Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2008 1

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke

bijdrage Zorgverzekeringswet en premies

werknemersverzekeringen 2008

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector

brieven & beleidsbesluiten

Besluit van 21 april 2009, nr. CPP2009/455M, Stcrt. nr. 82

De staatssecretaris van Financi๋n heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring dat werkgevers bepaalde kleine

teruggaven niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Ook mogen

werkgevers bepaalde teruggaven onder voorwaarden netto doorbetalen aan

hun werknemers. Het besluit ziet op de teruggaaf van de

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2008 en premies

werknemersverzekeringen 2008. Het beleidsbesluit continueert hiermee

voor 2008 de goedkeuringen voor 2007 uit het besluit van 30 juni 2008,

nr. CPPP2008/1230, Stcrt.124.

1. Inleiding

De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

(hierna: bijdrage Zvw) en het werknemersdeel van de premies

werknemersverzekeringen in op het loon van de werknemer en draagt deze

af. Voor de bijdrage Zvw en de premies werknemersverzekeringen gelden

maximumbedragen. Als een werknemer meer dan een dienstbetrekking

heeft, kan het voorkomen dat in totaal meer dan die maximumbedragen

wordt ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst betaalt teveel

betaalde bedragen dan terug na afloop van het kalenderjaar (zie de

paragrafen 5.6 en 6.3 van het Handboek loonheffingen).

Deze teruggaven vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie. De

teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet

in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer. Zoals aangekondigd

in de brief van 18 januari 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II

2007/08, 31 066, nr.25) is in onderzoek of een doelmatigheidsgrens kan

worden ingevoerd. Voor deze teruggaven 2006 en 2007 heb ik een

eenvoudige regeling getroffen. Voor 2007 is deze neergelegd in het

beleidsbesluit van 30 juni 2008, nr. CPP2008/1230, Stcrt. nr. 124. In dit

beleidsbesluit geef ik een gelijke regeling voor de teruggaven 2008 om

tegemoet te komen aan de administratieve laten van de werkgever.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

loonheffing loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Ufo-premie premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Werkgever inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

WW-Awf Werkloosheidswet – Algemeen werkloosheidsfonds

Zvw Zorgverzekeringswet

2. Teruggaafsituaties

Als er teveel aan bijdrage Zvw of premies werknemersverzekeringen is

betaald, ontvangt de werkgever na afloop van het kalenderjaar hierover

bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de teveel

betaalde bedragen dan automatisch terug. De werkgever moet de

teruggaven over het afgelopen jaar vervolgens administratief verwerken.

Volgens de huidige wettelijke regeling zijn de volgende situaties te

onderscheiden.

Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw

Een teruggaaf bijdrage Zvw betekent dat de werkgever achteraf gezien een

te hoge vergoeding aan de werknemer heeft gegeven ter grootte van het

bedrag van de teruggaaf. De werkgever hoeft de te hoge vergoeding niet

zelf terug te vorderen van de werknemer. Volgens de wettelijke systematiek

voorkomt de Belastingdienst dat door de teruggaaf bijdrage Zvw aan de

werkgever te betalen. Daarmee is de te hoge vergoeding Zvw automatisch

verrekend met de achteraf gezien te hoge bijdrage Zvw. De werknemer

heeft over de vergoeding Zvw dan nog wel teveel loonheffing betaald. Om

dit recht te trekken boekt de werkgever de verrekende vergoeding Zvw als

negatief loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dat moet hij

doen in het aangiftetijdvak waarin hij de terugbetaling van de

Belastingdienst ontving. Hij mag dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak

doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.

Als de werkgever in verband met de teruggaaf toch een bedrag aan de

individuele werknemer doorbetaalt vormt dat loon voor alle loonheffingen.

De werkgever moet de daarover verschuldigde loonheffingen op de normale

wijze inhouden en afdragen.

Verwerking van teruggaaf WW-Awf

Een teruggaaf aan de werkgever van premies werknemersverzekeringen

kan ook voor de werknemer van belang zijn. Dat is zo als de werkgever

achteraf gezien teveel premie WW-Awf heeft ingehouden op het loon van de

werknemer. De werkgever moet het teveel ingehouden bedrag dan

terugbetalen aan de werknemer. Die terugbetaling is belast loon voor de

loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw. Dit moet de

werkgever in de loonadministratie verwerken. Dat moet hij doen in het

aangiftetijdvak waarin hij de premie terugbetaalt. Hij mag dat ook in het

eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.

Verwerking van teruggaaf Ufo-premie

Het voorgaande geldt bij overheidswerkgevers ook, maar dan voor teveel

ingehouden Ufo-premie op het loon van een overheidswerknemer.

Doelmatigheidsgrens

Deze teruggaafsituaties vergen nogal wat handelingen in de

loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last

van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de

werknemer of het belang van een juiste en volledige heffing. Conform de

brief van 18 januari 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2007/08,

31 066, nr. 25) is in onderzoek of een doelmatigheidsgrens kan worden

ingevoerd. Voor de teruggaven 2006 en 2007 heb ik een

doelmatigheidsgrens aangegeven. In dit beleidsbesluit geef ik een gelijke

regeling voor de teruggaven 2008. Dit betekent dat werkgevers ervoor

kunnen kiezen teruggaven tot en met € 13 van teveel ingehouden bijdrage

Zvw en premie WW-Awf of Ufo-premie 2008 niet in de loonadministratie te

verwerken. Zij kunnen bovendien ervoor kiezen die teruggaven tot en met

€ 13 netto door te betalen aan hun werknemers.

Voor de teruggaaf bijdrage Zvw is een grens van € 13 naar mijn oordeel niet

nodig. De teruggaveregeling Zvw is relatief nieuw en levert een complex

proces op. In de praktijk hebben de werkgevers specifieke problemen

ervaren met de verwerking in hun systemen met name vanwege de

benodigde negatief loon boeking. Een nieuw teruggavenproces voor de Zvw

is in onderzoek. In afwachting hiervan bevat dit besluit een goedkeuring dat

de werkgevers de teruggaaf bijdrage Zvw 2008, ongeacht de hoogte van het

bedrag, niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Dit kan als zij er

tegelijk voor kiezen het totale bedrag van die teruggaaf netto door te betalen

aan hun werknemers. Financieel is dit nadelig voor de werkgever. De

werknemer krijgt namelijk de loonheffing over de aan de werkgever

terugbetaalde vergoeding niet terug via de boeking van negatief loon. De

werkgever compenseert de werknemer hiervoor met de doorbetaling van de

door hem ontvangen teruggaaf. De werkgever kiest hier individueel voor.

Het zal hierbij gaan om een gefundeerde keuze waarbij hij de

administratieve lasten van de toepassing van de wettelijke regeling af zal

wegen tegen de extra kosten van de netto doorbetaling van de teruggaaf

bijdrage Zvw.

3. Goedkeuringen

Teruggaaf bijdrage Zvw 2008

- Ik keur goed dat werkgevers een teruggaaf van de bijdrage Zvw 2008

tot en met € 13 per werknemer niet verwerken in de loonadministratie.

- Ik keur daarnaast goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het

bedrag van) die teruggaven tot en met € 13 per teruggaaf per

werknemer netto door te betalen aan hun werknemers. Die doorbetaling

heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.

- Ik keur bovendien goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het

bedrag van) de teruggaaf van de bijdrage Zvw 2008 ongeacht het

bedrag niet in de loonadministratie te verwerken als ze het volledige

bedrag netto doorbetalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft

dan geen gevolgen voor de loonheffingen.

Teruggaaf WW-Awf en teruggaaf Ufo-premie 2008

- Ik keur goed dat werkgevers een teruggaaf van het werknemersdeel

WW-Awf of Ufo premie 2008 tot en met € 13 per werknemer niet

verwerken in de loonadministratie.

- Ik keur bovendien goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het

bedrag van) die teruggaven tot en met € 13 per teruggaaf per

werknemer netto door te betalen aan hun werknemers. Die doorbetaling

heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.

Toelichting

In deze goedkeuringen geldt de grens van € 13 per bericht van de

Belastingdienst aan de werkgever. Hierom zijn de goedkeuringen

bijvoorbeeld ook toepasbaar op aanvullende teruggaven tot en met € 13.

Deze goedkeuringen laten uiteraard onverlet dat werkgevers ervoor kunnen

kiezen om de wettelijke regeling toe te passen, zoals weergegeven onder 2.

4. Naheffingen

De hiervoor genoemde doelmatigheidsgrens kan ook een rol spelen in geval

van naheffingen. Het is mogelijk dat de werkgever of de inspecteur

constateert dat de werkgever een te lage afdracht heeft verricht of een te

hoge teruggaaf heeft ontvangen. Voor dergelijke situaties heb ik eerder

goedgekeurd dat in bepaalde gevallen een correctieverplichting op

werknemersniveau achterwege kan blijven (zie hiervoor mijn beleidsbesluit

van 14 mei 2007, nr. CPP2007/480M, Stcrt. nr. 136, onderdeel 2). Op grond

van die goedkeuring zijn correctieberichten op werknemersniveau in elk

geval niet nodig voor zover het gaat om een naheffing tot en met € 13 per

werknemer per kalenderjaar. Deze beoordeling vindt plaats per

naheffingsaanslag. De werkgever moet dan wel de gehele naheffing

voldoen aan de Belastingdienst.

5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de

dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug

tot en met de dagtekening van dit besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 april 2009.

De staatssecretaris van Financi๋n,

mr.drs. J.C. de Jager.