(Tekst geldend op: 30-10-2006)

 

Tijdstip belastingbetaling, voor op aangifte verschuldigde belastingen geldt datum van bijschrijving of creditering

De Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

††

Er bestaat een verschil ten aanzien van het tijdstip van betaling bij de betaling van op aangifte verschuldigde belastingen (LB, OB) en andersoortige betalingen. In geval belastingplichtige de op aangifte verschuldigde belasting betaalt per bank via de bankgirocentrale geldt als tijdstip van betaling de datum van verwerking van de betaling bij de bankgirocentrale. Voor andersoortige betalingen geldt als tijdstip van betaling de datum van bijschrijving c.q. creditering van de girorekening van de CBA of de ontvanger c.q. ís-Rijks schatkist bij de Nederlandsche Bank.

De huidige situatie waarbij voor de loonbelasting en omzetbelasting is aangesloten bij de verwerkingsdatum heeft als bezwaar dat deze datum door de Belastingdienst niet altijd exact kan worden vastgesteld. Dit leidt in een incidenteel geval tot het ten onrechte opleggen van een bestuurlijke boete wegens het niet tijdig betalen van belasting.

Om meer uniformiteit op dit punt te bereiken zal conform de overige betalingen aan de Belastingdienst bij de betaling van op aangifte verschuldigde belasting de datum van bijschrijving c.q. creditering in het vervolg als tijdstip van betaling worden aangemerkt. Aansluiten bij de datum van bijschrijving c.q. creditering is eveneens conform het civiele recht (artikel 6:114 BW).

Dit besluit treedt in werking op 1 april 1998.

††