Loonbelasting. Eindheffingsmogelijkheid bij het afzien van verloftijd in het kader van de Nationale Hulpactie voor AziŽ.

 

Directoraat-generaal Belastingdienst

Team particulieren en formeel recht

 

Besluit van 7 januari 2005, nr. DGB2005/92M

 

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

 

Inleiding

In het kader van de Nationale Hulpactie ĎHelp slachtoffers aardbeving AziŽí ontplooien veel werknemers en werkgevers bijzondere initiatieven om een financiŽle bijdrage te leveren. Daarbij komt het vaak voor dat werknemers afzien van verloftijd, waartegenover de werkgever een bedrag overmaakt naar het goede doel. In deze situatie geniet de werknemer fiscaalrechtelijk nog steeds zijn loon, zodat de loonheffing op de gebruikelijke wijze zal moeten plaatsvinden. Op het loonbestanddeel is dan de tijdvaktabel of de tabel voor bijzondere beloningen van toepassing. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op het wettelijke systeem. Wel heeft de Minister van FinanciŽn een bijzondere maatregel getroffen.

 

Bijzondere maatregel

Op grond van een op 6 januari 2005 gedane toezegging doneert de Minister van FinanciŽn de belasting- en premieopbrengst die gepaard gaat met het afzien van verlofdagen aan Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

De toezegging geldt niet voor het afzien van andere vormen van loon, zoals (een deel van) het periodieke loon, vakantiegeld of tantiŤmes.

 

Om te bepalen welk bedrag de Minister van FinanciŽn zal doneren, is het noodzakelijk dat de werkgever uiterlijk 31 maart 2005 aan de Belastingdienst meldt welk bedrag hij heeft betaald (of verschuldigd is) aan belasting en premies ter zake van het afzien van verloftijd. Ook de betaling door de werkgever aan SHO moet uiterlijk op die datum hebben plaatsgevonden.

Op www.belastingdienst.nl (Red.: hierna ingevoegd) is vermeld hoe een en ander moet plaatsvinden.

 

Het op de gebruikelijke manier berekenen en verwerken van de verschuldigde belasting en premies kan voor de werkgever tot grote administratieve lasten leiden. In de omstandigheid dat werknemers in het kader van de Nationale Hulpactie voor AziŽ op grote schaal afzien van verloftijd heb ik aanleiding gevonden voor de onderstaande goedkeuring. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de administratieve verwerkingen van een groot aantal loonmutaties in een korte tijd zullen moeten plaatsvinden. Zonder deze goedkeuring zou de effectuering van de bijzondere maatregel ernstig worden gehinderd door de hoge administratieve lasten. De goedkeuring heeft tot gevolg dat de heffing van de verschuldigde loonheffing op eenvoudige wijze kan plaatsvinden.

 

Goedkeuring

Ik keur goed dat werkgevers het in verband met de geschonken verloftijd op de girorekening van SHO overgemaakte bedrag desgewenst aanmerken als eindheffingsbestanddeel in de zin van artikel 31, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964. Gelet op deze goedkeuring kan de eindheffing worden toegepast zonder dat de inspecteur een beschikking neemt zoals bedoeld in het genoemde artikel.

Deze goedkeuring geldt niet voor het afzien van andere vormen van loon, zoals (een deel van) het periodieke loon, vakantiegeld of tantiŤmes.

 

Eindheffing

Op het eindheffingsbestanddeel is het (gebruteerde) tabeltarief van toepassing. Premies werknemersverzekeringen zijn bij deze heffingsmethode niet verschuldigd. De werkgever draagt de verschuldigde loonheffing op de gebruikelijke wijze af aan de Belastingdienst.

 

De werkgever kan de inspecteur verzoeken om het berekende gemiddelde eindheffingspercentage voor alle werknemers die verloftijd schenken, toe te mogen passen. In deze bijzondere situatie machtig ik de inspecteur om een dergelijk verzoek in te willigen.

 

Voorbeeld

De werknemer ziet af van een verlofdag met een bruto waarde van Ä 100. Het jaarloon van deze werknemer bedraagt 26000. Indien de werkgever de volledige Ä 100 overmaakt naar SHO bedraagt de verschuldigde eindheffing

Ä 72 (afgerond). De werkgever betaalt deze Ä 72 aan de Belastingdienst. Op grond van de bijzondere maatregel betaalt de Minister van FinanciŽn eenzelfde bedrag aan SHO.

 

Uiteraard kan de werkgever ervoor kiezen om niet de bruto waarde van de geschonken verlofdag over te maken. Als hij de netto waarde van (stel) Ä 60 overmaakt, dan bedraagt de loonheffing Ä 43 (afgerond), zodat zijn kosten niet of nauwelijks toenemen.

 


(Red.: overgenomen van www.belastingdienst.nl op 08-01-2005)

Actueel

Compensatie belastingopbrengsten Nationale Actie AziŽ (6 januari 2005)

In het kader van de Nationale Actie ĎHelp slachtoffers aardbeving AziŽí ontplooien veel werknemers en ondernemers bijzondere initiatieven om een financiŽle bijdrage te leveren. Regelmatig komt de vraag op of loonheffing verschuldigd is als werknemers de tegenwaarde van een of meer verlofuren afstaan aan het goede doel. Het antwoord is ja; als de werknemer afziet van zijn loon en de werkgever daartegenover een bedrag overmaakt naar het goede doel, geniet de werknemer fiscaalrechtelijk namelijk nog steeds zijn loon. Voor ondernemers blijft het uitgangspunt gelden dat ze omzetbelasting verschuldigd zijn over de door hen verrichte leveringen van goederen en diensten. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op het wettelijke systeem.

Wel heeft de Minister van FinanciŽn voor de genoemde groepen, werknemers en ondernemers, in de volgende situaties een bijzondere maatregel getroffen.

Werknemers (loonheffing)
Veel werknemers zien in overleg met hun werkgever af van een deel van hun verloftijd. Daartegenover maakt de werkgever dan de (netto) tegenwaarde van deze verloftijd over aan gironummer 555 (of aan een ander nummer van de Samenwerkende Hulporganisaties, hierna SHO). De Minister van FinanciŽn heeft besloten dat hij de belasting- en premieopbrengst die gepaard gaat met het afzien van verlofdagen, doneert aan SHO. Ook zal in een beleidsbesluit worden goedgekeurd dat werkgevers eindheffing mogen toepassen. Het loonbestanddeel kan worden aangemerkt als een tijdelijk knelpunt van ernstige aard (tabeltarief).

Werkgevers
Schenkingen van werkgevers in het kader van deze actie worden beschouwd als aftrekbare giften. Het maakt daarbij niet uit of de hoogte van de bijdrage van de werkgever gekoppeld is aan het door de werknemers gedoneerde bedrag.

Ondernemers (omzetbelasting)
Veel ondernemers organiseren speciale acties bovenop of naast de normale bedrijfsactiviteiten. Zij storten de netto-opbrengst volledig door op een girorekening van SHO. Ook voor deze situaties heeft de Minister van FinanciŽn besloten dat hij de met die speciale acties gepaard gaande belastingopbrengst doneert aan SHO.

Bijzondere maatregel (loonheffing en omzetbelasting)
De bijzondere maatregel houdt in dat de overheid bij het afzien van verlofuren of -dagen een bedrag naar SHO overmaakt ter grootte van de belasting- en premieopbrengst over de geschonken verloftijd (loonheffing). Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting die verschuldigd is als de ondernemer een speciale actie bovenop of naast zijn normale bedrijfsactiviteiten organiseert en waarvan hij de netto-opbrengst volledig stort op een girorekening van SHO.

Voorwaarden voor toepassing bijzondere maatregel
Om voor deze bijzondere maatregel in aanmerking te komen, moet de inhoudingsplichtige of ondernemer de onderstaande gegevens schriftelijk aanleveren bij aanspreekpunten van de Belastingdienst. Zie hiervoor het overzicht aanspreekpunten (Red.: hierna ingevoegd). De bijzondere maatregel geldt alleen voor situaties waarbij de werknemer afziet van verloftijd en waarbij zowel de melding van de inhoudingsplichtige aan het aanspreekpunt van de Belastingdienst als de betaling door de werkgever aan SHO uiterlijk 31 maart 2005 heeft plaatsgevonden. Voor de omzetbelasting geldt eveneens dat melding en betaling uiterlijk 31 maart 2005 hebben plaatsgevonden.

Te melden gegevens bij de aanspreekpunten van de Belastingdienst
Om voor de bijzondere maatregel in aanmerking te komen melden de inhoudingsplichtigen schriftelijk uiterlijk 31 maart 2005 het bedrag aan loonheffing en premies werknemersverzekeringen dat is (of zal worden) ingehouden over geschonken verloftijd. Zij melden tevens de datum waarop de tegenwaarde van de geschonken verloftijd is overgemaakt aan SHO. Voor de omzetbelasting melden ondernemers uiterlijk 31 maart 2005 de ontplooide speciale activiteit, de in het kader daarvan verschuldigde omzetbelasting en de datum waarop de volledige netto-opbrengst is overgemaakt aan SHO.


(Red.: overgenomen van www.belastingdienst.nl op 08-01-2005)

 

KANTOOR

AANSPREEKPUNT

TELEFOONNR

kantoor Alkmaar

M. Wagenaar

(072) 527 15 76

kantoor Almelo

W.J. Verbraaken

(0546) 47 24 29

kantoor Amersfoort

A. den Ouden

(033) 450 52 93

kantoor Amstelveen

E.M.L. Goosen

(023) 549 75 86

kantoor Amsterdam

L. Porsius

(020) 687 70 91

kantoor Apeldoorn

A.H.M.P. Janssen

(055) 528 32 70

kantoor Arnhem

F.P. Lunstroot

(026) 358 14 98

kantoor Assen

H.D. Steenbergen

(0592) 33 77 59

kantoor Breda

P.L. van Someren

(076) 530 42 01

kantoor Den Bosch

H.J.M. van Osch

(073) 624 54 65

kantoor Doetinchem

B. Lubbers

(0543) 54 07 48

kantoor Den Haag

M.T.A. van Maris

(070) 330 47 58

kantoor Dordrecht

T.A. de Hek

(078) 632 55 37

kantoor Eindhoven

J.H.J. Verdegaal

(040) 292 14 53

kantoor Emmen

A.J. de Geus

(0591) 68 05 28

kantoor Enschede

H.G.G. Janssen

(053) 482 33 89

kantoor Goes

J.P.E. de Kock

(0113) 24 44 06

kantoor Gorinchem

E. van Eijl

(0183) 65 65 24

kantoor Gouda

H. Rijnders

(0182) 57 76 15

kantoor Groningen

O.D. Kingma

(050) 365 42 68

kantoor Haarlem

R.J. Bouwmeester

(023) 546 73 85

kantoor Heerenveen

M.A.E. Koelmans

(0513) 61 15 49

kantoor Heerlen

P.M.J. Alzer

(045) 560 33 15

kantoor Helmond

J.T.J. van Roij

(0492) 58 83 43

kantoor Hilversum

M. Weppner

(035) 626 37 15

kantoor Hoofddorp

E. Rutten

(023) 549 74 67

kantoor Hoorn

S.E. Boerdijk

(0229) 25 54 18

kantoor Leeuwarden

B.T. van der Lei

(058) 294 92 97

kantoor Leiden

J.H.A. van den Berg

(071) 524 47 18

kantoor Lelystad

R. Zondervan

(0320) 29 08 55

kantoor Maastricht

P.H.F.M. Hekers

(043) 354 56 32

kantoor Nijmegen

C.G.J. van de Wal

(024) 381 05 21

kantoor Oss

M.J. Schuijling

(0412) 69 71 70

kantoor Rijswijk

J.M.C. Voskuil-Zwinkels

(070) 372 46 72

kantoor Roermond

L.J.M. van Hees

(0475) 35 13 15

kantoor Roosendaal

W.P.A.J. Hack

(0165) 52 22 63

kantoor Rotterdam

G.J. Blok

(010) 290 53 65

kantoor Terneuzen

J.P.E. de Kock

(0113) 24 44 06

kantoor Tilburg

F. Pouw

(013) 465 82 01

kantoor Utrecht

W. Koelewijn

(030) 275 77 90

kantoor Venlo

R.M.L.J. Verberne

(077) 321 57 26

kantoor Winterswijk

B. Lubbers

(0543) 54 07 48

kantoor Zaandam

P.M. Christiaanse

(075) 681 74 01

kantoor Zwolle

C.C.A. van Malenstein

(038) 456 88 77