(Tekst geldend op: 30-10-2006)

 

Afkoop van nog niet ingegane pensioenen onder de werking van de door Nederland gesloten belastingverdragen

††

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In de noot bij de uitspraak van het Gerechtshof te ís-Gravenhage van 26 maart 1984, rolnummer 284 MI (BNB 1984/249), heb ik het standpunt ingenomen dat onder de werking van die Nederlandse belastingverdragen waarin met betrekking tot afkoopsommen van pensioenen niets is geregeld, bij afkoop van een nog niet ingegaan pensioen het arbeidsartikel respectievelijk het directeurenartikel van toepassing is.

Naar aanleiding van dit standpunt zijn twee gevallen van afkoop van een nog niet ingegaan pensioen ter uiteindelijke beslissing voorgelegd aan de Hoge Raad. In beide gevallen heeft de Hoge Raad op 13 mei 1987 onder nummer 24.315 respectievelijk 20 mei 1987 onder nummer 23.792 arrest gewezen. Bij deze arresten heeft de Hoge Raad mijn in de noot bij voormelde Hofuitspraak ingenomen standpunt verworpen en beslist dat de door een inwoner van Finland repectievelijk Ierland ontvangen afkoopsom van een nog niet ingegaan pensioen moet worden aangemerkt als een andere beloning soortgelijk aan pensioen in de zin van artikel 19 van het Nederlands-Finse belastingverdrag van 13 maart 1970 (boekwerk IFZ, 100.00.00) onderscheidenlijk artikel 17 van het Nederlands-Ierse belastingverdrag van 11 februari 1969 (boekwerk IFZ, 130.00.00), waardoor die afkoopsom slechts in Finland onderscheidenlijk Ierland belastbaar is.

Ik verzoek u de Inspecteurs der directe belastingen uit te nodigen voormelde arresten, waarvan dat met betrekking tot het belastingverdrag met Finland binnenkort in het Infobulletin zal worden opgenomen, voor de toepassing van de belastingverdragen met Finland en Ierland alsmede voor de toepassing van de belastingverdragen met andere landen waarin met betrekking tot afkoopsommen van pensioenen niets is geregeld en die eenzelfde of soortgelijke pensioenbepaling bevatten als die voorkomende in de belastingverdragen met Finland en Ierland tot richtsnoer te nemen. In verband hiermede kan dan ook in voorkomend geval op een daartoe door de in het desbetreffende verdragsland wonende genieter van de afkoopsom van een nog niet ingegaan pensioen gedaan verzoek een verklaring ex artikel 27, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden afgegeven.

††