Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtvermindering zeevaart

9 december 2011

Nr. BLKB 2011/1804M

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregioís, Brieven en beleidsbesluiten

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een uitbreiding van de groep zeilschepen waarvoor werkgevers de afdrachtvermindering zeevaart kunnen toepassen. Het gaat hierbij om zeilschepen waarvoor een veiligheidscertificaat met onbeperkt vaargebied is afgegeven conform zwaardere veiligheidsvoorschriften dan de Commercial Cruising Vessels Code.

1. Inleiding

De afdrachtvermindering zeevaart is met ingang van 1 januari 2006 uitgebreid voor zeilende passagiersschepen. Doel was de zeilende passagiersschepen die internationaal concurreren te ondersteunen. Deze regeling is aangemeld bij de Europese Commissie en goedgekeurd. Abusievelijk heeft de regeling door de uitwerking in de WVA een te beperkt bereik gekregen. De afdrachtvermindering zeevaart voor zeilschepen is nu in de WVA slechts gericht op schepen die gebouwd zijn volgens de CCV-Code. Deze omissie wordt in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2011 gerepareerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 (Kamerstukken II 2010/11, 32 810, nr. 7). De voorwaarde dat het schip een lengte heeft van minimaal 24 meter blijft gehandhaafd. Dit hoeft echter niet meer vermeld te zijn in het veiligheidscertificaat.

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor werkgevers de maatregel vooruitlopend op de inwerkingtreding (met ingang van 1 januari 2012) van de aanpassing in de wet al in 2011 kunnen toepassen.

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

CCV:

Commercial Cruising Vessel

Loonheffing:

loonbelasting/premie volksverzekeringen

Loonheffingen:

loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Werkgever:

inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

WVA:

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

2. Wetsvoorstel

De aanpassing van de afdrachtvermindering zeevaart in de Fiscale verzamelwet 2011 beoogt een groep zeilschepen onder het bereik van de afdrachtvermindering zeevaart te brengen die onbedoeld buiten de regeling valt. Het betreft zeilende schepen waarvoor een veiligheidscertificaat met onbeperkt vaargebied is afgegeven conform zwaardere veiligheidsvoorschriften dan die van de CCV-Code. Hiertoe vindt aanpassing plaats van de huidige definitie op grond waarvan voor bepaalde zeilschepen de afdrachtvermindering zeevaart kan worden toegepast (artikel 1, derde lid, van de WVA). Ook het vereiste dat de lengte van het zeilschip op het door of namens de Nederlandse Inspectie Verkeer en Waterstaat afgegeven veiligheidscertificaat moet staan, is aangepast. In de praktijk vermeldt dit certificaat dit gegeven namelijk niet.

Aangezien deze bredere werking van de regeling reeds beoogd was bij invoering van deze bepaling zal de regeling terugwerkende kracht hebben tot en met 1 januari 2006. Vanuit praktisch oogpunt is het in dit specifieke geval voor deze beperkte groep werkgevers administratief handiger via ambtshalve vermindering of teruggaaf op verzoek een beroep op deze regeling te doen (in plaats van een correctiebericht). Voor dit specifieke geval geldt een termijn voor ambtshalve vermindering of teruggaaf van zes jaar in plaats van vijf jaar voor tijdvakken in 2006. Voor de duidelijkheid is deze uitbreiding in de goedkeuring van dit beleidsbesluit opgenomen.

3. Goedkeuring

Het is wenselijk dat werkgevers in 2011 al de voorgestelde uitbreiding in de afdrachtvermindering zeevaart van de definitie van zeilschepen kunnen verzilveren en dat die werkgevers ook in 2012 nog die uitbreiding voor het jaar 2006 kunnen verzilveren. Om deze reden keur ik het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat werkgevers in 2011 de afdrachtvermindering zeevaart toepassen volgens de tekst van artikel 1, derde lid, van de WVA, zoals deze tekst luidt na de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2012 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 van artikel V, onderdeel A, onder 2, van het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011. Tevens geef ik aan dat de termijn voor ambtshalve vermindering of teruggaaf in deze specifieke situatie zes jaar bedraagt in plaats van vijf jaar.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.

Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 09-12-2011

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

F.H.H. Weekers.