Loonbelasting/premie volksverzekeringen. PC-regeling; overgangsrecht

 

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 8 april 2004, nr. CPP2004/786M

 

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financin het volgende besloten.

 

 

Inleiding

Sinds 1 januari 2004 is het maximum van de zogenoemde pc-vrijstelling verlaagd van 2269 naar  1415 (zie art 11, eerste lid, onderdeel p, van de Wet op de loonbelasting 1964). Deze verlaging vond plaats via een drietal amendementen op het Belastingplan 2004 (Wet van 18 december 2003, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a., Stb. 526). Deze amendementen voorzagen niet in overgangsrecht. In een algemeen overleg met de Tweede Kamer op 31 maart 2004 is echter gebleken dat er in brede kring behoefte bestaat aan een overgangsregeling. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal binnenkort worden ingediend.

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van voornoemd wetsvoorstel keur ik het volgende goed.

 

Goedkeuring

Het in artikel 11, eerste lid, onderdeel p, genoemde bedrag van 1415 wordt vervangen door  2269 voor situaties waarin het computers en bijbehorende apparatuur betreft die door de werknemer vr 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen of ter zake waarvoor de werknemer nog vr die datum een verplichting tot aanschaffing is aangegaan.

 

Deze goedkeuring heeft, evenals het in te dienen wetsvoorstel, terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2004.