Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Consumpties tijdens werktijd

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 5 februari 2004, nr. CPP2003/2412M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan mij is een vraag voorgelegd over consumpties tijdens de werktijd (zie artikel 15a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964). De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

 

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Vraag

Een werknemer geniet consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd. De werkgever verstrekt de consumpties ook tijdens de lunchtijd van de werknemer.

 

Kan de werkgever ook de consumpties tijdens de lunchtijd van de werknemer vrij vergoeden of verstrekken?

Antwoord

Ja, de werkgever kan de consumpties tijdens de lunchtijd (of een koffiepauze) van de werknemer vrij vergoeden of verstrekken. Hierbij geldt als voorwaarde dat de werknemer dergelijke consumpties ook tijdens de werktijd kan nuttigen.

 

In het algemeen maakt de lunchtijd geen deel uit van de (betaalde) werktijd. In de praktijk is echter gebleken dat het vaak niet goed werkbaar is om bij dit soort consumpties dit onderscheid te maken, bijvoorbeeld als werknemers zonder vaste lunchtijden consumpties uit een automaat kunnen halen. Hierom en gelet op het relatief ondergeschikte belang van dergelijke consumpties ontmoet het geen bezwaar om de regeling voor consumpties tijdens de werktijd ook in dergelijke situaties toe te passen.

 

De vrijstelling is niet van toepassing als de werkgever alleen consumpties tijdens de lunchtijd vergoedt of verstrekt of als het gaat om consumpties buiten de werktijd of lunchtijd. Als de consumpties een maaltijd vormen samen met andere consumpties die de werkgever geheel of gedeeltelijk vergoedt of verstrekt, is daarop de regeling voor maaltijden van toepassing. Afhankelijk van de concrete situatie kan daarbij sprake zijn van vergoedingen of verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk tot het loon behoren (zie onder meer de artikelen 28 en 32 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001).