Loonheffingen.Spaarloon; vrijval tegoed van de jaren 2006 tot en met 2009

Besluit / beleidsregel, Fiscaal | 09-07-2010 | Loonbelasting en premieheffing

Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten

Besluit van 9 juli 2010, nr. DGB2010/1322M, Staatscourant 2010, 11047

De minister van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor het onbelast beschikken over spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009.

1. Inleiding

Het kabinet heeft besloten het spaarloon dat is opgebouwd in de jaren 2006 tot en met 2009 vrij te geven. Werknemers mogen eerder over hun geblokkeerde spaarloon beschikken. In deze tijden van economische crisis geeft dit een extra steuntje in de rug. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de blokkeringsperiode van spaarloon zal binnenkort worden ingediend bij het parlement. Dat voorstel regelt dat een werknemer het spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 met ingang van 15 september 2010 zonder fiscale consequenties kan opnemen. Door dit beleidsbesluit kan de uitvoeringspraktijk tijdig met dit voorstel rekening houden.

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

loonheffing loonbelasting/premie volksverzekeringen
loonheffingen loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Wet LB Wet op de loonbelasting 1964

2. Spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009

Spaarloon mag gedurende ten minste vier jaar niet ter beschikking komen van de werknemer (zie artikel 32, eerste lid, van de Wet LB). Als voornoemde aanpassing van de blokkeringsperiode tot wet wordt verheven vervalt de wettelijke blokkeringverplichting voor spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009. Dit voorstel gaat uit van inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot en met 15 september 2010.
Of het spaarloon ook feitelijk zal worden gedeblokkeerd is een zaak tussen de uitvoerder van een spaarloonregeling en de individuele werknemer. Als een werknemer over het spaarloon kan beschikken, is de voor de inkomstenbelasting geldende vrijstelling in box 3 niet meer van toepassing (deze vrijstelling geldt namelijk alleen voor geblokkeerd spaarloon). Als partijen zich echter aan het contract houden en het spaarloon gewoon op een geblokkeerde rekening blijft staan, is de vrijstelling wel van toepassing. Daarbij is niet van belang of de uitvoerder van de spaarloonregeling bereid is om mee te werken aan deblokkering mocht de werknemer dat verzoeken.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van voornoemd aanpassingsvoorstel keur ik het volgende goed.

Goedkeuring
Ik keur goed dat een werknemer, zonder heffing van loonheffingen, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit mag beschikken over het tegoed van zijn spaarloonrekening dat betrekking heeft op de jaren 2006 tot en met 2009.
Deze goedkeuring geldt totdat het voornoemde aanpassingsvoorstel tot wet is verheven. Indien het voorstel niet tot wet wordt verheven, vervalt deze goedkeuring met ingang van de datum waarop dit is komen vast te staan. Het zonder heffing van loonheffingen opnemen van spaarloon over de genoemde jaren is vanaf die datum dan niet meer mogelijk op grond van dit besluit. Opnames van spaarloon over de genoemde jaren op of na 15 september 2010 maar vůůr de hierboven bedoelde datum blijven in dat geval ongemoeid.

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 september 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2010.

De minister van FinanciŽn,
J.C. de Jager.