Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake heffing LB/premie volksverz. voor premieheffing werknemersverz. in 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1
De in bijlage 1 genoemde beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden, voorzover deze het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 betreffen waarnaar de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten verwijst, in het jaar 2005 geheel voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Artikel 2
De in bijlage 2 genoemde beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden, voorzover deze het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 betreffen waarnaar de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten verwijst, in het jaar 2005 gedeeltelijk voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Artikel 3
De in bijlage 3 genoemde beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen over het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 waarnaar de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten verwijst, gelden in het jaar 2005 niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.


Amsterdam, 15 februari 2005

dr. J.M. Linthorst, 
voorzitter Raad van bestuur UWV

 

Toelichting

Algemeen 
Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis) in werking getreden. In deze wet worden de loonbegrippen voor de heffing van de loonbelasting en de premieheffing werknemersverzekeringen voor een belangrijk deel geüniformeerd. Tijdens de kamerbehandeling van Walvis (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 219, nr. 10, blz. 5) is dan ook opgemerkt dat beleidsbesluiten, die invulling geven aan het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 dat van toepassing is geworden voor de premieheffing werknemersverzekeringen, ook voor het loon sociale verzekeringen zullen gelden. In de afgelopen jaren zijn beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën over het loonbegrip in het algemeen afgestemd met Uwv. Met dit besluit verklaart Uwv dat de nog niet met de Belastingdienst afgestemde, vigerende, besluiten over het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 dat met Walvis van toepassing is geworden voor de premieheffing werknemersverzekeringen, ook hiervoor geheel of gedeeltelijk zal gelden.
Besloten is ook de beleidsbesluiten over het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 op te sommen die niet van toepassing worden voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Hoewel het niet van toepassing zijn van deze beleidsbesluiten voor de premieheffing werknemersverzekeringen ook afgeleid zou kunnen worden uit het feit dat deze niet genoemd worden in de bijlagen 1 en 2, is hier uit een oogpunt van rechtszekerheid voor gekozen.    
Bij de in bijlage 1 genoemde beleidsbesluiten wordt alleen een nadere toelichting gegeven, wanneer dit wenselijk geacht wordt. In de toelichtingen bij de in bijlage 2 genoemde beleidsbesluiten wordt aangegeven in welke zin voor de premieheffing werknemersverzekeringen   wordt afgeweken van de beleidsbesluiten van de Belastingdienst.
Wanneer een in bijlage 1 of bijlage 2 genoemd beleidsbesluit per een bepaalde datum in 2005 wordt ingetrokken, geldt dit beleidsbesluit met ingang van die datum ook niet meer (geheel of gedeeltelijk) voor de premieheffing werknemersverzekeringen. 
Dit besluit wordt ook gepubliceerd op de website van UWV, 
www.uwv.nl. De beleidsbesluiten van de Belastingdienst, waarnaar verwezen wordt in dit besluit, zijn daar via hyperlinks te raadplegen.


Amsterdam, 15 februari 2005

dr. J.M. Linthorst, 
voorzitter Raad van bestuur UWV

 

Bijlage 1

De in deze bijlage genoemde beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden, voorzover deze het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 betreffen waarnaar de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten verwijst, in het jaar 2005 geheel voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

1 

het Besluit van 8 februari 1978nr. 277-43inzake ‘Verzekerde pensioenen met zogenaamde “vaste klimming” na ingangsdatum. Inbouw AOW en AWW’ 
Dit besluit is per 21 januari 2005 ingetrokken met het besluit van dezelfde datumnr.  CPP2004/1257M.

2 

het Besluit van 8 april 1994, nrDB94/1120Minzake ‘Uitvoeringsaspecten m.b.t. de “diensttijdvrijstelling”’. 

3 

het Besluit van 9 april 1998, nrDON-LB8/70inzake ‘Kostenvergoedingen bij buitenlandse dienstreizen in relatie tot het Reisbesluit buitenland’ 

4 

het Besluit van 31 maart 2000, nr. DB 2000/972inzake ‘Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen’ 

5 

het Besluit van 25 augustus 2000, nrCPP2000/1313Minzake ‘Vragen en antwoorden inzake de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 (het nieuwe belastingstelsel)’ 
Alleen het gestelde in onderdelen D.4. en D.5. van dit besluit heeft in 2005 betekenis voor het loon voor de loonbelasting. Deze onderdelen gelden integraal voor de premieheffing werknemersverzekeringen.
 

6 

het Besluit van 20 december 2000, nrCPP2000/2748Minzake voordelen uit renteloze of laagrentende personeelsleningen. 

7 

het Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/2946Minzake ‘Kostenvergoeding onregelmatige of continuediensten’ 

8 

het Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3063Minzake ‘Vrije vergoeding. Vrijwillige brandweer’ 

9 

het Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3086Minzake ‘Herziening LB-wetgeving per 1 januari 1997; beantwoording vragen’ 
Alleen het gestelde onder 2 en 5 van dit besluit heeft in 2005 betekenis voor het loon voor de loonbelasting. Het hier gestelde geldt integraal voor de premieheffing werknemersverzekeringen.
 

10 

het Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3126Minzake ‘Toepassing reiskostenforfait. Optionele toepassing van de 20-dagenregeling. Langdurige onderbreking’ 
Dit besluit heeft sinds het nieuwe reiskostenregime per 1 januari 2004 zijn betekenis verloren voor reiskostenvergoedingen. Wél is dit besluit nog van belang om invulling te geven aan de termen ‘plegen te werken’ en ‘plegen te reizen’ in het kader van de telewerkregeling en de fietsregeling. Ook speelt de 20-dagenregeling nog een rol om te bepalen of verblijfskostenvergoedingen vrij vergoed kunnen worden.
 

11 

het Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3178Minzake ‘Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding’. 

12 

het Besluit van 21 december 2000, nrCPP2000/2756Minzake ‘Achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs’ 

13 

het Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3040Minzake ‘Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting’. 

14 

het Besluit van 9 januari 2001, nr. CPP2000/2593Minzake ‘Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid. Belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies’ 
Wanneer de werknemer in het buitenland werkzaam is, heeft dit besluit voor de premieheffing werknemersverzekeringen alleen dan betekenis wanneer de werknemer in Nederland verzekerd is en de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving op hem van toepassing is.
 

15 

het Besluit van 2 maart 2001, nr. CPP2001/464Minzake ‘Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting’. 

16 

het Besluit van 15 maart 2001, nrCPP2001/2943Minzake ‘Wijzigingen beloningen. Voorbeelden PC-regelingen’ 
In dit besluit wordt een aantal situaties beschreven waarin de werknemer afziet van bepaald loon en hij in de plaats daarvan (een vergoeding van) computers en bijbehorende apparatuur van zijn werkgever ontvangt, zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel q, van de Wet op de loonbelasting 1964. Het betreffende onderdeel  bestaat in 2005 niet meer. Het besluit blijft niettemin zijn betekenis behouden ter bepaling van de vraag of in het kader van een cafetariaregeling van een reële loonsverlaging sprake is.
 

17 

het Besluit van 16 april, nrRTB2001/1325Minzake ‘Diensttijd bij verbonden buitenlands lichaam’ 

18 

het Besluit van 22 mei 2001, nr. CPP2000/3172Minzake ‘Gebruikelijkloonregeling’ 
Dit besluit mist betekenis voor de premieheffing werknemersverzekeringen wanneer de aanmerkelijk belanghouder niet verzekerd is voor de sociale verzekeringswetten, bijvoorbeeld omdat de aanmerkelijk belanghouder is aan te merken als directeur-grootaandeelhouder in sv-zin.
 

19 

het Besluit van 9 augustus 2001, nrRTB2001/2390Minzake ‘Uitbreiding  begrip dienstjaren bij nabestaanden- en wezenpensioenen op risicobasis’. 

20 

het Besluit van 7 september 2001, nr. CPP2001/923Minzake ‘Uitvoeringsaspecten werknemersspaarregelingen’. 

21 

het Besluit van 24 september 2001, nrCPP2001/1638Minzake ‘internetaansluitingen en bij een PC behorende apparatuur’. 

22 

het Besluit van 1 november 2001, nrCPP2001/2832Minzake ‘Fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel; Letseenheden’. 

23 

het Besluit van 26 november 2001, nrCPP2001/2970Minzake ‘Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers’ 
De antwoorden op de vragen 8 tot en met 33 gelden integraal voor de premieheffing werknemersverzekeringen, met uitzondering van de antwoorden op vragen 13 en 22. Het antwoord op vraag 13 betreft een goedkeuring die in 2005 niet meer geldt. In vraag 22 is een goedkeuring opgenomen die inmiddels geen belang meer heeft, gelet op de gewijzigde redactie van artikel 9 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.
 

24 

het Besluit van 29 november 2001CPP2001/3036Minzake ‘Waardering maaltijden en inwoning meewerkende kinderen’ 
Dit besluit heeft alleen betekenis voor de premieheffing werknemersverzekeringen, wanneer de in het bedrijf van hun ouders werkzame kinderen werkzaam zijn in een verzekerde arbeidsverhouding.
 

25 

het Besluit van 30 november 2001, nrCPP2001/3035Minzake ‘Vragen en antwoorden inzake het nieuwe belastingstelsel’ 
Alleen het gestelde in D.4. heeft betrekking op het met Walvis voor de premieheffing werknemersverzekeringen van toepassing verklaarde loonbegrip. 
 

26 

het Besluit van 5 december 2001, nrCPP2001/2134Minzake ‘Kostenvergoeding van lassers, pijpfitters en ijzerwerkers’. 

27 

het Besluit van 5 december 2001, nrCPP2001/2145Minzake ‘Financiële tegemoetkoming aan asbestslachtoffers’. 

28 

het Besluit van 21 december 2001, nr. CPP2001/1450Minzake ‘Loonbelasting; diverse onderwerpen’ 
Bij het gestelde onder 1. (Vaste kostenvergoeding vrijwillige brandweer) moet rekening gehouden worden met het per 1 januari 2004 herziene reiskostenregime.
 

29 

het Besluit van 11 februari 2002, nrIFZ2002/40Minzake ‘Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties’. 

30 

het Besluit van 22 februari 2002, nrCPP2001/3047M inzake ‘Begrip pensioengevend loon. Onregelmatig salaris. Cafetariasystemen’ 
Bij het gestelde onder 3.3.3 is van belang dat de vrijstellingen ter zake (vergoeding van) computers en bijbehorende apparatuur (destijds opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel q van de Wet op de loonbelasting 1964) en de carpooluitkering (destijds opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel s van de Wet op de loonbelasting 1964) in 2005 niet meer bestaan.
 

31 

het Besluit van 16 juli 2002, nrCPP2002/192M inzake ‘Overdracht van pensioenkapitaal door een toegelaten verzekeraar aan een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar’. 

32 

het Besluit van 24 juli 2002, nrCPP2002/1073M inzake ‘Voortzetting van Nederlandse pensioenregeling bij uitzending naar het buitenland in concernverband’. 

33 

het Besluit van 15 augustus 2002, nrDGB2002/1407Minzake ‘Voorwaarden voor aanwijzing als pensioenregeling van pensioenvervangende regelingen voor 
gemoedsbezwaarden, zoals bedoeld in artikel 19d, onderdeel b, van de wet op de loonbelasting 1964’.
 

34 

het Besluit van 24 september 2002, nrCPP2002/1640Minzake ‘Aanwijzing onzuivere buitenlandse pensioenregelingen’. 

35 

het Besluit van 20 november 2002, nrCPP2002/1303Minzake ‘Vrijwillige voortzetting pensioenregeling na ontslag’ 
Het belang van dit besluit voor de premieheffing werknemersverzekeringen is beperkt. In het algemeen zal namelijk een verzekerde arbeidsverhouding ontbreken in de gevallen die in dit besluit zijn beschreven.
 

36 

het Besluit van 26 juni 2003, nrCPP2003/1406Minzake ‘Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten’. 

37 

het Besluit van 23 oktober 2003, nrCPP2003/2058Minzake ‘Spaarloon’. 

38 

het Besluit van 29 juli 2004, nrCPP2004/752Minzake ‘Beroepssportersregeling. Kwalificatie als beroepssporter’ 
Op grond van Walvis is voor de premieheffing werknemersverzekeringen aangesloten bij het bijzondere heffingsregime dat op grond van artikel 35 (en 35f) van de Wet op de loonbelasting 1964 voor beroepssporters geldt. In dit besluit wordt bepaald wanneer (geen) sprake is van een beroepssporter. 
Wanneer op grond van dit besluit aangenomen mag worden dat voor de loonbelasting het bijzondere heffingsregime voor beroepssporters van toepassing is, geldt dit niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen wanneer de beroepssporter niet verzekerd is voor de sociale verzekeringswetten. Dan ontstaat immers geen loon sociale verzekeringen. 

 

Bijlage 2

De in deze bijlage genoemde beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden, voorzover deze het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 betreffen waarnaar de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten verwijst, in het jaar 2005 gedeeltelijk voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

1

het Besluit van 29 november 1990, nr. DB89/4313inzake ‘Stamrechtpensioen achterstelling verplichtingen i.z. stamrechten ex art. 19 IB ’64 en pensioenrechten’
Dit besluit, waarin voor artikel 11, lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18 gelezen moet worden, geldt niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen ten aanzien van het gestelde over afkoop van pensioenrechten. Een dergelijke afkoop is loon uit vroegere dienstbetrekking en geen loon sociale verzekeringen.

2

het Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2755Minzake ‘Persoonsgebonden reïntegratiebudgetten’ 
Voor de premieheffing werknemersverzekeringen is van belang dat tussen de instantie die het persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekt en de arbeidsgehandicapte geen (fictieve) dienstbetrekking ontstaat met betrekking tot dit budget. De betreffende uitkering is dan ook niet aan premieheffing werknemersverzekeringen onderworpen. Onder omstandigheden kan wel een verzekerde relatie en loon sociale verzekeringen ontstaan tussen de arbeidsgehandicapte en de verlener van met Prb-gelden ingekochte hulp.

3

het Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2942Minzake ‘Wijzigingen beloningen, waaronder het afzien van verlofdagen in ruil voor (vergoeding van) computers en bijbehorende apparatuur’ 
In dit besluit wordt onder paragraaf 2 het volgende opgemerkt: ‘Het past bij een reële wijziging van de overeengekomen beloning dat dergelijke verschillen of consequenties, voorzover aanwezig gelet op de terzake geldende regeling, bewust door de betrokkenen worden aanvaard.’
Voor de premieheffing werknemersverzekeringen is van belang dat Uwv aan een verlaging van het periodieke loon de eis stelt (ook gesteld door het Lisv, de rechtsvoorganger van Uwv, in zijn Mededeling M2000.028dat deze doorwerkt in de hoogte van de vakantietoeslag en dertiende maanduitkering. Wordt het periodieke loon verlaagd, terwijl de hoogte van de vakantietoeslag of dertiende maanduitkering gebaseerd blijft op het eerder overeengekomen, hogere loon, dan is naar de mening van Uwv geen sprake van een reële verlaging van het loon. De Centrale Raad van Beroep heeft deze opvatting van Uwv in zijn uitspraak van 29 juli 2004 (www.rechtspraak.nl, LJN: AQ5984) gesanctioneerd. 
Dit beleidsbesluit is niet meer actueel voorzover in de voorbeelden gesteld wordt dat de verstrekking of vergoeding van een computer door de werkgever onbelast is, gelet op de wijzigingen die in de Wet op de loonbelasting 1964 zijn doorgevoerd ten gevolge van het Belastingplan 2005.

4

het Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971Minzake ‘Toepassing van de artikelen 19b en 36 van de Wet op de loonbelasting 1964 in internationaal verband’ 
In dit besluit zijn de gevolgen beschreven van de onregelmatige afwikkeling van aanspraken ingevolge een pensioenregeling. Voor de premieheffing 
werknemersverzekeringen is van belang dat een afkoop van pensioenrechten tot het loon uit vroegere dienstbetrekking en niet tot het loon sociale verzekeringen behoort.

5

het Besluit van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210Minzake ‘Vragen en antwoorden inzake het nieuwe belastingstelsel’ 
Onder D zijn in dit besluit de gevolgen voor het loon voor de loonbelasting beschreven. Het gestelde onder D.10., laatste zin, geldt niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Een dergelijke ongevallenuitkering behoort tot het loon uit vroegere dienstbetrekking en niet tot het loon sociale verzekeringen.

6

het Besluit van 26 april 2001, nr. CPP2001/911Minzake ‘Fiscale behandeling van spaarsystemen in de zakelijke sfeer’ 
Dit besluit staat het toe dat voordelen uit spaarsystemen in de zakelijke sfeer in een lumpsumregeling worden betrokken. Het besluit ziet overigens niet op spaarsystemen en verstrekkingen die overwegend gericht zijn op de relatie werkgever-werknemer. Het betrekken van loon in een lumpsumregeling heeft niet tot gevolg dat dit loon buiten beschouwing kan blijven voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Dit loon moet daarvoor op individuele basis worden vastgesteld. Wanneer het betreffende loon evenwel in de eindheffing wordt betrokken, is geen sprake van loon sociale verzekeringen.

7

het Besluit van 27 november 2002, nrCPP2002/896Minzake ‘Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten’
Voordat getoetst wordt of aan de voorwaarden van de stamrechtvrijstelling wordt voldaan, is voor de premieheffing werknemersverzekeringen het volgende van belang. Loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een ontslagvergoeding, vormt geen loon sociale verzekeringen. Ook als dit loon genoten wordt in de vorm van een stamrecht en niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing van de stamrechtvrijstelling, behoort dit loon niet tot het loon sociale verzekeringen.

 

Bijlage 3

De in deze bijlage genoemde beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen over het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 waarnaar de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten verwijst, gelden in het jaar 2005 niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

1 

het Besluit van 20 juni 1979, nr. 287-23214, inzake ‘Heffing loonbelasting met betrekking tot ambtelijke 5%-ziektekostenregelingen’   
Dit besluit ziet op het tot het loon van actieve en post-actieve ambtenaren rekenen van aanspraken in het kader van ambtelijke 5%-ziektekostenregelingen. In afwijking van het loon voor de loonbelasting behoren aanspraken in het kader van ziektekostenregelingen nooit tot het loon sociale verzekeringen. 

2 

het Besluit van 19 november 1987, nr. DB87-7008, inzake ‘Verhuiskostenvergoeding aan remigranten’  
Dit besluit ziet op het tot het loon van remigrerende buitenlandse werknemers rekenen van verhuiskostenvergoedingen waarop zij recht hebben na de beëindiging van de dienstbetrekking. Dergelijke vergoedingen vormen loon uit vroegere dienstbetrekking en geen loon sociale verzekeringen.
 

3 

het Besluit van 29 januari 1990, nr. DB90/304, inzake ‘Waardering aanspraken ziektekostenregelingen met ingang van 1 januari 1989’ 
Dit besluit ziet, evenals het  onder 1 genoemde besluit, op aanspraken ingevolge ziektekostenregelingen. Dergelijke aanspraken behoren niet tot het loon sociale verzekeringen.
 

4 

het Besluit van 23 april 1997, nr. DB97/1281M, inzake ‘Stamrechtvrijstelling/naleving van in het verleden gestelde voorwaarden’ 
Een ontslaguitkering vormt loon uit vroegere dienstbetrekking en geen loon sociale verzekeringen. Ook een ontslaguitkering, genoten in de vorm van een stamrecht, is niet onderworpen aan premieheffing werknemersverzekeringen.
 

5 

het Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2730M, inzake ‘Postuum loon. Genietingsmoment’ 
Loon dat door anderen dan de werknemer wordt genoten kan niet in de premieheffing werknemersverzekeringen worden betrokken. Over dergelijk postuum loon zijn dan ook geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.
 

6 

het Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3062M, inzake ‘Waardering ziektekostenregeling. Verplichte bijdragen’ 
Aanspraken ingevolge een ziektekostenregeling behoren, ook na Walvis, niet tot het loon sociale verzekeringen.
 

7 

het Besluit van 17 januari 2002, nr. CPP2001/3181M, inzake ‘Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland’ 
Een overdracht van pensioenkapitaal van een buitenlandse pensioenverzekeraar, zoals beschreven in dit besluit, is te beschouwen als een afkoop van pensioenrechten. Een dergelijke overdracht is loon uit vroegere dienstbetrekking en geen loon sociale verzekeringen.
 

8 

het Besluit van 6 augustus 2002, nr. CPP2002/784M, inzake ‘In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten’ 
Dit besluit bevat een goedkeuring om af te zien van belastingheffing bij pensioenuitkeringen ingevolge een in het buitenland opgebouwde aanspraak op een naar Nederlandse maatstaven zuiver pensioen. Omdat pensioenuitkeringen loon uit vroegere dienstbetrekking en geen loon sociale verzekeringen zijn, mist deze goedkeuring voor de premieheffing werknemersverzekeringen betekenis.