Loonheffingen. Studenten- en scholierenregeling; aanwijzing

internationale studentenkaart

 

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector

brieven & beleidsbesluiten

 

Besluit van 19 juli 2007, nr. CPP2007/1439M, Stcrt. nr. 140

 

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

 

De zogenoemde studenten- en scholierenregeling is ook toepasbaar voor

buitenlandse studenten. Dit besluit wijst een internationale studentenkaart

aan die voor de toepassing van de regeling nodig is.

 

1. Inleiding

Onder voorwaarden kunnen werkgevers gebruik maken van de studentenen

scholierenregeling voor buitenlandse studenten (zie artikel 64 van de

URLB, zoals dit artikel luidt met ingang van 1 juli 2007). Een voorwaarde

voor de toepassing van de regeling is het maken van een afschrift van een

aangewezen internationale studentenkaart. In dit besluit wijs ik op grond

van artikel 64 van de URLB een internationale studentenkaart aan.

 

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

loonheffing loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zorgverzekeringswet

URLB Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

werkgever inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

 

2. Aanwijzing internationale studentenkaart

Voor de toepassing van de studenten- en scholierenregeling wijs ik op

grond van artikel 64, tweede lid, onderdeel d, van de URLB, als

internationale studentenkaart aan: de ISIC (International Student Identity

Card).

In artikel 64, derde lid, onderdeel d, van de URLB staat de verplichting een

kopie te maken van de internationale studentenkaart. De werkgever kan

door het maken van een kopie van de ISIC aan deze verplichting voldoen.

Studenten die niet in het bezit zijn van een ISIC kunnen deze aanvragen bij

een afgiftepunt. De afgiftepunten staan vermeld op http://www.isic.org.

 

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de

dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug

tot en met 1 juli 2007.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 19 juli 2007.

 

De staatssecretaris van FinanciŽn,

namens deze:

de directeur-generaal Belastingdienst,

mr. J. Thunnissen.