Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Bemiddelingskosten kinderopvang

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 8 september 2004, nr. CPP2004/1227M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

1.†††††† Inleiding

Op 6 juli 2004 is het voorstel inzake de Wet kinderopvang aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet zal vanaf 1 januari 2005 ook gevolgen hebben voor de fiscaliteit. Door het amendement nr. 66 (Kamerstuk 2003-2004, 28447, nr. 66, Tweede Kamer) behoren bemiddelingskosten voor kinderopvang dan niet tot de belastingvrij te vergoeden of verstrekken kosten.

 

Het is van belang welke kosten bemiddelingskosten zijn. Hierbij is ook van belang welke vormen van bemiddeling geschieden ten behoeve van de inhoudingsplichtige (hierna: de werkgever). Als de werkgever dergelijke bemiddeling bekostigt, zonder dat dit tot een voordeel voor de werknemer leidt, is geen sprake van een voordeel dat tot het loon van de werknemer behoort. Als de werkgever bemiddeling bekostigt die wťl ten behoeve van de werknemer (hierna ook: de ouder) plaatsvindt, is sprake van een voordeel dat tot het loon behoort.

 

Aan mij is de vraag gesteld, welke specifieke bemiddelingswerkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de werkgever of de werknemer. Hierover deel ik het volgende mee.

 

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

2.†††††† Bemiddeling ten behoeve van de werknemer

De volgende (bemiddelings-)werkzaamheden vinden naar mijn oordeel primair plaats ten behoeve van de werknemer:

 

1.†† geven van voorlichting en advies aan de ouder over opvangmogelijkheden in de woonomgeving van de ouder;

2.†† geven van voorlichting aan de ouder over de regelgeving onder de Wet kinderopvang;

3.†† actief begeleiden van de ouder bij het vinden van een geschikte opvangplaats;

4.†† verstrekken van informatie aan de ouder over wachtlijsten bij dagverblijven, beschikbare plaatsen, etc.;

5.†† ondersteunen van de ouder bij problemen en knelpunten met betrekking tot kinderopvang;

6.†† begeleiden van de ouder bij het aangaan van contractuele verplichtingen;

7.†† overleggen ten behoeve van de ouder met de opvanginstelling over het productaanbod, de condities en de algemene contractvoorwaarden;

8.†† juridisch ondersteunen van de ouder bij contractuele problemen met de opvanginstelling;

9.†† geven van advies en voorlichting aan de ouder over de overheidsbijdrage;

10.† innen van de overheidsbijdrage;

3.†††††† Bemiddeling ten behoeve van de werkgever

De volgende (bemiddelings-)werkzaamheden vinden naar mijn oordeel primair plaats ten behoeve van de werkgever (of een uitvoerende instelling) zonder dat dit leidt tot een te belasten voordeel bij de werknemer:

 

1.†† adviseren bij het opstellen van een kinderopvangregeling;

2.†† adviseren en informeren over marktontwikkelingen en kinderopvang(regelingen);

3.†† toetsen van de inschrijving van de ouder aan de door de werkgever gestelde voorwaarden;

4.†† opstellen en uitvoeren van een protocol voor extra controle op rechtmatig gebruik van de regeling door de ouder, zoals faxcontrole of controle per e-mail;

5.†† jaarlijks controleren van het dienstverband van de ouder;

6.†† uitkeren van de financiŽle bijdrage van de werkgever aan de ouder;

7.†† toetsen van de financiŽle bijdrage van de werkgever aan het maximumuurtarief;

8.†† verzorgen van de betaling van de factuur van de opvanginstelling met doorberekening aan de ouder, eventueel onder verrekening van de bijdrage van de werkgever;

9.†† bewaken dat er geen loon in natura wordt verstrekt;

10.† bewaken dat de vergoedingen betrekking hebben op geregistreerde kinderopvang;

11.† verrichten van contractbeheer geheel of gedeeltelijk ten behoeve van de werkgever;

12.† realiseren van kostendelingen met de werkgever van de partner;

13.† verstrekken van rapportages en managementinformatie;

14.† beheren van budgetten geheel of gedeeltelijk ten behoeve van de werkgever;

15.† beheren van de financiŽle wachtlijst bij onvoldoende budget;

16.† opstellen van de jaarlijkse eindafrekening voor de werkgever;

17.† geven van voorlichting over de kinderopvangregeling van de werkgever;

18.† verstrekken van een kostenindicatie aan de werkgever bij aanvang van de opvang over de opvangkosten en de bijdrage van de werkgever;

19.† verwerken van mutaties in de omvang en de kosten van de opvang;

20.† registreren van het aantal uren opvang en kosten van de opvang;

21.† omrekenen van de opvangkosten naar een gemiddeld uurtarief en dit afzetten tegen het maximum uurtarief van de werkgever;

22.† vaststellen van de basisbijdrage van de werkgever aan de ouder;

23.† vaststellen van de vrije vergoeding van de werkgever aan de ouder;

24.† uitkeren van de financiŽle bijdrage van de werkgever aan de ouder;

25.† benaderen van de werkgever van de partner;

26.† incasseren van de bijdrage van de werkgever van de partner;

27.† jaarlijks achteraf controleren op basis van de cumulatieve opvangfactuur (kosten, aantal uur) van de opvanginstelling en dit afzetten tegen de verstrekte bijdrage van de werkgever; eventuele verschillen verrekenen;

28.† verstrekken van een financieel jaaroverzicht aan de ouder;

29.† informeren en adviseren van bedrijven over de problematiek inzake loon in natura bij kinderopvang;

30.† berekenen van het loon in natura per werknemer in dit verband;

31.† separaat registreren van de BTW over het loon in natura en het werkgeversdeel;

32.† per bedrijf aanleveren van de gegevens van de betrokken werknemers;

33.† afstemmen van bestanden en registraties met werkgevers en correcties van verschillen, mutaties terugwerkende kracht en in afname van het dienstenpakket;

34.† verstrekken van maandelijkse overzichten aan de werknemers over de betaalde bijdrage, de inhouding van loonbelasting en informatieverstrekking en klachtenafhandeling hierover;

35.† factureren van het ouderdeel aan de ouder bij niet-betaling van bemiddelingskosten door de werkgever (bijv. ingeval van faillissement) en verstrekken van informatie hierover aan curator of bewindvoerder.

4.†††††† Behandeling vergoeding of verstrekking van bemiddelingswerkzaamheden

Een vergoeding of verstrekking rechtstreeks of via een uitvoeringsinstelling van de hiervoor onder 2 opgenomen werkzaamheden behoort tot het loon van de werknemer.

 

Als de werkgever de onder 3 vermelde werkzaamheden rechtstreeks of via een uitvoeringsinstelling bekostigt, vormt dat geen loon voor de werknemer. Een vergoeding van de kosten van dergelijke werkzaamheden die een werknemer ten behoeve van zijn werkgever heeft betaald, behoort evenmin tot het loon van de werknemer.

5.†††††† Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.