Uitvoeringsaspecten Arbo-Afdrachtvermindering

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 3 augustus 2001, nr. CPP2001/1955M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

Sinds 1 januari 2001 is de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: de wet) uitgebreid met de arbo-afdrachtvermindering. Om voor een arbo-afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet de inhoudingsplichtige een aangegane verplichting, dan wel gemaakte voortbrengingskosten ter zake van arbo-bedrijfmiddelen binnen drie maanden melden. Bij deze melding is het gebruik van daartoe voorgeschreven formulieren verplicht. Die verplichting is neergelegd in artikel 25a, eerste lid van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.

 

Bij aanschaffing van arbo-bedrijfsmiddelen vangt de termijn van drie maanden aan op de dag na de datum waarop de verplichting werd aangegaan. Bij het voortbrengen van arbo-bedrijfsmiddelen begint de termijn van drie maanden te lopen bij aanvang van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de kosten werden gemaakt, dan wel bij het eerdere moment van de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel.

 

Bij de invoering van de arbo-afdrachtvermindering is enige vertraging opgetreden bij het beschikbaar komen van documentatie en de voorgeschreven aanvraagformulieren. Een belangrijk deel van de doelgroep voor deze regeling is daardoor onvoldoende in staat geweest tijdig en op de voorgeschreven wijze melding te maken van aangegane verplichting, dan wel gemaakte voortbrengingskosten ter zake van arbo-bedrijfmiddelen. Inmiddels zijn op internet en bij de belastingtelefoon formulieren beschikbaar. Onder andere door de publicatie van dit besluit worden inhoudingsplichtigen op de hoogte gebracht van die beschikbaarheid.

Goedkeuring

In het kader van de hiervoor geschetste problematiek keur ik goed dat de meldingstermijn voor arbo-investeringen, welke zijn gedaan voor 1 augustus 2001, wordt verlengd tot 1 november 2001.