Toepassing meerijregeling

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3201M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Toepassing meerijregeling

Indien een werkgever een vergoeding wenst te verstrekken aan werknemers die in het kader van het woon-werkverkeer carpoolen, kan hij in het jaar 2001 kiezen tussen de toepassing van:

 

1.†† het reiskostenforfait en/of de meerijbonusregeling; en

2.†† de mogelijkheid om de bestuurder ter zake van het regelmatig woon-werkverkeer een vrije vergoeding te geven van ten hoogste f 0,60 (e 0,27) per afgelegde kilometer.

Nieuwe modellen/rittenformulier voor 2001

Ten behoeve van de praktische uitvoering van de bovengenoemde twee mogelijkheden in 2001 heeft de Vereniging VNO-NCW mij twee modellen en een rittenformulier voorgelegd 1). De toepassing daarvan heeft mijn instemming. In verband hiermee is het Besluit van 11 december 1998, nr. DB98/4568M achterhaald. In dat Besluit was het model voor 1999 en 2000 gepubliceerd.

.....

1)†† De modellen en het rittenformulier zijn verkrijgbaar bij de eenheden Belastingdienst/Ondernemingen en bij VNO-NCW, Postbus 93002, 2509 AA Den Haag, tel. 070-3490275 (email: ischuit@vno-ncw.nl).

Beleid

Duidelijkheidshalve merk ik op dat de modellen de volgende regels bevatten.

ad 1. reiskostenforfait en/of meerijbonusregeling

-†††† Voor het bepalen van de 10-kilometergrens (enkele reis) bij de vraag of een vrije vergoeding mogelijk is op basis van de forfaitaire reiskostenregeling, moet worden uitgegaan van de reisafstand exclusief de omrijkilometers. Hierdoor is geen belastingvrije vergoeding mogelijk in bijvoorbeeld de situatie waarin een werknemer op een afstand van 8 kilometer van zijn werk woont, voor het meenemen van een collega 5 kilometer moet omrijden en daardoor 13 kilometer naar zijn werk aflegt.

 

-†††† Voor het bepalen van de 15-kilometergrens (enkele reis) bij de vraag of de meerijbonusregeling van toepassing is, moet eveneens worden uitgegaan van de reisafstand exclusief omrijkilometers. Daarnaast moet voor de meerijbonusregeling (zowel voor de heen- als de terugreis) over een afstand van ten minste 15 kilometer worden gecarpoold. Hierdoor is de meerijbonusregeling bijvoorbeeld niet van toepassing als iemand weliswaar op meer dan 15 kilometer van zijn arbeidsplaats woont, maar slechts de laatste 5 kilometer met iemand meerijdt.

 

-†††† Voor het bepalen van de hoogte van de belastingvrije meerijbonus en het reiskostenforfait kan worden uitgegaan van de enkele reisafstand inclusief de omrijkilometers (uitgaande van de meest gebruikelijke route), voorzover die omrijkilometers controleerbaar zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in de gedagtekende opgave als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 of het rittenformulier.

 

Voor de meerijbonusregeling mag worden uitgegaan van de 120 meest gunstige reisdagen en met dien verstande dat de gemiddelde reisafstand (inclusief omrijkilometers) in aanmerking mag worden genomen indien dat tot een hoger bedrag leidt.

 

Voorbeeld met cijfers 2001

De reisafstand varieert bij drie verschillende arbeidsplaatsen

achtereenvolgens:

 

1e) 10 kilometer, gedurende 20 dagen,

2e) 45 kilometer, gedurende 40 dagen en

3e) 60 kilometer, gedurende 80 dagen.

 

In beginsel kan nu een bonus ten bedrage van f 796 (e 361) worden verstrekt. De eerste 20 dagen tellen niet mee aangezien de afstand van 10 kilometer daarvoor te kort is. Voor het overige is de gemiddelde reisafstand 55 kilometer {(40 dagen x 45 kilometer + 80 dagen x 60 kilometer)/120 dagen}, zodat de meerijbonus ook f 1.060 (e 481) mag bedragen.

ad 2. vrije vergoeding voor de bestuurder van ten hoogste f 0,60 (e 0,27)/km

-†††† Voor het bepalen van de 10 kilometergrens bij de vraag of de regeling van toepassing is, moet worden uitgegaan van de reisafstand exclusief de omrijkilometers.

 

-†††† Voor het bepalen van de hoogte van de belastingvrije vergoeding van ten hoogste f 0,60 (e 0,27)/km kan worden uitgegaan van de afgelegde kilometers inclusief de omrijkilometers (uitgaande van de meest gebruikelijke route), voor zover daarvan een overzicht, bijvoorbeeld in de vorm van het rittenformulier, wordt bewaard bij de loonadministratie.

Overstappen naar de f 0,60/km-regeling

Vanuit de praktijk heeft mij de vraag bereikt of het mogelijk is om, nadat aanvankelijk het reiskostenforfait en/of de meerijbonusregeling zijn toegepast, in de loop van het jaar alsnog over te stappen op regeling waarbij de bestuurder in aanmerking komt voor de vrije vergoeding van ten hoogste f 0,60 (e 0,27)/km. Dit ontmoet geen bezwaar, mits de laatstgenoemde regeling dan integraal en, onder uitsluiting van het forfait en de meerijbonusregeling, met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar wordt toegepast.