Loonheffingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; werkgeversbijdrage kinderopvang; financiŽle problemen Kidsconcern

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

 

Besluit van 20 maart 2006, nr. CPP2006/347M, Stcrt. nr. 64

 

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

 

Dit besluit bevat een goedkeuring voor het onbelast vergoeden van een vervangende werkgeversbijdrage voor de kosten van kinderopvang. De goedkeuring geldt voor de gevallen waarin de oorspronkelijke werkgeversbijdrage door financiŽle problemen van Kidsconcern niet is afgedragen aan de kinderopvanginstelling.

1.†††††† Inleiding

Kidsconcern is een bemiddelingsbureau voor kinderopvang. Dit bemiddelingsbureau is in 2005 in financiŽle problemen geraakt. In verband hiermee heeft Kidsconcern in 2005 werkgeversbijdragen voor kinderopvang niet afgedragen aan kinderopvanginstellingen. In zulke gevallen moet de desbetreffende werknemer veelal zelf het bedrag van de werkgeversbijdrage aan de kinderopvanginstelling betalen.

1.1† Gebruikte begrippen en afkortingen

Loonheffing††††††††† Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Loonheffingen††††† Loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet

Werkgever ††††††††† Inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

Wet LB†††††††††††††† Wet op de loonbelasting 1964

2.† Goedkeuring voor vervangende werkgeversbijdrage

Een aantal werkgevers is inmiddels bereid gebleken om nogmaals een werkgeversbijdrage voor kinderopvang te verstrekken. Dit levert fiscaal geen probleem op als de oorspronkelijke betaling van de werkgeversbijdrage niet door de betrokken werknemer is genoten. Hiervan kan sprake zijn indien op initiatief van de werkgever de betaling van de werkgeversbijdrage via Kidsconcern loopt. Als de oorspronkelijke betaling van de werkgeversbijdrage wťl fiscaal werd genoten (in de vorm van een kostenvergoeding), kan de vervangende betaling geheel of gedeeltelijk tot het loon behoren. Dit verschil in behandeling acht ik in deze omstandigheden en om de volgende reden ongewenst.

 

Het is de bedoeling van de wetgever om vergoedingen in geld en overeenkomstige verstrekkingen in natura zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Indien een werkgever kinderopvang in natura verstrekt, hebben omstandigheden zoals hier beschreven geen gevolgen voor de fiscale waardering van de kinderopvang bij de werknemer. Gelet op ťťn en ander keur ik, voor zoveel nodig met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule, het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat in de hiervoor bedoelde gevallen de oorspronkelijke werkgeversbijdrage buiten aanmerking blijft bij de fiscale beoordeling van de vervangende werkgeversbijdrage voor kosten kinderopvang in 2005 of 2006.

 

Voorwaarde voor toepassing van deze goedkeuring is dat als Kidsconcern of een rechtsopvolger de oorspronkelijke werkgeversbijdrage geheel of gedeeltelijk aan de werknemer betaalt, deze het ontvangen bedrag meteen aan de werkgever doorbetaalt.

3.† Inwerkingtreding (en vervaldatum)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2005. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2007.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 20 maart 2006,

 

de staatssecretaris van FinanciŽn,

namens deze

mr. J. Thunnissen,

directeur-generaal Belastingdienst