Staatscourant 2011, 7633

3 mei 2011

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012

21 april 2011

Nr. BLKB 2011/322M

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat de goedkeuring dat werkgevers bepaalde kleine teruggaven niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Ook mogen werkgevers bepaalde teruggaven onder voorwaarden netto doorbetalen aan hun werknemers. Het betreft de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012. Dit besluit continueert hiermee voor 2010, 2011 en 2012 de goedkeuringen uit voorgaande jaren.

1. Inleiding

De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) in op het loon van de werknemer en draagt deze bijdrage met de overige loonheffingen af. Voor de bijdrage Zvw en de premies werknemersverzekeringen gelden maximumbedragen.

Als een werknemer meer dan een dienstbetrekking heeft, kan het voorkomen dat in totaal meer dan die maximumbedragen wordt afgedragen. De Belastingdienst betaalt teveel betaalde bedragen dan terug na afloop van het kalenderjaar (zie de paragrafen 5.14 en 6.3 van het Handboek loonheffingen 2011).

De teruggaaf van de bijdrage Zvw vergt nogal wat handelingen in de loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer. Om aan die administratieve last tegemoet te komen is laatstelijk voor de teruggaaf 2009 een eenvoudige regeling getroffen, neergelegd in het besluit van 8 maart 2010, nr. DGB2010/566M, Stcrt. nr. 3991. In dit beleidsbesluit geef ik een gelijke regeling voor de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2010, 2011 en 2012. De verwachting is dat voor latere jaren deze eenvoudige regeling niet meer nodig is. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip (Kamerstukken II, 2009/10, 32 131) wijzigt namelijk de systematiek van de bijdrageheffing Zvw. Teruggaaf van de bijdrage Zvw aan de werkgever komt dan niet meer voor.

Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 ziet de verwerking van de teruggaaf in de loonadministratie alleen nog op de teruggaaf van de bijdrage Zvw. Er is vanaf 2009 niet langer sprake van teruggaaf van premies werknemersverzekeringen aan de werknemer, omdat werknemers die niet meer betalen. Over 2010, 2011 en 2012 vindt nog wel teruggaaf plaats van premies werknemersverzekeringen aan de werkgever die van hem geheven zijn. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip is er in het geheel geen teruggaaf meer nodig van premies werknemersverzekeringen.

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

 

loonheffing

loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen

loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

werkgever

inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

Zvw

Zorgverzekeringswet

 

2. Teruggaafsituaties

Als er teveel aan bijdrage Zvw is betaald, ontvangt de werkgever na afloop van het kalenderjaar hierover bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de teveel betaalde bedragen automatisch terug. De werkgever moet de teruggaven administratief verwerken.

2.1 Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw

Een teruggaaf van de bijdrage Zvw betekent dat de werkgever achteraf gezien een te hoge vergoeding aan de werknemer heeft gegeven ter grootte van het bedrag van de teruggaaf. De werkgever hoeft de te hoge vergoeding niet zelf terug te vorderen van de werknemer. Volgens de wettelijke systematiek voorkomt de Belastingdienst dat door de teruggaaf van de bijdrage Zvw aan de werkgever te betalen. Daarmee is de te hoge vergoeding Zvw automatisch verrekend met de achteraf gezien te hoge bijdrage Zvw. De werknemer heeft over de vergoeding Zvw dan nog wel teveel loonheffing betaald. Om dit recht te trekken boekt de werkgever de verrekende vergoeding Zvw als negatief loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dat moet hij doen in het aangiftetijdvak waarin hij de terugbetaling van de Belastingdienst ontving. Hij mag dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt. Als de werkgever in verband met de teruggaaf toch een bedrag aan de individuele werknemer doorbetaalt vormt dat loon voor alle loonheffingen. De werkgever moet de daarover verschuldigde loonheffingen op de normale wijze inhouden en afdragen.

2.2 Doelmatigheidsgrens

Teruggaafsituaties vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie. Daarom heb ik in de voorgaande jaren een eenvoudige regeling getroffen en een doelmatigheidsgrens aangegeven. Tevens is onderzoek gedaan naar een minder complexe bijdrageheffing Zvw. De uitkomst hiervan is neergelegd in het eerdergenoemde wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip. Met deze wet komt teruggaaf van de bijdrage Zvw aan de werkgever niet meer voor. In afwachting van de inwerkingtreding van deze wet, continueer ik met dit besluit de eenvoudige regeling voor de teruggaaf van de bijdrage Zvw 2010, 2011 en 2012.

3. Goedkeuringen teruggaaf bijdrage Zvw 2010, 2011 en 2012

Goedkeuringen

            Ik keur goed dat de werkgever een teruggaaf van de bijdrage Zvw 2010, 2011 en 2012 tot en met € 14 per werknemer per teruggaaf niet verwerkt in de loonadministratie.

            Ik keur daarnaast goed dat de werkgever ervoor kan kiezen (het bedrag van) die teruggaven tot en met € 14 per teruggaaf per werknemer netto door te betalen aan zijn werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.

            Ik keur bovendien goed dat de werkgever ervoor kan kiezen (het bedrag van) de teruggaaf van de bijdrage Zvw 2010, 2011 en 2012, niet in de loonadministratie te verwerken, ongeacht de hoogte van het bedrag. Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever er tegelijk voor kiest het totale bedrag van die teruggaaf netto door te betalen aan zijn werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.

Toelichting

In deze goedkeuringen geldt de grens van € 14 per bericht van de Belastingdienst aan de werkgever. Hierom zijn de goedkeuringen bijvoorbeeld ook toepasbaar op aanvullende teruggaven tot en met € 14.

Deze goedkeuringen laten uiteraard onverlet dat werkgevers er – eveneens per bericht van de Belastingdienst – voor kunnen kiezen om de wettelijke regeling toe te passen, zoals weergegeven onder onderdeel 2.1.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 april 2011

De staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers.