Besluiten die i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invoeringswet 2001 komen te vervallen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2947M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1.         Inleiding

Met ingang van 1 januari 2001 treedt de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 in werking. De daarmee verband houdende wijzigingen in wettelijke regelingen hebben tot gevolg dat een aantal regelingen die thans in besluiten zijn vastgelegd kunnen vervallen. Onder punt 2 van dit besluit treft u een overzicht aan van besluiten die in verband hiermee worden ingetrokken.

Dit besluit ziet op besluiten die (mede) betrekking hebben op de toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964). Een aantal van de in dit intrekkingsbesluit genoemde besluiten is eveneens van belang voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: Wet IB 1964). De gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 voor de besluiten die zijn genomen onder de Wet IB 1964, zijn omschreven in het besluit van 17 oktober 2000, CPP2000/2210. Daarin is aangegeven dat de besluiten inzake de toepassing van de Wet IB 1964 niet worden ingetrokken. Wanneer besluiten van belang blijven voor de toepassing van de Wet IB 2001 worden zij opnieuw uitgebracht. In dit intrekkingsbesluit wordt afgeweken van die werkwijze. Bepaalde besluiten die mede zien op de toepassing van de Wet IB 1964 worden hierin ingetrokken. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze besluiten ook van belang waren voor de toepassing van de Wet LB 1964 en waren opgenomen in het boekwerk Besluiten Loonbelasting (hierna: BLB). Voor alle duidelijkheid worden deze besluiten uitdrukkelijk ingetrokken. Een aantal van de hierna genoemde besluiten zal overigens opnieuw worden uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001, zo dat inmiddels al niet is gebeurd. Dit is bij de betreffende besluiten uitdrukkelijk aangegeven.

Het vorenstaande laat onverlet dat de wijzigingen in de wettelijke regelingen van invloed kunnen zijn bij de toepassing van een aantal besluiten voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen die thans niet worden ingetrokken. Voorzover nodig zult u hierover nog worden geïnformeerd.

2.         Vervallen besluiten

De volgende besluiten vervallen met ingang van 1 januari 2001:

 

a.   15 september 1976, nr. 27-615921 (BLB 1.03.17) inzake uitgaven in verband met sollicitaties;

 

b.   11 juli 1977, nr. 277-3749 (BLB 1.03.44) inzake buitengewonelastenaftrek van buitenlandse werknemers (binnenlandse belastingplichtigen) wegens uitgaven voor levensonderhoud van verwanten);

 

c.   16 juli 1982, nr. 282-10535 (Infobulletin 1982/572) inzake de verwerking van een kostenvergoeding in de loonverdelingsverklaring (artiestenregeling);

 

d.   27 oktober 1982, nr. 282-15367 (Infobulletin 1982/571) inzake de loonverdelingsverklaring (artiestenregeling);

 

e.   25 maart 1985, nr. 285-2056 (BLB 1.05.13) inzake aftrekbaarheid van hypotheekrente ter zake van de eigen woning van ongehuwd samenwonenden;

 

f.    16 december 1985, nr. 285-18856 (Infobulletin 1986/70) inzake dienstbetrekking fysiotherapeuten;

 

g.   1 juli 1987, nr. 286-12856 (BLB 1.05.46) inzake kosten van de laatste ziekte en begrafenis- of crematiekosten. Dit besluit wordt voor de toepassing van de Wet IB 2001 opnieuw worden uitgebracht;

 

h.   10 september 1987, nr. DB87/5694 (BLB 1.05.50) inzake reikwijdte van het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1985 (BNB 1986/38) inzake ondersteuningsuitgaven aan een aan heroïne verslaafde verwant;

 

i.    17 mei 1988, nr. DB88/2983 (BLB 1.05.64) inzake toepassing van de desalderingsregeling bij gemoedsbezwaarden, die geen hypothecaire lening kunnen krijgen als gevolg van de eis tot verzekering van het object;

 

j.    13 juni 1990, nr. DB90/542 (BLB 1.06.04) inzake tariefgroepindeling van gehuwden wanneer één echtgenote niet in Nederland woont;

 

k.   17 januari 1991, nr. DB90/6684 (Infobulletin 1991/104) inzake samenloop bijstand of RWW en ander loon;

 

l.    26 april 1991, nr. DB91/878 (Infobulletin 1991/265) inzake kostenvergoeding telefoon;

 

m.  27 mei 1991, nr. DB91/1414 (BLB 1.06.19) inzake toepassing van de Besluitenlijst van de Commissie Coördinatie Sociale Verzekering en Loonbelasting voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen;

 

n.   19 juni 1991, nr. DGM 91-450 (BLB 1.06.20) inzake personal computer/verwervingskosten/buitengewone lasten. Dit besluit wordt voor de scholingsuitgaven voor de toepassing van de Wet IB 2001 opnieuw uitgebracht;

 

o.   22 augustus 1991, nr. PFC91/1259 Bijlage XIII/LB nr. 246/ 9 augustus 1961/ nr. BO/20.108 (BLB 1.06.26) inzake kosten van verhuizing;

 

p.   24 oktober 1991, nr. DB91/4571 (BLB 1.06.28) inzake giftenaftrek buitenlandse instellingen. Dit besluit wordt voor de toepassing van de Wet IB 2001 opnieuw uitgebracht;

 

q.   11 februari 1993, nr. CA93/22 (BLB 1.06.57) inzake centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of renovatie van verhuurde panden. Dit besluit wordt voor de toepassing van de Wet IB 2001 opnieuw uitgebracht;

 

r.    11 februari 1993, nr. CA93/23 (BLB 1.06.58) inzake centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of restauratie van rijksmonumenten;

 

s.   11 februari 1993, nr. CA93/25 (BLB 1.06.60) inzake centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of restauratie van monumentpanden;

 

t.    23 april 1993, nr. DB93/1506 (BLB 1.06.63) inzake periodieke bijdragen eigen-woningbezit;

 

u.   28 juli 1993, nr. LB93/1 (Infobulletin 1993/567) inzake vergoedingen voor outplacement;

 

v.    27 juli 1994, nr. DB94-2610M (BLB 1.06.83) inzake de samenloop vermindering loonbelasting bij speur-en ontwikkelingswerk met toepassing van de 35%-vergoedingsregeling;

 

w.   29 mei 1995, nr. DB95/119M (Infobulletin 1995/532) inzake belastingheffing van door een binnenlandse werkgever tewerkgestelde buitenlandse deskundigen;

 

x.   29 oktober 1996, nr. DB96/3965M (Infobulletin 1996/898) inzake fiscale gevolgen van Anw-hiaatverzekering op risicobasis;

 

y.   9 december 1998, nr. DB98/4224M (Infobulletin 1999/4) inzake tariefgroep loonbelasting. Echtgenoot of geregistreerde partner verlaat bijstand door aanvaarding werk.