LB-besluiten Wet IB 2001

De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van het nieuwe belastingstelsel.

Het betreft vernieuwde besluiten die zijn uitgebracht voor het nieuwe belastingstelsel. De volgende besluiten zijn afgegeven:

 

(Ö)

 

Loonbelasting: Vrije vergoeding. Vrijwillige brandweer

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3063M.

 

(Ö)

 

Vrije vergoeding. Vrijwillige brandweer

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3063M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit is een herdruk van het besluit van 28 oktober 1992, nr. DB92/2931 voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001.

 

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met de Directie Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de mogelijkheid leden van de vrijwillige brandweer een vrije vergoeding te verstrekken. In het kader van dit overleg heeft de Directie Brandweer nieuwe gegevens overgelegd met betrekking tot het kostenpatroon van de leden van de vrijwillige brandweer.

 

Mijn bevindingen hebben mij aanleiding gegeven de bestaande kostenvergoedingsregeling d.d. 20 januari 1992, nr. DB91/6781, Infobulletin 92/273, met ingang van 1 januari 1992 te wijzigen.

 

De gewijzigde regeling voorziet in de mogelijkheid een (afzonderlijk toe te kennen, los van het loon staande) vrije vergoeding te verstrekken van f 300 (e 136) per jaar voor vaste kosten en f 5 (e 2) per activiteit voor de variabele kosten.

 

Onder de activiteiten waarvoor de vrije variabele vergoeding kan worden verstrekt, versta ik uitrukken, oefen-, les- en cursusavonden, vergaderingen en congressen.

 

De vergoedingen worden geacht onder meer de volgende vaste en variabele kosten te dekken:

 

-†††† Extra kosten van electriciteit, verwarming.

 

-†††† Extra telefoonkosten.

 

-†††† Kosten voor studiemateriaal.

 

-†††† Kosten in verband met het bijwonen van recepties, korps- en verenigingsavonden en dergelijke.

 

-†††† Autokosten in verband met uitrukken, cursussen enzovoorts.

 

-†††† Kosten reiniging en vervanging van kleding.

 

Tot slot merk ik nog het volgende op.

 

De afgelopen periode bereikten mij signalen dat de tot nog toe geldende regeling niet altijd overeenkomstig de voor een ieder geldende systematiek met betrekking tot vrije vergoedingen werd uitgevoerd. Leden van de vrijwillige brandweer ontvingen niet een afzonderlijke vergoeding, doch claimden bijvoorbeeld in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen een aftrekpost die met de bedragen uit de vergoedingsregeling overeen kwam. Ik wijs er met nadruk op dat de huidige regeling uitsluitend ziet op afzonderlijk, naast het loon, te verstrekken vergoedingen.