Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen. Besluiten die per 1 januari 2001 in heroverweging zijn

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3200M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

1.†††††††† Inleiding

Met ingang van 1 januari 2001 treden de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 in werking. Deze wetten en de daarmee verband houdende wijzigingen in andere wettelijke regelingen hebben tot gevolg dat een aantal beleidsregels op het terrein van de loonbelasting/ premie volksverzekeringen die thans in besluiten zijn vastgelegd dient te worden gewijzigd. Veelal betreft het redactionele aanpassingen, zoals verwijzingen naar nieuwe of gewijzigde artikelaanduidingen in wettelijke bepalingen. In andere gevallen bestaat evenwel aanleiding tot meer inhoudelijke wijzigingen.

Onder punt 2 van dit besluit treft u een overzicht aan van besluiten die in verband hiermee per 1 januari 2001 nog in heroverweging zijn. Dit betekent dat deze besluiten met ingang van die datum alleen met inachtneming van de wijzigingen in de relevante wettelijke regelingen kunnen worden toegepast.

Dit besluit zal na afronding van de heroverwegingen en de benodigde wijzigingen van de genoemde besluiten worden ingetrokken.

2.†††††††† Besluiten die per 1 januari 2001 in heroverweging zijn

De volgende besluiten zijn per 1 januari 2001 in heroverweging:

 

a.†† 16 juli 1982, nr. 282-10535 (Infobulletin 1985/16) inzake de artiestenregeling. Optreden in verenigingsverband;

 

b.†† 5 september 1986, nr. 286-12159 (BLB 1.05.27) inzake verhuiskostenvergoeding aan remigranten;

 

c.†† 3 mei 1991, nr. DB90/6521 (Infobulletin 1991/320) inzake autokostenvergoeding; Parkeer-, veer- en tolgelden;

 

d.†† 29 april 1993, nr. DB93/1319M (BLB 1.06.64) inzake heffing van loon-/inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen ten aanzien van artiesten. Mandaat afgifte inhoudingsplichtigen- en zelfstandigenverklaring;

 

e.†† 15 september 1993, nr. DB93/2572M (BLB 1.06.67) inzake Dienst Buitenlandse zaken Voorzieningenstelsel;

 

f.††† 8 april 1994, nr. DB94/1119M (Infobulletin 1994/339) inzake uitvoeringsaspecten van de nieuwe spaarloon- en winstdelingsregeling;

 

g.†† 24 januari 1996, nr. DB96/55M (Infobulletin 1996/100) inzake fiscale maatregelen bij gebruik van fiets in woon-werkverkeer;

 

h.†† 8 februari 1996, nr. DON 96/13 (BLB 1.07.00) inzake de fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel;

 

i.††† 21 juni 1996, nr. DON-LB6/72 (Infobulletin 1996/573) inzake uitvoeringsaspecten werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen (vragen en antwoorden);

 

j.††† 2 december 1996, nr. DB96/113M (BLB 1.07.06) inzake overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar;

 

k.†† 26 maart 1997, nr. DB97/596M (BLB 1.07.13) inzake in het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten;

 

l.††† 14 april 1997, nr. DB97/747M (BLB 1.07.14) inzake de gebruikelijk-loonregeling;

 

m.† 11 augustus 1997, nr. DON-LB7/455 (Infobulletin 1997/626) inzake uitvoeringsaspecten werknemersspaarregelingen;

 

n.†† 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M (Infobulletin 1998/811) inzake overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland;

 

o.†† 30 juli 1999, nr. DB99/2355M (BLB 1.07.29) inzake wijzigingen beloningen. Voorbeelden PC-regelingen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.