Loonbegrip; werknemersverzekeringen; inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Besluit | 05-07-2006 | nr CPP06-935

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Besluit van 5 juli 2006, nr. CPP2006/935M, Stcrt. nr. 133

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring die ervoor zorgt dat bepaalde werkgeversbijdragen voor premies ziektekostenverzekering voor de loonheffingen op dezelfde wijze worden behandeld als de door de werkgever wettelijke verschuldigde vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna Zvw).

1. Inleiding

Vanuit de praktijk zijn vragen gesteld over de behandeling voor de loonheffingen van bepaalde werkgeversbijdragen voor de premie van een ziektekostenverzekering. Naar aanleiding hiervan zal een wetswijziging worden voorgesteld op grond waarvan die werkgeversbijdragen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 geen deel uitmaken van het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen en geen deel uitmaken van het bijdrage-inkomen voor de Zvw. Via dit besluit kan de uitvoeringspraktijk vooruitlopen op de inwerkingtreding van de voorgenomen wettelijke regeling.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

Bijdrage-inkomen

inkomen conform artikel 43 van de Zvw

I&A-wet Zvw

Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

Loonheffing

loonbelasting/premie volksverzekeringen

Loonheffingen

loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

werkgever

inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

Wfsv

Wet financiering sociale verzekeringen

Zvw

Zorgverzekeringswet

2. Huidige wettelijke regeling

Op grond van de Zvw is een verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage over zijn bijdrage-inkomen verschuldigd. Als de verzekeringsplichtige loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, dan moet de werkgever in het algemeen aan de werknemer een vergoeding betalen voor de over het loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage (zie artikel 46 van de Zvw). Over deze wettelijk verplichte vergoeding moet de werkgever loonheffing inhouden en afdragen. De werkgever is over deze vergoeding geen premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd en ook geen vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zie artikel 16, tweede lid, onderdeel c, van de Wfsv, respectievelijk artikel 43, eerste lid, onderdeel a, van de Zvw).

In de I&A-wet Zvw is geregeld dat bepaalde werkgeversbijdragen in mindering mogen komen op deze wettelijk verplichte vergoeding. Het zijn bijdragen die de werkgever betaalt op grond van een overeenkomst die op 31 december 2005 bestond. Bovendien moet het gaan om vergoedingen aan de werknemer voor een premie voor een ziektekostenverzekering of een andere verzekering die prestaties dekt als bedoeld bij of krachtens artikel 11 van de Zvw (zie artikel 2.5.8 van de I&A-wet Zvw). In de I&A-wet Zvw is evenwel niet geregeld dat de behandeling voor de loonheffingen van deze werkgeversbijdragen gelijk is aan die van de wettelijk verplichte vergoeding. Dit verschil in behandeling is ongewenst.

3. Wetsvoorstel en goedkeuring

Zoals aangegeven in onderdeel 2 mag de werkgever de genoemde specifieke werkgeversbijdragen in mindering brengen op de wettelijk verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Hierom is het gewenst deze specifieke werkgeversbijdragen ook voor de loonheffingen op dezelfde wijze te behandelen. Deze gelijke behandeling voor de loonheffingen wordt wettelijk verankerd in de I &A-wet Zvw (artikel 2.5.8, vierde en vijfde lid). Vooruitlopend op de inwerkingtreding van voornoemde wettelijke aanpassing keur ik het volgende goed.

Goedkeuring
Ik keur goed dat de hiervoor genoemde specifieke werkgeversbijdragen geen deel uitmaken van het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen en evenmin deel uitmaken van het bijdrage-inkomen voor de Zvw. Over deze werkgeversbijdragen moet de werkgever, net als over de wettelijk verplichte vergoeding, wel loonheffing inhouden en afdragen.

Deze goedkeuring geldt voor zover de hiervoor genoemde specifieke werkgeversbijdragen in mindering komen op de door de werkgever verschuldigde wettelijk verplichte vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de werknemer.

De werkgever kan op basis van deze goedkeuring zijn aangiften loonheffingen 2006 corrigeren. Dit moet hij doen door middel van correctieberichten. De werkgever stuurt deze correctieberichten gelijktijdig met de eerstvolgende aangifte of de daarop volgende aangifte loonheffingen mee, gerekend vanaf het moment van publicatie van dit beleidsbesluit. De Belastingdienst houdt rekening met enige onderzoekstijd als de werkgever pas na daartoe benodigd onderzoek kan constateren dat correctie van de loonaangifte nodig is.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2006,

de staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze
mr. J. Thunnissen,
directeur-generaal Belastingdienst