LB-besluiten Wet IB 2001

De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van het nieuwe belastingstelsel.

Het betreft vernieuwde besluiten die zijn uitgebracht voor het nieuwe belastingstelsel. De volgende besluiten zijn afgegeven:

 

(…)

 

Loonbelasting: Kilometervergoeding auto met aanhangwagen

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/2941M;

 

(…)

 

Kilometervergoeding auto met aanhangwagen

 

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/2941M

 

De Directeur-generaal Belastingen heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

1. Vrije vergoeding voor zakelijk gebruik van de auto

Voor het zakelijk gebruik van de auto van de werknemer kan een werkgever aan zijn werknemer een vrije vergoeding geven van ten hoogste EUR 0,27 (f 0,60) per kilometer (art. 15b, eerste lid, onderdeel b, Wet op de loonbelasting 1964). Van zakelijk gebruik is geen sprake bij regelmatig woon-werkverkeer, bij vervoer per taxi of ter beschikking gestelde auto.

2. Vrije vergoeding voor autokosten bij zakelijk gebruik aanhangwagen

De normering in punt 1 geldt eveneens, als een werkgever aan zijn werknemer een vergoeding wil geven voor autokosten die het gevolg zijn van het zakelijk gebruik van een aan de auto aangekoppelde aanhangwagen(bijvoorbeeld voor de kosten van: schokdempers, trekhaak, extra brandstof of waardevermindering).

Dit betekent dat een vergoeding in verband met het zakelijk gebruik van een aanhangwagen meegeteld moet worden bij de toetsing van de autokostenvergoeding aan de vrijstelling van EUR 0,27 (f 0,60) per kilometer.

3. Vergoeding voor kosten van de aanhangwagen zelf

De kosten van een tot het privé-bezit van een werknemer behorende aanhangwagen (afschrijving, onderhoud, reparatie van de aanhangwagen), kunnen eventueel, voor zover de kosten het gevolg zijn van zakelijk gebruik van de aanhangwagen, wel als vrije vergoeding worden aangemerkt. Een dergelijke vergoeding is belastingvrij voorzover deze geacht kan worden te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964).

4. Geen aftrekbare kosten

Wellicht ten overvloede merk ik op dat als de werkgever geen (volledige) vergoeding geeft voor de genoemde kosten, de werknemer deze kosten niet als aftrekbare kosten ten laste van het inkomen kan brengen.

5. Slotopmerking

Met het inwerking treden van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 op 1 januari 2001 moet het Besluit van 15 november 1990, nr. DB90/5119 en de brief van 12 maart 1992, nr. DB92/1493, voor wat betreft vraag 170, als zijnde achterhaald worden beschouwd.

 

(…)