Toeslagen. Bezwaar en beroep tegen loongegeven

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten.

Besluit van 9 augustus 2007, nr. DGB2007/3847M, Stcrt. nr. 159

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Dit besluit loopt vooruit op een wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en van de Wet kinderopvang. Het besluit is tot stand gekomen in overeenstemming met de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1. Inleiding

Als toetsingsinkomen voor toeslagen geldt het verzamelinkomen zoals dat op de aanslag inkomstenbelasting staat vermeld. Wordt geen aanslag opgelegd, dan wordt het belastbaar loon volgens de jaaropgaven als toetsingsinkomen beschouwd.1
Bij de totstandkoming van de Awir is aangegeven dat voor bezwaar en beroep tegen inkomensgegevens de fiscale rechtsgang van toepassing is.

2. Rechtsmiddelen

Als iemand meent dat de de jaaropgaven niet juist zijn, heeft hij geen mogelijkheid om het loongegeven ter discussie te stellen. Wel zou hij door het invullen van een aangifte inkomstenbelasting kunnen bewerkstelligen dat hij een aanslag krijgt.

Ik acht het echter onwenselijk dat men via deze omweg zijn recht moet zoeken.

3. Wetswijziging

Via een binnenkort in te dienen wetsvoorstel zal de Awir worden gewijzigd. Wordt dit voorstel tot wet verheven, dan zal de inspecteur op vormvrije wijze kunnen bepalen dat de Belastingdienst/Toeslagen van een ander gegeven kan uitgaan dan wat op de jaaropgaven vermeld staat. Dit biedt soelaas in gevallen waarin het loon volgens de jaaropgaven onjuist is en er tussen inspecteur en toeslaggerechtigde geen verschil van mening bestaat over het juiste bedrag. Een nieuwe jaaropgave of een beschikking van de inspecteur is in dat geval niet nodig.

Voor gevallen waarin wel een inhoudelijk geschil bestaat over de hoogte van het belastbare loon zal in de Awir worden geregeld dat de inspecteur het belastbare loon vaststelt bij voor bezwaar vatbare beschikking. Uiteraard stelt hij het loon dan vast op het zijns inziens juiste bedrag, ongeacht of dit overeenkomt met het bedrag dat op de loonopgaaf is vermeld.

Deze beschikking biedt de toeslaggerechtigde vervolgens de gelegenheid om bij de inspecteur en de belastingrechter op te komen tegen de hoogte van het loongegeven.

Aan de wetswijziging, die is voorzien per 1 januari 2008, zal terugwerkende kracht worden gegeven tot en met 1 januari 2006, de datum van inwerkingtreding van de Awir.

Voor de Wet kinderopvang zal een soortgelijke wijziging worden voorgesteld voor het jaar 2005.

4. Goedkeuring

Ik keur goed dat de hiervoor geschetste werkwijze vooruitlopend op de wetswijziging wordt toegepast.

5. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Dit besluit vervalt op 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 augustus 2007.

de staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst,
mr. J. Thunnissen.

1: In sommige gevallen geldt een afwijkend toetsingsinkomen. Daaraan wordt in dit besluit voor bijgegaan.