Uitvoeringsaspecten afdrachtvermindering zeevaart

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 13 november 2001, nr. CPP2001/3020M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2001 zijn enkele wijzigingen aangebracht in artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 en in artikel 17, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Als gevolg van deze wijzigingen is het onbedoelde effect opgetreden dat met betrekking tot de niet in Nederland wonende zeevarende die aan de loonbelasting is onderworpen geen afdrachtvermindering zeevaart meer kan worden toegepast.

 

In het belastingplan 2002 is voorgesteld dit onbedoelde effect met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 te herstellen. Met betrekking tot de niet in Nederland wonende zeevarende die aan de loonbelasting is onderworpen mag dan een afdrachtvermindering zeevaart worden toegepast van 10%.

Goedkeuring

Vooruitlopend op de voorgestelde aanpassing keur ik goed dat in de verstreken en nog te verstrijken aangiftetijdvakken over 2001 al rekening wordt gehouden met een afdrachtvermindering zeevaart van 10% voor de niet in Nederland wonende zeevarende die aan de loonbelasting is onderworpen.