STAATSCOURANT

Nr. 30006

13 juni

2016

OfficiŽle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Loonheffingen. Intrekking Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking

2 juni 2016

nr. BLKB 2016/616M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

De Staatssecretaris van FinanciŽn en de Voorzitter van de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hebben het volgende besloten.

Intrekking van het besluit van 6 juli 2006, nr. DGB2006/857M, inzake Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (Stcrt. 2006, 141), in verband met de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

1. Intrekking besluit

Het besluit van 6 juli 2006, nr. DGB2006/857M, inzake Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (Stcrt. 2006, 141), wordt ingetrokken. Het besluit heeft zijn belang verloren vanwege de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 24 mei 2016

De Staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze,

J. de Blieck
Lid van het managementteam Belastingdienst

Amsterdam, 2 juni 2016

De Voorzitter van de Raad van Bestuur UWV,
B.J. Bruins