Loonbelasting. Afdrachtvermindering kinderopvang; vrije vergoeding; in 2004 genoten kinderopvang

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2942M

 

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Door een werkgeversorganisatie zijn mij twee vragen voorgelegd over de toepassing van de afdrachtvermindering kinderopvang en de regeling voor vrije vergoedingen, in het geval dat een inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) de kosten van kinderopvang in 2005 vergoedt of anderszins betaalt, terwijl de opvang heeft plaatsgevonden in 2004. Deze situatie zal zich volgens de werkgeversorganisatie in de praktijk vaker voordoen dan door de wetgever is voorzien. Dit is vooral een gevolg van het feit dat werkgevers die kinderopvang inkopen voor hun werknemers, na afloop van het jaar worden geconfronteerd met een jaarafrekening, zo merkt de organisatie op. De aan mij voorgelegde vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.

 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat het antwoord op vraag 2 ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen (zie artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering; tekst per 31 december 2004).

Vraag 1

Een werkgever betaalt in 2005 kosten kinderopvang. De kosten hebben betrekking op kinderopvang die heeft plaatsgevonden in 2004.

 

Heeft de werkgever met betrekking tot deze betaling recht op afdrachtvermindering kinderopvang?

Antwoord

Nee, de werkgever heeft met betrekking tot deze betaling geen recht op afdrachtvermindering kinderopvang. De afdrachtvermindering kinderopvang is per 1 januari 2005 vervallen. In deze situatie is evenwel meer dan de wetgever heeft voorzien sprake van jaarafrekeningen na afloop van het kalenderjaar. Mede gelet hierop acht ik dit een niet door de wetgever gewenste uitkomst. Hierom keur ik het volgende goed.


Goedkeuring
Ik keur goed dat op betalingen in 2005 voor kinderopvang in 2004, hoofdstuk VI van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt toegepast zoals dat van toepassing was op 31 december 2004. Voor de vaststelling van het van toepassing zijnde percentage (30 of 50%) neemt de werkgever het bedrag dat hij in 2004 heeft betaald mede in aanmerking. De werkgever vermeldt het betreffende bedrag aan afdrachtvermindering op het aangiftebiljet onder "3e Afdrachtvermindering (gereserveerd)".

Vraag 2

Een werknemer betaalt in 2004 een rekening voor kinderopvang die in 2004 heeft plaatsgevonden. De werknemer heeft recht op vergoeding van deze kosten. Daarom is voor de toepassing van de Wet IB 2001 geen sprake van drukkende uitgaven. Kan de werkgever deze kosten in 2005 vrij vergoeden, op grond van artikel 16c van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst per 31 december 2004)?

Antwoord

Nee, de werkgever kan deze kosten niet in 2005 vrij vergoeden. Artikel 16c is met ingang van 1 januari 2005 vervallen. In dit geval acht ik dit evenwel een niet door de wetgever gewenste situatie. Daarom keur ik het volgende goed.


Goedkeuring

Ik keur goed dat artikel 16c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst per 31 december 2004) in de hiervoor bedoelde situatie wordt toegepast op een vergoeding in 2005 van de kosten van kinderopvang die heeft plaatsgevonden in 2004.