Loonbelasting, WVA. Afdrachtvermindering zeevaart; begrip kortstondige onderbreking bij zwangerschap

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belasting op arbeid en vermogen

 

Besluit van 3 november 2004, nr. CPP2004/878M

 

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan mij is een vraag voorgelegd over de afdrachtvermindering zeevaart. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

Een werkneemster die zwanger is werkt op een schip. De werkgever kan in elk loontijdvak voor haar de afdrachtvermindering zeevaart toepassen. De werkneemster wordt twee maanden voor aanvang van het zwangerschapsverlof ziek en blijft die periode ziek thuis. Aansluitend op de ziekte heeft zij 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 

Kan de werkgever tijdens de ziekte en tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof de afdrachtvermindering zeevaart toepassen?

Antwoord

Ja, de werkgever kan tijdens de ziekte en tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof de afdrachtvermindering zeevaart toepassen.

 

De afdrachtvermindering zeevaart is van toepassing met betrekking tot zeevarenden (artikel 17, eerste lid, en artikel 1, eerste lid, onderdeel i, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen).

De inhoudingsplichtige moet toetsen of er sprake is van een zeevarende op het tijdstip van inhouding. Als sprake is van een kortstondige arbeidsonderbreking kan hij toch de afdrachtvermindering zeevaart toepassen.

 

Het Gerechtshof ís‑Gravenhage heeft in zijn uitspraak van 18 december 2002, nr. 00/01564 aangegeven dat de afdrachtvermindering zeevaart bij ziekte kan worden toegepast zolang er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting. De oorzaak van de arbeidsonderbreking ligt buiten de invloedssfeer van de inhoudingsplichtige. Met dit standpunt heb ik mij kunnen verenigen. Het eerder ingenomen standpunt in het besluit van 10 maart 2000, nr. DB 2000/252M, vraag 10 heeft hiermee zijn belang verloren.

 

Een zwangerschap is geen ziekte. Het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof zijn verplicht op grond van de Wet arbeid en zorg. De arbeidsonderbreking ligt buiten de invloedssfeer van de inhoudingsplichtige. Zowel tijdens de periode van ziekte als tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof is er sprake van een kortstondige arbeidsonderbreking.