LB-besluiten Wet IB 2001

 

De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van het nieuwe belastingstelsel.

Het betreft vernieuwde besluiten die zijn uitgebracht voor het nieuwe belastingstelsel.

 

(…)

 

Loonbelasting: Herziening LB-wetgeving per 1 januari 1997; beantwoording vragen

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3086M

 

(…)

 

Herziening LB-wetgeving per 1 januari 1997; beantwoording vragen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3086M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Dit besluit is een herdruk van het besluit van 15 oktober 1998, nr. DON‑LB 8/44 en is voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001.

Inleiding

Met ingang van 1 januari 1997 is een aantal regelingen op het gebied van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gewijzigd. Met betrekking tot deze wijzigingen zijn mij een aantal vragen gesteld. Hierna geef ik een overzicht van een belangrijk deel van de gestelde vragen en de daarop door mij gegeven antwoorden.

1.         (Vervallen)

2.         Werkkleding

Kleding die niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om bij het verwerven van het loon te dragen, wordt slechts als werkkleding aangemerkt indien de kleding is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare, aan de inhoudingsplichtige gebonden beeldmerken met een gezamenlijke oppervlakte van tenminste 70 cm². Geldt de 70 cm² voorwaarde per kledingstuk of voor alle kledingstukken tezamen?

De 70 cm² voorwaarde geldt per kledingstuk. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een colbert is voorzien van een beeldmerk van tenminste 70 cm², de bijpassende pantalon uitsluitend tot de werkkleding kan worden gerekend als ook deze is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare beeldmerken met een gezamenlijke oppervlakte van tenminste 70 cm². Kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het verwerven van het loon te dragen (zoals uniformen en overalls) is ook zonder beeldmerk van 70 cm² werkkleding.

Overigens kan kleding nog steeds, dus ook als dit geen werkkleding in fiscale zin is, onbelast ter beschikking worden gesteld indien de kleding uitsluitend tijdens de bedrijfsuren wordt gedragen en na afloop van de werkdag op het bedrijf blijft.

3.         Computers, e.d

De kosten van een computer en bijbehorende apparatuur kunnen sinds 1 januari 1997 aan een werknemer onbelast worden vergoed, op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel q (tekst m.i.v. 2001), van de Wet LB. Geldt deze vrijstelling ook als de werkgever een vergoeding geeft voor een computer die de werknemer in een eerder jaar heeft aangeschaft?

De vrijstelling heeft in beginsel betrekking op vergoedingen van aanschafkosten die in het jaar van vergoeding worden gemaakt. Hierbij geldt dat vergoedingen na het jaar van aanschaf van de computer onbelast zijn tot ten hoogste de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen en de restwaarde van de apparatuur voorzover deze niet al eerder zijn vergoed.

Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen ook onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan de werknemer te vergoeden.

4.         40-dagen en eindheffing         (vervallen)

5.         Vergoeding voor stallen auto van de zaak in garage werknemer    (vervallen)

 

(…)