Wijzigingen beloningen. Voorbeelden PC-regelingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productonwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 15 maart 2001, nr. CPP2001/2943M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Dit besluit is een herdruk van het besluit van 30 juli 1999, nr. DB99/2355M voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001.

 

In het besluit van 23 november 1998, nummer DB98/968u, (hierna: het besluit) is voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen een beleidsmatig kader geschetst voor de beoordeling van wijzigingen van beloningen. In het bijzonder is ingegaan op regelingen waarin werknemers een keuze kunnen maken voor (een vergoeding van) computers en bijbehorende apparatuur (hierna: computers), zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel q, van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

Een groot aantal pc-regelingen is inmiddels aan de hand van het besluit beoordeeld. Drie voorbeelden hiervan, met veel voorkomende elementen, zijn met een korte toelichting als bijlage bijgevoegd. Regeling 1 betreft de omruil van een eindejaarsuitkering of een gedeelte van het brutoloon per maand voor een PC-vergoeding. Regeling 2 betreft de omruil van een winstuitkering of een zogenoemde bonus/incentive voor de verstrekking in eigendom van een PC. Regeling 3 betreft de omruil van adv-uren of een gedeelte van het brutoloon per maand voor de verstrekking in eigendom van een PC.

 

Indien een werkgever één van deze regelingen integraal met inachtneming van die toelichting overneemt kan deze ervan uitgaan dat de regeling aan het besluit voldoet. Het loonbestanddeel waarvan wordt afgezien en de hiervoor in de plaats bedongen PC(-vergoeding) worden niet als loon voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen beschouwd. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om een andere regeling te treffen, bijvoorbeeld een regeling waarin één of meer elementen van de voorbeeldregelingen zijn gecombineerd. Deze kan desgewenst ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd en zal aan de hand van het besluit worden beoordeeld.

 

Met betrekking tot de heffing van premies werknemersverzekeringen merk ik namens het Landelijk instituut sociale verzekeringen (hierna: het Lisv) het volgende op. Over het onderhavige onderwerp heeft het Lisv in het Besluit van 30 september 1998, Stcrt. 14 oktober 1998, beleid vastgesteld.

De voorbeeldregelingen zijn afgestemd met het Lisv. Als gevolg hiervan mag worden aangenomen dat de integrale toepassing van één van deze regelingen met inachtneming van de toelichting ertoe leidt dat het loonbestanddeel waarvan wordt afgezien en de hiervoor in de plaats bedongen PC(-vergoeding) niet als loon voor de premieheffing van werknemersverzekeringen worden beschouwd.

 


Bijlage

PC-regeling 1

Toelichting/beschrijving

 

De medewerkers van Werkgever X schaffen zelf een computer aan. Ter financiering van deze computers zal door de werkgever aan de betreffende medewerkers een renteloze lening worden verstrekt. Werkgever X zal aan werknemers die een computer mede voor het werk gebruiken een vergoeding verstrekken die op grond van de relevante wettelijke bepalingen niet tot het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen behoort.

De financiële ruimte voor het verstrekken van een dergelijke belastingvrije vergoeding wenst de werkgever te creëren door in de toekomst:

-     de werknemers afstand te laten doen van (een gedeelte van) de eindejaarsuitkering; en/of

-     gedurende een periode het brutoloon per maand te verlagen met een nader vast te stellen bedrag. Een en ander wordt vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst (zie hierna).

 

De CAO biedt mogelijkheden om de financiële ruimte voor het verstreken van een onbelaste vergoeding voor het zakelijk gebruik van een in eigendom van de werknemer zijnde computer te creëren in combinatie met het afstand doen van de eindejaarsuitkering of een gedeelte van het maandsalaris.

Aan de betreffende medewerkers wordt aangegeven dat aan het afstand doen van de eindejaarsuitkering en het verlagen van het brutoloon onder meer gevolgen zijn verbonden voor de mogelijke sociale zekerheidsuitkeringen en - gelet op de binnen het bedrijf geldende pensioenregeling, voor de pensioenopbouw.

 

De gevolgen van deelname aan en integrale toepassing van deze regeling zijn dat zowel het verschil tussen het huidige salaris en het in de toekomst lager overeengekomen loon als de hiervoor in de plaats bedongen PC-vergoeding niet als loon voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen worden beschouwd.

Het voordeel ter zake van de renteloze lening behoort niet tot het loon voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen voorzover wordt voldaan aan de in artikel 59 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 opgenomen regeling. Voor de kalenderjaren 2001 en 2002 is een overgangsregeling opgenomen in artikel 108 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.

Dit voordeel wordt voor de werknemersverzekeringen eveneens niet tot het loon gerekend, voorzover wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de regeling tot vaststelling geldswaarde van aanspraak op uitkeringen (laatstelijk gewijzigd 18 december 2000, Stcrt. 248).

Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

........... (naam), gevestigd te ........ (plaats), verder te noemen werkgever

en

........... (naam), wonende te ........ (adres), met SoFi-nummer ........, verder te noemen de werknemer

 

komen in aanvulling op de arbeidsovereenkomst van ........ (datum) het volgende overeen:

 

1.   Doel
Doel van deze overeenkomst is werknemer van werkgever in staat te stellen tot het kopen van computerapparatuur, teneinde de betreffende werknemer de mogelijkheid te verschaffen om thuis te werken voor de werkgever.

 

2.   Renteloze lening
Werkgever verstrekt aan de werknemer ter financiering van de aanschafkosten van de computerapparatuur een renteloze lening van f ...... (EUR …..). Deze renteloze lening moet binnen een periode van ...... na verstrekking van de renteloze lening zijn afgelost.

 

3.   Eigendom
De computer is vanaf het moment van aankoop eigendom van de werknemer. Beschadiging, diefstal e.d. zijn voor rekening en risico van werknemer.

 

4.   Tussentijdse uitdiensttreding
Bij beëindiging van de dienstbetrekking voordat de renteloze lening door de werknemer aan de werkgever is afgelost zal het restant van de nog openstaande renteloze lening direct opeisbaar zijn.

 

5.   Vergoeding
Volgens de in bijlage opgenomen verklaring gebruikt de werknemer de computer mede ten behoeve van de dienstbetrekking. Hierom verstrekt de werkgever hem een belastingvrije vergoeding van f ...... (EUR …..) per jaar tot een totaalbedrag van f ....... (EUR …..). Deze vergoeding kan worden aangewend om de verstrekte lening af te lossen.
Als de computer niet meer voor de werkzaamheden wordt gebruikt zal de werknemer dit melden aan de werkgever en wordt de vergoeding in zoverre tot het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen gerekend.

 

6.   Wijziging overeengekomen beloning
In verband met de verstrekking van de onder 5 bedoelde vergoeding zal:

-     het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutoloon per maand vanaf ...... (datum) tot ...... (datum) verlaagd worden met een bedrag van f ...... (EUR …..) per maand;

-     de eindejaarsuitkering over het jaar c.q. de jaren ...... wordt verlaagd met een bedrag van f ....... (EUR …..).

 

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en getekend te ...... (plaats) op ...... (datum).

 

Handtekening werkgever:

Handtekening werknemer:

 


Bijlage bij PC-regeling 1: verklaring omtrent het gebruik

Verklaring zakelijk gebruik PC

 

Ondergetekende,

 

Naam + adres

:

 

 

Personeelsnummer

:

 

Verklaart de personal computer en bijbehorende randapparatuur waarvoor hij/zij een kostenvergoeding van de werkgever ontvangt, mede te gebruiken voor werkzaamheden die voortvloeien uit de dienstbetrekking bij de werkgever die de hiervoor genoemde kostenvergoeding heeft verstrekt.

 

Hij/zij aanvaardt dat indien achteraf blijkt dat onvoldoende aannemelijk is dat de personal computer mede ter verwerving van het loon wordt gebruikt de fiscale gevolgen daarvan voor zijn/haar rekening komen.

 

Omschrijving van de aard en omvang van het zakelijk gebruik:

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld

te ...... (plaats) op ...... (datum)

Handtekening werknemer:

 

 

 

Voor gezien:

te ...... (plaats) op ...... (datum)

Handtekening werkgever:

 

 


PC-regeling 2

Toelichting/beschrijving

 

Werkgever Y wil om twee redenen een PC-privéproject starten. Hij wil de algemene kennis en vaardigheden op automatiseringsgebied van de werknemers vergroten en bovendien het thuiswerken met de PC mogelijk maken.

In het kader van het PC-privéproject kunnen werknemers die een privé-PC (nog) niet voor het werk gaan gebruiken en zelf een PC aanschaffen hiervoor een renteloze lening van de werkgever krijgen (opmerking: dit onderdeel blijft verder onbesproken). Andere werknemers, die een privé-PC daadwerkelijk mede voor het werk gaan gebruiken kunnen afzien van (een gedeelte van) de winstuitkering of bonus/incentive in ruil voor de verstrekking van een PC met dezelfde waarde door de werkgever. Een en ander wordt vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst (zie hierna).

De werknemers zijn verplicht om hun keuze uiterlijk te maken in de maand voorafgaande aan de maand waarin de betreffende uitkering (anders) betaalbaar wordt gesteld.

De werkgever zal deze werknemers vooraf informeren over de gevolgen van de wijziging van het overeengekomen loon voor eventuele sociale zekerheidsuitkeringen, etc. Gelet op de binnen het bedrijf bestaande pensioenregeling heeft de omruil geen gevolgen voor de pensioengrondslag. De CAO die voor het bedrijf van kracht is biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om naast basissalarissen op individuele basis al dan niet een winstuitkering of bonus/incentive toe te kennen.

 

De gevolgen van deelname aan en integrale toepassing van deze regeling zijn dat de winstuitkering of bonus/incentive voor zover daarvan wordt afgezien en de hiervoor in de plaats bedongen PC niet als loon voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen worden beschouwd.

Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

........... (naam), gevestigd te ........ (plaats), verder te noemen werkgever

en

........... (naam), wonende te ........ (adres), met SoFi-nummer ........, verder te noemen de werknemer

 

komen in aanvulling op de arbeidsovereenkomst van ........ (datum) het volgende overeen:

 

1.   Werknemer ziet af van (een gedeelte van) de eerstvolgende bonus/incentive of winstuitkering tot een totaalbedrag van f ...... (ten hoogste f 5.000)/ (EUR …..(ten hoogste EUR 2.269).
Indien de eerstvolgende bonus/incentive of winstuitkering minder bedraagt dan het aangegeven bedrag ziet de werknemer tot het resterende bedrag af van één of meer van de daaropvolgende bonussen/incentives of winstuitkeringen.

 

2.   Werkgever verstrekt aan de werknemer in dit kader een PC-configuratie met een waarde, inclusief BTW, van het onder 1 genoemde totaalbedrag.

 

3.   Werknemer verklaart de PC-configuratie gedurende tenminste drie kalenderjaren mede voor werkzaamheden bij de werkgever te zullen gebruiken. Dit gebruik zal naar aard en omvang bestaan uit:
..........................................................................................................
..........................................................................................................

 

4.   Werknemer gaat ermee akkoord dat indien de aangeschafte PC-configuratie niet mede voor de werkzaamheden bij de werkgever wordt gebruikt een eventuele naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief eventuele rente en boete op hem wordt verhaald voor zover deze aanslag op de PC-configuratie betrekking heeft.

 

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en getekend te ...... (plaats) op ...... (datum).

 

Handtekening werkgever:

Handtekening werknemer:

 


PC-regeling 3

Toelichting/beschrijving

Werkgever Z biedt, naast een bestaande adv-afkoopregeling, na afstemming met de ondernemingsraad de mogelijkheid om adv-uren om te ruilen voor een PC ten behoeve van thuiswerken. Desgewenst kan de werknemer ook kiezen voor een omruil van een gedeelte van het bruto loon per maand.

De CAO die voor het bedrijf geldt bevat een bepaling die het mogelijk maakt om per werkgever in overleg met de ondernemingsraad aanvullende afspraken te maken over adv-dagen. De CAO kent bovendien minimumsalarissen en bevat geen voorschriften over de vorm of hoogte van uitkeringen en verstrekkingen boven de betreffende bedragen. Aan de betreffende medewerkers wordt aangegeven dat aan het afstand doen van een gedeelte van het brutoloon per maand gevolgen zijn verbonden voor de pensioenopbouw, de mogelijke sociale zekerheidsuitkeringen, etc.

Een en ander wordt vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst (zie hierna).

 

De gevolgen van deelname aan en integrale toepassing van deze regeling zijn dat zowel de afkoopwaarde van de betreffende adv-dagen als het gedeelte van het brutoloon per maand waarvan wordt afgezien alsmede de hiervoor in de plaats bedongen PC niet als loon voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen worden beschouwd.

Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

........... (naam), gevestigd te ........ (plaats), verder te noemen werkgever

en

........... (naam), wonende te ........ (adres), met SoFi-nummer ........, verder te noemen de werknemer

 

komen in aanvulling op de arbeidsovereenkomst van ........ (datum) het volgende overeen:

Artikel 1

De werkgever levert onder hierna te vermelden voorwaarden en bepalingen aan de werknemer een PC-configuratie volgens specificaties als vermeld in de leveranciersvoorwaarden en bijlage (bestelformulier; niet bijgevoegd), welke bijlage na ondertekening door de werknemer een geïntegreerd onderdeel van deze overeenkomst wordt, tegen de daarop vermelde prijs inclusief BTW, hierna te noemen aanschafprijs.

Artikel 2

De werknemer verklaart, in verband met de door de werkgever in eigendom verstrekte PC-configuratie, met ingang van ...... (datum) tot het bedrag van de aanschafprijs:

-     af te zien van ...... adv-uren per maand, gedurende ...... maanden 1);

-     in te stemmen met een verlaging van het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutoloon per maand met een bedrag van f ...... (EUR …..) per maand gedurende ...... maanden 2);

.....

1)   Aantal adv-uren per maand = (aanschafprijs PC-configuratie/afkoopwaarde adv-uur)/ aantal maanden.

2)   Bedrag per maand = (aanschafprijs PC-configuratie * 100/108)/aantal maanden. (Opmerking: dit bedrijf kent een vakantie-uitkering van 8% van het jaarloon; dit bedrijf kent geen 13e maanduitkering).

Artikel 3

Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande gevolgen die kunnen optreden als gevolg van deelneming aan de PC-regeling:

-     een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals de WAO en WW;

-     een verlaging van het loon in het kader van de Ziekenfondswet dat in grensgevallen leidt tot ZFW-verzekeringsplicht;

-     een verlaging van de grondslag voor de berekening van het vakantiegeld;

-     een verlaging van de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling;

-     een verlaging van de grondslag voor de berekening van het pensioen en de uit dien hoofde verschuldigde premies;

-     een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals huursubsidie/tegemoetkoming studiekosten.

Artikel 4

Garantiebepalingen gelden volgens de (standaard)voorwaarden en contractuele voorwaarden van de leverancier. Zij kunnen op geen enkele wijze door werkgever worden gewaarborgd.

Artikel 5

Werknemer verklaart de PC-configuratie gedurende tenminste drie kalenderjaren mede voor werkzaamheden bij de werkgever te zullen gebruiken. Dit gebruik zal naar aard en omvang bestaat uit:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Artikel 6

Als de werknemer binnen een periode van drie jaar na de verstrekking uit dienst treedt, de PC-configuratie geheel of ten dele aan derden verkoopt, verpandt of anderszins in zekerheid geeft is de werknemer aan de werkgever voor elke nog niet verstreken maand een bedrag wegens privé-gebruik verschuldigd ter grootte van 1/36 van de aanschafprijs.

 

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en getekend te ...... (plaats) op ...... (datum).

 

Handtekening werkgever:

Handtekening werknemer: