Loonheffingen. Eigenrisicodragerschap WAO; overgang van een onderneming

Besluit | 24-03-2008 | nr CPP08-325

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Besluit van 24 maart 2008, nr. CPP2008/325M, Stcrt. nr. 69

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring onder voorwaarden van het voortgezet dragen van eigen risico voor de WAO. Dit betreft bepaalde vormen van overgang van een onderneming.

1. Inleiding

Het is sinds 24 november 2006 voor werkgevers niet meer mogelijk om eigenrisicodrager voor de WAO te worden. De reden daarvoor is de aankondiging op 24 november 2006 van de afschaffing van de gedifferentieerde premie voor de WAO met ingang van 1 januari 2008. De beschikkingen voor eigenrisicodragers zijn gebonden aan een werkgever en een fiscaal nummer. Bij overgang van een onderneming raken eigenrisicodragers in een aantal gevallen die status daarom automatisch kwijt. Ik acht dat in bepaalde gevallen ongewenst. Vooruitlopend op wijziging van de wettelijke regeling neem ik dat gevolg weg met een goedkeuring in dit besluit.

Gebruikte begrippen en afkortingen

loonheffing

loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen

loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

werkgever

Inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

kredietinstelling en verzekeraar

kredietinstelling en verzekeraar volgens artikel 40, vijfde en zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

2. Eigenrisicodrager voor de WAO

Het is sinds 24 november 2006 voor werkgevers niet meer mogelijk om eigenrisicodrager voor de WAO te worden.

Een werkgever behoudt het eigenrisicodragerschap voor de WAO als hij een deel van zijn activiteiten overdraagt aan een ander. De beschikking en de garantieverklaring blijven immers voor die werkgever van kracht. Dit geldt ook als een werkgever nieuwe werknemers aanneemt, bijvoorbeeld door overname van een onderneming. Een werkgever behoudt eveneens zijn status van eigenrisicodrager in het geval van uitsluitend een naamswijziging. In de hiervoor geschetste situaties verandert er niets.

Bij een overgang van een onderneming, zoals bij een fusie, een splitsing of een rechtsvormwijziging, naar een nieuwe werkgever, kan sprake zijn van verplichte, voortgezette dienstbetrekkingen. Materieel hoeft er voor de werkgever en de werknemers niets te wijzigen. De nieuwe werkgever kan het eigenrisicodragerschap voor die werknemers in zulke gevallen niet altijd automatisch voortzetten. Dit hangt samen met het feit dat de beschikkingen voor eigenrisicodragers gebonden zijn aan een werkgever en een fiscaal nummer.

Voorbeeld
Werkgever BV A is eigenrisicodrager voor de WAO. Na een splitsing is er sprake van BV A en van een nieuwe werkgever, BV B. BV A, de oude werkgever, blijft eigenrisicodrager voor de WAO. BV B kan daarvoor geen aanvraag meer indienen.

In deze en overeenkomstige situaties is het naar mijn oordeel redelijk als de nieuwe werkgever wel de mogelijkheid van voortzetting krijgt. Daarom keur ik, vooruitlopend op een wetswijziging, het volgende goed.

Goedkeuring
Ik keur goed dat een nieuwe werkgever het eigenrisicodragerschap voor de WAO van een oude werkgever kan voortzetten in de volgende gevallen en onder de volgende vier voorwaarden.
- De oude werkgever is of - in het geval van meerdere oude werkgevers - de oude werkgevers zijn, eigenrisicodrager voor de WAO.
- Er is sprake van overgang van een onderneming, zoals bij een fusie, een splitsing of een rechtsvormwijziging waarbij slechts in formele zin wijziging in de dienstbetrekkingen optreedt.
- De nieuwe werkgever overlegt een garantieverklaring op zijn naam van een kredietinstelling of een verzekeraar aan de competente inspecteur. Hij geeft daarmee aan het eigenrisicodragerschap voor de WAO voort te zetten.
- De nieuwe werkgever overlegt de garantieverklaring uiterlijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit of uiterlijk bij de overgang van de onderneming.

De Belastingdienst stelt een formulier voor de WAO-garantieverklaring ter beschikking via www.belastingdienst.nl

Indien van toepassing kunnen werkgevers vervolgens reeds afgedragen gedifferentieerde premies voor de WAO op de gebruikelijke wijze corrigeren via correctieberichten. Voor 2006 en 2007 kunt u ook verzoeken om een teruggaaf van de reeds afgedragen gedifferentieerde premie WAO. U hoeft dan voor deze jaren geen losse correcties in te sturen. Zie voor een uitgebreide toelichting over correctieberichten Hoofdstuk 11 van het Handboek Loonheffingen.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 november 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 maart 2008.

De staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst,
mr. J. Thunnissen.