LB-besluiten Wet IB 2001

De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van het nieuwe belastingstelsel.

Het betreft vernieuwde besluiten die zijn uitgebracht voor het nieuwe belastingstelsel. De volgende besluiten zijn afgegeven:

 

(Ö)

 

Loonbelasting: Waardering ziektekostenregeling. Verplichte bijdragen

Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3062M;

 

(Ö)

 

Waardering ziektekostenregeling. Verplichte bijdragen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3062M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit is een herdruk van het besluit van 18 januari 1988, nr. DB87/8884 voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001.

 

M.b.t. de fiscale behandeling van bijdragen ingevolge de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden (M.O.O.Z.) en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekering (W.T.Z.) wordt het volgende opgemerkt.

 

De waarde van een aanspraak om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen en verstrekkingen te ontvangen wordt gesteld op de bedragen die bij een derde worden gestort -of, voorzover geen stortingen worden verricht, zouden moeten worden gestort- teneinde de aanspraak te dekken.

De omstandigheid dat de bovenvermelde bijdragen welke door de ziektekostenverzekeraars aan de particulier verzekerden, anderen dan de voorheen vrijwillig ziekenfondsverzekerden, ingevolge of krachtens bovenvermelde wettelijke bepalingen in rekening moeten worden gebracht brengt naar mijn oordeel met zich mee dat die bijdragen mede de waarde bepalen van een aanspraak ingevolge een ziektekostenregeling.

 

Voorts merk ik op dat deze door de verzekeraars ingevolge de wettelijke bepalingen in rekening gebrachte zgn. omslag- en poolbijdrage als onderdeel van de premie ziektekostenverzekering als buitengewone uitgave in de zin van artikel 6.16, onderdeel a Wet IB 2001, in aanmerking komt.

 

(Ö)