Afdrachtvermindering onderwijs. Leer-werktraject vmbo

Directoraat-generaal Belastingdienst, team particulieren en formeel recht

 

Besluit van 21 juni 2002, nr. DGB2002/3426M

 

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten

Inleiding

Bij brief van 14 mei 2002, nr. WDB 2002/288, V-N 2002/25.17, heb ik aan de Tweede Kamer medegedeeld dat het bedrijfsleven een fiscale tegemoetkoming zal worden geboden voor vmbo-leerlingen die vanaf het schooljaar 2002-2003 aan een leer-werktraject deelnemen.

De fiscale tegemoetkoming zal worden vormgegeven in een afdrachtvermindering onderwijs voor het vmbo en in een wetsvoorstel worden opgenomen. Dit wetsvoorstel zal een inwerkingtredingsdatum hebben van 1 juli 2002 en zal werking hebben vanaf het schooljaar 2002 – 2003, derhalve effectief zijn vanaf 1 augustus 2002.

Goedkeuring

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de bedoelde wettelijke regeling wordt goedgekeurd dat voor de hierna te benoemen vmbo-leerlingen en onder de hierna te vermelden voorwaarden met ingang van het schooljaar 2002 – 2003 de afdrachtvermindering onderwijs voor het vmbo mag worden toegepast.

De doelgroep

De goedkeuring heeft betrekking op leerlingen vmbo in het derde en vierde leerjaar die een leer-werktraject volgen binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidende middelbaar beroepsonderwijs . De leer-werktrajecten zijn gebaseerd op de regeling “Leer-werktrajecten basisberoepsgerichte leerweg vmbo”.

 

Voor de toepassing van deze afdrachtvermindering is een dienstbetrekking tussen de leerling en het leerbedrijf niet nodig. Voldoende is een leer-werkovereenkomst tussen de leerling, de school, het leerbedrijf en het Landelijk orgaan voor beroepsonderwijs. Zolang een door alle partijen getekende leer-werkovereenkomst nog niet aanwezig is kan worden volstaan met een verklaring van de school waaruit blijkt dat de leerling tot de doelgroep behoort. Hoe de arbeidsverhouding verder vorm is gegeven is in dit kader niet van belang.

De vermindering

De afdrachtvermindering bedraagt € 2.400 op jaarbasis. Dat is € 200 per maand, indien in die maand in het kader van de leer-werkovereenkomst voltijds wordt deelgenomen aan een leer-werktraject. Ter zake van deze afdrachtvermindering wordt geen toetsloon gehanteerd.

 

Voorbeeld
Een vmbo-leerling neemt vanaf augustus 2001 voltijds deel aan een leer-werktraject. Hij bevindt zich dan in het derde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg. In augustus 2002 vangt het tweede jaar van dit leer-werktraject aan (het vierde leerjaar). Er bestaat nu recht op een afdrachtvermindering onderwijs voor het vmbo van € 1.000. Dat is € 200 per maand gedurende vijf maanden.

Administratieve verplichting

De inhoudingsplichtige bewaart een afschrift van de leer-werkovereenkomst bij de loonadministratie. Indien de afdrachtvermindering onderwijs voor het vmbo gedurende enige tijd is toegepast op basis van een verklaring van de school waaruit blijkt dat de leerling tot de doelgroep behoort, dient deze verklaring eveneens bij de loonadministratie te worden bewaard.