Loonheffingen. Spaarloon; vrijval jaren 2001 tot en met 2004

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

 

Besluit van 3 augustus 2005, nr. CPP2005/1807M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit bevat een goedkeuring voor het onbelast beschikken over spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004.

1.†††††† Inleiding

Vanuit de Tweede Kamer is verzocht om de mogelijkheid te openen dat werknemers eerder over hun geblokkeerde spaarloon kunnen beschikken. Het doel hiervan is burgers te bewegen meer te consumeren zodat de economie kan aantrekken. Hierop heeft het Kabinet besloten een voorstel in te dienen dat voorziet in een aanpassing van de blokkeringsperiode waardoor een werknemer het spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004 met ingang van 1 september 2005 zonder fiscale consequenties kan opnemen. Dit besluit strekt ertoe dat de uitvoeringspraktijk tijdig met dit voorstel rekening kan houden.

 

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

 

Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen

 

loonheffing

loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen

loonheffing en premies werknemersverzekeringen

Wet LB

Wet op de loonbelasting 1964

2.† Spaarloon over de jaren 2001 t/m 2004

Spaarloon mag gedurende ten minste vier jaar niet ter beschikking van de werknemer komen (zie artikel 32, eerste lid, van de Wet LB). Hierop gelden enkele wettelijke uitzonderingen. Op dit moment geldt een wettelijke blokkeringsverplichting voor spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004. Als voornoemde aanpassing van de blokkeringsperiode tot wet wordt verheven vervalt de wettelijke blokkeringsverplichting met terugwerkende kracht tot 1 september 2005.

 

Of het spaarloon ook feitelijk zal worden gedeblokkeerd is een zaak tussen de uitvoerder van een spaarloonregeling en de individuele werknemer. Als een werknemer over het spaarloon kan beschikken, is de vrijstelling in box 3 niet meer van toepassing (de vrijstelling geldt namelijk alleen voor geblokkeerd spaarloon). Als partijen zich daarentegen aan het contract houden en het spaarloon gewoon op een geblokkeerde rekening blijft staan, is de vrijstelling wel van toepassing. Daarbij is niet van belang of de uitvoerder van de spaarloonregeling bereid is om mee te werken aan deblokkering mocht de werknemer dat verzoeken.

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van voornoemde aanpassing keur ik het volgende goed.

3.† Goedkeuring

Ik keur goed dat een werknemer, zonder heffing van loonheffing, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit mag beschikken over het tegoed van zijn spaarloonrekening dat betrekking heeft op de jaren 2001 tot en met 2004.

 

Deze goedkeuring geldt totdat het voornoemde aanpassingsvoorstel tot wet is verheven. Indien het voorstel niet tot wet wordt verheven, vervalt deze goedkeuring met ingang van die datum. Het zonder heffing van loonheffing opnemen van spaarloon over die jaren is vanaf die datum dan niet meer op grond van dit besluit mogelijk. Opnames van spaarloon over de genoemde jaren op of na 1 september 2005 maar vůůr de hierboven bedoelde datum blijven in dat geval ongemoeid.

4.† Inwerkingtreding en vervaldatum van dit besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.