Loonbelasting, WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; betalingen aan een fonds

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 18 januari 2005, nr. CPP2004/1432M

 

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan de Belastingdienst is een vraag voorgelegd over de afdrachtvermindering kinderopvang. Deze afdrachtvermindering is per 1 januari 2005 vervallen. De uitvoeringspraktijk heeft echter nog wel behoefte aan de beantwoording van deze vraag. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

Een inhoudingsplichtige betaalt op grond van een verplichting in de collectieve arbeidsovereenkomst een bijdrage voor kinderopvang aan een fonds. Het fonds betaalt deze bijdragen door aan een stichting die zich bezighoudt met financiering van kinderopvang. Daarnaast houdt het fonds zich ook bezig met het financieren en subsidiŽren van andere kosten, waardoor geen sprake is van het zich geheel of nagenoeg geheel bezighouden met de financiering van kinderopvang.

 

Op grond van artikel 16, tweede lid, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA) komt de betaling aan een fonds in aanmerking voor de afdrachtvermindering kinderopvang indien het fonds zich geheel of nagenoeg geheel bezighoudt met de financiering van kinderopvang.

 

Kan de inhoudingsplichtige de betaalde bijdrage aan het fonds in aanmerking nemen als kosten voor de kinderopvang?

Antwoord

Nee, de inhoudingsplichtige kan de betaalde bijdrage aan het fonds op grond van artikel 16 WVA niet in aanmerking nemen als kosten voor de kinderopvang.

 

Er is sprake van een fonds als een afgezonderd doelvermogen aanwezig is. Dit kan onder andere blijken uit een eigen administratie, een reglement, accountantsverklaring en een eigen verantwoording (punt 2 van de Mededeling Loonbelasting/premie volksverzekeringen van juni 1998). Ten aanzien van de kinderopvangactiviteiten is daarvan in deze situatie geen sprake. Het in de vraagstelling bedoelde fonds houdt zich dus niet geheel of nagenoeg geheel bezig met de financiering van kinderopvang. Op grond van de tekst van artikel 16 WVA is geen afdrachtvermindering mogelijk.

Tijdelijke goedkeuring tot 1 januari 2005

Ik keur goed dat de bijdrage van de inhoudingsplichtige aangemerkt kunnen worden als kosten voor kinderopvang, onder de voorwaarde dat de inhoudingsplichtige doet blijken dat het fonds de kinderopvangbijdrage van de inhoudingsplichtige geheel of nagenoeg geheel aanwendt voor de financiering van de kinderopvang.

Ambtshalve verminderingen

Indien het besluit tot een vermindering van belasting leidt, kan op een verzoek, dat binnen de geldige termijnen door de Belastingdienst is ontvangen, ambtshalve vermindering worden verleend in afwijking van paragraaf 9.1 van het besluit van 25 maart 1991, nr. DB89/735, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 6 december 2001, nr. CPP2001/3435M.