Loonbelasting, WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; Belgische kinderopvang

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belasting op arbeid en vermogen

 

Besluit van 3 augustus 2004, nr. CPP2004/1197M

 

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Aan mij is een vraag gesteld over kinderopvang in het buitenland. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat dit besluit - voor zover relevant - ook geldt voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Vraag

Op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) kan een inhoudingsplichtige aan zijn werknemers gedeeltelijk een onbelaste vergoeding of een onbelaste verstrekking geven voor kinderopvang (artikel 15b, eerste lid, onderdeel b en artikel 17, tweede lid, van de Wet LB). Op grond van Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: WVA) kan een inhoudingsplichtige voor de kosten van kinderopvang van zijn werknemers de afdrachtvermindering kinderopvang toepassen (artikel 16 van de WVA). De kinderopvang moet voldoen aan de regels die krachtens artikel 20 van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening zijn gesteld (artikel 16c, vierde lid van de Wet LB en artikel 1, eerste lid, onderdeel e van de WVA). Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang.

 

Voor de inkomstenbelasting is aangegeven dat kinderopvanginstellingen met een attest van de Vlaamse Gemeenschap “Kind en gezin” (Franstalig: “Office de la naissance et de l’enfance”) voldoen aan de eisen als gesteld in het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang (zie het besluit van CPP2003/795M, vragen en antwoorden uitgaven voor kinderopvang, punt 1.13).

 

Geldt dit ook voor de loonbelasting en de afdrachtvermindering kinderopvang?

Antwoord

Ja, dit geldt ook voor de loonbelasting en de afdrachtvermindering kinderopvang.

 

Indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden genoemd in de Wet LB is de vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van de Wet LB van toepassing. Indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden genoemd in de WVA kan de inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering kinderopvang toepassen.