Loonheffingen. Eindheffingsmogelijkheid bij het afzien van verlof in het kader van de Nationale Actiedag "Nederland helpt HaÔti"

Besluit / beleidsregel, Fiscaal | 22-01-2010 | Loonbelasting en premieheffing

Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten

Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB2010/555M, Staatscourant 2010, 1279

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring om het wegens het afzien van verloftijd aan de Samenwerkende Hulporganisaties overgemaakte bedrag desgewenst aan te merken als eindheffingsbestanddeel. De belasting over dit eindheffingsbestanddeel mag worden berekend met een percentage van 72,4.

1. Inleiding

In het kader van de Nationale Actiedag ĎNederland helpt HaÔtií ontplooien werknemers en werkgevers bijzondere initiatieven om een financiŽle bijdrage te leveren. Daarbij komt het veelvuldig voor dat werknemers afzien van verloftijd, waartegenover de werkgever de tegenwaarde overmaakt naar het goede doel. In deze situatie geniet de werknemer fiscaalrechtelijk nog steeds zijn loon, zodat de loonheffing op de gebruikelijke wijze zal moeten plaatsvinden. De overgemaakte tegenwaarde is voor de werknemer binnen de wettelijke kaders aftrekbaar als gift. Op het loonbestanddeel is de tijdvaktabel of de tabel voor bijzondere beloningen van toepassing. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op het wettelijke systeem. Wel heeft de minister van FinanciŽn een bijzondere maatregel getroffen. 

2. Bijzondere maatregel

Op grond van een op 21 januari 2010 gedane toezegging doneert de minister van FinanciŽn de belasting- en premieopbrengst die gepaard gaat met het afzien van verlofdagen aan de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). De toezegging geldt niet voor het afzien van andere vormen van loon, zoals (een deel van) het periodieke loon, vakantiegeld of tantiŤmes.

Om te bepalen welk bedrag de minister van FinanciŽn zal doneren, is het noodzakelijk dat de werkgever uiterlijk 30 april 2010 aan de Belastingdienst meldt welk bedrag hij heeft betaald (of verschuldigd is) aan belasting en premies ter zake van het afzien van verloftijd. Ook de betaling door de werkgever aan SHO moet uiterlijk op die datum hebben plaatsgevonden. Op www.belastingdienst.nl is vermeld hoe een en ander moet plaatsvinden.

Het op de gebruikelijke manier berekenen en verwerken van de verschuldigde belasting en premies kan voor de werkgever tot grote administratieve lasten leiden. In de omstandigheid dat werknemers in het kader van de Nationale Actiedag voor HaÔti op grote schaal afzien van verloftijd heb ik aanleiding gevonden voor de onderstaande goedkeuring. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de administratieve verwerkingen van een groot aantal loonmutaties in een korte tijd zullen moeten plaatsvinden. Zonder deze goedkeuring zou de effectuering van de bijzondere maatregel ernstig worden gehinderd door de hoge administratieve lasten. De goedkeuring heeft tot gevolg dat de heffing van de verschuldigde loonheffing op eenvoudige wijze kan plaatsvinden. 

3 Goedkeuring

Eindheffing
Ik keur goed dat werkgevers het in verband met de afgestane verloftijd op de rekening van SHO overgemaakte bedrag desgewenst aanmerken als eindheffingsbestanddeel in de zin van artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964. Gelet op deze goedkeuring kan de eindheffing worden toegepast zonder dat de inspecteur een beschikking geeft zoals bedoeld in het genoemde artikel. Deze goedkeuring geldt niet voor het afzien van andere vormen van loon, zoals (een deel van) het periodieke loon, vakantiegeld of tantiŤmes.

Eindheffingstarief
Op het eindheffingsbestanddeel is het (gebruteerde) tabeltarief van toepassing. De eindheffingsbestanddelen zijn geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. De werkgever betaalt de verschuldigde loonheffing op de gebruikelijke wijze aan de Belastingdienst.
De werkgever kan een gemiddeld eindheffingspercentage berekenen voor alle werknemers die in het kader van de actie afzien van verlofuren. Desgewenst kan hij dit afstemmen met de inspecteur. De werkgever kan er ook voor kiezen om de verschuldigde heffing te berekenen met een percentage van 72,4.

Voorbeelden
- De werknemer ziet af van een verlofdag met een bruto waarde van Ä 150. Het jaarloon van deze werknemer bedraagt Ä 35 000. Indien de werkgever de volledige Ä 150 overmaakt naar SHO bedraagt de verschuldigde eindheffing Ä 108 (afgerond). De werkgever betaalt deze Ä 108 aan de Belastingdienst. Op grond van de bijzondere maatregel betaalt de minister van FinanciŽn eenzelfde bedrag aan SHO.
- Uiteraard kan de werkgever ervoor kiezen om niet de bruto waarde van de geschonken verlofdag over te maken. Als hij de netto waarde van (stel) Ä 90 overmaakt, dan bedraagt de loonheffing Ä 65 (afgerond), zodat zijn kosten niet of nauwelijks toenemen.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 januari 2010. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 januari 2010.

De staatssecretaris van FinanciŽn.
mr.drs. J.C. de Jager.