikel 61c

Levenslooprekening

artikel 5.3

artikel 61d

Levensloopverzekering

artikel 5.4

artikel 61da

Levenslooprecht van deelneming

artikel 5.5

artikel 61e

Maximale opbouw in een jaar

artikel 5.6

artikel 61f

Toegestane aangroei boven het plafond bij een levenslooprekening en bij een levenslooprecht van deelneming

artikel 5.7

artikel 61g

Toegestane aangroei boven het plafond van een levensloopverzekering

artikel 5.7

artikel 61h

Wijze van beschikken over het levenslooptegoed

artikel 5.8

artikel 61i

Kredietfaciliteit

artikel 5.9

artikel 61j

Opgebouwde voorziening bij ingaan van het ouderdomspensioen

artikel 5.10

artikel 61k

Aangewezen buitenlandse aanbieders

artikel 5.11

artikel 62

Afwijkend loontijdvak bij werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen werkzaam is

artikel 6.1

artikel 63

Afwijkend loontijdvak bij werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of van daarmee overeenkomende aanspraken

artikel 6.2

artikel 64

Afwijkend loontijdvak bij sommige studenten en scholieren

artikel 6.3

artikel 64a

Toepassing tabel bijzondere beloningen bij wisseling van werkgever binnen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

artikel 6.4

artikel 65

Opgave van gegevens door werknemer

artikel 7.9

artikel 66

Identificatieplicht

artikel 7.5

artikel 66a

Eerstedagsmelding

artikel 7.6

artikel 67

Loonstaat

artikel 7.2

artikel 68

Administratie uitkeringen, vergoedingen en verstrekkingen

artikel 7.3

artikel 73

Verplichtingen bij einde inhoudingsplicht

artikel 7.7

artikel 74

Jaaropgaaf

artikel 7.4

artikel 75

Uitzonderingen bij het enkel genieten van bepaalde subsidies

artikel 7.9, vierde lid

artikel 76

Uitzonderingen bij meewerkende kinderen

artikel 7.1

artikel 77

Uitzonderingen bij gerechtigden tot de bijstand

artikel 7.9, vierde lid, en artikel 7.2, negende lid

artikel 78

Uitzonderingen bij gerechtigden tot de inkomensvoorziening kunstenaars

artikel 7.9, vierde lid, en artikel 7.2, negende lid

artikel 79

Geen verplichting tot opgave van persoonlijke gegevens

artikel 7.9, vierde lid

artikel 79a

Uitzonderingen bij samenhangende groep inhoudingsplichtigen

artikel 7.10

artikel 80

Verstrekking sociaal-fiscaalnummer als overigens geen persoonlijke gegevens hoeven te worden verstrekt

artikel 7.9, vijfde lid

artikel 80a

Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienden van een correctiebericht

artikel 7.8

artikel 81

Uitkeringen van publiekrechtelijke aard

artikel 8.1

artikel 82

Naar het tabeltarief te belasten bezwaarlijk te individualiseren loon

artikel 82a

Bedrag per maand van het naar het tabeltarief te belasten loon in de vorm van vergoedingen en verstrekkingen

artikel 84

Naar het enkelvoudig tarief te belasten loon met een bestemmingskarakter

artikel 84a

Aangewezen verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

artikel 8.5

artikel 85a

Niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

artikel 8.6

artikel 85b

Geen regeling voor vervroegde uittreding

artikel 8.7

artikel 86

Door tussenkomst van de inhoudingsplichtige uitbetaalde uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringen

artikel 9.1

artikel 88

Meerdere gevallen van loon uit vroegere dienstbetrekking

artikel 9.3

artikel 89

Berekening van de belasting bij aanvulling op uitkeringen ingevolgde de sociale verzekeringswetten

artikel 9.2

artikel 91

Samenvoeging van loon

artikel 9.4

artikel 92

Loon over een ander tijdvak dan het regelmatig wederkerende loon

artikel 9.5

artikel 93

Nettoloon, gevolgd door periodieke afrekening

artikel 9.7

artikel 94

Informatieplicht bij loon van derde

artikel 9.6

artikel 95

Gageverklaring

artikel 10.2

artikel 96

Identificatieplicht

artikel 10.6

artikel 97

Loonstaat

artikel 10.3

artikel 98

Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen in natura en aanspraken

artikel 10.4

artikel 104

Jaaropgaaf

artikel 10.5

artikel 104a

Uitzonderingen

artikel 10.7

artikel 104b

In Nederland wonende leden van het buitenlandse gezelschap

artikel 11.1

artikel 104c

Gageverklaring

artikel 11.3

artikel 104d

Identificatieplicht

artikel 11.6

artikel 104e

Loonstaat

artikel 11.4

artikel 104f

Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen in natura en aanspraken

artikel 11.5

artikel 104j

Uitzonderingen

artikel 11.7

artikel 105

Overgangsregeling loonbelastingverklaringen

artikel 12.1

artikel 106

Overgangsregeling niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

artikel 12.2

artikel 107

Actuariële herrekening bij uitstel ingangsdatum

artikel 12.3

artikel 107a

Overgangsregeling producten eigen bedrijf

artikel 108

Overgangsregeling aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling

artikel 12.4

artikel 109

Verhoging maximale opbouw aanspraken ingevolge een levensloopregeling

artikel 12.5

artikel 109a

Toerekening van door afkoop pensioen ontstane aanspraken ingevolge een levensloopregeling aan andere inhoudingsplichtige

artikel 12.6

artikel 110

Overgangsregeling vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en daarmee overeenkomende aanspraken

artikel 110a

Verrekening sociale uitkeringen in het jaar 2006

artikel 111

Toerekening loon van het jaar 2006 aan het jaar 2005

artikel 111a

Toerekening loon aan verstreken tijdvakken binnen het jaar 2006

artikel 111b

Toerekening loon van het jaar 2007 aan het jaar 2006

artikel 111c

Toerekening loon aan verstreken tijdvakken binnen het jaar 2007

artikel 112

Intrekking van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990

artikel 113

Inwerkingtreding

artikel 12.9

artikel 114

Citeertitel

artikel 12.10

 


[1] Zie artikel 13, tweede lid van de Wet LB 1964, zoals dat per 1 januari 2011 komt te luiden.

[2] Zie artikel 31a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB 1964, zoals dat per 1 januari 2011 komt te luiden.

[3] Zie artikel 31a, derde lid, van de Wet LB 1964, zoals dat per 1 januari 2011 komt te luiden.

 

II.               Transponeringstabel van URLB 2011 naar Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

 

Bepalingen in de URLB 2011

Onderwerp

Bepalingen in de URLB 2001

artikel 1.1

Reikwijdte

artikel 1

artikel 1.2

Definities

artikel 2,

artikel 30

artikel 1.2

Definities

artikel 2,

artikel 30

artikel 2.1

Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, Nederlandse Antillen of Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden

artikel 2a

artikel 2.2

Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

artikel 2b

artikel 2.3

Niet-inhoudingsplichtigen

artikel 3

artikel 2.4

Aangewezen inhoudingsplichtige bij de hulp van een thuiswerker

artikel 4

artikel 2.5

Aangewezen inhoudingsplichtige bij een artiest of een beroepssporter

artikel 5

artikel 2.6

Bij overeenkomst aangewezen inhoudingsplichtige bij een beroepssporter

artikel 6

artikel 3.1

Loon voor de toepassing van enkele regelingen

artikel 8

artikel 3.3

Geclausuleerd verlof

artikel 11

artikel 3.3a*

Niet tot het loon behorende aanspraken

artikel 7

artikel 3.4

Minimale periode uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en stamrechtbeleggingsrecht

artikel 12

artikel 3.5

Niet tot het loon gerekende premie

artikel 3.6

Fooien en dergelijke prestaties van derden

artikel 17

artikel 3.7

Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil)

 

– eerste lid, aanhef en onderdeel a

Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken

artikel 29 is hierin opgegaan

– eerste lid, aanhef en onderdeel b

ARBO

artikel 9,

artikel 43

– eerste lid, aanhef en onderdeel c

Werkkleding

artikel 24, artikel 56

– eerste lid, aanhef en onderdeel d

Consumpties

artikel 46

– eerste lid, aanhef en onderdeel e

Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur

artikel 21a

– eerste lid, aanhef en onderdeel f

Waarde van het genot van ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen

artikel 20

– eerste lid, aanhef en onderdeel g

huisvesting en inwoning ter vervulling van de dienstbetrekking

– tweede lid

ARBO-voorzieningen thuiswerk

artikel 9,

artikel 43

artikel 3.8

Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (lager dan waarde in het economische verkeer of factuurwaarde)

artikel 29

– aanhef en onderdeel a

Maaltijden in bedrijfskantines

artikel 55

– aanhef en onderdeel b

Huisvesting en inwoning inclusief genot van energie, water en bewassing

artikel 35,

artikel 51, artikel 52

– aanhef en onderdeel c

Waarde kinderopvang

artikel 21b

artikel 3.9

Bepaling van waarde privégebruik openbaarvervoerkaart en voordeelurenkaart

artikel 26,

artikel 36

artikel 3.10

Bepaling waarde rentevoordeel personeelsleningen

artikel 59

artikel 3.11

Bepaling waarde genot van de dienstwoning

artikel 33

artikel 3.12

Bepaling waarde aanspraken, waaronder aanspraken op ziektekostenregelingen

 

– eerste lid

Waarde aanspraak

artikel 18

– tweede en derde lid

Waarde aanspraak ingevolge een ziektekostenregeling in eigen beheer voor ten minste 25 werknemers

artikel 19

– vierde lid

Maximumwaarde Belgische ziektekostenverzekering

– vijfde lid

Ziektekostenregeling met een zeer lage waarde

artikel 57

artikel 3.13

Privégebruik auto; rittenregistratie, loontijdvakken en verklaring geen privégebruik

artikel 21c

artikel 4.1

Splitsing pensioenregeling

artikel 60

artikel 4.2

Aanwijzing van een aantal van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

artikel 60a

artikel 4.3

Samenloop verschillende pensioenstelsels

artikel 61

artikel 5.1

Schriftelijke vastlegging levensloopregeling

artikel 61a

artikel 5.2

Levensloopregeling

artikel 61b

artikel 5.3

Levenslooprekening

artikel 61c

artikel 5.4

Levensloopverzekering

artikel 61d

artikel 5.5

Levenslooprecht van deelneming

artikel 61da

artikel 5.6

Maximale opbouw in een jaar

artikel 61e

artikel 5.7

Toegestane aangroei boven het plafond bij een levenslooprekening, bij een levensloopverzekering en bij een levenslooprecht van deelneming

artikel 61f, artikel 61g

artikel 5.8

Wijze van beschikken over het levenslooptegoed

artikel 61h

artikel 5.9

Kredietfaciliteit

artikel 61i

artikel 5.10

Opgebouwde voorziening bij het ingaan van het ouderdomspensioen

artikel 61j

artikel 5.11

Aangewezen buitenlandse aanbieders

artikel 61k

artikel 6.1

Afwijkend loontijdvak bij een werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen werkzaam is

artikel 62

artikel 6.2

Afwijkend loontijdvak bij een werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

artikel 63

artikel 6.3

Afwijkend loontijdvak bij sommige studenten en scholieren

artikel 64

artikel 6.4

Toepassing tabel bijzondere beloningen bij wisseling van werkgever binnen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

artikel 64a

artikel 7.1

In de onderneming van de ouder werkzame kinderen

artikel 76

artikel 7.2

Loonstaat

artikel 67,

artikel 77,

artikel 78

artikel 7.3

Administratie uitkeringen, vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de wet

artikel 68

artikel 7.4

Jaaropgaaf

artikel 74

artikel 7.5

Identificatieplicht

artikel 66

artikel 7.6

Eerstedagsmelding

artikel 66a

artikel 7.7

Einde inhoudingsplicht

artikel 73

artikel 7.8

Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht

artikel 80a

artikel 7.9

Opgave van gegevens door de werknemer

artikel 65, artikel 75, artikel 77,

artikel 78, artikel 79, artikel 80

artikel 7.10

Uitzonderingen bij samenhangende groep inhoudingsplichtigen

artikel 79a

artikel 8.1

Uitkeringen van publiekrechtelijke aard

artikel 81

artikel 8.2

Afgifte EVC-verklaringen

artikel 28

artikel 8.3

Aangewezen regio's uitgezonden werknemers

artikel 27

artikel 8.4

Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking

artikel 25

artikel 8.5

Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

artikel 84a

artikel 8.6

Niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

artikel 85a

artikel 8.7

Geen regeling voor vervroegde uittreding

artikel 85b

artikel 9.1

Door tussenkomst van de inhoudingsplichtige uitbetaalde uitkeringen ingevolgde de sociale verzekeringswetten

artikel 86

artikel 9.2

Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolgde de sociale verzekeringswetten

artikel 89

artikel 9.3

Meerdere gevallen van loon uit vroegere dienstbetrekking

artikel 88

artikel 9.4

Samenvoeging van loon

artikel 91

artikel 9.5

Loon over een ander tijdvak dan het regelmatig wederkerende loon

artikel 92

artikel 9.6

Informatieplicht bij loon van derde

artikel 94

artikel 9.7

Nettoloon, gevolgd door periodieke afrekening

artikel 93

artikel 10.1

artikel 10.2

Gageverklaring

artikel 95

artikel 10.3

Loonstaat

artikel 97

artikel 10.4

Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken

artikel 98

artikel 10.5

Jaaropgaaf

artikel 104

artikel 10.6

Identificatieplicht

artikel 96

artikel 10.7

Uitzonderingen op de toepassing van artikel 10.3

artikel 104a

artikel 11.1

In Nederland wonende leden van het buitenlandse gezelschap

artikel 104b

artikel 11.2

Consumpties tijdens werktijd

artikel 11.3

Gageverklaring

artikel 104c

artikel 11.4

Loonstaat

artikel 104e

artikel 11.5

Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken

artikel 104f

artikel 11.6

Identificatieplicht

artikel 104d

artikel 11.7

Uitzonderingen op de toepassing van artikel 11.4

artikel 104j

artikel 12.1

Overgangsregeling loonbelastingverklaringen

artikel 105

artikel 12.2

Overgangsregeling niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

artikel 106

artikel 12.3

Actuariële herrekening bij uitstel ingangsdatum

artikel 107

artikel 12.4

Overgangsregeling aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling

artikel 108

artikel 12.5

Verhoging maximale opbouw aanspraken ingevolge een levensloopregeling

artikel 109

artikel 12.6

Toerekening van door afkoop pensioen ontstane aanspraken en ingevolge een levensloopregeling aan andere inhoudingsplichtige

artikel 109a

artikel 12.7

Toepassing keuzeregime

artikel 12.7a

Overgangsregeling saldering reiskosten

artikel 12.8

Intrekking van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

artikel 12.9

Inwerkingtreding

artikel 113

artikel 12.10

Citeertitel

artikel 114

 

 

-o-