Loonbelasting, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen; bereikbaarheidsdienst

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belasting op arbeid en vermogen

 

Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004/1433M

 

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan de Belastingdienst is de vraag voorgelegd over de toepassing van afdrachtverminderingen bij vergoedingen voor bereikbaarheidsdiensten. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen. Het antwoord is ook van toepassing op wacht- en beschikbaarheidsdiensten.

Vraag

Een inhoudingsplichtige kent bereikbaarheidsdiensten. De werknemer verblijft dan bijvoorbeeld thuis, maar moet naar aanleiding van een oproep naar de werkplek gaan om te werken. De werknemer ontvangt naast zijn reguliere loon een extra beloning voor de uren dat hij bereikbaar moet zijn, ongeacht of hij opgeroepen wordt. Deze extra beloning bedraagt een percentage van het normale uurloon. De extra beloning behoort tot het loon voor de WVA.

 

Mogen de uren dat de werknemer bereikbaar moet zijn meegenomen worden voor de berekening van de afdrachtverminderingen?

Antwoord

Nee, de uren dat de werknemer bereikbaar moet zijn, om op een oproep van de inhoudingsplichtige te kunnen gaan werken, mogen niet worden meegenomen voor de berekening van de afdrachtverminderingen.

 

De tijd die op de werkplek, bijvoorbeeld als wachtdienst of wachttijd, wordt doorgebracht, telt wel mee als arbeidsduur in de zin van de WVA. Zie in dit verband ook het arrest van het Europese Hof van Justitie van 9 september 2003 (zaak C-151-02, arrest Jšger). Voor zover de werknemer (een deel van) de tijd niet op de werkplek doorbrengt, is er geen sprake van arbeidsduur.

 

De WVA maakt een onderscheid tussen werknemers met een overeengekomen arbeidsduur en werknemers zonder overeenkomen arbeidsduur (artikel 6, eerste lid, van de WVA).

Werknemers met een overeengekomen arbeidsduur

Voor werknemers met een vast overeengekomen arbeidsduur verandert er niets voor te toepassing van de WVA. De bereikbaarheidsdienst maakt deel uit van de overeengekomen arbeidsduur.

Werknemers zonder overeenkomen arbeidsduur

Een inhoudingsplichtige moet bij een werknemer zonder overeengekomen arbeidsduur vastleggen over hoeveel uren loon verschuldigd is. Dit zou inhouden dat de inhoudingsplichtige de uren die feitelijk op de arbeidsplek zijn doorgebracht moet administreren.

 

In bovengenoemde situatie mag de inhoudingsplichtige het aantal uren dat meetelt voor de WVA bepalen door het percentage van het loon dat wordt uitbetaald te vermenigvuldigen met het totale aantal uren van de bereikbaarheidsdienst.


Voorbeeld
Een werknemer ontvangt voor ieder uur dat hij bereikbaarheidsdienst heeft 20% van zijn normale uurloon. Tijdens de bereikbaarheidsdienst mag hij thuis blijven. De inhoudingsplichtige kan de arbeidsduur vaststellen door de uitbetaalde uren van de bereikbaarheidsdienst te vermenigvuldigen met 0,2. Bij een bereikbaarheiddienst van 10 uur leidt dit tot een arbeidsduur van 2 uur voor de toepassing van de afdrachtverminderingen.