De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van de Wet IB 2001. Deze wijken inhoudelijk niet af van de IB 1964-besluiten die tussen haakjes zijn vermeld.

Het betreft besluiten die van belang blijven voor de toepassing van de Wet IB 2001, maar waarvoor een redactionele aanpassing nodig was. Hierbij kunt u denken aan omzetting van verwijzingen naar bepalingen in de Wet IB 1964.

 

De volgende besluiten zijn afgegeven:

 

(Ö)

 

Postuum loon. Genietingsmoment

Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2730M (voor de Wet IB 1964 het Besluit van 15 mei 1995, nr. DB95/1011M);

 

(Ö)

 

Postuum loon. Genietingsmoment

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2730M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit is een herdruk van het besluit van 15 mei 1995, nr. DB95/1011M en is voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001.

1.†††††††† Inleiding

In de Handleiding Loonbelasting/Premieheffing is ten behoeve van de inhoudingsplichtigen een regeling opgenomen met betrekking tot loon dat na het overlijden van de werknemer wordt uitbetaald. In het Infobulletin van januari 1985 is onder nummer 85/10 meegedeeld dat deze goedkeuring op verzoek eveneens toegepast kan worden voor de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen.

Mij is gebleken dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze goedkeurende regelingen. Het beleid ten aanzien van postuum uitbetaald loon is daarom zowel voor wat betreft de verwerking in de loonbelasting als in de inkomstenbelasting opnieuw geformuleerd.

2.†††††††† Loonbelasting

Loon van een overleden werknemer dat door de erfgenamen wordt genoten, vormt voor hen loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander (artikel 2, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964).

Voor de inhoudingsplichtige kan de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over dit postuum loon tot praktische problemen leiden. Zo dient hij bijvoorbeeld eenmalig aan alle erfgenamen loonbelastingverklaringen uit te reiken, loonbelastingkaarten bij te houden en jaaropgaven te verstrekken. Vervolgens dient hij bij de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening te houden met de specifieke situatie van iedere erfgenaam afzonderlijk.

Om aan deze problemen tegemoet te komen, keur ik goed dat de inhoudingsplichtige postuum loon kan aanmerken als loon van de overledene. Op dit loon dient de tabel te worden toegepast die geldt op het tijdstip dat het loon wordt genoten.

3.†††††††† Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

1. Wettelijk regime

Postuum uitbetaald loon wordt in beginsel bij de erven belast. De ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen kan ieder van de erven voor zijn eigen aandeel met zijn aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verrekenen.

2. Goedkeuring

Indien de inhoudingsplichtige bij de inhouding op het postuum uitbetaalde loon de voor de loonbelasting geldende goedkeuring heeft toegepast, kunnen de erven dit postuum uitbetaalde loon ook voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen beschouwen als inkomsten van de overledene.

Ik merk hierbij nog op dat niet alle erfgenamen zich op deze goedkeuring hoeven te beroepen; iedere erfgenaam kan voor zichzelf kiezen voor toepassing van het wettelijke regime dan wel voor deze goedkeuring. De keuze kan uiterlijk op moment van aangifte plaatsvinden.

3. Nabetaling

Op de onder 2 vermelde goedkeuring kan eveneens een beroep worden gedaan indien het postuum loon wordt uitbetaald in een ander jaar dan het jaar van overlijden. In dat geval is het echter niet toegestaan op naam van de overledene een aangiftebiljet in te dienen dan wel een aanslag op te leggen. De ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen is dan eindheffing.

 

(Ö)