Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector Brieven & Beleidsbesluiten

 

Besluit van 1 juni 2005, nr. CPP2005/654M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAOís in Nederland (ďCAO-adoptieĒ). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAOís valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.

 

Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam, t.a.v. dhr. J.B. van Eijk, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.

 

In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAOís te publiceren. In het vervolg zal regelmatig worden aangegeven welke CAOís beoordeeld zijn. De tekst van de beoordelingen zal beschikbaar zijn op de internetsite van het Ministerie van FinanciŽn, www.minfin.nl.

 

Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen merk ik in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het volgende op. Bij de beoordeling is UWV niet betrokken. Deze beoordeling geldt hierom alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.

 

Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl.

 

De hierbij gepubliceerde beoordelingen zijn reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om inmiddels geŽxpireerde CAOís. Waar mogelijk beperkt de tekst van de beoordeling zich tot arbeidsvoorwaarden met mogelijk ongewenste fiscale gevolgen of in de betreffende branche belangrijke arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft arbeidsvoorwaarden die wel fiscale relevantie bezitten maar die geen bijzondere opmerkingen behoeven, wordt (al dan niet in de vorm van een tabel) direct verwezen naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Beoordeelde CAOís

1.†† CPP2005/655M

Fiscale beoordeling CAO Pluimveeverwerkende industrie 2004

2.†† CPP2005/656M

Fiscale beoordeling CAO Fonds Collectieve Belangen CAO Pluimveeverwerkende industrie 2004-2008

3.†† CPP2005/658M

Fiscale beoordeling CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven 2004

4.†† CPP2005/659M

Fiscale beoordeling CAO Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2004

5.†† CPP2005/660M

Fiscale beoordeling CAO Verzekeringsbedrijf Buitendienst 2004

6.†† CPP2005/661M

Fiscale beoordeling CAO Opinieweekbladjournalisten 2004

7.†† CPP2005/662M

Fiscale beoordeling CAO Publiekstijdschriftjournalisten 2004

Inwerkingtreding en vervallen besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit en vervalt per 1 januari 2006.