Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Spaarloon; deblokkeren voor kinderopvang

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 3 februari 2005, nr. CPP2005/197M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

In het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling(29 760) is voorzien in een aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 waardoor de mogelijkheid wordt geopend tot het deblokkeren van spaarloon voor de financiering van kinderopvang. Die bepaling zal naar verwachting in 2005 in werking treden en terugwerken tot 1 januari 2005. Het wetsvoorstel is thans in behandeling bij de Eerste Kamer.

 

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van voornoemde aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 keur ik het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat een werknemer, zonder heffing van loonbelasting, mag beschikken over het tegoed van zijn spaarloonrekening ten behoeve van de financiering van kosten van kinderopvang.

 

Aan deze goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarden:

 

1.†† De tussen de inhoudingsplichtige en de werknemer overeengekomen spaarloonregeling voorziet in dit bestedingsdoel.

 

2.†† Het te deblokkeren bedrag bedraagt maximaal eenzesde van de aan de werknemer of zijn partner in rekening gebrachte kosten voor kinderopvang als bedoeld in artikel 16c, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

3.†† De toelichting op de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen is op deze deblokkeringsmogelijkheid van toepassing.

 

Rechtstreekse betalingen door de werkgever voor voornoemde kosten mogen gelijkgesteld worden aan betaling van kosten door de werknemer.

 

Deze goedkeuring geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven. Indien het wetsvoorstel niet tot wet wordt verheven, vervalt deze goedkeuring met ingang van die datum. Gefacilieerde deblokkering is vanaf die datum dan niet meer mogelijk. Dit betekent dat reeds na 1 januari 2005 maar vůůr de hierboven bedoelde datum uitgevoerde deblokkeringen voor kosten van kinderopvang in dat geval ongemoeid blijven.