Loonheffingen. Levensloopregeling; terugdraaien spaarloon 2006

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Besluit van 27 juni 2006 nr. CPP2006/1422M

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Een werknemer die in 2006 spaarloon heeft gespaard kan in 2006 gebruik maken van de levensloopregeling. Voorwaarde is dat het spaarloon vůůr 1 juli 2006 is teruggedraaid. Dit besluit bevat een goedkeuring voor inhoudingsplichtigen. Zij krijgen alsnog uiterlijk tot en met 30 september 2006 de tijd om spaarloon dat de spaarinstelling vůůr 1 juli 2006 heeft teruggestort als belast loon uit te keren aan de werknemer.

1. Verlenging overgangstermijn

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2006 in de Tweede Kamer is besloten dat gedurende een overgangsperiode loon dat in 2006 onder de spaarloonregeling is gebracht alsnog kan worden ingezet voor de levensloopregeling. In de regelgeving is daarvoor als uiterste datum 1 juli 2006 opgenomen. Op die datum moet het gespaarde bedrag van de spaarloonrekening zijn teruggestort naar de inhoudingsplichtige en deze moet de terugstorting als loon hebben uitgekeerd aan de werknemer.

Mij hebben signalen bereikt dat het veel inhoudingsplichtigen nog niet is gelukt uitvoering te geven aan de omzettingen. Ik keur daarom het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat de hiervoor bedoelde overgangsperiode voor inhoudingsplichtigen doorloopt tot en met 30 september 2006. Hierbij geldt als voorwaarde dat het spaarloon over 2006 vůůr 1 juli 2006 naar de inhoudingsplichtige is teruggestort. De inhoudingsplichtige moet dit spaarloon dus uiterlijk 30 september 2006 als loon hebben uitgekeerd aan de werknemer.

Ik keur ook goed dat de inhoudingsplichtige de afgedragen eindheffing over de hiervoor bedoelde terugstortingen verrekent in de loonaangifte (zie artikel 12e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965).

2. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2006.,

de staatssecretaris van FinanciŽn,

namens deze

mr. J. Thunnissen,

directeur-generaal Belastingdienst