Loonheffingen. Pensioenen; intrekking diverse besluiten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake pensioenen in de loonheffingen ingetrokken. Het betreft intrekkingen in verband met het feit dat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren of geen beleidsstandpunten bevatten.

1. Inleiding

In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Beleidsbesluiten bevatten zo min mogelijk onderdelen die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals dat te vinden is op de sites van de Belastingdienst. De informatie is of wordt toegankelijk via www.belastingdienst.nl en www.belastingdienstpensioensite.nl.

Dit besluit betreft de intrekking van een deel van het gepubliceerde beleid op het terrein van de pensioenen. Inhoudelijke wijzigingen zijn met deze intrekking niet beoogd.

2. Intrekkingen

De volgende besluiten hebben hun belang verloren en worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Nummer

datum

verkorte inhoud

toelichting

................

..........

........................

..........................

CPP2002-1448M

11-12-2002

inhaal en inkoop bij beschikbare premies

informatief karakter

DGB2002-6376M

10-01-2003

aanwijzing regeling horecabedrijf

belang verloren door nieuwe regeling

WDB2003-85M

18-03-2003

instelling adviescommissie fiscale behandeling pensioenen

belang verloren door opheffing van de commissie

CPP2003-2808M

10-12-2003

centraal aanspreekpunt pensioenen

informatief karakter

CPP2004-0489M

28-03-2004

modelpensioenregelingen

informatief karakter

CPP2004-0245M

22-04-2004

pensioenknip bij lage rentestand

informatief karakter

CPP2004-1013M

14-05-2004

intrekkingsbesluit

belang verloren

CPP2004-1779M

12-08-2004

aanpassing aan het Witteveenkader

belang verloren door uitwerken van het overgangsrecht

CPP2004-1657M

03-11-2004

inkoop bij eindloon

informatief karakter

CPP2004/1257M

21-01-2005

indexatie van pensioenen

informatief karakter

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2007.

De staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst,
mr. J. Thunnissen.