Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid

Besluit / beleidsregel, Fiscaal | 02-10-2008 | Belastingen algemeen

Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid 

 

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Ontwerp, Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Besluit van 2 oktober 2008, nr. CPP2008/1985M, Stcrt. nr. 195

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat aan de onderworpenheidseis van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 tevens geacht wordt te zijn voldaan voor het belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid, indien het loon wordt genoten uit een privaatrechtelijke dienstbetrekking niet tot een binnen het Rijk maar tot een binnen een andere lidstaat van de EU gevestigde werkgever (artikel 38, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

 

Artikel 38, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van toepassing op in Nederland wonende werknemers die naar het buitenland zijn uitgezonden en werkzaam zijn binnen het gebied van een Mogendheid waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. Het moet dan gaan om een werknemer die daar gedurende ten minste drie aaneengesloten maanden werkt en in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat tot een binnen het Rijk gevestigde werkgever. Het uit die dienstbetrekking genoten belastbare loon wordt voor de toepassing van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 geacht te zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen die vanwege die andere Mogendheid wordt geheven. De eis dat sprake moet zijn van een werkgever die binnen het Rijk is gevestigd kan beperkend werken ten aanzien van werknemers die in privaatrechtelijke dienstbetrekking staan tot werkgevers die gevestigd zijn in een van de (andere) EU-lidstaten. Ik keur daarom vooruitlopend op (een voorstel tot) aanpassing van de wet het volgende goed.
Goedkeuring
Ik keur goed dat artikel 38, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ook van toepassing is als de werkgever niet binnen het Rijk is gevestigd, maar wel binnen een andere lidstaat van de Europese Unie.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 oktober 2008.

De staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst,
mr. J. Thunnissen.