MvM Geldend recht

Loonbelasting
Wet op de loonbelasting 1964
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Overgangsrecht bij keuze oud regime in plaats van WKR (tekst 2012)
Overgangsrecht bij keuze oud regime in plaats van WKR (tekst 2013)


MvM Geldend recht

Afdrachtverminderingen en tegemoetkomingen loondomein
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
Regeling S&O-afdrachtvermindering

Wet tegemoetkomingen loondomein


MvM Geldend recht

Premieheffing
Wet financiering sociale verzekeringen
Invoeringswet wet financiering sociale verzekeringen
Besluit wfsv
Regeling wfsv
Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
Besluit vaststelling sectorpremies 2017
Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017


MvM Geldend recht

Volksverzekeringen algemeen
Algemene Ouderdomswet
Algemene nabestaandenwet

Wet langdurige zorg

Algemene Kinderbijslagwet

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999


MvM Geldend recht

Werknemersverzekeringen algemeen
Werkloosheidswet

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong
Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziektewet

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (tot 2016)

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Besluit SUWI
Regeling SUWI


MvM Geldend recht

Zorgverzekeringswet
Zorgverzekeringswet
Besluit zorgverzekering
Regeling zorgverzekering


MvM Geldend recht

WAZ
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden WAZ
Inkomensbesluit WAZ


MvM Geldend recht

Inkomstenbelasting
Wet inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001


MvM Geldend recht

Formeel
Algemene wet bestuursrecht
Besluit proceskosten bestuursrecht

Algemene wet inzake rijksbelastingen
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN
Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
Besluit Fiscaal Bestuursrecht
Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD)

Invorderingswet 1990
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Leidraad invordering 2008
Leidraad invordering 1990
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

Beroepswet
Boetebesluit socialezekerheidswetten

Aanwijzingen voor de regelgeving


MvM Geldend recht

Internationaal
Verdragenoverzicht
Belastingregeling voor het Koninkrijk
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden WAZ

MvM Geldend recht

Arbeidswetgeving
Ambtenarenwet 2017
Wet ambtenaren defensie
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
Cao Rijk

Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer

Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling

Arbeidstijdenwet
Arbeidstijdenbesluit

Burgerlijk Wetboek Boek 7
Besluit fondsen en spaarregelingen
Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945
Ontslagregeling

Wet melding collectief ontslag

Wet op de ondernemingsraden
Wet op de Europese ondernemingsraden

Wet arbeid en zorg

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Besluit minimumjeugdloon

Wet arbeid vreemdelingen
Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022


MvM Geldend recht

Pensioen
Pensioenwet
Wet verplichte beroepspensioenregeling
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling