Loonheffingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; reiskosten; "ZuidOost-pas"

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

 

Besluit van 24 mei 2005, nr. CPP2005/1134M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit bevat een goedkeuring voor onbelaste doorbetaling van reiskostenvergoedingen bij gelijktijdige verstrekking van de zogenoemde ZuidOost-pas. Het besluit werd aangekondigd in antwoorden op kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2004/05,nr.1491)

1.†††††† Inleiding

In Amsterdam Zuid-Oost zullen uitgebreide wegwerkzaamheden aan de Gaasperdammerweg gedurende een korte periode grote verkeersoverlast geven. Om economische schade en overlast te voorkomen hebben de betrokken overheden met steun van de in het gebied gevestigde bedrijven besloten een speciale pas - de zogenoemde ZuidOost-pas - te verstrekken aan forenzen. Deze pas geeft tijdelijk recht op (openbaar) vervoer. Dit besluit maakt de weg vrij voor onbelaste doorbetaling van reiskostenvergoedingen gedurende de samenloop met de ZuidOost-pas.

 

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

 

Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen

 

loonheffing

loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen

loonheffing en premies werknemersverzekeringen

werkgever

inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

Wet LB

Wet op de loonbelasting 1964

2.†††††† ZuidOost-pas

ZuidOost-pas

In Amsterdam zal bij de Gaasperdammerweg in de periode van 27 mei t/m 3 september 2005, groot onderhoud plaats vinden. Om grootschalig fileleed, economische schade en overlast voor omwonenden te voorkomen zal in die periode het gebruik van openbaar en collectief vervoer extra worden gestimuleerd. Aan een grote groep forenzen zal de ZuidOost-pas worden verstrekt. Deze passen geven toegang tot extra ingekochte plaatsen in treinen van de NS en/of in speciale shuttlebussen tussen de relevante stations en de gebouwen waar de forenzen werken.

Financiering van de ZuidOost-pas

De overheid en het bedrijfsleven betalen gezamenlijk de kosten van de ZuidOost-pas, waarbij de overheid het grootste deel van de kosten draagt.

Fiscale gevolgen van de ZuidOost-pas

Gelet op de financiŽle en organisatorische betrokkenheid van de werkgevers stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat bij de verstrekking van de ZuidOost-passen sprake is van "vervoer vanwege de werkgever". Deze verstrekking leidt op zichzelf niet tot belastingheffing, maar heeft wel tot gevolg dat de daarnaast betaalde reiskostenvergoedingen niet onbelast kunnen blijven. Het is echter zeer bezwaarlijk om de veelal in CAOís vastgelegde reiskostenvergoedingen voor een korte periode aan te passen of in te trekken, temeer omdat werknemers niet op alle dagen (of niet de gehele reisafstand) met de ZuidOost-pas zullen reizen. Werknemers zullen niet willen afzien van hun volledige reiskostenvergoeding om een ZuidOost-pas te krijgen. Gelet op dit wisselende reispatroon en het grote aantal werknemers zal belastingheffing over de doorbetaalde reiskostenvergoedingen gedurende een korte periode leiden tot een forse stijging van de administratieve lasten bij de deelnemende werkgevers. Dat zou een grote belemmering vormen voor de slagingskans van dit tot heden unieke initiatief van de samenwerkende overheden en het bedrijfsleven.

 

Daarom heb ik besloten om de weg vrij te maken voor een onbelaste doorbetaling van de bovengenoemde reiskostenvergoedingen. Ik zal voorstellen doen om in wetgeving vast te leggen onder welke voorwaarden in toekomstige situaties eenzelfde handelwijze mogelijk is. Belangrijke criteria kunnen daarbij onder andere zijn dat de financiering van de vervoerbewijzen grotendeels door de overheid plaatsvindt en dat gelet op de duur van het verkeersproject slechts korte tijd sprake is van samenloop van reiskostenvergoedingen en vervoerbewijzen. In die situatie kunnen de genoemde administratieve lasten in de weg staan aan het voorkomen van grootschalig fileleed, economische schade en overlast voor omwonenden. Dit acht ik ongewenst.

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van voornoemde aanpassing van de Wet LB keur ik het volgende goed.

3††††††† Goedkeuring

Ik keur goed dat bij de fiscale beoordeling van de aan werknemers toegekende reiskostenvergoedingen geen rekening hoeft te worden gehouden met de verstrekking van de ZuidOost-pas.

4.†††††† Inwerkingtreding en vervaldatum van dit besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit en vervalt met ingang van 1 januari 2006.