Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Vergoeding; eigen bijdrage ziektekosten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/475M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

Aan mij is een vraag voorgelegd over de vergoeding van een (wettelijke) eigen bijdrage ter zake van ziektekosten. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

 

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld hetgeen hierna is opgenomen onder “Premieheffing werknemersverzekeringen”.

Vraag

Een werknemer krijgt een ongeval op het werk. Hij moet hierdoor een medische behandeling ondergaan. De werknemer is verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. Hij moet voor de behandeling een bijdrage in de kosten betalen op grond van artikel 8, vierde lid, van de Ziekenfondswet (wettelijke eigen bijdrage).

 

Kan de werkgever een onbelaste vergoeding geven voor deze wettelijk verplichte eigen bijdrage?

Antwoord

Ja, de werkgever kan een onbelaste vergoeding geven voor deze wettelijk verplichte eigen bijdrage.

 

De vergoeding is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet op de loonbelasting 1964. Dit artikel bevat een vrijstelling van bepaalde vergoedingen en verstrekkingen van ziektekosten. Hierin zijn onder meer uitgezonderd vergoedingen ter zake van verstrekkingen die naar aard en omvang overeenkomen met verstrekkingen ingevolge de Ziekenfondswet. Voor de toepassing van de vrijstelling is naar mijn oordeel geen sprake van een verstrekking ingevolge de Ziekenfondswet tot het bedrag van de hiervoor bedoelde verplichte eigen bijdrage.

 

Het voorgaande betekent dat een onbelaste vergoeding ook mogelijk is in andere gevallen waarin sprake is van een dergelijke verplichte eigen bijdrage.

 

Voorbeeld
Een werknemer ondergaat een medische behandeling. Hij is particulier verzekerd en heeft een eigen risico afgesproken. De kosten van de behandeling blijven hierdoor geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening. Als hij verzekerd was ingevolge de Ziekenfondswet zou hij een kwart van dit bedrag als verplichte eigen bijdrage moeten betalen. In dit geval kan de werkgever een kwart van het bedrag dat voor rekening van de werknemer blijft onbelast vergoeden.

Premieheffing werknemersverzekeringen

De hiervoor bedoelde vergoedingen van ziektekosten zijn beide geheel vrijgesteld van premieheffing werknemersverzekeringen. In artikel 6, eerste lid, onderdeel n, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, is namelijk geen beperking gesteld aan premievrij te vergoeden ziektekosten, zoals het geval is in artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet op de loonbelasting 1964.