Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Autokostenforfait. Toepassing wachtdienstregeling

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 16 april 2003, nr. CPP2003/1072M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Mij is een vraag voorgelegd over de toepassing van de zogenoemde wachtdienstregeling (onderdeel 12 van het besluit van 30 januari 2002, nr. DGB2001/1744M). De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.

Vraag

Binnen de Koninklijke Marechaussee (hierna: KMar) gebruikt een bepaalde brigade een aantal civiele (d.w.z. niet als militair of politievoertuig herkenbare) dienstauto’s voor zgn. piketdiensten. Deze auto’s worden zowel voor het werk als voor het regelmatig woon-werkverkeer gebruikt.

 

Is de wachtdienstregeling op het woon-werkverkeer in deze situatie van toepassing, gelet op de hierna genoemde feiten en omstandigheden?

-     De KMar verzorgt een 24-uursdekking in het kader van de taakuitoefening. Via een roulatiesysteem vervullen de KMar-functionarissen maximaal zeven dagen per twee weken beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten, de zgn. piketdiensten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van civiele dienstauto’s waarmee naar de arbeidsplaats wordt gereden. De functionarissen krijgen de auto mee naar huis, zodat er woon-werkverkeer mee wordt gereden.

-     De functionarissen kunnen geen invloed uitoefenen op het type dienstauto.

-     Het woon-werkverkeer buiten de piketdienst wordt met eigen vervoer gedaan. Alle functionarissen hebben een privé-auto die voor privé-gebruik evenzeer of meer geschikt is dan de dienstauto.

-     Diverse functionarissen wonen op meer dan 30 kilometer van de arbeidsplaats.

-     De functionarissen zijn verplicht om zich tijdens een piketdienst op te houden binnen een gebied van waaruit zij in staat zijn binnen 45 minuten de arbeidsplaats te bereiken. Als dit niet mogelijk is, moeten ze intern blijven.

-     De chauffeur van een dienstauto is verplicht een rittenadministratie bij te houden.

-     Privé-gebruik anders dan woon-werkverkeer is niet toegestaan; de auto’s zijn dan niet verzekerd en er is bij privé-gebruik sprake van een overtreding van het militair tuchtrecht.

Antwoord

Ja, de wachtdienstregeling is van toepassing. Het woon-werkverkeer leidt in principe tot een bijtelling wegens privé-gebruik wanneer in het kalenderjaar op 60 dagen of meer binnen 24 uur tussen woning en arbeidsplaats heen en weer wordt gereisd. In het Besluit van 30 januari 2002, nr. DGB2001/1744M, onderdeel 12, zijn evenwel voorwaarden opgenomen op basis waarvan de tijdens een wachtdienst gereden kilometers, inclusief het daaraan gekoppelde woon-werkverkeer, als zakelijk kunnen worden aangemerkt. Deze voorwaarden zijn:

-     De werknemer heeft geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto.

-     De werknemer beschikt in privé over een auto die voor privé-gebruik evenzeer of zelfs meer geschikt is dan de auto van de zaak.

-     De werknemer is verplicht tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats te blijven.

-     Het aantal kilometers dat tijdens de wachtdienst wordt gereden en de daarbij behorende arbeidsplaats(en) worden bijgehouden. De gereden kilometers dienen te worden bijgehouden onder vermelding van bijvoorbeeld “piket” of “wachtdienst.”

 

Gelet op de feiten en omstandigheden voldoet het personeel van de KMar aan de voorwaarden voor de toepassing van de wachtdienstregeling.

 

Volledigheidshalve merk ik op, dat dit standpunt ook geldt voor andere beroepsgroepen zoals de politie en de particuliere beveiligingssector, indien sprake is van vergelijkbare wachtdienstregelingen. De betrokken werkgevers kunnen de bevoegde inspecteur van de Belastingdienst dan desgewenst om een standpunt vóóraf verzoeken, onder voorlegging van de relevante omstandigheden.