(Tekst geldend op: 30-10-2006)

 

Loonheffingen, publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

††

De Minister van FinanciŽn heeft het volgende besloten:

Dit besluit betreft de gebruikelijke publicatie van fiscale beoordelingen van CAO-teksten en wijzigt de publicatiemethode van toekomstige beoordelingen.

††

Inleiding

De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAOís in Nederland (ĎCAO-adoptieí). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAOís valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.

Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam, t.a.v. dhr. J.B. van Eijk, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.

In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAOís te publiceren. De in dit besluit genoemde beoordelingen zullen beschikbaar zijn via de internetsite van het Ministerie van FinanciŽn, www.minfin.nl. In verband met het terugdringen van het aantal formele beleidsbesluiten en een snellere publicatie zullen deze teksten voortaan zonder aankondiging direct beschikbaar worden gesteld op de internetsite van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl. De beoordelingen zijn in beginsel tot stand gekomen op basis van wet- en regelgeving op het moment van beoordeling. Over wijzigingen voor de loonheffingen wordt u geÔnformeerd door middel van mededelingen bij de aangifte loonheffingen. Informatie uit de mededelingen wordt direct verwerkt op de internetsite van de Belastingdienst. De beoordelingen vervallen als de relevante wet- en regelgeving wijzigt alsmede op het moment dat de betreffende CAO expireert. Ik verwijs daarbij naar de inleidende tekst bij de beoordeling zelf.

Vanaf 1 januari 2006 is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de heffing en inning van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de CAOís die vůůr die datum zijn beoordeeld, merk ik met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het volgende op. Bij deze beoordelingen is UWV niet betrokken geweest. De beoordeling geldt alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.

De hierbij gepubliceerde beoordelingen zijn reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om inmiddels geŽxpireerde CAOís die evenwel nog relevant kunnen zijn. Waar mogelijk beperkt de tekst van de beoordeling zich tot arbeidsvoorwaarden met mogelijk ongewenste fiscale gevolgen of in de betreffende branche belangrijke arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft arbeidsvoorwaarden die wel fiscale relevantie bezitten maar die geen bijzondere opmerkingen behoeven, wordt (al dan niet in de vorm van een tabel) direct verwezen naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Beoordeelde CAOís

1.CPP2005/1391M Fiscale beoordeling CAO Goederenvervoer over het spoor 2005

2.CPP2005/1394M Fiscale beoordeling CAO Uitvaartverzorging 2004-2005

3.CPP2005/1395M Fiscale beoordeling CAO Zeilmakerijen dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel 2004-2005

4.CPP2005/1398M Fiscale beoordeling CAO Besloten Busvervoer, Fonds Ordening en Scholing 2004-2006

5.CPP2005/1399M Fiscale beoordeling CAO Kunstzinnige Vorming 2004

6.CPP2005/1400M Fiscale beoordeling CAO Openbaar Vervoer 2004

7.CPP2005/1401M Fiscale beoordeling CAO Vleeswarenindustrie 2004

8.CPP2005/2499M Fiscale beoordeling CAO Suikerverwerkende Industrie 2004

9.CPP2005/2500M Fiscale beoordeling CAO Taxivervoer 2005

10.CPP2005/2501M Fiscale beoordeling CAO Taxivervoer Sociaal fonds 2005-2008

 

†††

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

††††

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 20 september 2006

De Minister van FinanciŽn,namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst ,
J. Thunnissen